Kaupunginhallitus 18.5.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 3.6.2015, Nuorisotoimen johtosäännön uudistaminen

ok. Nuorisotoimen johtosääntöä uudistetaan. Vaikuttaa erittäin hyvältä.

”Nykyisestä toiminnoittain jäsennetystä organisaatiosta luovutaan. Alueellisten palvelujen osasto, keskitettyjen palvelujen osasto ja hallinnollisten palvelujen osasto lakkautetaan tulosyksikköinä.

Nykyisen kolmen osaston mallin tilalle perustetaan neljään osastoon rakentuva aluejakoon pohjautuva organisaatio, jossa vastuut ja resurssit jaetaan alueellisiksi osastoiksi. Tavoitteena on ollut luoda matala ja selkeä linjaorganisaatio”.

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-05-18_Khs_20_El_F8D51A8A-6582-4D85-93DA-FC6C0AFBCCF4_Liite_pdf
Erityisesti sydän läikähti kun jo esittelytekstissä ymmärretään tehtävä näin:

”Nuorisoasiainkeskuksen uusi suunta tarkoittaa, että kaikille nuorille riippumatta asuinalueesta taataan mahdollisimman samanlaiset mahdollisuudet olla ja tehdä sitä mitä he haluavat ja tarvitsevat. Tosiasiallinen tasa-arvo edellyttää, että eri puolilla kaupunkia noita samoja mahdollisuuksia taataan keskenään erilaisilla tavoilla ja että tehdään enemmän niiden kanssa jotka tarvitsevat enemmän.”

Lisäksi mukava huomata että uudistus ei pysähdy vain uuteen johtosääntöön, vaan myös toimintatapoja on tarkoituksena modernisoida:

Nuorisoasiainkeskuksen tarkoituksena on, että osastopäälliköille luodaan tehtäväkierto siten, että he esimerkiksi 4-5 vuoden välein vaihtavat vastuullaan olevaa osastoa. Tällä pyritään ehkäisemään osastojen eriytymistä.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Natura Viva Oy:n lainahakemus

ok. 150 000 euron laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta melontakeskuksen rakentamista varten.

5 Eläintarhan johtokunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 21. – 22.8.2015

ok. Esittelijä veti esityksen viime viikolla pois kun lautakunnan varajäsen olisi halunnut lähteä omakustanteisesti mukaan johtokunnan virkamatkalle. Tälle ei nyt anneta oikeutta osallistua. Tämä on normaali toimintatapa.

6 Lähiöprojektin toiminnan jatkaminen 1.1.2016 alkaen ja toimintakertomus 2014
7 Lähiörahastosta vuonna 2015 rahoitettavat hankkeet

ok. Lähiöprojekti on toiminut vuodesta 1996 tarkoituksena kehittää lähiöitä monihallinnollisesti. Hankkeita toteuttavat useat eri virastot ja myös yhteistyössä. Nyt esitetään että lähiöprojektia jatkettaisiin seuraavat kaksi vuotta, jolloin sen ”normaali” neljän vuoden toimintakausi synkkautuisi valtuustostrategian kanssa.

Lähiöprojekti on erinomainen, mutta osa hankkeista on kyllä sellaisia että ihmettelen hiukan mikseivät ole joko virastojen ydintoimintaa. Miten esim. Sote-viraston ”Infonäytöt �hyvinvoinnin� ja �terveyden�edistäjinä” erityisesti parantaa lähiöiden toimivuutta? 400 000 euroa infonäyttöjen kehittämiseen? Samaten Maunulan tulevaan monitoimitaloon hankitaan toiminnallista teknistä laitteistoa lähiöprojektin puitteissa 400 000 eurolla. Eivätkö nämä laitteet kuulu olennaisesti talon toiminnallisuuteen? Tämä ei ole lisäystä, vaan osa ydintoimintaa. Hyvää sellaista, toki.

EDIT: Noita infonäyttöjä ei siis olla tukemassa.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi koululaisten iltapäivätoiminnasta

ok. Kyseessä Vihreä ”ryhmäponsi” vuoden 2015 talousarviosta päätettäessä. Haluisimme että ”selvitetään mahdollisuudet järjestää 1.‒2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta kysyntää vastaavasti.” Ponsivastaus kertoo mitä on tarjolla.

2 Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyörätelineiden hankkimisesta Lauttasaaren ala-asteelle

ok. Opetuslautakunta puolsi telineiden hankkimista ja Myllykallion toimipisteen pihalle rakennetaan pyörätelineet 200 polkupyörälle aloitteen mukaisesti.

3 Korkeasaaren eläintarhalle osoitettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottaminen

ok. Annetaan Korkeasaarelle oikeus ottaa vastaan 100 000 euron lahjoituksia tai testamentteja.

4 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle erityisen koulutustehtävän asemaa lukiokoulutuksessa koskevasta selvityksestä

ok. Taidelukioissa opiskelee noin 5%, liikuntalukiossa 2%, luonnontiedelukioissa noin 1,5% sekä kielilukioissa ja kansainvälisissä lukioissa noin prosentti lukio-opiskelijoista. Selvityksessä esitetään erityistehtävälukioiden toiminnan jatkuvan. Helsinki suhtautuu esityksiin myönteisesti.

Ehkä suurin muutos nykyiseen verrattuna on rahoituksen muuttuminen suoritusperustaiseksi.

