Kaupunginhallitus 23.11.2015

Tällä viikolla suurimmat asiat Hanasaaren sulkeminen, takaus Apotille ja lainaa Altaalle. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 2.12.2015, Lainan myöntäminen Helsinki Allas Oy:lle

ok. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta miljoonan euron laina Skattan Allas -hankkeelle. Koko hankkeen kustannusarvio noin yhdeksän miljoonaa. Toivottavasti tää nyt onnistuu ensi kesäksi!

3 V 2.12.2015, Takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

ok. Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja HUS:n yhteisen sote-tietojärjestelmähanketta pyörittävän Apotti Ab:n toiminta rahoitetaan pääosin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) tehtävillä maksuilla sekä pitkäaikaisilla lainoilla vuoteen 2020 asti. Nyt ehdotetaan valtuustolle että annamme Helsingin osuutta vastaavan 82 miljoonan euron takauksen.

6 V 2.12.2015, Helen Oy:n kehitysohjelma

Eräs valtuustokauden järkälemäisistä asioista. Käytännössä päätös sulkea Hanasaaren hiilivoimala, rakentaa pienempi lämpövoimala Vuosaareen ja tutkia hajautetumman energiantuotannon mahdollisuuksia. Historian siivet havisevat päätöksen edetessä kohti valtuustoa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 2.12.2015, Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen

ok. Vuodesta 2009 saakka on kokeiltu käynnistämistuen antamista aloittaville yksityisiä päivähoitopalveluja tarjoaville yrityksille.

Vuosina 2010-2014 yksityisessä päivähoidossa olevien lasten määrä on kasvanut 1 778 lapsesta 2 887 lapseen, eli kasvua 1109 lasta. Samanaikaisesti kunnallisessa päivähoidossa kasvua 3390 lasta, vaikka prosentuaalinen kasvu vähäisempää.

Esittelijän mukaan ”Käynnistämistuki on osaltaan vaikuttanut sitovana, strategisena tavoitteena olleen yksityisen päivähoidon määrän lisääntymiseen. Se on osoittautunut kunnalle kustannustehokkaaksi tavaksi tukea yksityistä päivähoitoa ja luoda uusia hoitopaikkoja.”

Varhaiskasvatuslautakunnassa ajatusta vastusti vain Vasemmistoliitto.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 2.12.2015, Vartiokylän korttelin 45136 tontin 1 ja korttelin 45137 sekä liikenne-, katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Myllymatkantie 6 ja Myllypurontie 22, nro 12328)
2 V 2.12.2015, Vartiokylän tonttien 45141/1, 45142/15, 45144/1 ja 45146/4 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8, nro 12327
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-23_Khs_41_El_9015D97C-F517-4C6C-AF91-E15A2AD0E8E1_Liite_pdf
ok. Täydennysrakentamista Myllypuroon. Uutta asuntokerrosalaa noin 30 000 k m² ja asukasmäärän lisäys on noin 700-1000 henkeä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-23_Khs_41_El_7BC04B69-8659-4507-BD23-18B2D4A3C552_Liite_pdf
6 Virkavapaan myöntäminen kaupunginjohtajalle

ok. Kaupunginjohtaja Pajunen jää virkavapaalle tammikuuksi.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Automaattimetron tilannekatsaus

Tämä hanke se on lahja, jonka näkeminen esityslistalla tietää aina ikäviä uutisia. Nyt saamme tilannekatsauksen Helsingin ja Siemensin välisistä neuvotteluista sekä erityisesti metrotunneliin jo asennettujen asetinlaitteiden kohtalosta. Helsingin Metrossa on siis nyt jo asennettuna Siemensin asetinlaitteet, joiden olisi pitänyt olla osa toimivaa automaattijärjestelmää. Nyt Helsinki haluaisi ostaa vain nämä jo asennetut värkit, vaikka muu osa sopimuksesta irtisanottiinkin. Vaihtoehto on ostaa täysin toimivan järjestelmän tilalle uusi, esim. kotimaisen Mipron asetinlaitteetn, jotka hankittiin Länsimetroon.

2 Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi kaupungin hankintaohjeiden päivittämisestä

ok. Jasmin teki aikanaan aloitteen että Helsingin tulisi hankkia vain sähköautoja käyttöönsä. Tämä aloite ei mennyt läpi, mutta valtuustossa Jasmin teki vielä ponnen, jossa vaadittiin selvittämään mahdollisuuksia huomioida ”hankinnan koko elinkaaren kustannukset”. Tahtoo sanoa siis tässä tapauksessa sitä että vaikka sähköauto on kalliimpi hankkia, on sillä halvempi ajaa koska sähkö on bensaa halvempaa.

