Eurooppaan muutetaan – Deal With It

Viime kuukausien kuvat ja raportit Välimereltä ovat olleet sydäntäsärkeviä. Euroopan etelärajalla on käynnissä suurin humanitaarinen katastrofi sitten toisen maailmansodan. Käsien heiluttelu ei auta, nyt pitää toimia. Talvi on tulossa. Saksassa on jo kääritty hihat, heitetty Dublinin sopimus romukoppaan ja varaudutaan satoihin tuhansiin tulijoihin. Näin tulisi tehdä Suomessakin. Ei siksi että maahanmuutto olisi jotenkin sikafantsua, vaan siksi että vaihtoehtoa ei ole. Deal with it.

Globalisaation myötä pääoma ja tavarat liikkuvat esteettä yli rajojen. Me suomalaiset olemme hyötyneet valtavasti näistä molemmista vapauksista ja suomalaisella passilla myös ihminen liikkuu viisumitta 174 maahan. Koko planeetan kaikki kolkat ovat Helsinki-Vantaalta 12 tunnin päässä. On harhaa kuvitella että ihmisten liikkumista pystyttäisiin estämään. Se ei onnistu. Deal with it.
europe_deal_with_it
Ajankohtainen keskustelu liittyy Euroopan etelärajan pakolaiskriisiin, jonka laineet loiskivat meidänkin rajoillemme. Muutamat poliittiset toimijat ovat jo ehtineet vaatia rajoja kiinni. Se ei ole mahdollista. Sellaista valvontaa ja muuria, joka ihmisiä pitelisi ei vaan ole mahdollista rakentaa. Ei siksi että pakolaisuus olisi sikafantsua ja kukkahattuni heiluu korkealla, vaan siksi että se ei vaan kertakaikkiaan onnistu. Muuttoliike Eurooppaan on fakta, lähtökohta. Deal with it.

Myös Perussuomalaiset ovat kantaneet huolta pakolaistulvan hirvittävimmistä piirteistä – Välimeren yli kyytejä tarjoavat ihmissalakuljettajat, jotka sulkevat ihmisiä purtiloidensa alakansille vain kiristääkseen lisärahaa hapen loppuessa. Ihmisten kärsimyksellä bisnestä tekevien sieluttomien ihmisperseiden toiminta pitää saada loppumaan. Mutta sekään ei onnistu hinaamalla veneet vastarannalle kansainvälisen lain vastaisesti. Jotain muuta pitää keksiä.

Ihmissalakuljetusta on olemassa juuri niin pitkään kuin kysyntää riittää. Kysynnän perussyy on Euroopan ja lähialueiden elintasokuilu, joka ei poistu pitkälläkään aikavälillä. Akuutti kriisi puolestaan johtuu Syyrian sodasta, jonka seurauksena yli 10 miljoonaa ihmistä on ajettu pakolaisiksi. Tätä painetta me emme kykene edes keskipitkällä aikavälillä poistamaan. Joten jälleen, paine täytyy hyväksyä faktaksi. Ja siten, niin: Deal with it.

Ainoa tapa saada ihmissalakuljettajien bisnes tuhottua nopeasti ja lopullisesti, on luoda turvalliset ja lailliset mekanismit tulla Eurooppaan. Keinoja tähän on useita. Eräs yksinkertaisimmista olisi poistaa lentoyhtiöiden palautusvastuu turvapaikanhakijoista – näin ihmiset voisivat lentää suoraan Eurooppaan hakemaan turvapaikkaa ja kentille on taatusti Kreikan saarten rantoja helpompaa luoda fasiliteetit käsitellä isojakin ihmisjoukkoja.

Deal with it. Tämä on todellisuus. Todellisuuden voi kieltää, mutta minnekkään se ei poistu. Realismin lisäksi tämä on moraalisesti oikea ratkaisu. On aivan selvää, miten historia on meidät tästä tuomitseva.

Kaupunginhallitus 24.8.2015

Isoimmat asiat tällä viikolla työterveys-liikelaitoksen perustaminen, Hakaniemen metrohallin peruskorjauksen kallistuminen, lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta lakiesityksestä sekä pakolaisten määrän kasvuun varautuminen. Koko lista liitteineen löytyy täältä

1 V 9.9.2015, Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

ok. Vanhuspalvelulain edellyttämä suunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi. Ohjelmaa on valmisteltu todella laajapohjaisesti ja on pyritty ylittämään hallintokuntien rajoja. Hyvä.

”Kaupunginhallituksen tarkoitus on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia ottamaan valmistelussa huomioon ikäohjelman osana kaupungin strategista suunnittelua sekä toteuttamaan toimenpiteiden seurannan niin, että tulokset ovat hyödynnettävissä keväällä 2017 arvioitaessa valtuustokauden 2013 – 2016 ja ikäohjelman tuloksia.”

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 V 9.9.2015, Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-24_Khs_28_El_3DF16E80-5F67-4949-95EB-071B6D82E35F_Liite_pdf
ok. Hakaniemen metroaseman peruskorjauksen kustannukset ovat nousseet ennakoidusta 15,5 miljoonasta 18,2 miljoonaan euroon. Nousua perustellaan mm. ennakoitua laajemmilla korjaustarpeilla. Toisaalta kerrotaan että kustannuksia on pyritty myös laskemaan. Näistä toimenpiteistä eräs on se että ”yksi uusi liiketila jätetään rakentamatta Siltasaarenkatu 16:n sisäänkäynnin ja lippuhallin liittymään.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 9.9.2015, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

ok.