Lausunto kritisoi esitystä ”kehittämis- ja koulutustehtävälukioiden verkoston perustamisesta”. Se sotkee esitetyssä muodossaan kunnallista itsehallintoa ja yliopistoja ja korkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä. Myös viiden vuoden määräaikaa pidetään lyhyenä. Itse kritisoisin lisäksi myös sanan ”innovaatiokeskus” käyttöä ylipäätään. :)

Itse kirjoitin – jestas sentään – 18 vuotta sitten Savonlinnan taidelukiosta, ja kieltämättä erityislukiolla oli ratkaiseva rooli myöhemmissä elämän käänteissä. Hyvä että näistä pidetään kiinni.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.6.2015 lukien

ok. Osa viroista määräaikaisia sillä hallitus on päättänyt, että perustoimentulotuen laskenta ja maksatus siirtyvät vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Henrik Nyholmin toivomusponsi Petter Wetterin tien kevyen liikenteen osuuden nimeämiseksi

ok. Esittelijän ja nimistötoimikunnan mielestä uudelleennimeämiselle ei ole perusteita.

2 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Koivusaaren ja sitä ympäröivän vesialueen osayleiskaavan hyväksymistä koskevassa asiassa (nro 12180)

Koivusaaren kaavasta tehty kaksi valitusta. Perinteiden mukaisesti vastaamme: ”Valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella osayleiskaavapäätös tulisi kumota.”.

3 Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

ok. Nyt on tarkoitus tehdä periaatepäätös jonka pohjalta laaditaan hankesuunnitelmaesitys, joka sitten tuodaan erikseen päätöksentekoon.

Hankkeelle on hyvä perustelut. Teknisen alan virastot sijaitsevat tällä hetkellä yli kymmenessä kiinteistössä ympäri kaupunkia. Hajasijoitus ei edistä yhteistyötä eikä asiakaspalvelunkaan tavoitteita. Useista erillisistä kiinteistöistä syntyy myös turhia kuluja ja hallintoakin.

Nyt esitetään että virastot sijoittuisivat uudisrakennukseen ns. ”Lihapihalle” Suvilahteen.
https___hepa_hel_fi_uniquesig199e2e1c1219412e1a7e2c89d64aec1d_uniquesig1_Meeting_Liite_8c9f9ac0-5ea3-46ba-8f65-db50274c428b

Kaupunginhallitus 11.5.2015

1 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite työsuhdepolkupyörien käyttöönottamiseksi

Teimme muutosesityksen, joka mahdollistaa sen että työmatkaseteleitä voi vaihtaa rahalliseen tukeen polkupyörän hankkimista varten. Etuus asettaa polkupyöräilijät tasa-arvoiseen asemaan julkisen liikenteen käyttäjiin nähden. Esittelijä otti ehdotuksemme esittelyynsä. Eli aloite onnistui!

3 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa mahdollisimman vähän

Kaupunginhallitus palautti aloitteen valmisteluun yksimielisesti seuraavalla saatteella:

Palautetaan valmisteluun siten, että:
1. Selvitetään mitä selvityksiä ja valmistelevia töitä padon purkamisen vaatisi
2. Selvitetään padon purkamisen vaikutus joen kalastoon ja vuollejokisimpukoihin.
3. Selvitetään voidaanko Pikkukosken uimapaikka suojella luonnonmukaisella pohjapadolla
4. Arvioidaan selvitysprosessin ja padon purkamisen kustannukset
5. Arvioidaan rakennussuojelupäätöksen purkamisen juridiset edellytykset ja valitusmahdollisuudet mahdolliseen purkupäätökseen.
6. Arvioidaan padon tulevien peruskorjausten kustannukset mikäli patoa ei pureta”Selvitys rakennussuojelupäätöksen purkamisen juridisista edellytyksistä ja valitusmahdollisuuksista mahdolliseen purkupäätökseen.

6 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuoden 2030 päästövähennystavoitteen asettamiseksi Helsingissä

ok. Keskustellaan asiasta valtuustossa. Strategisen tason päätöstä ei kuitenkaan voi tehdä ilman ryhmien neuvotteluja. Efektiivisesti asia ratkaistaan Helenin voimalavalinnan yhteydessä.

7 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite sähkölautan saamiseksi Helsinkiin

ok. Suomenlinnan liikenteellä on käytössään 2005 ja 1952 hankitut alukset. Alukset käyttävät rikitöntä dieseliä. Jatkossa voidaan selvittää, voitaisiinko käyttää osin biopohjaista dieselöljyä.

Esittelijä myös lupailee että jahka aluksen moottoria tulevaisuudessa pitää uusia, niin dieselin tilalle voidaan harkita hybridiä tai kokonaan akustolla toimivaa moottoria.

Tällä erää asialle ei kuitenkaan tehdä mitään.

9 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa

Kaupunginhallitus palautti aloitteen valmisteluun Vasemmistoliiton esityksestä:

Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että Helsinki aloittaa dialogin valtion kanssa, jossa se suosittaa Helsinkiä koskevan yöajan määritelmän olevan jatkossa arkisin 23-07 ja perjantaisin ja lauantaisin 00-07.

Helsingille pitää luoda mahdollisuus olla kansainvälisesti kilpailukykyinen muiden pohjoismaalaisten kaupunkien kanssa, joista useissa aikataulut kulttuuritapahtumissa ovat suopeammat. Helsingissä jatkolupia myönnetään sattumanvaraisesti, eikä se luo hyviä edellytyksiä tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Helsingin musiikkifestivaalit ovat myös kansainvälisesti hyvin arvostettuja. Festivaaleilla ja kulttuuritapahtumilla on sosiaalisen hyvinvoinnin lisäksi Helsingille huomattava työllistävä ja taloudellinen merkitys.

Tämä vastaa kaupunginhallituksen viime viikkoisen iltakoulun henkeä ja saikin taakseen kaupunginhallituksen äänin 14-1.

