Kaupunginhallitus 26.9.2016

Kaupunginhallituksen lista tällä viikolla painava mutta lyhyt. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 12.10.2016, Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12373)

Pöydälle. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää Vartiosaareen 5 000 – 7 000 asukkaan ”merellistä kaupunginosaa”, jonka liikenne perustuisi Laajasalon ratikkaan. Rakentamisen saisi aloittaa vasta kun sitova päätös raitiotiestä on tehty. Saarella on ilmiselviä luontoarvoja.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpide-esityksestä Meilahden jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiksi luontotyypeiksi

Suomen luonnonsuojeluliitto on esittänyt ”Meilahden huvila-alueen arvokkaimpien jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisina luontotyyppeinä”. Helsingin kaupungin oma ympäristökeskus puolsi ajatusta, mutta kaupunkisuunnitteluvirasto vastustaa ja rakennusvirasto sompailee kantojen välissä rajaten suojeltavaa pienemmäksi.

Kaupunginhallituksen lausunto suhtautuu ajatukseen kielteisesti. Perusteena se että ”Alueiden metsiköt eivät ole syntyneet säännöksen edellyttämällä tavoin luontaisesti vaan istuttamalla.”.

SIVISTYSTOIMI

1 Kaksi maata-yksi tulevaisuus-hankkeen teoksen sijoittaminen Erottajalle

ok! Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi Hanasaari -suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus lahjoittaa Helsingille ja Tukholmalle taideteokset. Helsingissä teos ehdotetaan sijoitettavaksi Erottajalle.
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-09-26_khs_33_el_7e919692-20a1-c6bd-8467-573200f00000_liite_pdf
”Helsinkiin toteutettavan taideteoksen, työnimeltään Flera delar – En helhet on suunnitellut taiteilija Eva Lange. Hän kuvaa teoksessaan Suomen ja Ruotsin välisen vuorovaikutuksen monimuotoisuutta. Teos koostuu neljästä harmonisesta veistoksesta, joiden materiaaleina ovat graniitti, rauta ja teräs.”

Kaupunginhallitus 19.9.2016

Huhhuh, melkoinen kaupunginhallituksen kokous huomenna! Listalla asioina mm. kansliapäällikön valinta ja yleiskaava. Ei sieltä pienimmästä päästä! Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 28.9.2016, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta

ok. Katsotaan sitten valtuustossa josko vaatisimme myös toimenpiteitä nyökyttelyn lisäksi.

2 V 28.9.2016, Kansliapäällikön virkaan ottaminen ja avoimen viran hoitaminen

ok. Helsingin tulevan ”supervirkamiehen” valinta. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esittää virkaan valittavaksi Sami Sarvilinnaa, joka toimii nykyisin kaupunginlakimiehenä. Sarvilinna tunnetaan yleisesti tasapuolisena, luotettavana ja pätevänä.

Kaupunginhallitus katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella, että Sami Sarvilinna on kansliapäällikön virkaan parhaiten soveltuva. Sami Sarvilinnan ansioituneisuus julkishallinnon vaativissa tehtävissä ja henkilökohtaiset ominaisuudet antavat hänelle parhaat edellytykset keskushallinnon ja kaupunginkanslian johtamiseen ja kehittämiseen. Hyvänä neuvottelijana ja kokeneena edunvalvojana hänellä on erinomaiset edellytykset tulokselliseen yhteistyöhön sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa, myös englannin kielellä.

Demarit tullevat äänestyttämään valinnan.

SIVISTYSTOIMI

1 V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista

Nuutti Hyttisen ajatus on ihan hyvä: koulukyytiin oikeutetuista erityisoppilaista 24% asuu kahdessa eri osoitteessa. Aloitevastaus kertoo kuitenkin että kuljetuksen järjestäminen kahdesta eri osoitteesta vaihtelevasti maksaisi näille n. 250 lapselle maksaisi jopa 1,9 miljoonaa euroa per vuosi, 7600€ per lapsi! Tämä raha olisi sitten pois jostain muualta.