”Helsinkiläisten lastenpsykiatristen potilaiden määrä kasvoi 11 % verrattuna edelliseen vuoteen ja käyntien määrä lisääntyi 14 %. Odotusajan mediaani ensikäynnille oli 20 vrk kun se oli edellisenä vuonna 14 vrk. Odotusajan kasvusta huolimatta se on edelleen hyvällä tasolla. Kuuden viikon hoitotakuu toteutui joitain yksittäisiä potilaita lukuun ottamatta. Alkuvuonna 2015 odotusajan mediaani on ollut 26 vrk.

Nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon painopistettä on siirretty viime vuosina vahvasti avohoidon suuntaan. Osastoille ei ollut koko vuoden aikana merkittäviä hoitojonoja eikä ylipaikkatilanteita.

SIVISTYSTOIMI

1 V 9.9.2015, Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen perustaminen

ok. Otsikoltaan iso asia mutta toisaalta pieni käytännön vaikutuksiltaan. Periaatteeltaan työterveyden liikelaitostaminen on esittelijän mukaan tekninen muutos liittyen Kelan korvauskäytäntöön – liikelaitosmalli tuottaisi kaupungille noin 800 000 euroa suuremman Kela-korvauksen kuin nykyinen virastomuotoinen toimintatapa.

Liikelaitostaminen ei aiheutai muutoksia palveluperiaatteissa eikä sisällöissä eikä vaikuta henkilöstön asemaan.

Yhtiöittämisvelvoite ei kosketyöterveyskeskuksen toimintaa, koska työterveyspalvelut ovat luonteeltaan tavanomainen henkilöstöetu, jota tuotetaan palvelussuhteen perusteella.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto Valtakunnanvoudinvirastolle ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisestä mietinnöstä

ok. Esittelijän mukaan esitys sisälttää ”etupäässä teknisluonteisia muutoksia”. Kaupunki pitää lausunnossaan erityisen tärkeänä että tiedoksianto-osoitteena käytettäisiin vain postiosoitetta.

4 Osasairauslomalla olevan henkilön palkka

ok. Kesäkuussa esittelijä veti asian pois listalta, mutta nyt samansisältöisenä uudelleen. Esitys hyvä.

Osasairausloman tarkoituksena on nopeuttaa työhön paluuta ja siten tukea työkyvyn säilymistä ja työntekijän pysymistä työelämässä. Pähkinänkuoressa ideana se että sairaslomalta palataan töihin osa-aikaisesti sairausloman loppupuolella. Nykyinen palkkausjärjestely ei kannusta tähän malliin. Ehdotetussa mallissa kaupunki korvaa henkilölle osa-aikatyön ja kokoaikatyön palkan välisen erotuksen edellyttäen, että Kela maksaa työnantajalle osasairauspäivärahan.

5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Tässä kysymyksessä on tavallaan kaksi tasoa: ensinnäkin se, mitä Helsinki itse kaavailee johtamisen järjestelmän kautta omaksi tulevaisuudekseen ja toisaalta se, mitä kaikkea kansallisen lainsäädännön tulisi mahdollistaa mille tahansa kaupungille tulevaisuudessakin.

Lausunnon vastaukset on kirjoitettu nyt pitkälti Helsingin itselleen kaavaileman lähitulevaisuuden kulmasta, vaikka kysymys liittyy enemmän kansalliseen lainsäädäntöön ja jopa periaatteellisiin kysymyksiin mm. lähidemokratiasta ja suorista pormestarivaaleista.

Valtuustoryhmämme on ottanut kantaa aiemmin mm. kunnanosavaalien mahdollistamisen puolesta – kanta kansalliseen lainsäädäntöön ei sinällään riipu siitä, olisiko ratkaisu paras Helsinkiin tai metropolialueelle. Itse ajattelen että päätösvalta kunnallisen johtamisjärjestelmän luonteesta tulisi olla mahdollisimman vapaasti kunnan omissa käsissä.

6 Helsingin kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton tilapäinen laajentaminen

Päätösesityksessä todetaan jo tapahtunut – Helsingin ja Maahanmuuttoviraston välisessä sopimuksessa määrittelemä paikkamäärä on jo ylittynyt. Lisäksi ehdotetaan sote-virastolle oikeutta sopia vastaanottotoiminnan tilapäisestä laajentamisesta 30.9.2015 saakka. Käytännössä kyse on siis Koskelan sairaala-alueen rakennusten ottamisesta vastaanottokeskuskäyttöön.

Esitys on hyvä, ihmettelen vain aikarajausta. Kuvitteleeko joku että Euroopan pakolaiskriisin meille asti loiskuvat laineet laantuvat ennen syyskuun loppua?

SIVISTYSTOIMI

1 Kaupungin liittyminen RFID-lab Finland ry:n jäseneksi

ok. Kaupunginkirjaston logistinen prosessi tulee tulevaisuudessa perustumaan RFID-tunnisteisiin. Yhdistyksen jäsen maksu on 1575€ ja sillä luvataan saatavanee koulutusta ja konsultointia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018

ok.

2 Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture-local-jäsenyys Helsingin 3D-tietomallityöhön

ok. CityGML on OGC:n ylläpitämä avoin tietomalli virtuaalisten 3D-kaupunkimallien ylläpitoon ja tiedonsiirtoon. Helsingin 3D-tietomalli toteutetaan CityGML-tietomallin avulla.

