Kaupunginhallitus 29.8.2016

Tällä viikolla lausuntoja lakiesityksiin, peruskoulu Jätkäsaareen ja esitys pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi! Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 14.9.2016, Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelma

ok. 28,4 miljoonaa euroa + alv. Koulu Jätkäsaareen. Komealtahan tuo näyttää:
Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-29_Khs_29_El_5D949B14-C4F2-CA91-85A6-5553FD200000_Liite_pdf
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 14.9.2016, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

ok. Kun lastenpsykiatria keskitettiin 2007 HYKS:iin, valtuusto edellytti saavansa joka vuosi raportin kehityksestä. Nyt esitetään raportointitiheydeksi raportti per valtuustokausi. Perusteluna toiminnan vakiintuminen.

KAUPUNGINJOHTAJA

5 Esitys valtioneuvostolle pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi sote- ja aluehallintouudistuksissa

ok. Hyvä esityshän tämä on. Toteutuessaan pääkaupunkiseudusta muodostuisi alue, jonka kaupunkien toimivalta olisi nykyistä laajempi.

SOTE:
– Pääkaupunkiseudulle perustetaan lailla pääkaupunkiseudun sote-alue
– Maakunta vastaa vaativan erikoissairaanhoidon palveluista (HUS).
– Pääkaupunkiseudulla kaupungit voivat tuottaa palvelut itse, yhteistoiminnassa tai hankkia ostopalveluina ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta.

Muut:
– Pääkaupunkiseudun kaupunkien toimivaltaan kuuluvia tehtäviä ei siirretä uudelle maakunnalle.
– Valtion aluehallinnon (Ely) nykyisistä lakisääteisistä maakunnalle siirtyvistä tehtävistä resursseineen osa siirretään pääkaupunkiseudun kaupunkien järjestämis- ja tuottamisvastuulle.

Ja ehkä tärkeimpänä rahoitus:
– Pääkaupunkiseudun erillisratkaisun rahoitus toteutetaan valtionrahoituksena. Valtion pääkaupunkiseudun alueelta keräämä rahoitusosuus (ml. nykytasoinen valtion- osuusrahoitus) kohdistetaan kokonaisuudessaan suoraan pääkaupunkiseudun alu- eelle.
– Jo toteutuneista ja tulevista mittavista investoinneista aiheutuvan velkaantumisen ja menojen kasvun takia alueen kaikkien kuntien oma verorahoitus ja valtionrahoitus on turvattava.

Jäämme odottamaan mielenkiinnolla mitä tuleman pitää.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi katutaiteen pilottialueen löytämiseksi

ok. Todetaan että marraskuun lopussa pitäisi valmistua ”pelisääntötyöryhmän määrittelemään hallintokuntien yhteiset katutaiteen toteuttamisen pelisäännöt”. Jäämme vartomaan mitä tuleman pitää.

2 Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi nuorten kuulemisen parantamisesta

ok. Ponsivastauksessa käydään läpi tavat, joilla nuoret voivat ”tuoda näkemyksiään esille kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

4 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Jäänee pöydälle. Esittelijän esitys suhtautuu lakiesitykseen positiivisesti (”Kokonaisuutena kaupunginhallitus pitää asetusluonnosta oikeansuuntaisena ja hyvin perusteltuna.”), mutta mm. vammaisneuvosto katsoo että ”esteettömyysvaatimusten lievennykset heikentävät oleellisesti liikkumis- ja toimimisesteisten ihmisten mahdollisuuksia valita asuinpaikkansa ja asuntonsa sekä estää heitä toimimasta tai vierailemasta ystäviensä ja tuttaviensa luona heidän kodeissaan., jota toki meidänkin kannattaa vielä lausunnossamme harkita.

5 Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

ok. Esittelijän mukaan ”Helsingin kaupungin kannalta luonnos hallituksen esitykseksi vaikuttaa pääosin käyttökelpoiselta.”. Lausunnossa annetaan yksityiskohtaisia huomioita useampaan kohtaan, erityisesti ELY-keskusten rooliin ja kaupan suuryksiköiden sääntelyyn. Erityisesti Helsinki ei kannata MRL:n 71 e -pykälän: Vähittäiskauppaa koskevat asemakaavamääräykset kumoamista. Helsingin mielestä siis tulevaisuudessakin kaupunki saisi käyttää harkintavaltaa vähittäiskaupan ”laatuun ja kokoon” liittyen.