Korkea kustannus johtunee osin siitä että jos kuljetus toteutettaisiin nyt kesken kilpailutuskauden, joudutaan kuljetuksista maksamaan erittäin korkea hinta, kun järjestely ei kuulunut kilpailutuksen perusteisiin eikä esim. tietojärjestelmää ole välttämättä suunniteltu tällaista silmällä pitäen. On kuitenkin vaikea uskoa että eri osoitteista noutamisesta syntyisi 1,9 miljoonan kustannus, jos järjestely olisi mukana kilpailutuksessa alusta lähtien. Digitalisaation paikka, sanos.

Olisikin ehkä hyvä että seuraavaa kilpailutusta valmisteltaessa lautakunnalle valmisteltaisiin vaihtoehdoksi kilpailutus tämä malli huomioiden. Olisi ylipäätään mielenkiintoista tietää mikä sen kustannusvaikutus tuolloin olisi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 28.9.2016, Helsingin uuden yleiskaavan – Kaupunkikaavan hyväksyminen

Valtuustokauden kaikkein isoin asia. Kahdeksi viikoksi pöydälle, jotta asiasta ehditään keskustella valtuustoryhmissä, jonka jälkeen päätös sitten tehdään ja kaava etenee kohti valtuustoa. Kaava mahdollistaisi suurin piirtein Turun tai Tampereen verran rakentamista.

Kaava on monelta osin suuri vihreä voitto, vaikka mm. Keskuspuiston kaventuminen huolettaakin. Kaupunkibulevardit, raideliikenteen verkostokaupunki, kantakaupungin laajeneminen kaikki ovat asioita, joita vihreä valtuustoryhmä ja kansanliike Helsingissä on ajanut todella pitkään.

2 V 28.9.2016, Kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke, hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Teknisen alan virastot yhdistyvät suuressa hallintouudistuksessa™. Tällä hetkellä virastot sijaitsevat yhdessätoista ja keväästä 2017 alkaen kahdeksassa kiinteistössä eri puolilla kaupunkia. Tämä ei tietenkään ole optimaalinen tilanne kun tarkoitus olisi paitsi lyödä puljut hallinnollisesti yhteen, myös uudistaa prosesseja, poistaa siiloutumista ja lisätä yhteistyötä.

Siksi on valmisteltu uusi yhteinen tilahanke Kalasataman keskuksen lähelle. Kustannus olisi noin 113 miljoonaa euroa, vuokrana noin 8 miljoonaa euroa vuodessa (22,3€/m2). Kaupunginhallituksen aiempien evästyksien mukaisesti työtilaa per työntekijä on tehostettu – nykyisestä 33 neliömetristä tullaan noin 14 neliömetriin per työntekijä.

Näin kivaa työskentely on tulevassa avokonttorissa.

Näin kivaa työskentely on tulevassa avokonttorissa.


Hanke toteutetaan kaupungin suunnittelemana ja rakennuttamana vuokratilana sijoittajaomistukseen. Kaupunki sitoutuu toimimaan tiloissa 20 vuotta.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 28.9.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta

Wallgrenin ja Honkasalon aloite liittyy tietenkin hätämajoituksen järjestämiseen liittyneisiin ongelmiin, joita on viime talvina ollut.

Eduskunnan oikeusasiamies antanee lausunnon kaupungin käytännöistä piakkoin. Esittelijä viittaa tähän:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle jätettyjen kantelujen johdosta kaupunginhallitus on antanut lausunnon 25.4.2016 § 401. Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistusta kriisimajoitukseen muutetaan tarvittaessa, kun apulaisoikeusasiamiehen antama päätös asiasta on saatu ja jos se päätöksen mukaan on aiheellista.