Koska kyseessä on avoin kansainvälinen standardi, ei CityGML-käyttö aiheuta kaupungille mitään hankinta- tai ylläpitokuluja. OGC:n jäsenyys mahdollistaa osallistumisen käyttäjäyhteisön keskustelu- ja tukifoorumeille sekä pääsyn alan dokumenttikirjastoihin. Jäsenyys maksaa kokonaiset 182 euroa vuodessa.

Kaupunginhallitus 17.8.2015

Kaupunginhallituskin aloitti kokoustamisen. Tällä viikolla isoin asia ”Helsingin kaupungin työterveys” -liikelaitoksen perustaminen. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 26.8.2015, Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen perustaminen

ok. Otsikoltaan iso asia mutta toisaalta pieni käytännön vaikutuksiltaan. Periaatteeltaan työterveyden liikelaitostaminen on esittelijän mukaan tekninen muutos liittyen Kelan korvauskäytäntöön – liikelaitosmalli tuottaisi kaupungille noin 800 000 euroa suuremman Kela-korvauksen kuin nykyinen virastomuotoinen toimintatapa.

Liikelaitostaminen ei aiheutai muutoksia palveluperiaatteissa eikä sisällöissä eikä vaikuta henkilöstön asemaan.

Yhtiöittämisvelvoite ei kosketyöterveyskeskuksen toimintaa, koska työterveyspalvelut ovat luonteeltaan tavanomainen henkilöstöetu, jota tuotetaan palvelussuhteen perusteella.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 26.8.2015, Herttoniemen (43.ko) eräiden kortteli-, puisto- ja katualueitten asemakaava ja puisto- ja katualueitten asemakaavan muuttaminen (nro 12286, Roihuvuoren pohjoisrinne)

ok. Täydennysrakentamista Roihuvuoreen. Noin 600 asukasta lisää.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-17_Khs_27_El_C758AE71-E554-4C71-9643-F981B6E8CCCD_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

4 Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016 – 2018 valmistelutilanne

Esittelijän mukaan:

”Tuoreimmat ennusteet väestönkasvusta (tietokeskus) ja kustannustason muutoksesta (VM) vuosille 2015 ja 2016 ovat muuttuneet merkittävästi raamivaiheesta. Muuttuneisiin ennusteisiin perustuen raamin kokonaismenoja tulisi tarkistaa alaspäin 49,4 milj. eurolla. Vuoden 2015 osalta toisen toteutumisennusteen mukaan strategiatavoitteesta ollaan jäämässä 80 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvio ylittää strategiatavoitteen 31 milj. eurolla. Strategiatavoitteen mukaisen menotason mahdollinen ylittyminen vuonna 2015 edellyttää vastaavia säästöjä strategiakauden loppuvuosina.

Jotenkin aavistelen että kokonaismenoja ei haluta leikata 50 miljoonalla.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-17_Khs_27_El_77A132AC-1C11-473F-8FC9-92C6261AA304_Liite_pdf
Eihän tämä hyvältä näytä:www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-17_Khs_27_El_77A132AC-1C11-473F-8FC9-92C6261AA304_Liite_pdf
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Sotainvalidien kesämaja-alueen vuokrausperusteiden määrääminen

ok. Oikeutamme yleisten töiden lautakunnan vuokraamaan sotainvalidien kesämaja-alueen uusilla vuokrausperusteilla, jotka ovat jatkossa samat kuin muilla kesämaja-alueilla.

2 Elielinaukion pysäkkikatosten omistusoikeuden siirtäminen rakennusvirastolta Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitokselle

ok. Elielin katosten omistus ja hallinta siirretään HKL:lle rakennusvirastolta koska ”HKL muutenkin vastaa Helsingin alueella pysäkkikatoksista ja siirrolla saavutetaan myös selviä synergiaetuja pysäkkikatosten siivouksen ja kunnossapidon järjestämisessä, kun HKL voi käyttää siinä samoja sopimuksia, jotka ovat voimassa muiden pysäkkikatosten osalta.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Oikaisuvaatimus konsernijaoston päätöksestä koskien Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta

ok. Todetaan että ei syytä.

2 Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisperusteiden uudistaminen

ok. Työllistämistoimikunnan esityksessä arvioidaan, että uudet myöntämisperusteet lisäävät Helsinki-lisän vaikuttavuutta: Rekrytointituki lähentää matkaa välityö- ja avointen työmarkkinoiden välillä ja työllistämistuki kohdentuu aiempaa useammille työnantajille ja työntekijöille, leikkaamatta valtion palkkatukea.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistölautakunnan oikeuttaminen eräisiin vähäisiin varausten muutoksiin samalla, kun asuntotuotantotoimikunnalle varataan tontti ja muutetaan sen aiempia varauksia (Laajasalo, tontti 49029/7, Sörnäinen, Kalasataman Sompasaari, tontit 10630/2 ja 4)

ok. Otsikko sanoo kaiken.

3 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi EU-direktiivin suojeleman jokihelmisimpukan elinehtojen turvaamisesta

ok. Tuomarinkylän kartanoalueen kaavamuutoksen yhteydessä laaditussa valumavesien käsittelyn viitesuunnitelmassa (Ramboll Oy) on todettu, että noin 100 metrin päässä vesistöstä tapahtuvat pienehköt muutokset eivät aiheuta merkityksellistä haittaa vuollejokisimpukalle tai veden laadulle.