Esittelijä kertoo että

Tällä hetkellä hankintojen ympäristöverkostossa työstetään uutta Helsingin kestävien hankintojen ohjeistusta, jossa hankinnan kohteen elinkaarenaikaisten merkittävien ympäristövaikutusten määrittelyä kaavaillaan yhdeksi kestäviä hankintoja määrittäväksi tekijäksi. Elinkaarikustannusten tunnistaminen on alustavasti asetettu yhdeksi tärkeäksi ympäristövaikutusten tunnistamisen kriteeriksi.

Kestävien hankintojen ohjeistusta kaavaillaan osaksi Helsingin kaupungin hankintakäsikirjaa. Hankintakäsikirjassa on jo nyt erillinen hankintojen ympäristönäkökohtia käsittelevä luku. Siinä kannustetaan hallintokuntia ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat ja kestävän kehityksen periaatteet hankinnoissaan. Toivomusponnen ehdotus kaupungin hankintaohjeistuksen päivittämisestä elinkaarenaikaisilla kustannuksilla on aktiivisesti työn alla.

Eli elämme toivossa.

SIVISTYSTOIMI

1 Helsingin kaupungin liittyminen Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton jäseneksi

ok. Korkeasaari kokee tarpeelliseksi osallistua kansainvälisen luonnonsuojeluliiton toimintaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi Saukonlaiturin länsiosan asemakaavan kanavan toteuttamisesta

ok. Tuomas toivoi ponnellaan selvitettävän, miten Jätkäsaaareen suunnitellun huomattavan kalliin kanavan (24-34m€) tonteille tuoma etu tippuisi kanavan rakentavan kaupungin eikä rakennusyhtiöiden taskuun. Esittelijä toteaa että:

…kanavan tuottaman tonttimaan arvonnousun hyödyntäminen toivomusponnessa esitetyllä tavalla edellyttää, että kanavaan rajoittuvat tontit luovutetaan myymällä ne sääntelemättömään asuntotuotantoon. Alueen tontinluovutuksen yhteydessä on mahdollista määritellä hinta ja muut tontinluovutusehdot toivomusponnen näkökohdat huomioon ottaen.

2 Lisärakennusoikeutta koskevan sopimuksen tekeminen K Oy Lastenkodinkatu 5:n kanssa
5_Lastenkodinkatu_–_Google_Maps
ok! Kiinteistöä muutetaan toisesta kerroksesta ylöspäin toimistoista asunnoiksi!

3 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta Töölön kylän tilalle Rnro 6:4 (Suomenlinna, Vallisaari)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-23_Khs_41_El_D8EFEA26-165F-4D33-84F7-172417D1A312_Liite_pdf
ok! Vallisaaren kehittäminen matkailukohteena etenee. Nyt puollamme 50 venepaikkaisen laiturin rakentamista. Hienoa.

4 Lausunto HSY:lle jätteenkäsittelytoimintaa koskevan HSY-enemmistöisen osakkuusyhtiön perustamisesta

ok. HSY perustaa jätteenkäsittely-yhtiön yhdessä alalla toimivien yhtiöiden kanssa. Esittelijän mukaan:

”Jätelainsäädännön muutosten ja jätevoimalan käyttöönoton myötä kaatopaikkatoiminnan osuus jätteenkäsittelyssä tulee alenemaan entisestään. Tämä aiheuttaa HSY:n jätehuollon tuottavuuden alenemisen, jos muutokseen ei HSY:n toiminnassa reagoida.

Ämmässuon alueen toimintojen uudelleenjärjestelyillä varmistetaan, että sinne tehdyt investoinnit voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja varmistaa täten alueen mahdollisimman monipuolinen ja taloudellisesti kannattava käyttö tulevaisuudessa. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa tapahtuvalla toiminnalla on merkittävä vaikutus HSY:n jätehuollon talouteen ja siten edelleen jätehuollon järjestämisestä perittäviin jätemaksuihin.

Viime syksynä kaupunginhallitus päätti ettei HSY:n tule perustaa itse jätteen käsittelypalveluita tuottavaa yhtiötä. Tähän vedoten Kokoomus esitti Perussuomalaisten kanssa konsernijaostossa nyt pöydällä olevan esityksen hylkäämistä. Nyt pöydällä oleva esitys eroaa aiemmasta, joten asia on perusteltua päättää toisella tavalla.

5 Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja ehdotus tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten

ok. Otsikkonsa mukaisesti tarjotaan katsaus nykyiseen varaustilanteeseen ja lisäksi iso määrä tontteja varataan hankkeille.

Kokoomuksen pyynnöstä saimme vielä lisäselvityksen AM-ohjelmakaudella 2012-2014 valmistuneiden hankkeiden hallintamuotojakaumasta. Pelkona lieni se että on harrastettu liikaa kommunismia. Esittelijän mukaan kuitenkin: ”Viime vuosien alkanut ja valmistunut asuntotuotanto on hallintamuoto- jakauman suhteen sääntelemättömään tuotantoon painottuva.”, joten pelko sikäli turha. Ja hallintamuotojakauman toteutumista tuleekin tarkastella alueittaisina kokonaisuuksina ja AM-ohjelman kokonaistavoitteen toteutumisen kautta eikä vuosittain.