6 Valtuutettujen Pia Pakarisen, Pilvi Torstin ja Mari Holopaisen toivomusponnet peruskorjatun Hakaniemen hallin vuokranmääritykseen ja hallin yhteydessä toimivan ulkotorin aukioloaikoihin liittyen

ok. Vastauksissa todetaan että jos Tukkutori vie kustannusnousun suoraan sisään hallin vuokriin, vuokrataso tuplaantuu. Tukkutori esittääkin ”vakavaa ja huolellista harkintaa tilakeskuksen määrittäessä Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen jälkeen asetettavaa sisäisen pääomavuokran tasoa. Maltillinen ja
suunnitelmallinen vuokrankorotus on niin sisäisen pääomavuokran kuin kauppiailta perittävän vuokran suhteen merkittävä tekijä varmistettaessa kauppahallin elinvoimaa ja jatkuvuutta.”. Ja esittelijän mukaan ”Tukkutorin tulleekin pyrkiä perimiensä vuokrien maltilliseen asteittaiseen korotukseen varmistaakseen kauppahallin elinvoiman ja jatkuvuuden, ja ottamaan tämä huomioon budjetin laadinnassaan.”
, mitä tämä sitten tarkoittakaan. Tilannetta lienee paras tarkastella uudelleen jahka todellinen kustannustaso on tiedossa.

Mari Holopaisen ponteen todetaan että iltatori ei kokeiltaessa ollut kannattava mutta selvitellään.

Kaupunginhallitus 22.8.2016

Kruunusillat pöydältä kohti valtuustoa, Roihupeltoon amista ja ponsivastauksia mm. Hakaniemen hallin remonttiin liittyen. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 31.8.2016, Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-15_Khs_27_El_BF6B4848-9ED5-40C1-9D3B-4E19A93538FA_Liite_pdf
Woohoo! Upea siltakokonaisuus on etenemässä kohti valtuustoa. Todella historiallinen päätös. Silta tulee muuttaamaan sadoiksi vuosiksi Helsingin siluettia ja luo kokonaan uuden maamerkin kaupunkiimme. Ja sen lisäksi tietysti raideliikenteen lisää varaan rakentuvaa kaupunkia.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-15_Khs_27_El_6B735150-DDD4-4ABC-AD67-F4665F865AED_Liite_pdfKustannukset ovat noin 260 miljoonaa euroa, rakentaminen alkaa 2019 ja raitiotien liikennöinti alkaa koko matkalla vuonna 2026. Keskustassa yhteys linjataan nyt Hakaniemen kautta. Erinomaista, lapio maahan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 31.8.2016, Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-22_Khs_28_El_5BEE46BF-6518-43BB-8917-D8D0E0B1BD9A_Liite_pdf
ok. Roihupellon kampukselle tiloja noin kahdelle tuhannelle opiskelupaikalle. Kustannus 35,4 miljoonaa. Tämä on vasta ensimmäinen osa kampuksen kokonaisuutta.

2 V 31.8.2016, Lasten päiväkoti Neulasen uudisrakennuksen hankesuunnitelma

ok. Asia jäi pariksi viikoksi pöydälle, jotta suunnitelmaan saatiin varhaiskasvatuslautakunnan lausunto. Nyt sellainen on ja edetään kohti valtuustoa.

KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

1 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet

ok. Kaupunginjohtajien ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet kaupunginhallitukselle tiedoksi. Useimmat tehtävistä ovat suoraan sidoksissa toimeen, mutta mukana myös vapaa-ajan ”harrasteita”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettujen Pia Pakarisen, Pilvi Torstin ja Mari Holopaisen toivomusponnet peruskorjatun Hakaniemen hallin vuokranmääritykseen ja hallin yhteydessä toimivan ulkotorin aukioloaikoihin liittyen

ok. Vastauksissa todetaan että jos Tukkutori vie kustannusnousun suoraan sisään hallin vuokriin, vuokrataso tuplaantuu. Tukkutori esittääkin ”vakavaa ja huolellista harkintaa tilakeskuksen määrittäessä Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen jälkeen asetettavaa sisäisen pääomavuokran tasoa. Maltillinen ja
suunnitelmallinen vuokrankorotus on niin sisäisen pääomavuokran kuin kauppiailta perittävän vuokran suhteen merkittävä tekijä varmistettaessa kauppahallin elinvoimaa ja jatkuvuutta.”
. Ja esittelijän mukaan ”Tukkutorin tulleekin pyrkiä perimiensä vuokrien maltilliseen asteittaiseen korotukseen varmistaakseen kauppahallin elinvoiman ja jatkuvuuden, ja ottamaan tämä huomioon budjetin laadinnassaan.”, mitä tämä sitten tarkoittakaan. Tilannetta lienee paras tarkastella uudelleen jahka todellinen kustannustaso on tiedossa. Mari Holopaisen ponteen todetaan että iltatori ei kokeiltaessa ollut kannattava mutta selvitellään.

2 Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi koskien ruoanjakelun järjestämistä Vantaan kaupungin Yhteinen pöytä -mallin mukaan

ok. Normivastaus: Helsinki tukee järjestöjä, jotka järjestävät ruokajakelua. Maria haki ponnellaan vähän laajempaa koko ruokajakeluajettelun uudistamista – ruokajakelu ei itsessään auta ketään nousemaan, päin vastoin. Valitettavasti tämä ei ponnella taitu, mutta keskustelua kannattaisi käydä esim. sote-lautakunnassa.

Kaupunginhallitus 15.8.2016

Maanantain kokouksen suurin yksittäinen asia on Kruunusillat-hankkeen eteneminen kohti valtuustoa. Iso asia ja upea juttu. Asia lienee tässä vaiheessa jo kaikille tuttu. Sen lisäksi Helsinki hakee Velocity-konferenssin isännyyttä.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 31.8.2016, Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-15_Khs_27_El_BF6B4848-9ED5-40C1-9D3B-4E19A93538FA_Liite_pdf
Woohoo! Upea siltakokonaisuus on etenemässä kohti valtuustoa. Todella historiallinen päätös. Silta tulee muuttaamaan sadoiksi vuosiksi Helsingin siluettia ja luo kokonaan uuden maamerkin kaupunkiimme. Ja sen lisäksi tietysti raideliikenteen lisää varaan rakentuvaa kaupunkia.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-15_Khs_27_El_6B735150-DDD4-4ABC-AD67-F4665F865AED_Liite_pdfKustannukset ovat noin 260 miljoonaa euroa, rakentaminen alkaa 2019 ja raitiotien liikennöinti alkaa koko matkalla vuonna 2026. Keskustassa yhteys linjataan nyt Hakaniemen kautta. Erinomaista, lapio maahan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Helsingin kaupungin hakemus Velo-city pyöräilykonferenssin 2019 isäntäkaupungiksi

ok! Mainiota, edellisellä kerralla Helsinki jäi niukasti top-3:een. Tällä kertaa voisi konferenssin järjestäminen onnistua.

”Velo-city on mittava kansainvälinen pyöräilyyn keskittyvä konferenssi, joita on järjestetty vuodesta 1980 lähtien European Cyclists’ Federationin (ECF) valitsemissa kaupungeissa. Nykyään konferenssi pidetään vuorovuosin eurooppalaisessa kaupungissa ja joka toinen vuosi Euroopan ulkopuolella. Keväällä 2016 konferenssin isäntänä toimi Taipei Taiwanissa, 2017 Arnheim ja Nijmegen Hollannissa ja 2018 Rio de Janeiro Brasiliassa.”

Jos haku tärppää, syntyy siitä yhteensä noin 456 000 euron kulut.