Siirtolapuutarha-alueen asemakaavan kaavaselostuksessa on todettu, että asemakaavan mukainen rakentaminen ei lisää Vantaanjoen kuormitusta, ei heikennä vuollejokisimpukan elinoloja eikä aiheuta haitallisia valumia Vantaanjokeen. Koska vaikutukset veden laatuun jäävät vähäisiksi, ei kaavalla ympäristökeskuksen mielestä ole merkittäviä vaikutuksia Vantaanjoen Natura-alueeseen.

4 Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi; vuokratonttien vuokranmääritysperusteiden julkaiseminen avoimena datana

ok. Kannattaa pyytää asioita, jotka ovat valmistelussa. ”Toivomusponnessa edellytetty selvitys pyritään saattamaan valmiiksi vielä vuoden 2015 aikana ja kaupungin vuokratontteja koskevat perustiedot julkaisemaan mahdollisimman nopeasti selvityksen valmistuttua.”

5 Kannelmäen ja Pitäjänmäen ostoskeskustonttien varaaminen kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Kannelmäki, tontit 33130/1 ja 33131/1, Pitäjänmäki 46117/11)
6 Toimistorakennusten tontin (KT) varaaminen SRV Rakennus Oy:lle ja Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3:lle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten (Pasila, tontti 17028/1)

Ok. Pitskun ja Kannelmäen ostoskeskusten tilalle suunnitellaan asuntorakentamista ja liiketiloja. Pasilaan asuntohanke.

Kaupunki pyrkii nopeuttamaan kaavoitusta ”kumppanuuskaavoituksella”. Kumppanuuskaavoituksella rakennuttajan itse tilaamat viitesuunnitelmat kaavoituksen pohjaksi ohjaavat toteutettavampaan ratkaisuun. Toimintatavan hyödyiksi kerrotaan mm.:
- Suunnitteluprosessi on nopeampi, kun eri yhteistyötahot ovat mukana alusta alkaen. Kaava-, rakennus- ja infrastruktuurisuunnitelmia voidaan valmistella yhtä aikaa.
- Kun kaavoitus ja rakennussuunnittelu tapahtuvat samanaikaisesti, vältetään mahdolliset muutostarpeet.
- Konsulttityöstä aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa eri osallistujien kesken.
- Rakennuttajan toiveita on mahdollisuus ottaa huomioon (esim. pysäköinti).
Haasteet
- Eri rakennusliikkeet suunnittelijoineen voivat paremmin muodostaa kokonaiskuvan alueesta ja vuorovaikutus viereisten tonttien hankkeiden kanssa on mahdollista.
- Kumppanuuskaavoitus antaa mahdollisuuden kiinnittää huomiota kustannuksiin ja niiden hallintaan.
- Kumppanuuskaavoituksessa voidaan ennakoida ja ratkoa myöhempien suunnitteluvaiheiden ongelmia (esim. rakennuslupavaiheessa neuvottelut rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen kanssa on jo osaksi tehty). Eri osapuolet (myös eri virastot) sitoutuvat asemakaavan toteuttamiseen aikaisemmassa vaiheessa.
- Katujen ja puistojen suunnittelun tapahtuessa yhtä aikaa kaava- ja talosuunnittelun kanssa, yksi huomioitava erityisasia on mm. pelastusreittijärjestelyt.
- Kun tontinvaraus on tehty ja hallintomuoto päätetty, on suunnittelu esim. pysäköinnin osalta helpompaa.
- Kumppanuuskaavoitus voisi olla sopiva menettely myös jos halutaan löytää uusia ajatuksia asuinalue- tai rakennussuunnitteluun.

7 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymälle pääkaupunkiseudun putkikeräysjärjestelmien organisoinnista

ok. Hilpeän suoraan sanotaan että HSY pitäköön näppinsä erossa putkikeräysjärjestelmistä.

Kaupunginhallitus 22.6.2015

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa mm. lausunto hankintalain kokonaisuudistuksesta, Olympiastadionin remontin kaava, Gardenian ratkaisu ja Hakaniemen hallin remontti. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 26.8.2015, Taka-Töölön korttelin 514 tontin 3 ja sen ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12310, Olympiastadion)

ok. Olympiastadionin remontin kaava. Näkyvin muutos katsomoiden katokset, tiloja myös maan alle. Nykyiseen kerrosalaan 19 917 k-m² verrattuna rakennusoikeuden lisäys on 7 083 k-m² maanpäällisiä ja 29 400 k-m² maanalaisia tiloja.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-22_Khs_25_El_6E88BE40-30D8-4FD0-9F9C-BA1037668CBA_Liite_pdf
2 V 26.8.2015, Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. Tästä remontista on keskusteltu paljon jo lautakuntatasolla ja tullaan varmasti keskustelemaan myös valtuustossa saakka. Remontti on kuitenkin erittäin tarpeellinen ja se tulee parantamaan hallia merkittävästi. Hallin ilmastointi ja jäähdytys saadaan kuntoon ja yläkertaan saadaan vielä lisätilaakin. Halli on teknisesti monin osin aivan tiensä päässä.

Kiinteistölautakunta piti päätöksessään tärkeänä, että hallin nykyinen perusluonne elintarvikekauppahallina säilyy myös peruskorjauksen ja siihen sisältyvän ravintolatilaratkaisun jälkeen. Tämä lienee myös kaupunginhallituksen ja valtuuston toive. Vanha kauppahalli on profiloitu ”turistihalliksi”, Ruoholahdessa on menty omaan suuntaansa. Hakaniemen halli on kuitenkin yhä merkittävä laadukkaiden elintarvikkeiden myyntipaikka.