Kaupunginhallitus 16.11.2015

Tällä viikolla useampi varsin iso asia. Suurimpana toki Helenin linjaus kohti valtuustoa. Sen lisäksi tonttien varaamista asuntotuotantoon ja ratikkaprojektin kehittämistavoitteet. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite lainarahaston perustamisesta siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille

ok. Todetaan ettei esitetyn kaltainen rahasto ole suhteellisen pienten summien ja aiheutuvan hallinollisen työn määrän vuoksi perusteltua. Sen sijaan ongelma ratkaistaan muuttamalla maanvuokrasopimuksia. Yleisten töiden lautakunta puuttuu asiaan jo ensi tiistaina.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittämisestä
ok. Ajatusta pidetään kannatettavana ja todetaan että kehitystyötä tehdään Stadin ikäohjelman ja AM-ohjelman yhteydessä sekä:

”Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa tarkoitettu ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittäminen on tarpeen sisällyttää seuraavan AM-ohjelman valmistelussa selvitettäviin asioihin.”

KAUPUNGINJOHTAJA

3 V 2.12.2015, Helen Oy:n kehitysohjelma

Eräs valtuustokauden järkälemäisistä asioista. Käytännössä päätös sulkea Hanasaaren hiilivoimala, rakentaa pienempi lämpövoimala Vuosaareen ja tutkia hajautetumman energiantuotannon mahdollisuuksia. Historian siivet havisevat päätöksen edetessä kohti valtuustoa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Kivekäs kurkistaa Hanasaaren sydämeen.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Kivekäs kurkistaa Hanasaaren sydämeen.

Ilman tätä päätöstä Helsinki ei voi tavoittaa 2020-päästötavoitettaan. Lisäksi toki voimalan sulkeminen mahdollistaa järkevämpää maankäyttöä alueella ja Kruunusiltojen rakentaminenkaan ei tuota mitään ongelmia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

4 V 25.11.2015, Sörnäisten katualueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin 252 osan sekä katu- ja satama-alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12302, Vilhonvuorenkadun jatke)
5 V 25.11.2015, Kalasataman Vilhonvuorenkadun ja Koksikadun 1. vaiheen liikennesuunnitelman hyväksyminen

Pääosin ok. Kaavassa määritellään Vilhovuorenkadun jatkaminen ja mahdollistetaan toimistotalo Sörnäisten rantatielle. Kaavan toteuttamisen kustannuksiksi katualueineen arvioidaan noin 16–18 milj. euroa. Toimitilatontista tuloja 5 miljoonaa.
Banners_and_Alerts_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-16_Khs_40_El_CD82290A-6F13-473F-ACA9-332C8CCEB99B_Liite_pdf
Kaavassa ehkä kuitenkin merkittävintä se että se määrittää samalla Sörnäisten rantatien leveyden melkoiseksi valtaväyläksi nähtävissä olevaksi tulevaisuudeksi. Kaavassa varaudutaan tuossa kohdin siis 2+2 ajoneuvoliikenteeseen, ratikoihin ja lisäki vielä ns. Sörnäisten tunnelin suuaukkoon, joka vastaa leveydeltään noin 3-4 kaistaa. eli käytännössä noin 10 kaistaa + jalkakäytävät siis. Melkoinen Champs Elysée! Kuka loppujen lopuksi päätti Sörnäisten rantatien luonteesta ja milloin? Vaikea vastata. Tämän kaavan kautta se alkaa konkretisoitua.

Vilhovuorenkadun ja koksikadun liikennesuunnitelma sen sijaan ok. Erilliset yksisuuntaiset pyörätiet ja varaus raitioliikenteelle.

Mutta kaava on purjehtinut kaikki edeltävät asteet vailla vastaväitteitä ja Sörnäisten tunnelinkin varaus on olemassa, joten siihen on vastaavasti varauduttava tässä vaiheessa, vaikka sitä ei koskaan toteutettaisi. Jälleen hyvä esimerkki kaavavarauksesta, joka maksaa rahaa, vaikkei lapio koskaan maata näkisikään.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden katujen rakentamista varten

ok. Noin kahdeksalla miljoonalla katurakentamiseen mm. Jätkäsaaressa ja Pasilassa.

5 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten nimeäminen
6 Kaupunginhallituksen edustajan ja varaedustajan valinta Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan

ok. Jäsenet palveluita käyttävien virastojen ja laitosten edustajia sekä kaupungin ulkopuolinen työterveyspalveluiden asiantuntija, eivät luottamushenkilöitä.

7 Valtuutettu Osmo Soininvaaran toivomusponsi koskien investointiraamin muuttamista osittain nettomääräiseksi

Ponsi täytti tehtävänsä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja ehdotus tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten

ok. Otsikkonsa mukaisesti tarjotaan katsaus nykyiseen varaustilanteeseen ja lisäksi iso määrä tontteja varataan hankkeille. Esittelijä kertoo:

”Asuntomäärin laskettuna kaikista varausesityksen tonteista noin 18 % esitetään varattaviksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 49 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 33 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Edellä mainittuun ns. hintakontrolloituun omistusasuntotuotantoon varattavat tontit sisältyvät välimuodon asuntotuotannon osuuteen.