2 Kiinteistövaihto Herttoniemenrannassa, Lauttasaaressa ja Kruunuvuorenrannassa

ok. Kaupunki tekee vaihtokaupan kuolinpesän kanssa. Annamme tontit Herttoniemen rannasta ja Lauttasaaresta ja saamme tilalle Kruunuvuorenrantaa. Tontit on arvioitu saman arvoisiksi.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Toimintasuunnitelma kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi terveysasemilla

Alkuvuodesta kaupunginhallitus päätti että sote-viraston tulee valmistella sote-lautakunnalle toimintasuunnitelma hoidon pääsyyn parantamiseksi. Nyt se tuodaan vielä meille tiedoksi. Sinällään paperi vaikutti ihan tolkulliselta, mutta ei kovin spesifiltä.

Kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi sosiaali- ja terveysvirastossa on suunniteltu seuraavien toimenpiteiden kokonaisuus:

Ydinprosessien ja asiakassegmentoinnin käyttöönotto
Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio
Johtamisen uudistuminen
Digitalisaation hyödyntäminen
Palvelujen keveneminen ja laajennettu palveluvalikoima
Tiedolla johtaminen ja ohjausmekanismi
Voimavarojen kohdentaminen
Vaihtoehtoisten tuotantotapojen arviointi.

Kaupunginhallitus 8.8.2016

Ja tästä starttaa tämän valtuustokauden viimeinen syksy! Supersyksy tulossa! Yleiskaava! Kruunusillat! Johtamisjärjestelmä! Woohoo! Pumped up! Ready to go!

Kaupunginhallitus aloittaa kauden kevyellä kokouksella, jossa lähinnä rutiininomaisia kaava-asioita.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 31.8.2016, Konalan tonttien 32013/12 ja 13 asemakaavan muuttaminen (nro 12384, Vähäntuvantie 7 ja 9)

Täydennysrakentamista Konalaan. Kaksi pistetaloa.

2 V 31.8.2016, Kaarelan tontin 33130/1, korttelin 33131 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12381, Kannelmäen ostoskeskuksen alue)

ok. Täydennysrakentamista Kannelmäkeen. Kodit noin 650lle uudelle helsinkiläiselle ja lisäksi liiketilaa.

3 V 31.8.2016, Herttoniemen tontin 43223/1 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12378, Roihuvuoren lasitusliike)

ok. Itäväylän varteen uusi toimitilarakennus ja Stadin ammattioppilaitoksen rakennus suojellaan.

4 V 31.8.2016, Vuosaaren tonttien 54055/2, 54057/2 ja 3 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12344, Pienen Villasaaren tie 4)

5 V 31.8.2016, Aleksis Kiven peruskoulu, perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Ei ole halpaa lystiä. Kustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 27 200 000 euroa (2 361 e/brm²) eli arvonlisäverollisena 33 728 000 euroa (2 928 e/brm²). Tuolla hinnalla jo lähes rakentaisi uuden koulun, mutta toki tämä on suojelemisen ja korjaamisen arvoinen rakennus.

6 V 31.8.2016, Salmisaaren toimitilatonttien 20048/6 ja 9 vuokraus- ja osto-optioperusteiden muuttaminen (Länsisatama, tontit 20048/6, 9 ja 10)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-08_Khs_26_El_24DC701A-9E7F-C5FD-8441-556C4B700000_Liite_pdfok. Salmisaaressa tontin hintaa esitetään laskettavaksi pitkään jatkuneen matalasuhdanteen vuoksi, tontin arvon arvellaan laskeneen alkuperäisestä. Jos alennus hyväksytään, hanke lähtee käyntiin. Tai näin ainakin luvataan.

Kiinteistöviraston tonttiosasto esittää arvioiden perusteella ja Salmisaaren toteutusesteen ratkaisemiseksi, että kaupunginvaltuuston 29.11.2006 vahvistamia, vierekkäisten ja lähes samanlaisten toimitilatonttien 20048/6 ja 9 vuokraus- ja myyntiperusteita muutetaan vastaamaan hiljaisilla toimitilamarkkinoilla tämän hetkistä todennäköistä käypää arvoa. Tonttien vuokrauksen ja osto-option perusteena oleva pääoma-arvo olisi 34 euroa/k-m² nykyisen 37 euroa/k-m² (ind. 1951=100) sijasta. Nykyrahassa pääoma-arvo laskisi 707 eurosta 650 euroon kerrosneliömetriltä.