Sitä voisi pohtia kannattaisiko aloite jättää pöydälle kunnes ko. lausunto saadaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden turvapaikanhakijoiden kuntapaikkakiintiöksi

ok. Hyvä. Alaikäisten ilman huoltajaa maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden kohdalla päätetään asettaa 75 kuntapaikan kiintiö. Määrä perustuu Helsingissä nyt olevien lasten määrään. Kuntapaikan tarjoamalla Helsinki voi tarjota ilman huoltajaa saapuneille alaikäisille turvapaikanhakijoille sopivan asumismuodon ja tarvittavat jälkihuollon palvelut alueella, jonne he ovat maahan saapumisensa jälkeen ehtineet kiinnittyä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpide-esityksestä Meilahden jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiksi luontotyypeiksi

Suomen luonnonsuojeluliitto on esittänyt ”Meilahden huvila-alueen arvokkaimpien jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisina luontotyyppeinä”. Helsingin kaupungin oma ympäristökeskus puolsi ajatusta, mutta kaupunkisuunnitteluvirasto vastustaa ja rakennusvirasto sompailee kantojen välissä rajaten suojeltavaa pienemmäksi.

Kaupunginhallituksen lausunto suhtautuu ajatukseen kielteisesti. Esittelijä perustelee kantaansa seuraavasti

Kaupunginhallitus ei puolla ehdotettujen alueiden 1 ja 2 luontotyyppien suojelemista luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla. Alueiden metsiköt eivät ole syntyneet säännöksen edellyttämällä tavoin luontaisesti vaan istuttamalla. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunnan valmisteilla olevassa asemakaavassa on otettu huomioon alueen luonnon monimuotoisuus ja muiden luonnonarvojen säilyminen sekä kulttuuriarvojen vaaliminen. Alueen rikkaus on sen monikerroksellisuudessa, luonnonmukaisuudessa ja jonkinasteisessa epäjärjestelmällisyydessä. Kaavaehdotuksella pyritään säilyttämään näitä sattumalta syntyneitä ja vaikeasti mitattavia arvoja. Luonnonympäristön ja maisemallisten arvojen säilyminen on kulttuuriarvojen lisäksi kaavamuutoksen keskeinen tavoite. Kaavaehdotus on luonteeltaan hyvin säilyttävä eivätkö luontotyypin suojelutavoitteet vaarannu.

Mielenkiintoinen kysymys. Sinällään kaavoittaja selvästi ymmärtää alueen arvon, siellähän sijaitsevat mm. Tamminiemi ja Kesäranta. Mielestäni ajatus siitä että kaava mahdollistaisi muutaman uuden rakennuksen aiempina vuosikymmeninä purettujen tilalle on hyvä. ”[Alueelle saa] sijoittaa siirtämällä säilytettävän, kulttuurihistoriallisesti merkittävän, alueen arvoon ja ominaispiirteisiin soveltuvan huvilarakennuksen. Uudelleen rakennettaessa ei rakennuksessa saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka turmelevat rakennuksen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Rakennuskiellon määrääminen Vartiokylän Itäkeskuksen tontille 45173/5 (nro 12411)
2 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Itäkeskuksen kauppakeskuksen vanhimman osan julkisivujen suojelua koskevasta rakennussuojeluesityksestä

Rakennustaiteen seura, museovirasto ja kaupunginmuseo haluaisivat suojella Itäkeskuksen kauppakeskuksen vanhimman osan julkisivuja.

Itse pelästyin listaa lukiessani että onko kyse ”ylisuojelusta” – olivathan Rakennusvalvonta ja kaupunkikuvaneuvottelukunta, jotka molemmat tunnetaan kyllä kaupunkikuvan ja suojelun suhteen tarkkoina putiikkeina, hyväksyneet Itiksen remonttisuunnitelmat jo.
itis_hitsisauma
Kyse onkin osin prosessista. Koska Rakennustaiteen seura ja museovirasto ottivat asiaan kantaa, oli ELY:n käynnistettävä oma suojeluprosessinsa. Ja tämän seurauksena voisi siis olla rakennuksen suojelu ”rakennusperinnön suojelemista annetun lain nojalla”. Ja tähän prosessiin Helsinki ei voisi juuri vaikuttaa.

Tämä halutaan nyt välttää ja siksi on käynnistetty Helsingin oma normaali käytäntö – suojelua asemakaavan kautta. Siksi rakennuskielto asetetaan ja kaava lähtee valmisteluun. Tällä tavoin Helsingillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa suojeluun.