Varausesityksen selkeä pääpaino on kohtuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa. Säännellyn tuotannon osuus on noin 65 % koko varausesityksen laajuudesta. Att:n tontinvarauksista puolestaan 35 % olisi valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa ja 65 % välimuodon asuntotuotantoa. Yksityisten toimijoiden osuudessa säännellyn kohtuuhintaisen tuotannon osuus on luokkaa 90 %.

Tontinvarausten painottuminen säänneltyyn tuotantoon on perusteltua, koska säännellystä ja erityisesti välimuodon asuntotuotannosta on tontinvarauskannassa tällä hetkellä vajausta. Esitetyn perusteella voidaankin todeta, että varausesitys toteuttaa varsin hyvin AM-ohjelman mukaista tavoitetta rahoitus- ja hallintamuotojakauman osalta.

Tontinvarausesitys tasapainottaa nykyisen tontinvarauskannan rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa. Asuntomäärien mukaan laskettuna varausesityksen jälkeen varauskannasta noin 22 % olisi varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, 36 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 42 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.

2 Asuinkerrostalotonttien varaaminen sääntelemättömään omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon (Toukola, Arabianranta, suunnitellut tontit 23126/11-13, entinen tontti 23126/5)

ok. Hämeentieltä Arabiassa puretaan vajaakäyttöinen toimistotalo ja rakennetaan asuntoja tilalle.

3 Ratikkaprojektin tilannekatsaus ja raitioliikenteen kehittämistavoitteet

ok. Strategiaohjelman mukainen poikkihallinnollinen raitioliikenteen kehittämisprojekti on edennyt kehittämistavoitteiden päättämiseen:

Nopeustavoite: raitioliikenteen keskinopeus nykyisellä raitioverkolla nostetaan 17 kilometriin tunnissa

Sujuvuustavoite: raitiovaunut pysähtyvät ainoastaan pysäkeillä

Luotettavuustavoite: raitiovaunut kulkevat aikataulun mukaisesti

Häiriöttömyystavoite: Väärin pysäköidyt autot ja liikenneonnettomuudet eivät aiheuta häiriöitä liikenteeseen

Jos nämä saadaan toteutettua, on meillä Helsingissä selvästi parempi ja kustannustehokkaampi ratikkaliikenne kuin aiemmin.

HKL:n lausunnon mukaan pelkkä nopeuttamistavoite tuottaa 30 vuoden jänteellä noin 90 miljoonan euron säästöt – eli perustelee vastaavia investointeja. Tähän nähden on surullista että kaupunginhallitukselle HKL:n johtokunta viestii myös ilmaisevansa ”syvän huolensa ratikkaprojektin riittävästä resursoinnista ja katsoo, että valmisteluresurssien lisäämisellä, esimerkiksi täysipäiväisen projektipäällikön kautta, saataisiin huomattavaa säästöä liikennöintikustannuksissa välittömästi, kunhan liikenteen sujuvuus- ja nopeuttamistoimet saataisiin suunniteltua ja käytäntöön.”. Nyt olisi niitä aitoja tehokkuushyötyjä saatavilla, ne eivät vaan aina näy suoraan talousosastolle.

Kaupunginhallitus 9.11.2015

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa läjä aloitteita ja talousarvio matkalla kohti valtuustoa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista

ok. ”Padon suojelun purkamisen edellytyksistä on käynnistetty selvitys, jossa tutkitaan padon kokonaan tai osittain purkamisen mahdollisuus asemakaavan suojelun ja alueella olevan RKY-merkinnän näkökulmasta. Selvityksen tulokset jatkotoimenpiteineen sekä tarvittavien vaikutustenarviointien laajuus kustannusarvioineen tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukseen vuoden 2016 aikana.”

2 V 25.11.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

ok. Tästä pitäen sitten liputetaan.

3 V 25.11.2015, Valtuutettu Oskalan aloite liikennevalvonnan resurssien lisääminen siviilipalvelusmiehillä

Nyt on kyllä taas ymmärretty tasa-arvoisuus jännästi.

Valtiontalouden tarkastusviraston 31.7.2015 annetusta kannanotosta ulkopuolisen täydentävän rahoituksen käyttämisestä poliisitoiminnassa on pääteltävissä, että järjestely, jossa kaupunki hankkii rahallista vastiketta vastaan poliisilta palveluita, on ristiriidassa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimusten kanssa.

Mutta ei sitten. Tässä on taustalla viime kesäinen juttu, jossa Tampereen kaupunki ”osti” poliislta kaupungintorin valvontaan valvontaa ja siitä sitten seurasi tämä raportti.