10 V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkoteihin

ok. Tarkoituksenamme oli palauttaa aloite valmisteluun odottelemaan sosiaali- ja terveysministeriön ravitsemussuositusten valmistumista. Esittelijä kertoi kuitenkin kokouksessa että syy siihen että aloite palautui valmistelusta entisen kaltaisena oli se, että valtuutettujen aloitteet tulee käsitellä tietyssä aikarajassa. Kaupunginhallitus ei saa tästä valtuuston päättämästä aikarajasta poiketa, joten aloite etenee valtuustoon, jossa voimme palauttaa aloitteen valmisteluun aikamääreellä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 20.5.2015, Vuosaaren eräiden kortteleiden ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12295, Karavaanikadun korttelit)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-05-11_Khs_19_El_9345F9B7-3731-48E5-9ED6-CDA622505B6A_Liite_pdf
Mainiota! ”Tyhjä hotellitontti ja tyhjä toimistotontti Rastilan metroaseman vieressä muutetaan asuintonteiksi. Asukkaita tulee lisää noin 500. Oikeastaan käsittämätöntä että tontit noin likellä metroasemaa ovat yhä olleet tyhjänä.

2 V 20.5.2015, Vuokrausperusteet omakotitalotonteille

ok. 60 omakotitalotonttia, tontit myös varataan.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 2015
4 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen luottamushenkilöille 2015

ok. Olen oppinut tavoille enkä enää purnaa kultaisten mitalien jakamisesta kuin ihan vähän vaan. Alle kymmenen luottamushenkilöä ja ansioitunutta kansalaista palkitaan. Tämän lisäksi noin 500 kaupungin työntekijää saa tunnustuksen.

6 Lähiöprojektin toiminnan jatkaminen 1.1.2016 alkaen ja toimintakertomus 2014
7 Lähiörahastosta vuonna 2015 rahoitettavat hankkeet

Pöydälle sosialidemokraattien pyynnöstä.

8 Eläintarhan johtokunnan virkamatka Berliiniin, Saksaan 21. – 22.8.2015

Esittelijä poisti esityksen listalta ja tuo ensi viikolla uudestaan. Selvitetään miksi myös yksi varaedustaja olisi lähdössä matkaan – tosin omakustanteisesti.

9 Lainan myöntäminen Maanviljelyslyseon osakeyhtiölle

ok. Helsingin yhteislyseon julkisivun ja ikkunoiden perusparannukseen 1,95 miljoonan laina. Yksityinen koulu ja lukio.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupamääräysten tarkastamisesta

ok. Kellosaaren kaasuturbiinilaitos on hätävarayksikkö, jota käytetään vuosittain vain noin 5-20 tuntia. Toteamme että ympäristöluvassa edelletytetyt meluselvitykset on tehty ja todetaan että voimala ei aiheuta merkittävää meluhaittaa asumiselle. (Tämä on siis se Kaapelitehtaan vieressä oleva voimala.)

2 Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle Finavia Oyj:n hakemuksesta meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki-Vantaan lentoasemalla

ok. Lausuimme että Helsinki-Vantaata tulee kehittää ja 55db Lden melualue ei oikeastaan ulotu Helsingin puolelle.

3 Lausunto erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa

Muutosesitysten vuori!

Esityksessä lähdettiin ajatuksesta että HSL:n tulisi myöntää alennuksia vain liikennepoliittisin tai liikenneturvallisuuteen perusteluihin nojaten. Kaupunginhallitus käänsi ajatuksen toisin päin – totesimme että ”Liikennepolitiikka on laaja kokonaisuus. Liikennepoliittiset tavoitteet kytkeytyvät esimerkiksi sosiaalipoliittisiin, koulutuspoliittisiin ja ilmastollisiin näkökohtiin.”

Tämän lisäksi kaupunginhallitus vielä erikseen tuki lastenrattaiden kanssa matkustavien lippujen ilmaisuutta, sokeiden, pyörätuolilla liikkuvien ja liikkumisessa erityistä tukea tarvitsevien matkustajien nykyisiä alennuksia ja koululaisryhmien liikkumista päiväsaikaan. Vanhuslipuistakin toivottiin aikarajaa yhä tarkasteltavan.

Linjakasta tämä ei ole, mutta eipä alkuperäinenkään päätös loppujen lopuksi nojannut vain liikennepolitiikkaan. Alkuperäisen esityksen seniorilipun perustelut ovat enemmän sosiali- kuin liikennepoliittisia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Helsingin kaupungin teknisen alan virastojen yhteinen tilahanke

Pöydälle. Nyt on tarkoitus tehdä periaatepäätös jonka pohjalta laaditaan hankesuunnitelmaesitys, joka sitten tuodaan erikseen päätöksentekoon.

Hankkeelle on hyvä perustelut. Teknisen alan virastot sijaitsevat tällä hetkellä yli kymmenessä kiinteistössä ympäri kaupunkia. Hajasijoitus ei edistä yhteistyötä eikä asiakaspalvelunkaan tavoitteita. Useista erillisistä kiinteistöistä syntyy myös turhia kuluja ja hallintoakin.

Nyt esitetään että virastot sijoittuisivat uudisrakennukseen ns. ”Lihapihalle” Suvilahteen.
https___hepa_hel_fi_uniquesig199e2e1c1219412e1a7e2c89d64aec1d_uniquesig1_Meeting_Liite_8c9f9ac0-5ea3-46ba-8f65-db50274c428b
3 Suunnitteluvaraus Töölön Eläintarhan alueelta Projekti GH Oy:lle Helsinki Garden -hankkeen toiminta- ja toteutusedellytysten selvittämistä ja varmistamista varten

ok. HIFK:n hallille varattiin tontti todella tiukoin ehdoin. Voivat suunnitella, mutta kirkossa kuulutettu halli ei todellakaan tällä varauksella ole. Ja varausehdoissa vaadittu vaihtoehtoinen suunnitelma Nordenskiöldinkadulle kannattaa ottaa tosissaan.