Remontin jälkeen Itäkeskuksessa paistaisi aina aurinko. Näin siilitieläisenä tervehdin muutosta ilolla.

Remontin jälkeen Itäkeskuksessa paistaisi aina aurinko. Näin Siilitieläisenä tervehdin muutosta ilolla.

Tämän vuoksi esitys lienee ok. Itse toivon että prosessin lopputuloksena on suurin piirtein se remontti, joka alunperinkin haluttiin tehdä – se on hyvä ja toimiva kompromissi, joka säilyttäisi ulkoisen rakenteen pääpiirteen ja parantaisi toiminnallisuutta. Mutta tästä ei tosiaan päätetä nyt.

Kaupunginhallitus 12.9.2016

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa lausunto HSL:n taloussuunnitelmasta, Itäkeskuksen Tallinnanaukion fasadin suojelu ja tukku aloitteita. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 28.9.2016, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta

Esittelijä on kirjoittanut kovin kauniisti ja myötämielisesti ryhmäaloitteestamme, mutta konkretia puuttuu. Ja lopuksi todetaan että aika loppuu.

Kaupunginhallitus yhtyy opetuslautakunnan näkemykseen, että toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin poikkihallinnollisena yhteistyönä tulee varata riittävästi aikaa eikä sitä voida tehdä tänä syksynä ensi vuoden talousarvion esittelyyn mennessä.

Pöydätään ja mietitään.

3 V 28.9.2016, Valtuutettu Maija Anttilan aloite 100-vuotisen Suomen muistamisesta

ok. Maija esitti Töölönlahden puiston nimen muuttamista Itsenäisyyden puistoksi ja sävellyskilpailua – juhlahymni! Esittelijä toteaa että ei muuteta nimeä ja kilpailua ei enää oikein ehdi järjestää. Juhlavuoden kunniaksi HKO esittää kaksi uutta tilausteosta suomalaisilta säveltäjiltä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista

ok. Kaupunginhallitus palautti aloitteen viimeksi valmisteluun kun halusimme paremman selvityksen kustannuksista. Nyt on arvioitu että koulukuljetukseen oikeutetuista erityislapsista noin 24% asuu ainakin osan aikaa kahdessa osoitteessa. Jos kuljetukset mahdollistettaisiin kahteen osoitteeseen, syntyisi tästä selvityksen mukaan n. 1,9 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset. Opetuslautakunta on todennut että tähän ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole varaa.

4 V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite alueellisesta kielikokeilusta Helsingissä

ok. Nuutti haluaisi että Helsinki olisi ryhtyisi alueelliseen kielikokeiluun. Eli suomeksi poistaisimme ns. ”pakkoruotsin” Helsingissä.

Vaikka en itsekään pidä nykyistä kielilakia kaikin osin järkevänä, niin ei Helsinki missään tapauksessa ole järkevin paikka aloittaa – Helsinki on syvästi kaksikielinen. Kaupunginhallitus toteaakin että ”Kokeiluluvan hakeminen ei ole perusteltua”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 28.9.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite asunnottomien konttimajoituksesta
3 V 28.9.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite 200 konttiasunnon rakentamiseksi

ok. Helena Kantola on ollut aktiivinen konttiasuntojen rakentamiseksi. Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa että:

”Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin tavoitteena on toteuttaa erityisryhmien asuminen pysyvänä asumisratkaisuna. Asunnottomien majoittaminen väliaikaisiin konttiasumisyksiköihin ei edistä kaupungin tavoitetta torjua alueellista eriytymiskehitystä vaan keskittäisi huono-osaisuutta kortteleihin, joiden infrastruktuuri ei ole vielä valmista. Asunnottomille konttiasumista parempi vaihtoehto on uusien pysyvien asuntojen rakentaminen sekä olemassa olevan asuntokannan hyödyntäminen.”

Ja lisäksi todetaan että jos verrataan kuluja koko elinkaarelta, ei väliaikainen konttiasunto ole vuokraltaan edullisempi kuin muu kohtuuhintainen tuotanto.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 28.9.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta

Wallgrenin ja Honkasalon aloite liittyy tietenkin hätämajoituksen järjestämiseen liittyneisiin ongelmiin, joita on viime talvina ollut.