Jos jotain vinkkiä voisi sinne hallituksen suuntaan lähettää, niin eikö kunnallinen liikenteenvalvonta voisi olla hyvä ajatus? Valvommehan me jo pysäköintiäkin. Poliisi voisi sitten keskittyä ratkomaan rikoksia punaista päin ajamisen sijaan.

4 V 25.11.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koskien Viikin Gardenian toiminnan jatkamiseksi

Ei jatketa.

5 V 25.11.2015, Valtuutettu Jasmin Hamidin aloite lainarahaston perustamisesta siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille

ok. Todetaan ettei esitetyn kaltainen rahasto ole suhteellisen pienten summien ja aiheutuvan hallinollisen työn määrän vuoksi perusteltua. Aloitteen taustalla olevaa ongelmaa pyritään ratkomaan tarkastelemalla siirtolapuutarhayhdistysten maanvuokrasopimuksia. Kesämajayhdistysten maanvuokrasopimukset mahdollistavat vuokraoikeuden siirron kaupungin kirjallisella suostumuksella.

6 V 25.11.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite vaikuttamisesta TTIP-sopimusneuvotteluihin

Ei vaikuteta.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite lämpimän pukukopin toteuttamisesta Violanpuiston kentälle talvikaudeksi

Ei toteuteta.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite vastuullisen robotisaation ohjelman laatimisesta Helsinkiin

ok. Kuntastrategian valmistelun yhteydessä tarkastellaan. Vaikka robosaation tuloon kannattaakin valmistautua johdonmukaisesti ja henkilöstöä sitouttaen, oli aloitteessa mukana myös älyttömyyksiä, kuten ”sitoutuminen” siihen ettei hoivatyön henkilöstöä vähennetä.

No, sote-rakenneuudistus taitaa viedä meiltä näiden asioiden pohtimiset.

2 V 25.11.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittämisestä

ok. Ajatusta pidetään kannatettavana ja todetaan että kehitystyötä tehdään Stadin ikäohjelman ja AM-ohjelman yhteydessä sekä:

”Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa tarkoitettu ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittäminen on tarpeen sisällyttää seuraavan AM-ohjelman valmistelussa selvitettäviin asioihin.”

3 V 25.11.2015, Valtuutettu Seija Muurisen aloite rintamaveteraanien uudesta päivystyspisteestä

ok.

”Veteraanikuntoutusta ja kotiin vietäviä avopalveluja haetaan kerran vuodessa eikä kummankaan palvelun hakeminen vaadi käyntiä toimipisteessä vaan hakemuksen voi hoitaa postitse ja avopalvelut myös puhelimitse.”

SIVISTYSTOIMI

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite koulujen tietotekniikan opetuksesta, laitetuesta ja hankinnoista

ok. Hommat etenevät kyllä. Vähän ihmettelen tällaisten aloitteiden perusteluja. Kyse on selvästi opetusviraston ydintoiminnasta, johon heillä on asiantuntemusta ja tahtoa kehittämiseen. Ja nyt talousarvioneuvottelujen jälkeen rahaakin.

2 V 25.11.2015, Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite opettajien kouluttamisesta koulukiusaamisen ehkäisemiseen

ok. Todetaan että monella eri tavalla opettajia, psykologeja ja kuraattoreja koulutetaan. Aloitteessa mainittua vertaissovitteluakin käytetään laajasti.

3 V 25.11.2015, Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite liikuntapaikkojen käyttämisestä välituntitoimintaan

ok. Suhtautuminen on myötämielistä, mutta todetaan ettei ”kaikkia lähiliikuntapaikkoja voi suunnittelematta ottaa oppilaiden välituntikäyttöön, vaikka lähiliikuntapaikka sijaitsisikin koulun vieressä turvallisen matkan päässä. Lähiliikuntapaikat eivät ole kouluisännän hallinnoimaa aluetta, joten niiden sopivuus oppilaiden koulupäivän aikaiseen käyttöön täytyy ensin arvioida ja tarkistaa. Toinen koulun arvioitava asia on, miten aikuisen läsnäolo ja valvonta varmistetaan.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.11.2015, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Merimiehenkadun pätkän nimen muuttamisesta Norssinkaduksi

ok. Ei muuteta. ”Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä. On arvokasta, että tänään voimme kulkea samannimisillä kaduilla kuin kaupunkilaiset koulun perustamisen aikoihin.”

2 V 25.11.2015, Valtuutettu Laura Kolben aloite vanhojen rakennusten kulttuuriperintöstrategian laatimisesta

ok. Suhtaudutaan kohtuullisen positiivisesti aloitteen ajatukseen, mutta ei aiota tehdä mitään.