Kaupunginhallitus 4.5.2015

Huhhuh mikä lista. Vaalit on selvästikin ohi ja nyt on aika ryhtyä tekemään päätöksiä! Mukana mm. koulujen hallinnollisia yhdistämisiä, iso nippu aloitteita, tontin varaus HIFK:n hallille, Sofiankadun remontti, iltakoulut sotepalveluista ja tapahtumamelusta, HSL:n alennuslippu-uudistus… Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 20.5.2015, Kj / Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta irrottautumisesta

Tästä sitten keskustellaan valtuustossa. Vihreä valtuustoryhmä esitti että Helsinki luopuisi Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta. Esittelijä toteaa että Helsinki on vähemmistöomistaja (40%) Vantaan Energiassa, joka on puolestaan osallistunut ko. hankkeeseen liiketaloudellisin perustein. Kerrotaan myös että investointi on vain 15% investoinneista, joten se ei aiheuta suurta riskiä.

Kaupunkien omistusten hallinnoinnin ja hajautumisen lopputulemia tämä. Kuka loppujen lopuksi päättää osallistumisesta ja ovatko päätökset todellakin näissä kaikissa julkisomisteisissa yhtiöissä tehty parhaan liiketoiminnallisen tiedon ja asiantuntemuksen pohjalta?

Jokseenkin hilpeää että me keskustelemme näistä samaan aikaan kun maailmalla Musk julkaisee vallankumouksellisia tuotteitaan…

2 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite työsuhdepolkupyörien käyttöönottamiseksi

ok. Esittelijän mukaan Straniuksen esittämästä aloitteesta koituisi vuosittain noin 5,6 miljoonan euron kustannukset eikä vaikutus olisi välttämättä kovinkaan tehokas – 3/4:lla helsinkiläisestä on käytössään polkupyörä ainakin silloin tällöin. Esittelijä esittää leasing-pyörien sijaan seuraavaa:

Aloitetta perustellaan myös ympäristövaikutuksilla. Kaupunki tukee julkisen liikenteen käyttämistä henkilöstön työmatkoihin työmatkaseteleillä, joita myönnettiin yli 30 000 henkilölle vuonna 2014. Useammalla virastolla on käytössään polkupyöriä, joita henkilöstö voi käyttää työasiointiin.

Koko kaupungin mittakaavassa leasing on kallis vaihtoehto ja sen hallinnointi työlästä. Tämän vuoksi kaupunginkanslian tulisi valmistella vaihtoehtoinen ratkaisumalli työmatkapyöräilyn tukemiseksi. Mallin tulisi olla sellainen, että sen kustannukset olisivat kohtuulliset sekä kaupungille että työntekijälle. Siinä tarjottaisiin työntekijälle vaihtoehto, jonka mukaan hän voisi vaihtaa työmatkaseteleitä rahalliseen tukeen polkupyörän hankkimista varten. Työmatkan tukeminen jommallakummalla tavalla on perusteltua eikä niin, että sitä tuetaan päällekkäisin keinoin. Tällä tavoin työmatkapyöräilyä voitaisiin tukea kaupungin menoja olennaisesti lisäämättä. Etuus asettaisi samalla polkupyöräilijät tasa-arvoiseen asemaan julkisen liikenteen käyttäjiin nähden.

3 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite laajamittaisiin ja pitkäkestoisiin sähkökatkoihin varautumisesta

ok. Koulumies fantasioi terroriteoista, jotka pimentävät Helsingin sähköverkon viikkokausiksi. Esittelijä vastaa että tämä ei oikeastaan ole mahdollista ja käy läpi tavat, joilla sähköverkon häiriöihin on varauduttu.

4 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Vantaan Energian omistajaohjauksesta

ok. Fennovoiman ydinvoimalaan liittyy Veronikankin aloite. Esittelijä toteaa:”Vantaan kaupunki on enemmistöomistajana määritellyt Vantaan Energia Oy:n omistajaohjauksen menettelytavat, joita Helsingin kaupunki osaltaan vähemmistöomistajana noudattaa.” Suomeksi: hallitus johtaa yhtiötä, yhtiön hallitukseen jäsenet nimetään puolueiden toimesta.

5 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa mahdollisimman vähän

Tähän liittyen on tullut valtaisasti sähköposteja, joista suurimmassa osassa puolletaan padon purkamista. Ajatus on kiehtova, mutta aivan niin yksinkertainen prosessi ei ole kuin innoikkaimmat kalamiehet haluavat uskoa. Alue on kokonaisuudessaan asemakaavalla suojeltu rakennettu kulttuuriympäristö ja padon purkamisesta seuraavat sedimenttien kulkeutumiset vaikuttavat myös Vanhankaupunginlahden Natura-alueeseen. Kaksi erilaista luontoarvoa mahdollisesti vastakkain siis. Myös Pikkukosken uimarannan säilymisestä käyttökelpoisena tulee pitää huoli.

Mielestäni asiaa sietäisi kuitenkin selvittää. Nyt esittelijä esittää vain Itähaaran parantamisen selvittämistä.

6 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite tiedon avoimuuden ja saatavuuden edistämisestä Helsingissä

ok. Esittelijä kertoo millä tavoin tietoa on saatavilla.