Hyvä esimerkki uudistuksen muutoksista on vanha kuva hallin alakerrasta: ilmavaa ja valoisaa:
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-22_Khs_25_El_8BA1EA78-3A65-4D5B-B96F-1FEBED77BDFC_Liite_pdfSittemmin tarvittiin ilmastointia ja viilennystä. Koko katto on täynnä valtavia putkia:2ibt0h91T08K0j36vj8PF-iPGRh6WJPq9qKtTQdjklk_jpg_600×600_pixelsNyt tekniikka saadaan piiloon.
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupungin henkilöstöraportti 2014

ok. Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä pysyi lähes ennallaan – työntekijöitä on hiukan yli 40 000, pientä nousua oli vain sosiaali­ ja terveysvirastossa sekä varhaiskasva­tuksessa. Yhteensä kaupungin palkkalistoilla on 1 661 ammattia. Näistä yleisin on lastenhoitaja, joita on 2783, lisäksi vielä lastentarhanopettajia 1688. Palvelukunta näkyy.

Kaupungissa on 15,4 asukasta kaupungin työntekijää kohden. Keskeisissä henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Raportti on uudistunut myös ulkoasultaan. Kauniisti taitettu ja informaatiota hyvin saatavilla.

Työhakemusten määrän kasvu kertoo aika karusti myös työmarkkinoiden tilasta.

Työhakemusten määrän kasvu kertoo aika karusti myös työmarkkinoiden tilasta.


5 Osasairauslomalla olevan henkilön palkka

ok. Osasairausloman tarkoituksena on nopeuttaa työhön paluuta ja siten tukea työkyvyn säilymistä ja työntekijän pysymistä työelämässä. Pähkinänkuoressa ideana se että sairaslomalta palataan töihin osa-aikaisesti sairausloman loppupuolella. Nykyinen palkkausjärjestely ei kannusta tähän malliin. Ehdotetussa mallissa kaupunki korvaa henkilölle osa-aikatyön ja kokoaikatyön palkan välisen erotuksen edellyttäen, että Kela maksaa työnantajalle osasairauspäivärahan.

6 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin
7 Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämistä varten
8 Määrärahan myöntäminen liikuntavirastolle Kivikon liikuntapuiston esirakentamiseen

okokok.

Kiinteistövirastolle 8,35m€ sähkölinjan siirtoon Mellunmäessä, huoltotunnelin siirtoon Kalasatamassa ja Länsisataman pilaantuneiden maiden kunnostukseen.

Kaupungintalokortteleiden kehittämiseen 14,5 miljoonaa euroa. Kehittämiseen on käytetty vuosina 2010–2014 yhteensä 34,0 milj. euroa. Vuoden 2015 tarpeeksi on arvioitu talousarviossa osoitetut 14,58 miljoonan euron määrärahat. Vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa vuosien 2016–2017 määrärahatarpeeksi on arvioitu 9,4 milj. euroa.

Ja 700 000 euroa liikuntavirastolle liikuntapuiston esirakentamista varten.

9 Kalliolan Senioripalvelusäätiölle myönnetyn lainan laina-ajan pidentäminen

ok. RAY:n myöntämä avustus loppunut 2014 ja ”Kuntokeidas Sandelsin” talous miinuksella. Lainaa jäljellä 105.139,41€ ja puolentoista vuoden lyhennykset yhteensä 38.232,52 €. Onko Senioripalvelusäätiöllä mahdollisuutta saada taloutensa kuntoon?

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin hakemuksesta ruopata Hernesaaren lumenvastaanottopaikkaa
2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin hakemuksesta maa- ja kiviaineksen välivarastointiin ja esikäsittelyyn Kivikossa sekä töiden aloituslupa

okok. ok. Tarkoituksena on Hernesaaressa ruopata vain ylimääräinen hiekoitussepeli pois ilman, että merenpohjaa muokataan. Kivikossa lupa purkujätemateriaalien ja tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointiin ja esikäsittelyyn. Ympäristölautakunnan mukaisesti.

3 Liikennelaitos -liikelaitoksen eräiden virkojen lakkauttaminen ja uusien johtajien virkojen perustaminen

ok. HKL:n johtamisjärjestelmää ”kehitetään”. Liikennemuotokohtaisesta organisaatiosta luovutaan ja tilalle tulee kolmen linjaorganisaatiossa olevan osastotasoisen yksikön ja kahden kaikkia yksiköitä palvelevan osastotasoisen yksikön kokonaisuus. Muutoksen tavoitteena on hakea nykyistä vahvempaa synergiaa metro- ja raitioliikenteen väliltä niin liikennetuotannossa, kunnossapitopalveluissa kuin kehittämis- ja investointihankkeissa.

4 Bussiliikennetoimintaan liittyvän rahoitussopimuksen hyväksyminen

ok. Kaluston hankintaan liittyvää rahoitusta. Sopimuksen teknisluonteinen uudistus, vastaa sisällöltään pääosin vuonna 2013 solmittua rahoitussopimusta.

5 Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen

ok. Tämä on vaikea tapaus, jossa on usempia risteäviä intressejä. Esim. Gardenian luontokoulutoiminta on upeaa, mutta toisaalta myös luontokoulutoiminnan järjestäminen on kalliimpaa kalliissa kiinteistössä. HS:kin uutisoi.