Tonteilla kemmejä vähän yli 20000, joten kokonaisuudessaan alennus vähän toista miljoonaa euroa.

Esitys on kiinteistölautakunnan yksimielisen päätöksen mukainen.

9

V 31.8.2016 Lasten päiväkoti Neulanen, hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Lähes kolmen sadan lapsen päiväkoti Myllypuroon. Rakennuskustannus 10,1 miljoonaa euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen virkamatka Amsterdamiin ja Rotterdamiin, Alankomaihin 19.9. – 21.9.2016

ok. Päätämme menevämme Amsterdamiin ja Rotterdamiin syyskuussa.

5 Toimialajohtajien virkojen perustaminen

ok. Johtamisjärjestelmän uudistus etenee.

Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.9.2016 lukien

– kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa,
– kaupunkiympäristön toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa,
– kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 10 000 euroa kuukaudessa ja
– sosiaali- ja terveystoimialalle toimialajohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 12 000 euroa kuukaudessa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 Kiinteistövaihto Herttoniemenrannassa, Lauttasaaressa ja Kruunuvuorenrannassa

ok. Kaupunki tekee vaihtokaupan kuolinpesän kanssa. Annamme tontit Herttoniemen rannasta ja Lauttasaaresta ja saamme tilalle Kruunvuorenrantaa. Tontit on arvioitu saman arvoisiksi.

3 Tonttien varaaminen kaupunkipientalojen koerakentamishanketta varten (Mellunkylä, Vartiokylä, tontit 47305/1-18)

ok. Koerakentamista yhteistyössä yrityksen ja Aalto yliopiston kanssa. Myös rahoitusmalli on erilainen ”Lakean omaksi”-malli, jonka ymmärsin itse jotensakin siten että tietyn vuokra-ajan kuluttua vuokralaisella on mahdollisuus lunastaa asunto omakseen.

Nordiksen jäähallista

Kaupunginhallituksessa on paraikaa pöydällä HIFKin Helsinki Garden -hanke. Olen itse suhtautunut projektiin positiivisesti alusta pitäen – on hienoa että Helsinkiin halutaan investoida ja kyllä HIFK modernin hallin ansaitsee. Tällä kierroksella sitä suunnitellaan Nordenskiöldinkadun varteen ja nyt päätösasiana on tontin suunniteluvaraus.
Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-06-20_Khs_24_El_57DB99BF-111F-412B-8A12-49AA281901C2_Liite_pdf
Tonttivarauksessakin on kuitenkin muutamia ongelmia. On mielestäni selvää että Pohjoisen Stadiontien länsipuolella oleva puisto on osa Keskuspuistoa – sen verisuoni Töölönlahdelta Auroransillan kautta itse puistoon. Tämä on maanpäälliseltä osin ehdottomasti poistettava varauksesta.

Samaten ongelmallinen on varaus Saharan kentälle. Paitsi että kenttä itsessään on legendaarinen, en oikein voi hyväksyä ajatusta että alueen eri toimijoiden välisiä tilankäyttösuhteita muutettaisiin tuosta noin. Tämäkin tulee maanpäällisin osin poistaa varauksesta ja säilyttää jalkapallokenttänä.
Cursor_and_Untitled__Liite_copy___page_56_of_98_
Hankkeessa on kuitenkin yksi iso muuttuja, josta käytännössä tehdään merkittävä linjapäätös jo ensi maanantaina, vaikka se ei varsinaisesti päätettävänä vielä olekaan: vanhan jäähallin kohtalo. Esitys sanoo siitä näin:

10

Vanhan jäähallin suojelukysymys, purkaminen tai integroiminen Garden Helsinki -hankkeeseen selvitetään arkkitehtuurikutsukilpailun ja asemakaavan muutoksen laatimisen yhteydessä.