Eduskunnan oikeusasiamies antanee lausunnon kaupungin käytännöistä piakkoin. Esittelijä viittaa tähän:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle jätettyjen kantelujen johdosta kaupunginhallitus on antanut lausunnon 25.4.2016 § 401. Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistusta kriisimajoitukseen muutetaan tarvittaessa, kun apulaisoikeusasiamiehen antama päätös asiasta on saatu ja jos se päätöksen mukaan on aiheellista.

Sitä voisi pohtia kannattaisiko aloite jättää pöydälle kunnes ko. lausunto saadaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

4 V 28.9.2016, Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Valtuusto päätti jo rakentaa Raide-Jokerin. Nyt päätämme hankkia sille ratikoita. Yhteensä hankitaan 29 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja, hinta on noin 108 miljoonaa euroa. Vaunut pyritään hankkimaan kotimaiselta Transtechiltä.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Helsingin kaupungin liittyminen Mayors for Peace -verkostoon

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Helsinki liittyy Mayors for Peace -verkostoon. Idean takana Thomas Wallgren. Jäsenmaksu on 15 euroa. Suomesta jäseniä ovat myös Maarianhamina, Nousiainen ja Varkaus.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi pidemmistä metrojunista

2 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi jalankulkijaystävällisyyden huomioimisesta Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelmaan liittyvässä jatkovalmistelussa
3 Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi kattavasta kadunparannussuunnitelmasta Hämeentielle

ok. Hämeentie-valtuustossa askarreltiin myös ponsia ja niihin vastataan kuten protokollaan kuuluu. Eli että suunnittelussa tavoitteena ”jalankulkijoille tasainen ja esteetön kulkuympäristö” ja mahdollisuuksia ”täydentää istutuksia viihtyisyyden lisäämiseksi” tarkastellaan.

5 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017 – 2019

Vuotuinen HSL:n tomintaa ohjaava lausunto. Tämä siis poikkeaa mm. lakiesityslausunnoista että tämä todella luetaan ja noudatetaan, vaikka on tämäkin vähän homeopaattinen tapa hallita.

Ydinkysymys HSL:n osalta lähivuosille on se miten suurien raidehankkeiden pääomakustannukset vaikuttavat lipunhintoihin. On mielestäni täysin selvää että kun tehdään valtaisa investointi (esim. Länsimetro), tulee hinnoittelun olla sellaista, että rakennetun infran käyttöaste on optimaalinen, eli korkein mahdollinen. Jos HSL:n nykyinen matematiikka johtaa liian korkeisiin lipunhintoihin ja sitä myötä vähäisempään käyttöön, syntyy vääjäämättä kokonaisuuden kannalta älytöntä hyvinvointitappiota. Tämä valuvika pitäisi nyt pystyä ratkomaan.

Ja kuten Hesari jo tiesi kertoa, tarkastusmaksun suuruudesta tullaan taittamaan jälleen peistä. Korotus on mielestäni täysin turha ja 100€ ja 80€ eivät kyllä pelotevaiktukseltaan eroa toisistaan lainkaan.

Ehkä tässä voisi mainita myös uusien lippupäätteiden ”palvelumuotoilusta”. Sen voisi suunnitella uusiksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Rakennuskiellon määrääminen Vartiokylän Itäkeskuksen tontille 45173/5 (nro 12411)
2 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Itäkeskuksen kauppakeskuksen vanhimman osan julkisivujen suojelua koskevasta rakennussuojeluesityksestä

Rakennustaiteen seura, museovirasto ja kaupunginmuseo haluaisivat suojella Itäkeskuksen kauppakeskuksen vanhimman osan julkisivuja. Lehtitietojen mukaan omistaja ei pidä suojelua tarpeellisena.

Kiista ilmeisesti kilpistyy siihen että omistaja haluaisi remontoida julkisivurakenteen siten että se kiinnitettäisiin ”ylhäältä rakennuksen runkoon, jolloin jalankulkua häiritsevistä pilareista päästään eroon.