7 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Lasse Männistön aloite koskien vähäpäästöisten autojen edistämisohjelmaa

ok. Ymmärtääkseni Kokoomuksen ryhmäaloite. Vastaus on hyvä. Vähäpäästöisiä autoja tuetaan jo nyt mm. 50% alennuksella pysäköinnin hintaan ja kehittämällä sähköautojen latausverkostoa. Ajatukset pysäköinnin täydestä ilmaisuudesta ja bussikaistojen käytöstä ongelmallisia – etenkin Helsingissä bussikaistat ovat erityisesti ruuhka-aikaan jo nyt kapasiteettinsa äärirajoilla.

8 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Pekka Majurin aloite Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksien kunnioittamisesta

Pekka Majuri esittää Kluuvikadun nimeämistä ”itsenäisyyden kaduksi”, Espalla sijaitsevan Runebergin patsaan ympäristön nimeämistä ”Itsenäisyyden aukioksi” ja laatan hankkimista Yliopistonkatu 5:n seinään.

Taidemuseo että Yliopistonkatu viiden seinässä on jo nykyisellään Suomen eduskuntaan ja itsenäisyysjulistukseen liittyvät muistolaatat sekä korttelin rakennusten historiasta kertova kuparilaatta. Taideteoksen hankintaa talon seinään taidemuseon johtokunta ei näe aiheellisena. Nimistön osalta puolestaan todetaan että noudatetaan vakiintuneita käytäntöjä, jollei ole pakottavaa syytä.

9 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokousten pitämiseksi julkisina

ok. Esittelijä toteaa että kokousten pitäminen julkisina on mahdollista jo nyt ja ”toimivalta päättää kokouksen pitämisestä julkisena on toimielimellä itsellään”. Eli lautakunnat ja kaupunginhallitus voivat halutessaan pitää julkisia kokouksia.

En itse kannata kaikkien kokouksien julkisuutta. Lautakuntien keskustelussa on hyvä säilyttää luottamuksellisuutta, joka mahdollistaa suoremman keskustelun kuin esim. valtuustosalissa. Ja ainakaan kaupunginhallituksen kokoukset, jotka ovat usein ns. päätöskokouksia, joissa ei asioista keskustella, eivät ole kovin faschinoivaa katsottavaa – neuvottelut käydään jo etukäteen eikä kokoussalissa.

10 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuoden 2030 päästövähennystavoitteen asettamiseksi Helsingissä

ok. Hyvä kokooma erilaisista ilmastopäästötavoitteista, joihin Helsinki on eri tavoin sitoutunut:
– Hiilineutraali Helsinki 2050
– koko kaupunkialueen päästöjen vähentäminen 30 % ja energiatuotannon päästöjen vähentäminen 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
– Energiatehokkuuden parantaminen vähintään 20 % per asukas vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2005.
– Uusiutuvan energian osuus Helsingin Energian sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen hankinnasta vähintään 20 % vuonna 2020.
– Ilmastomuutokseen sopeutuminen integroidaan kaikkeen kaupungin toimintaan riskien minimoimiseksi. Ilmastomuutoksen vaikutuksista ja keinoista siihen varautumiseksi viestitään kuntalaisille ja yrityksille.
– Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia asettaa tavoitteeksi alentaa pääkaupunkiseudun hiilidioksidipäästöjä asukasta kohti 39 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Esittelijä toteaa että vuoden 2030 päästövähennys riippuu Helenin tulevista ratkaisuista, jotka teemme tällä valtuustokaudella. 46% Helsingin päästöistä syntyi kaukolämmöstä. Mitäs jos siirrettäisiin se hiilikasa historiaan?

11 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite sähkölautan saamiseksi Helsinkiin

Leohan on ollut ahkerana! Suomenlinnan liikenteellä on käytössään 2005 ja 1952 hankitut alukset. Alukset käyttävät rikitöntä dieseliä, jatkossa voidaan selvittää, voitaisiinko käyttää osin biopohjaista dieselöljyä.

Esittelijä myös lupailee että jahka aluksen moottoria tulevaisuudessa tulee uusia, niin dieselin tilalle voidaan harkita hybridiä tai kokonaan akustolla toimivaa moottoria.

12 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Tove Janssonin puiston varustamisesta teeman mukaisesti

ok. Todetaan että puiston välineet ovat hyväkuntoisia eikä lähivuosina ole suunnitelmissa korjaushankkeita. Jahka on, niitä voidaan täydentää muumiaiheisilla leikkivälineillä.

13 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa

ok. Esittelijä kertoo että aloitteen kaltainen valmistelu, tai ”konseptointityö”, on käynnissä. Asialla kaupunginjohtajan asettama ”melutyöryhmä”, jossa edustus myös kulttuuriasiainkeskuksesta.

Tätä kautta toivottavasti melupäätökset muodostuisivat tapahtumajärjestäjien kannalta sujuvammiksi. Melutyöryhmän mukaan kun ”Helsingin ympäristökeskuksen asettamia melutason rajoja ei koeta toiminnalle haitalliseksi. Ongelmaksi muodostuvat aikarajat ja niiden harkinnanvarainen ja toimijoiden kannalta ennakoimaton ja usein liian myöhään tapahtuva päätöksenteko.”.

Aiheesta on sattumalta huomenna myös kaupunginhallituksen iltakoulu.

14 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu René Hurstin aloite Kannelmäen Klaneettitien pysäkin palauttamisesta

ok. Pysäkki on otettu uudestaan käyttöön 20.4.2015.

15 V 20.5.2015, Sj / Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite koulumummo- ja vaaritoiminnasta

ok.

16 V 20.5.2015, Stj / Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen ryhmäaloite vanhuspalveluohjelmasta

ok. Todetaan että aloitteen mainitsemat suunnitelmat on tehty.