Vanhan jäähallin mahdollisesta luovuttamisesta varauksensaajalle tai apporttiomaisuutena perustettavalle yhtiölle sovitaan osapuolten kesken erikseen ja siitä päättää kaupungin toimivaltainen elin.

Vaikka esitys antaa hankkeelle vapaat kädet hallin suhteen, olen antanut itseni ymmärtää että Garden Helsinki -hankkeen vetäjät aikovat ohjata suunnittelua suuntaan, jossa vanha halli säilyy. Pääasiallinen perustelu on kuulemma se että kun kaupunginmuseo suhtautui purkamiseen kriittisesti, hidastaisi purkuprosessi suojeluriitoineen hanketta ja lisäisi siihen ylipäätään merkittävän epävarmuustekijän. Helsingin Sanomissa kaupunginmuseon edustaja sanoi seuraavasti 4.3.2016:

”Meidän mielestämme hallirakennus pitäisi suojella. Jääkiekon historia Suomessa on aika lyhyt ja tämä on toinen jäähalli, joka Suomeen on koskaan rakennettu. Hallilla on myös omat arkkitehtoniset arvonsa”, sanoo kaupunginmuseon tutkija Johanna Björkman.

Aivan näin suoraviivaista tämä ei kuitenkaan ole. Kaupunginmuseo ei päätä suojelusta yksin. Se voi tehdä asiasta esityksen, mutta lopullinen suojelupäätös kuuluu poliitikoille. Ei tätä kaupunkia voi kokonaisuudessaan museoida. Valitettavaa on että jo pelkkä suojelun mahdollisuus vaikuttaa näin rajusti suunnitelmiin! Ei sen näin pidä mennä.

Vaakakupissa rakennuksen arkkitehtonisten arvojen kanssa ovat mm. rakennuksen käytettävyys, tarve, korjaamisen kustannukset ja vaikutukset myös Garden Helsinki -hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen – etenkin jos rajaamme tonttia toisaalla pienemmäksi.

Kaupunginhallituksen listan liitteenä on Kiinteistöviraston tilakeskuksen tekemä selvitys jäähallin uusiokäyttövaihtoehdoista. Sen mukaan Garden Helsingin toteutuessa hallin vaatima rakentamiskustannusarviot liikkuvat 40 – 80 miljoonan euron välillä ja investointilaskelman nettonykyarvot 30 ja 100 miljoonan euron välillä. Nämä ovat todellisia kustannuksia. Kustannuksia, joista suojelua esittävän kaupunginmuseon ei tietenkään tarvitse välittää, mutta kaupunginhallituksen tulisi.

Lisäksi:

”Missään vaihtoehdoista 1 – 4 ei rakentamiskustannusten aiheuttamaa investointitarvetta kyetä kattamaan toiminnan tuotoilla, vaan tähän tarvittaisiin erillistä rahoitusta. Mitkään tutkituista vaihtoehdoista eivät suoraan vähennä kaupungin investointitarvetta suunnitteilla olevaan muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.”

Ja kun vanhan hallin alle ei voi rakentaa, sen suojelu osaltaan johtaa kovempiin paineisiin rakentaa juuri mm. Keskuspuistoon. Suunnitellut uusiokäyttötarkoitukset mahtuisivat myös pienempään tilaan, maan alle tai kokonaan toisaalle, jos ne nähdään tarpeellisiksi.

Olen erittäin vahvasti sitä mieltä että vanha jäähalli tulisi purkaa. Se on palvellut Helsinkiä ja helsinkiläisiä hienosti vuodesta 1966, mutta sen korjauskustannukset ovat suuret ja käyttötarve vähenee modernin hallin valmistuessa vierelle.

Kun tiedossa on että kaupungilla ei ole lähitulevaisuudessa, tai vähän pidemmälläkään aikajänteellä liikaa rahaa käytettäväkseen, niin itse käyttäisin sen sata miljoonaa mieluummin vaikka koulujen, teiden tai päiväkotien korjaamiseen ja rakentamiseen kuin vanhentuneen käyttörakennuksen arkkitehtonisiin arvoihin. Meillä olisi yksi riesa vähemmän kaupungin alati kasvavassa korjausvelkataakassa.