Kaupunki tukee Gardeniaa vuokranalennuksella vuosittain noin 600 000 eurolla. Lisäksi palveluostot ovat vähentyneet mm. opetusviraston säästäessä. Toisaalta tuntuisi vaikealta velvoittaa opetusvirastoa satsaamaan nimenomaan kalliimpaan luontokouluun tilanteessa, jossa mm. kouluavustajista säästetään.

Asiaa on pyöritelty konsernijaostossa jo pitkään ja nyt on aika tehdä päätös. Esityksenä on yhtiön toiminnan purkaminen.

6 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

ok. Erittäin merkittävä kokonaisuudistus. Vihreästä näkökulmasta ehkä merkittävintä on se että:

”Esityksellä pyritään tehostamaan ympäristönsuojelua ja sosiaalisten tekijöiden huomioimista julkisissa hankinnoissa mm. seuraavin keinoin:
– korostamalla mahdollisuuksia ja vähentämällä epäselvyyttä aiheuttavia tai muita ympäristönäkökohtien huomioon ottamista rajoittavia tekijöitä
– mahdollistamalla tarjousten vertailussa ja hankintasopimusten erityisehdoissa sosiaalisten näkökohtien aiempaa laajemman käyttämisen
– lisäämällä lain pakollisiin poissulkemisperusteisiin rikoslain 47 luvussa tarkoitettuja työrikoksia
– mahdollistamalla työ-, ympäristö- ja sosiaalioikeuden laiminlyöntien huomioimisen myös alihankkijoita koskevissa toimenpiteissä sekä hankintasopimuksen toteuttamista koskevissa ehdoissa

Lisäksi esityksellä pyritään helpottamaan ja parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa. Tätä toteutetaan mm. mahdollistamalla hankintasopimuksen laatiminen erillisinä osina sekä mahdollisuus määritellä kyseisten osien koot ja kohteet.

Esittelijän mukaan ”esitykseen sisältyvät uudistukset eivät käytännössä tuo kaupungin hankintatoimelle merkittäviä hyötyjä. Kaupunki toteaa, että uudistus lisää yksityiskohtaista sääntelyä ja tulee lisäämään kaupungin hankintayksiköiden työmäärää olennaisesti..

Lisäksi esitys ottaa erikseen kantaa tiedonsaantioikeuteen harmaan talouden torjunnassa. Nykyisin Verohallinto voi verolainsäädännön ja julkisuuslain salassapitosäännöksiin vedoten antaa kaupungille tunnistetietoja vain niistä kaupungin yhteistyökumppaneista, joiden osalta verottaja on havainnut harmaan talouden piiriin kuuluvaa toimintaa. Yritys- ja yhteisökohtaisten tietojen saanti verottajalta tehostaisi harmaan talouden torjuntaa ja mahdollistaisi kunnalle pidättäytymisen yhteistyöstä sellaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa, jotka eivät ole täyttäneet lakisääteisiä velvoitteitaan.

Esittelijä esittääkin, että julkisia hankintoja tekeville viranomaisille tulisi säätää tiedonsaantioikeus palveluja tarjoavien organisaatioiden julkisten velvoitteiden kuten verojen, eläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuuttamisen sekä tullin perimien maksujen hoitamiseen liittyviin tietoihin. Tämä varmasti helpottaisi harmaan talouden ehkäisemistä kaupungin hankinnoissa.

Kansallisten kynnysarvojen määrittelyssä suomalaisen kuntakentän eriparisuus tulee vahvasti esiin. Helsingille esim. sote-hankintojen kansallisen kynnysarvon nostaminen EU-ylärajaan 750 000 euroa voisi hyvinkin olla perusteltua, mutta toisaalta aika iso osa suomalaisista kunnista tekee vain tuota pienempiä hankintoja (pl. kokonaisulkoistukset jne.). Onko ylipäätään mielekästä säännellä Helsingin (625 000 asukasta) ja Luhangan (763 asukasta) hankintoja samalla lailla?

SIVISTYSTOIMI

1 Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisperusteiden uudistaminen

Työllistämistoimikunnan esityksessä arvioidaan, että uudet myöntämisperusteet lisäävät Helsinki-lisän vaikuttavuutta: Rekrytointituki lähentää matkaa välityö- ja avointen työmarkkinoiden välillä ja työllistämistuki kohdentuu aiempaa useammille työnantajille ja työntekijöille, leikkaamatta valtion palkkatukea.

Esitykseen voi tutustua tästä.

2 Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan ottaminen

ok. Valitaan Katja Vilkama tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan noin 6000 euron palkalla ja Arja Kukkonen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virkaan 7161 euron palkalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Sopimuksen ja esisopimuksen tekeminen Latokartanon Urheilu- ja kulttuurisäätiön kanssa (12282)

ok. Urheilu- ja kulttuurisäätiön omistaman maan arvo nousee merkittävästi uuden kaavan myötä, joten säätiö maksaa 461 000 euron suuruisen korvauksen ja luovuttaa vastikkeetta yleisiä alueita yhteensä 2 090 m² osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

2 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: yhteistyö Lasipalatsin Mediakeskuksen ja Amos Anderssonin museon kanssa

ok. Esittelijän päättää kannanottonsa: Jos vertailukohtana pidetään esimerkiksi Kaapelitehdasta Suvilahtineen tai keskustakortteleita, on ilmeistä, että näiden tyyppisten tilojen käytön ja toiminnan kehittämiselle on otollisempaa käyttää hyväksi Kaapelitehtaan, Helsingin Leijonan tai Mediakeskuksen kaltaisia siihen erikoistuneita toimijoita kaupungin hallinnollisen perusorganisaation sijasta.