”Aloitteessa esitetyn kaltaisen toimintaohjelman avulla olisi mahdollista käsitellä valtuustoaloitteessa esiin nostettuja rakennusperinnön säilyttämisen ongelmia nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Toimintaohjelman laatimistarvetta on tarkoituksenmukaista arvioida tarkemmin seuraavaan valtuustostrategian valmistelun yhteydessä. ”

Helsingin nykyinen tilapolitiikka on omasta mielestäni rikki erityisesti vanhojen rakennusten ja sellaisten rakennusten, joilla on muutakin arvoa kuin rakennustekninen arvo kohdalla, ts. rakennusten, joilla voi olla esim. taseessa näkymätön sosiaalinen funktio. Ne tulisi erottaa kokonaan muusta rakennusmassasta – vaikka sitten poliittisen harkinnan kautta – ja käsitellä jollain tapaa erikseen. Hyviä esimerkkejä ovat esim. suojellut vanhat arvorakennukset, joiden peruskorjauksen jälkeinen vuokra on niin korkea, että se uhkaa toimintoja. Käytännössähän meillä on hyväksytty mutkan kautta että esim. Leijonakorttelista ei tulla perimään täyttä pääomavuokraa. Tavallaan pitäisi monen tapauksen kohdalla alaskirjata pääomaa saman tien, jotta vuokrataso saadaan tasolle joka mahdollistaa toiminnot. Korjauksesta syntyvä tappio täytyy vaan hyväksyä osaksi kulttuuriperintömme ylläpitoa.

3 V 25.11.2015, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintialueen laajentamisesta

ok. Ei laajenneta.

”Nykyisten pysäköintialueiden välinen alue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa muinaismuistoalueeksi (EM). Muinaisjäännösrekisterin mukaan paikalla sijaitsee pronssikautinen hautaröykkiö. Kaikki historialliset muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen ole lähtökohtaisesti mahdollista. Lisäksi kohta on kallioinen ja topografialtaan jyrkkä. Autopaikkojen toteuttaminen vaatisi louhintaa, mikä nostaa kustannuksia.

Täytyykin käydä tutustumassa pronssikautiseen hautaröykkiöön!

4 V 25.11.2015, Valtuutettu Matti Niirasen aloite kadun, kujan, aukion tms. nimeämisestä Harri Holkerin mukaan

ok. Todetaan että vielä ei ole kulunut viittä vuotta Holkerin kuolemasta, mutta nimi lisätään ”nimipankkiin” ”myöhempää käyttöä varten”, jos jokin sopiva kohde tulee vastaan. Myös muistolaattaa ehdotetaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

8 V 25.11.2015, Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018

ok. Ryhmät pääsivät kuin pääsivätkin sopuun viime keskiviikkona. Hyvä että saavutettiin laajamittainen sopu, josta jättäytyi pois loppujen lopuksi vain Vasemmistoliitto. Vihreiden tiedotteen neuvottelutuloksesta voi lukea täältä.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi 9. luokkalaisten kesätyösetelin käyttöönottamisesta

ok. Todetaan että tänä kesänä kokeiltiin ensimmäisen kerran ”alueellisena kokeiluna”.

2 Osastopäällikön ottaminen nuorisoasiankeskuksen kehittämisosaston osastopäällikön virkaan

ok. Otamme kehittämisosaston osastopäällikön virkaan Hannu-Pekka Polttilan 5602 euron kokonaispalkalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Pentti Arajärven aloite kaupungin nimistön kehittämisestä eurooppalaiset kaupungit huomioiden

ok. Kaupunkien nimiä on jo laajasti Helsingissä kadunnimissä ja monta nimeä odottelee ”nimipankissa” sopivaa tilaisuutta.

2 Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi koskien päihteettömyyteen kannustavien asumispalvelujen painottamista tonttien ja tilojen luovutuksessa

ok. ”Erityisryhmien asuntotarpeen arviointi tehdään hallintokuntien välisenä yhteistyönä. Asuntohankkeille, joihin liittyy olennaisena osana palvelut, ei voida luovuttaa tontteja ilman sosiaali- ja terveysviraston arviota uuden konkreettisen asuntohankkeen tarpeellisuudesta.”

3 Sörnäisten toimitilatontin myynti Lindström Invest Oy:lle (Sörnäinen, tontti 10576/1)

ok. Liiketontti Hermannin rantatieltä. 5,7m€, jos poikkeuslupa lisäkerrokseen 6,2m€. Neliöhinta yhä kohtuullinen.

4 Tontin myynti vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ja liikenneterminaalin toteuttamiseen (Lauttasaari, tontti 31039/1)

ok. Tontin hinnoittelun perusteeksi esitetään 1 300 euroa/k-m². Liike-, myymälä-, toimisto-, sosiaali- tai niihin verrattavien tilojen osalta perittävä kauppahinta olisi 450 euroa/k-m². Kokonaishinnaksi muodostuu enintään 2,3 miljoonaa euroa.