17 V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Sari Mäkimattilan aloite tilapäishoitopaikkojen järjestämisestä kehitysvammaisille

ok. ”Kehitysvammaisille järjestettävän lyhytaikaishoidon sekä omaishoidon tuen lomituksen palveluntarjonnan lisäämiseksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 13.1.2015 ottaa käyttöön omaishoidon tuen lakisääteisen lomituksen lyhytaikaishoidon palvelusetelin sekä harkinnanvaraisen lyhytaikaishoidon palvelusetelin. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tarvitseman tuen perusteella palveluluokittain. Lisäksi lautakunta päätti 10.2.2015 omaishoidon tuen lakisääteisen lomituksen tuntilomituksen palvelusetelin käyttöönotosta 1.5.2015 alkaen.”

18 V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkoteihin

No äh nyt sentään. Aloite palautettiin valmisteluun jo kertaalleen kh:ssa saatteella: ”Palautetaan valmisteluun siten, että sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 valmistuvat ravitsemussuositukset lasten päivähoitoruokailun suhteen huomioidaan. Lisäksi esityksen kustannusvaikutuksista tulee saada kattavampi arvio.”

Nyt vastauksessa sitten kerrotaan: ”Suositus tullaan uusimaan 2015, jolloin siinä tullaan ottamaan kantaa myös lasten vegaaniruokavalioon. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ei anna tarkempaa ennakkotietoa aikataulusta eikä sisällöstä.”.

Ja kustannusvaikutuksista sama tieto kuin ennenkin: ”Vuonna 2011 tehdyn kyselyn mukaan toimintamallia noudatti noin 25 perhettä. Perheiden nykyinen määrä ei ole tiedossa. Perheiden toiveet voivat muuttua, jos toimintamalli muuttuu.”.

Olisiko ollut aivan mahdotonta tehdä vaikka kysely vanhemmille ja kartoittaa kiinnostusta vegaaniruokailuun, jolloin saisimme edes jonkinnäköisen kustannusarvion aloitteesta! Ilmeisesti ei.

Ja onko todella mahdotonta pitää aloitetta valmistelussa kunnes ravitsemusneuvottelukunta saa uudet suosituksensa julkaistuksi? Ei tällä kiire ole.

No, voidaanhan tässä tehdä niinkin että Leo tekee uuden aloitteen heti kun suositukset tulevat julki. Ja kirjataan aloitteeseen sitten vaikka se kyselykin. Yritin palautuksella säästää aikaa ja vaivaa. Ei näemmä onnistu.

Mun mielestä aidosti kysymys on eri, maksaako tää aloite 25000€ vai 2,5 miljoonaa per vuosi.

19 V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite lastensuojelun kehittämistarpeiden kartoittamisesta

ok. Todetaan että lastensuojelua kehitetään jatkuvasti.

20 V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite asumisyksikön toteuttamisesta Hesperian sairaalan alueelle

ok. Todetaan että tällainen hanke on ollut käynnissä jo vuodesta 2009. Pitäisi toteutua.

21 V 20.5.2015, Kaj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Tehtaankadun ja Mechelininkadun välisen raitiotieyhteyden rakentamismahdollisuuksien selvittämiseksi

ok. Todetaan että ei ole kannattavaa.

22 V 20.5.2015, Kaj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite uusien siirtolapuutarhapalstojen perustamiseksi

ok. Todetaan että niitä on kaavoitettu lisää ja tullaan kaavoittamaan.

23 V 20.5.2015, Kaj / Valtuutettu Jape Lovénin aloite Haapasaarenpuiston nimeämisestä Keijo Liinamaan puistoksi

ok. Haapasaarenpuisto nimetään Liinamaanpuistoksi. Keijo Liinamaa toimi valtakunnansovittelijana 60-luvulla, kätilöi silloin ensimmäisen tulopoliittisen kokonaisratkaisun ja toimi Kekkosen nimittämänä virkamiespääministerinä puoli vuotta vuonna 1975.

SIVISTYSTOIMI

1 V 20.5.2015, Tapanilan ala-asteen koulun ja Hiidenkiven peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen
2 V 20.5.2015, Töyrynummen ala-asteen koulun ja Suutarilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen

ok. Tapanilassa esitämme että puukoulu säilyy ala-asteen yhteydessä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 20.5.2015, Lauttasaaren Lauttasaarenmäki 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12278)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-05-04_Khs_18_El_20346138-5542-45CD-A665-317B9A86D858_Liite_pdf
ok. Toimistotalo puretaan ja tilalle tulee kaksi asuinrakennusta. Olisi mukava nähdä jokin koonti näistä Lauttasaaren hankkeista – pistepäätöksinä näitä tuntuu olevan aivan jatkuvasti. Tontti pieni, mutta tehokkuus asiallinen 2,18.

3 V 20.5.2015, Botby grundskola -koulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

ok. Hallinollisesti jo vuonna 2011 yhdistetyt koulut toimivat samassa rakennuksessa, jota nyt korjataan 14,7 miljoonalla.

4 V 20.5.2015, Kaupunginmuseolta vapautuvan Sofiankatu 4:n muutos- ja perusparantamishankkeen hankesuunnitelma

Remonttiin oli varattu alunperin 9 miljoonaa euroa investointisuunnitelmassa. Nyt hankesuunnitelmasta puuttuu 2,3 miljoonaa euroa. Jahas. Esittelijän mukaan ” Hankkeen rahoitustarve otetaan huomioon rahoitusohjelmaa tarkistettaessa.” Miksei toisin päin? Miksei hankkeeseen budjetoitua summaa otettu huomioon ja tarkistettu hankesuunnitelmaa vastaavasti?