Juurikin näin. Kaupungilla on erikoistarpeita ja erikoistiloja, joita varten kannattaa olla erikoistoimijoita. Kiinteistövirastolla ei voi olettaa olevan esim. kulttuurin asiantuntemusta, vaan kaupungilla voi olla välivuokraajia tarpeen niin vaatiessa.

Ponsivastauksessa otetaan kantaa vanhan linja-autoaseman eli ns. Turun kasarmin tulevaisuuteen. Kiinteistövirasto puoltaa Laituria, henkilökohtaisesti minun on vaikea ymmärtää miksi noin upealla sijainnilla pidetään tilaa noin tyhjäkäynnillä. Tila tulisi, kulttuurikeskuksen lausunnon mukaisesti olla yhteiskäyttöinen, ei vain yhden toimijan tila. Veikkaanpa että Laiturin 50 000 kävijästä aika iso vain oikaisee näyttelytilan poikki kun sillä tavalla voi säästää noin 50 metrin kävelyn…

3 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: kaupungin tilojen myynnissä tavoitteeksi kokonaistaloudellinen etu

ok. Tuomas toivoi ponnessaan että: ””Valtuusto edellyttää, että kaupungin omistamien tilojen myynnissä tavoitteena tulee olla kaupungin kokonaistaloudellinen etu eli myyntiä tulee kohdentaa välittömien myyntituottojen maksimoinnin sijaan huonosti tuottavien korjausvelkaisten rakennusten myyntiin.”

Esittelijä toteaa että:

”Rakennusten ja tilojen omistuksesta luopumisen ensisijaisena tarkoituksena on vähentää kaupungin omistaman rakennuskannan korjausvastuuta. Korjausvelka on kasvanut tasaisesti koko tilakeskuksen olemassa olon ajan vuodesta 2005 lähtien. Talousarvioissa esitetyt korjausinvestointimäärärahat ovat vaihdelleet noin 120 – 130 miljoonassa eurossa vuodessa. Tulevina vuosina tavoitteena on nostaa korjausinvestointitasoa 130 – 160 miljoonaan euroon uudisrakentamisen vähentyessä.

Uusinvestointien määrään vaikuttaa uusien aluerakentamiskohteiden käynnistyminen. Korjausinvestoinnit eivät riitä kattamaan kaupungin omistaman rakennuskannan vuosittaista kulumaa, vaan uutta korjausvelkaa syntyy joka vuosi noin 60 – 70 miljoonan euron verran.

Samalla vastataan myös kysymykseen miksi kaupungin tiloista keskustellaan niin paljon, kuten Gardenia ja koulut. Tuo 60-70 miljoonaa vuosittaista korjausvelkaa ei ole ihan vähän.

4 Kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön virkaan valinta

ok. Valitsemme Sami Haapasen tonttipäällikön virkaan 6 712,77 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Juhani Tuuttlian seuraaja, merkittävä pesti kaupungissamme.

7 Lausunto Uudenmaan elinkeino, – liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta Suomenlinnan tilalle Rnro 6:3 (Suomenlinna H 9)

ok. Lonnan saarelle Suomenlinnan läheisyyteen sauna. Tulee varmasti komia.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-22_Khs_25_El_49432F1C-B5ED-43F7-A311-B8559C262082_Liite_pdfwww_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-22_Khs_25_El_7F51483D-CD22-45B4-B7FA-C42A52CA0BA7_Liite_pdf

Kaupunginhallitus 15.6.2015

Tämän vuoden 24 kaupunginhallituksen kokous. Vielä ensi viikko ja sitten lomille! Tällä kertaa mukana mm. lausunto hankintalain kokonaisuudistuksesta, automaatti- ja Länsimetron tilannekatsaus, Gardenian ratkaisu ja kaupunginorkesterin keikkareissut.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 26.8.2015, Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle

ok. Mäkelänrinnettä rempataan. Kaupunki takaa 1,8 miljoonan lainan ja antaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1,25 miljoonan euron laina.

3 Kaupunginorkesterin konserttimatkat vuonna 2015

ok. Kaupunginorkesterin konserttimatkat tälle vuodelle, yhteensä 638 800 euroa. Nettokustannus maksimissaan -280 000 euroa. Suurin yksittäinen satsaus on konserttimatka Meksikoon. Ohjelmistossa mm. Sibeliusta, Sibeliusta ja Sibeliusta.

Helsingin Kaupunginorkesteri on vähän niinkuin kulttuuripolitiikan avo-Mersu: todella kallis, mutta kun sellainen on päätetty hankkia, niin kyllä sillä sitten kannattaa pörrätä eikä pitää tallissa jotta bensaa säästyisi. Mittakaavat ovat vaan välillä todella raivostuttavia. Tällä summalla pyörittäisi muuta musiikkia kaupungissamme todella paljon enkä välttämättä näe äärimmäisen tarpeellisena Mexico Cityn keikkoja. Olkoonkin että aikataulu näytti tiukahkolta eli työmatka tämä on eikä lomailua.

4 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: kehitysvammaisille työntekijöille mahdollisuudesta tarjota lisää pysyvämpiä työsuhteita esimerkiksi osa-aikaisten vakanssien muodossa

ok.

5 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden katujen rakentamista varten
6 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostustöihin ja Myllypuron entisen kaatopaikan maisemointitöihin

ok. 17, 3 miljoonalla katuja ja 2,1 miljoonalla entisten kaatopaikkojen ehostusta.