5 Rakennusvalvontataksan tarkistaminen 1.1.2016 alkaen

ok? Rakennusvalvontavirasto siirtyi nettobudjetointiin 1.1.2015 alkaen. Tavoitteeksi on tämän johdosta asetettu 100 %:n suuruinen kate. Esittelijän mukaan Rakennusvalvontaviraston kuluvan vuoden katteeksi on tämän hetken tietojen perusteella arvioitu 135 prosenttia. Vuonna 2014 se oli 132% ja 2013 101%. En nyt ihan heti ymmärrä miksi 2% korotus on perusteltu jos tavoitteena on 100% ja useampana vuotena menty reippaasti yli.

Kaupunginhallitus 2.11.2015

Tämän viikon suurin asia pitäisi olla ensi vuoden talousarvio, mutta eipä taida huomiseen kokoukseen vielä valmista tulla. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 V 11.11.2015, Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018
4 V 11.11.2015, Vuoden 2016 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
5 V 11.11.2015, Vuoden 2016 tuloveroprosentin määrääminen

Kuten lehdistökin on jo kertonut, talousarvioneuvottelut ovat muuttuneet hankalammiksi demareiden livettyä strategian linjauksista ja näin ollen huomenna ei kaupunginhallitus vielä talousarviosta päätä. Veroprosentit voidaan hyvinkin päättää, kiistat eivät kosketa niitä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 11.11.2015, Oulunkylän, Metsälän tontin 28264/3 asemakaavan muuttaminen (nr 12345, Krämertintie 2)
2 V 11.11.2015, Munkkivuoren korttelin 30103 tontti 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12334, Ulvilantie 10)

ok. Toimistorakennusten tontti asuintontiksi Metsälässä. Vanha toimistotalo muutetaan asunnoiksi 650kem2. Munkkivuoressa puolestaan täydennysrakennetaan vanhalle tontille toinen kerrostalo 1000kem2.

KAUPUNGINJOHTAJA

5 Kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeudellinen avustaminen

ok. Käytännössä kyse vuodelta 1991 peräisin olleen ja vanhentuneen ohjeen päivittämisestä. Esittelijän mukaan linjaa, ”jossa viranhaltijoita ja työntekijöitä avustetaan huomattavan laajasti ilman lakiin perustuvaa avustamisvelvollisuuttakin”, ei ole tarkoitus muuttaa.

6 Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa

ok. Sote-viraston pääluottamusmiehet vaativat tulospalkkioita vuodelta 2014. Vastauksessa todetaan että kun rahoituksen pitää löytyä viraston raamin sisältä, ja raami ylittyi, ei tulospalkkioita voida maksaa, eikä tulospalkkioiden maksamiseen myönnetä ylitysoikeutta. Lisäksi todetaan että kertapalkkioita on vuonna 2014 maksettu henkilöstölle lähes 295 000 €.

Vähän kimurantti kysymys, sillä toisaalta sote-viraston budjetin voi katsoa myös olevan enemmän tai vähemmän tietoisesti alibudjetoitu, jolloin budjetti tulee aina paukkumaan, ja näin ollen sote-viraston työntekijät jäävät muiden hallintokuntien työntekijöihin verrattuna eriarvoiseen asemaan.

SIVISTYSTOIMI

1 Oikaisuvaatimus Korkeasaaren eläintarhan johtokunnan päätöksestä koskien ravintola- ja kioskitoiminnan tilojen vuokraamista

ok. Oikaisuvaatimus hylätään.

KAUPUNGINJOHTAJA

7 Iltakouluasia: Helsingin ilmastopolitiikka
1 Iltakouluasia: Apotti-hankkeen tilannekatsaus

ok. Iltakouluasiana ilmastopolitiikkaa ja Apotti-hankkeen tilanne.

Kaupunginhallitus 26.10.2015

Tällä viikolla mielenkiintoisimmat asiat tapahtuvat kaupunginhallituksen jaostoissa. Johtamisen jaosto käsittelee maanantaina ensimmäistä kertaa Jussi Pajusen esitystä Helsingin uudeksi johtamisjärjestelmäksi ja konsernijaosto puolestaan käsittelee Helenin tulevaisuuden skenaarioita – eli mm. Hanasaaren sulkemista.

Kaupunginhallituksella rutiinikokous. Kiinnostusta ehkä vähän herättää lausunto arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin kaavailluista tulorajoista. Helsingin vastaus suorastaan erinomainen.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 V 4.11.2015 Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle

ok. 6,3 miljoonaan laina Stadionin perusparannus-ja uudistamishankkeen suunnittelu-ja rakennuttamistöihin.

4 V 4.11.2015, Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa

ok. Viime keväänä kaupunginhallitus puolsi 400-vuotiskotisäätiön toiminnan lakkauttamista. Nyt asia on etenemässä valtuustoon. Asuntokanta siirretään Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön.