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Ohjeet nuorten aloitteiden käsittelystä Helsingin kaupungissa

ok. Ruuti-järjestelmän kautta tehtävien aloitteiden käsittelyohjeet.

5 Lainan myöntäminen Maanviljelyslyseon osakeyhtiölle

Helsingin yhteislyseon julkisivun ja ikkunoiden perusparannukseen 1,95 miljoonan laina. Yksityinen koulu ja lukio.

6 Lausunto ympäristöministeriölle Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportista

ok. Raportti hyvä läpikäynti niistä kaikista mekanismeista, joilla Suomessa asumista tuetaan. Ne eivät enää kaikin osin muodosta loogista ja toisiaan tukevaa kokonaisuutta. Kannattaa tsekata erityisesti sivut 39-42, joissa tiivistelmä toimenpide-ehdotuksista. Linkki raporttiin löytyy tästä.

7 Iltakouluasia: Tapahtumajärjestämisen melurajoitukset

ok. Muttilaisen aloitettakin liipaten kaupunginhallitukselle esitellään melutyöryhmän mietintöjä ja miten tästä edetään. Hyvä homma.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa

Pöydälle. Lastenrattaiden ja vammaisten joukkoliikennealennukset on säilytettävä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Iltakouluasia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen, uudet palvelukeskukset ja palvelujen integraatio

ok. Meille selostetaan mitä sosiaali- ja terveysvirasto suunnitteluu palveluverkkosuunnitelman ja palveuiden järjestämisen tiimoilta..

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi Talin golfkentän alueen kaavoittamiseksi asuinkäyttöön

ok. Todetaan että yleiskaavan yhteydessä Talin kohtaloa puidaan jälleen. Ja alue on mahdollista kaavoittaa valmiiksi jo ennen vuokrasopimuksen loppumista.

2 Suunnitteluvaraus Töölön Eläintarhan alueelta Projekti GH Oy:lle Helsinki Garden -hankkeen toiminta- ja toteutusedellytysten selvittämistä ja varmistamista varten

ok. Eli ns. HIFK:n halli, jolle myönnetään suunnitteluvaraus erittäin tiukoin ja nihkein ehdoin. Rivien välistä – ja itseasiassa myös riveiltä – on luettavissa että viraston mielestä uusikin halli pitäisi rakentaa Nordenskiöldin kadun varrelle Mäntymäen sijaan. Itselläni ei ole siihen parkkipaikkaan suurta kiintymyssuhdetta ja mielestäni massatapahtumien areena sopisi alueelle varsin hyvin, etenkin jos Pisarakin vielä tuo aikanaan väkeä paikalle.

3 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.1.2015 § 22 tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus 11960, Laajasalon Stansvikin alue)

ok. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on valittanut valtuuston kaavoituspäätöksestä Stansvikissa. Kaupunki vastaa hallinto-oikeudelle että valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella päätös tulisi kumota.

Kaupunginhallitus 27.4.2015

Kaupunginhallituksessa tänään koulujen hallinnollisia yhdistämisiä (jäävät pöydälle), 400-vuotiskotisäätiön lakkauttaminen ja Saton juhlahanke. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 5.5.2015, Tapanilan ala-asteen koulun ja Hiidenkiven peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen
2 V 5.5.2015, Töyrynummen ala-asteen koulun ja Suutarilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen

Kaksi koulujen hallinnollista yhdistämistä etenee kohti valtuustoa, tänään ne jäävät pöydälle. Opetuslautakunta oli yksimielinen Suutarilan ja Töyrynummen osalta, mutta Tapanilassa äänestystulos oli 7-4.

Tapanilassa yhdistettävien koulujen etäisyys noin 400 metriä ja Suutarilassa 500 metriä. Tapanilassa molemmat koulupisteet säilyvät – Tapanilan ala-asteen koulurakennuksen osalta tämän varmistaa valtiolta saatu remonttituki, jonka vuoksi rakennuksesta ei voida luopua. Töyrynummen ala-asteen rakennuksesta on tarkoitus luopua noin kolmanneksesta. Tilasäästö kieltämättä osin laskennallinen, mutta todellinen opetusviraston raamissa.

Perustelut muutokselle ovat pätevät ja hyvät. Muutokset ovat kaupunginhallituksen hyväksymien palveluverkon kehittämisen tavoitteiden mukaisia. Tavoitteena on että perusopetus pyritään kokoamaan yhtenäisiin, vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin, joissa on kaikki vuosiluokat. Tämä on sekä hallinnollisesti että pedagogisesti perusteltua.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 5.5.2015, Helsingin uuden yleiskaavan lähetekeskustelu

ok. Valtuusto keskustelee vapun jälkeen yleiskaavasta! Mainiota!

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttamisesta ja säätiön toiminnan siirtämisestä osaksi Helsingin kaupungin toimintaa

ok. Kaupunginvaltuusto on perustanut juhlakokouksessaan vuonna 1950 säätiön, jonka tehtävänä on ollut parantaa vähävaraisten vanhusten asunto-oloja. Vuokrataloja on tätä nykyä seitsemän. Säätiö on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ko. talojen tulevien peruskorjauskustannusten vuoksi. Näihin ei ole varauduttu vuokrissa kun sosiaalisista syistä on peritty alhaista vuokraa.

Säätiö hakee PRH:lta suostumusta toiminnan lakkauttamiseen ja me puollamme. Talojen tuleva asema määritellään myöhemmin tänä vuonna.

”Haettavan järjestelyn ensisijaisena tavoitteena ja lähtökohtana on kaikissa tapauksissa nykyisten asukkaiden asumisen sekä henkilökunnan työsuhteiden turvaaminen.”