7 Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2014

ok. Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on arvioinnin mukaan hyvällä tai tyydyttävällä tasolla.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Automaattimetron ja Länsimetron tilannekatsaus

ok. Merkitään tiedoksi ja käydään varmasti eläväistä keskustelua sillä jo esityslistateksti sisältää HKL:n lähitulevaisuuden ajattelua:

HKL:n johtokunta käsittelee kokouksessaan 16.6.2015 etenemisvaihtoehtoja metron automatisointia koskien. Johtokunta arvioi mm., onko kaupunginhallitukselle tarkoituksenmukaista valmistella päivitetty hankepäätös metron automatisoinnista jo syksylle 2015. Nopeimmillaan automatisointi olisi toteutettavissa 2020-luvun alkuun, jolloin Kivenlahden metroliikenteen alkaessa säästyttäisiin väliaikaisiksi jääviltä asetinlaiteinvestoinneilta ja metron liikennöintikustannukset olisivat vuositasolla noin 8 milj. euroa alhaisemmat kuin ilman automatisointia. Lisäksi automatisoinnilla saavutettaisiin merkittäviä matkustajahyötyjä.

Kustannukset vaan olisivat kokonaisuudessaan lähemmäksi puolta miljardia. Voiko HKL:n johto aidosti kuvitella että tuoreen fiaskon jälkeen kaupunginhallitus lähtisi vielä samana vuonna riemumielin kohti uutta prosessia?

2 Lausunto sisäministeriölle poliisilain mukaisen liikkumis- ja oleskelurajoituksen asettamisesta Vallisaareen

ok. Lähitulevaisuudessa avautuvassa Vallisaaressa on oltava liikkumisrajoituksia turvallisuuden vuoksi – saaressa mm. tapahtui 30-luvulla iso ammustehtaan räjähdys, jonka jäljiltä ympäri saarta voi yhä olla räjähtämättömiä ammuksia. Avotulen teko perustellusti kielletty.

3 Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen

ok. Tämä on vaikea tapaus, jossa on usempia risteäviä intressejä. Esim. Gardenian luontokoulutoiminta on upeaa, mutta toisaalta myös luontokoulutoiminnan järjestäminen on kalliimpaa kalliissa kiinteistössä.

Kaupunki tukee Gardeniaa vuokranalennuksella vuosittain noin 600 000 eurolla. Lisäksi palveluostot ovat vähentyneet mm. opetusviraston säästäessä. Toisaalta tuntuisi vaikealta velvoittaa opetusvirastoa satsaamaan nimenomaan kalliimpaan luontokouluun tilanteessa, jossa mm. kouluavustajista säästetään.

Asiaa on pyöritelty konsernijaostossa jo pitkään ja nyt on aika tehdä päätös. Esityksenä on yhtiön toiminnan purkaminen.

4 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Kaupungin toiminnan ja koko julkisen sektorin toiminnan kannalta erittäin tärkeä laki ja lausunto. Asia on monimutkainen ja perehdyttävää on paljon – osa materiaalista toimitettiin syystäkin jo etukäteen. Pöydälle.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 Seurantaraportti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutumisesta

ok. Välillä hyviäkin uutisia! Pitkäaikaisasunnottomuus on laskenut vuodesta 2008 vuoteen 2014 noin 1150 henkilöllä ja asunnottomuus on edelleen laskussa.
Esittelijä kertoo myös että ”eurooppalaisen asunnottomuustoimijoiden kattojärjestön Feantsan selvityksen mukaan Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus laskee edelleen.”.

3 Valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponsi vammaisten joukkoliikennelipun muutosten kokonaisvaikutusten selvittämiseksi

ok. HSL:llä oli noin 4200 seutuvapaalipun saanutta kuljetustukeen oikeutettua asiakasta. Noin puolet näistä siirtyi käyttämään joko tavallista matkakorttia tai invalidien ja eläkeläisten alennuslippua.

Noin puolet ei ollut hankkinut uutta korttia. Esittelijän mukaan osa oli kuollut ja osalla kotikunta oli muu kuin Helsinki.

Sote-viraston puolella ei ole syntynyt merkittävää kasvua. 28lle ihmiselle eli 0,5%:lle, joilla oli aiemmin seutuvapaalippu, on myönnetty tänä vuonna toimeentulo(tuke(?))na maksuton joukkoliikennelippu.

SIVISTYSTOIMI

1 Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virkaan ottaminen
2 Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan ottaminen

ok. Valitaan Katja Vilkama tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan noin 6000 euron palkalla ja Arja Kukkonen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virkaan 7161 euron palkalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Laajasalon (49.ko) Gunillantien – Svanströminkujan alueen asemakaavan muutoksen nro 12228 määrääminen osittain voimaan
2 Asuntotoimikunnalle varatun tontin rahoitus- ja hallintamuodon muuttaminen (Mellunkylä, Kontula, tontti 47291/4)

ok. Laajasalossa asemakaava voimaan niiltä osin, joita valitus ei koske. Samalla korjataan kirjoitusvirhe. Ja Kontulassa tontti muutetaan asumisoikeustuotantona toteutettavasta asuntotuotannosta valtion tukemaksi vuokra-asuntotuotannoksi.

4 Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi Helsingin elävän musiikin yhdistys ELMU ry:lle osoitettavista asianmukaisista toimitiloista

ok. Kaupunginjohtaja kertoo asettaneensa Kaasukellotyöryhmän, jonka raporttia odotellaan elokuulle.