400-vuotissäätiö on valtuuston vuonna 1950 perustama säätiön, jonka tehtävänä on ollut parantaa vähävaraisten vanhusten asunto-oloja. Vuokrataloja on tätä nykyä seitsemän. Säätiö on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ko. talojen tulevien peruskorjauskustannusten vuoksi. Näihin ei oltu varauduttu vuokrissa kun sosiaalisista syistä on peritty alhaista vuokraa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 4.11.2015, Taka-Töölön korttelin 464 tontin 15 asemakaavan muuttaminen (nro 12315, Pohjoinen Hesperiankatu 15)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-10-26_Khs_37_El_4B6E9A8A-E0F0-4210-89B4-8816F02EA8C7_Liite_pdf
ok. Talo osittain asuinkäyttöön (2 450 k-m²). Muuten rakennus (yhteensä 13 000 k-m²) pysyy liiketilakäytössä. Rakennus ja sen arvokkaat sisätilat suojellaan.

2 V 4.11.2015, Suurmetsän korttelin 41129 tontin 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12339, Suovaniityntie 21-23, Heikinlaakso)

Pari pientaloa Heinkinlaaksoon.

3 V 4.11.2015, Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit 31106 ja 31098)

ok. Helsinki myy Espoossa omistamansa tontin. Kauppahinta koko alueesta on noin 16 miljoonaa euroa. Espoon kaupungille maksetaan maankäyttömaksuina noin puolet kauppahinnasta.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Tankovainion asuntoalueen esirakentamiseen

ok 2,6 miljoonaa euroa esirakentamiseen.

5 Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa

Sote-viraston pääluottamusmiehet vaativat tulospalkkioita vuodelta 2014. Vastauksessa todetaan että kun rahoituksen pitää löytyä viraston raamin sisältä, ja raami ylittyi, ei tulospalkkioita voida maksaa, eikä tulospalkkioiden maksamiseen myönnetä ylitysoikeutta. Lisäksi todetaan että kertapalkkioita on vuonna 2014 maksettu henkilöstölle lähes 295 000 €.

Vähän kimurantti kysymys, sillä toisaalta sote-viraston budjetin voi katsoa myös olevan enemmän tai vähemmän tietoisesti alibudjetoitu, jolloin budjetti tulee aina paukkumaan, ja näin ollen sote-viraston työntekijät jäävät muiden hallintokuntien työntekijöihin verrattuna eriarvoiseen asemaan.

SIVISTYSTOIMI

1 Osastopäällikköjen ottaminen nuorisoasiainkeskuksen kolmen nuorisotyön osaston osastopäälliköiden virkoihin
2 Tietokeskuksen tilasto- ja tietopalvelupäällikön viran täyttäminen

ok. Mikko Vatka, Heidi Hållman ja Katri Kairimo osastopäälliköiksi nuorisoasiainkeskukseen ja Ari jaakkola tilasto- ja tietopalvelupäälliköksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto ympäristöministeriölle asukkaiden valintaa arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin koskevasta asetusmuutoksesta

OK! Lukekaa koko lausunto! Nyt on erinomaisen suorasukainen lausunto ministeriön tulorajakaavailuista.

Helsingissä tulorajojen tarkistamisvelvoitteen piiriin ehdotetun asuntokannan koko on niin suuri, että tulorajojen tarkistaminen myös vaihtojen yhteydessä edellyttäisi merkittävää työvoiman lisäystä ja merkittäviä kuluja tietojärjestelmiin, lisääntyvää hallinnollista työmäärää ja kustannuksia verrattuna mahdolliseen ja hyvin vaikeasti mitattavissa olevaan hyötyyn.

Kaupunginhallitus katsoo, että asetuksen muutoksella luotaisiin kuntalaisille uusi kannustinloukku ja vahvistettaisiin asuinalueiden sosiaalista eriytymistä. Helsingin kokemusten mukaan suuri osa sellaisista ARA-vuokra-asuntojen asukkaista, joilla on mahdollisuus siirtyä joko asumisoikeusasuntoon tai omistusasuntoon, myös sen tekevät.

Ehdotettu asetusmuutos ei ole perusteltu myöskään sen vuoksi, että se lisäisi -hallitusohjelman vastaisesti – suurten kaupunkien byrokratiaa asukasvalinnoissa, joissa aika tulisi käyttää hyödyllisemmin eli vuokra-asuntojen välittämiseen ja asiakkaiden palvelemiseen.

Tulorajojen poistolla vuonna 2008 ei selvitysten mukaan ollut merkittäviä vaikutuksia. Ympäristöministeriön tutkimuksessa on verrattu vuokralaisten tulojakaumaa vuosina 2005 ja 2011. Asukasrakenteessa on tapahtunut pieni siirtymä pienempituloisten suuntaan. Pääkaupunkiseudulla kahden alimman tuloluokan osuus on kasvanut kuudessa vuodessa 32:sta 34 prosenttiin.

2 Rakennuskiellon pidentäminen eräillä Suomenlinnan alueilla (piirustus nro 12362, Vallisaari, Kuninkaansaari, Pukkisaari, Reimarisaari, Kukipaasi ja Haminasalmenpaasi)

ok. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren avaamisen valmistelua varten rakennuskielto.