4 Taidemuseon johtokunnan virkamatka Manchesteriin, Iso-Britanniaan 28.9. – 1.10.2015

ok.

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle oppivelvollisuusiän ylittäneen oppilaan opetuksen järjestämistä koskevasta kantelusta

ok. Vastaamme kanteluun että kaupunki kykeni reagoimaan ja tarvittava muutos on tehty. Helsingin tietojen mukaan perhe on tyytyväinen lopputulokseen.

2 Kaupungin liittyminen perustettavaan Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry:hyn

ok. Suomalaiset lasten kulttuurikeskukset verkottuvat.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Päivi Storgårdin toivomusponsi ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön kehittämisestä Imatran mallin mukaisesti

ok. Päivi haluaisi lastensuojelutyötä kehitettävän ns. Imatran mallin mukaisesti. Ajatus sinällään hyvä – mallista on kuultu vain hyvää. Esittelijä viittaa kehitettävänä olevaan perhekeskus-toimintamalliin. Olen antanut itseni ymmärtää että se on ”Imatran malli potenssiin kaksi”. Eli tähän suuntaan ollaan menossa, sitä ei vaan kutsuta Imatran malliksi, eikä se ole täsmälleen samanlainen koska kaupunkimme ja siten myös tarpeet eroavat niin paljon.

2 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman seuranta

ok. Raportissa käppyrät näyttävät paranevan, mutta mikä lie toimenpiteiden yhteys juomisen vähenemiseen…

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Rakennuskiellon määrääminen Lauttasaaren tonteille 31052/13 ja 14 (piirustus nro 12343)

ok. Kulttuurirahaston omistama ateljeerakennus on sr-1 suojeltu. Rakennuksen kunto on niin huono että korjaaminen maksaisi uudisrakennuksen verran, purkamiselle on haettu poikkeamista.

Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta rakentamisen määrä ja sijainti voidaan arvioida ympäristön lähtökohdat paremmin huomioon ottaen

2 Tontin varaaminen Sato Oyj:lle kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun järjestämistä ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20828/1)

Sato järjestää kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun yhtiön 75-vuotisjuhlan kunniaksi. Tarkoituksena on rakentaa Jätkäsaareen ”korkeatasoinen maamerkkirakennus”, jossa 125 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa ja 40 Hitas-omistusasuntoa. Hienoa, kunnianhimoista arkkitehtuuria kaivataan!

Tontti on tarkoituksena myydä ”käypään arvoon”. Vuokra-asuntokäytössä asunnot on pidettävä vähintään 10 vuotta.

Malmi hallitusneuvotteluihin?

Keskusta on YLEn mukaan nostamassa Malmin lentokenttää hallitusneuvottelukysymykseksi. Jahas. Sipilän strateginen hallitusohjelma vaikuttaa hetki hetkeltä strategisemmalta. ”Meillä olis tää kestävyysvajeen paikkaaminen, miljardien leikkaukset, työllisyys ja sitten tämä pienkoneiden lentokenttä.”

Asiahan ei minulle varsinaisesti kuulu, mutta enpä malta olla kommentoimatta. Eiku hei, kuuluhan tämä.

Ensinnäkin Valtio (Suomi, Finland) ja pääkaupunkiseudun kunnat solmivat viime syksynä sopimuksen asuntorakentamista vauhdittamaan ja suurten infrahankkeiden edistämiseksi. Siellä sanotaan Malmista seuraavasti:

”7. Valtio lopettaa toimintansa Malmin lentokentällä tavoitteena vuoden 2016, mutta viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä, jolloin alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön.”

Sopimuksen voimassaolosta puolestaan todetaan että se on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Tästä päästäänkin ensimmäiseen jännään kysymykseen: 

Miten Valtio aikoo kunnioittaa tekemiään sopimuksia? Jos tämän yli kävellään noin vain, mitä muita valtion maankäyttöön liittyviä sopimuksia heitetään roskikseen neljän vuoden välein?

Jännä jatkokysymys on se että miten velvoittava tämä sopimus on? Voiko Helsinki haastaa Valtion oikeuteen sopimusrikkomuksesta? Ja jos ei voi, onko jotain muita Helsingin ja Valtion välisiä sopimuksia, joita Helsinki puolestaan voi ryhtyä lähinnä fiilispohjalta tulkitsemaan ihan miten lystää? En toivoisi Valtion luotettavuutta sopimuskumppanina riskeerattavan tällaisen tapauksen takia.

Jos ei tuleva PersKepu-hallitus muuten jo lupaillut nousua popcornin valmistajien osakkeisiin, niin viimeistään tämä sen takaa.

Toinen, vielä hauskempi kulma Malmin keissiin on se, että kentän kiinteistöt myytiin jo. Helsinki osti ne joulukuussa 11,81 miljoonan euron hintaan.
Bing_Maps
Toistan, Helsinki omistaa jo kentän rakennukset. Itseasiassa Helsinki omistaa myös kentän maan – se on vain ollut 1930-luvulta lähtien väliaikaisesti luovutettuna lentokenttäkäyttöön.

Eli, siitä vaan, lennelkää minun puolestani sydämenne kyllyydestä. Rakennusten takaisinostohinta on sitten vaikkapa noin kolmen miljardin luokkaa. Myönnän että hinnan 254-kertaistuminen vain muutamassa kuukaudessa voi vaikuttaa kohtuuttomalta, mutta toisaalta se kuvastaa varsin hyvin niitä todellisia tappioita, jotka Helsinki saa kantaakseen, jos kenttää ei voida ottaa asuntokäyttöön.

Ei muuta kuin terkkuja ja onnea hallitusneuvotteluihin! Tsemppihali! Suomi kuntoon!