Tämä suunnitelma olisi käynyt kaupunkikuvaneuvottelukunnalle ja tavallisesti tarkalle ja rakennussuojelua ymmärtävälle rakennusvalvonnalle, mutta arkkitehdit ja museoväki ovat eri mieltä.

Rakennustaiteen seuran mukaan ”Itäkeskuksen vanhassa osassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla arkkitehti Erkki Kairamon arkkitehtoniset pyrkimykset, kaupunkisuunnittelun uudet tavoitteet ja Itäkeskuksen merkitys kauppakeskusrakentamisen edelläkävijänä.” Ja museoviranomaisten lausunnot saman suuntaisia.

Kaupunginhallitus 5.9.2016

Huomenna kaupunginhallituksessa isoja asioita: kansliapäällikön valinta ja lausunto HSL:n talousarvioon.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 V 28.9.2016, Kansliapäällikön virkaan ottaminen ja avoimen viran hoitaminen

(Kuva: Juho Kuva, Helsingin kaupungin aineistopankki)

(Kuva: Juho Kuva, Helsingin kaupungin aineistopankki)

ok. Helsingin tulevan ”supervirkamiehen” valinta. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esittää virkaan valittavaksi Sami Sarvilinnaa, joka toimii nykyisin kaupunginlakimiehenä. Sarvilinna tunnetaan yleisesti tasapuolisena, luotettavana ja pätevänä.

Kaupunginhallitus katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella, että Sami Sarvilinna on kansliapäällikön virkaan parhaiten soveltuva. Sami Sarvilinnan ansioituneisuus julkishallinnon vaativissa tehtävissä ja henkilökohtaiset ominaisuudet antavat hänelle parhaat edellytykset keskushallinnon ja kaupunginkanslian johtamiseen ja kehittämiseen. Hyvänä neuvottelijana ja kokeneena edunvalvojana hänellä on erinomaiset edellytykset tulokselliseen yhteistyöhön sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa, myös englannin kielellä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 14.9.2016, Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Raide-Jokeria varten hankitaan 29 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja, hinta on noin 108 miljoonaa euroa. Vaunut pyritään hankkimaan kotimaiselta Transtechiltä.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Esitys valtioneuvostolle pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi sote- ja aluehallintouudistuksissa

ok. Hyvä esityshän tämä on. Toteutuessaan pääkaupunkiseudusta muodostuisi alue, jonka kaupunkien toimivalta olisi nykyistä laajempi.

SOTE:
– Pääkaupunkiseudulle perustetaan lailla pääkaupunkiseudun sote-alue
– Maakunta vastaa vaativan erikoissairaanhoidon palveluista (HUS).
– Pääkaupunkiseudulla kaupungit voivat tuottaa palvelut itse, yhteistoiminnassa tai hankkia ostopalveluina ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta.

Muut:
– Pääkaupunkiseudun kaupunkien toimivaltaan kuuluvia tehtäviä ei siirretä uudelle maakunnalle.
– Valtion aluehallinnon (Ely) nykyisistä lakisääteisistä maakunnalle siirtyvistä tehtävistä resursseineen osa siirretään pääkaupunkiseudun kaupunkien järjestämis- ja tuottamisvastuulle.

Ja ehkä tärkeimpänä rahoitus:
– Pääkaupunkiseudun erillisratkaisun rahoitus toteutetaan valtionrahoituksena. Valtion pääkaupunkiseudun alueelta keräämä rahoitusosuus (ml. nykytasoinen valtion- osuusrahoitus) kohdistetaan kokonaisuudessaan suoraan pääkaupunkiseudun alu- eelle.
– Jo toteutuneista ja tulevista mittavista investoinneista aiheutuvan velkaantumisen ja menojen kasvun takia alueen kaikkien kuntien oma verorahoitus ja valtionrahoitus on turvattava.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017 – 2019

Vuotuinen HSL:n tomintaa ohjaava lausunto. Tämä siis poikkeaa mm. lakiesityslausunnoista että tämä todella luetaan ja noudatetaan, vaikka on tämäkin vähän homeopaattinen tapa hallita.

Ydinkysymys HSL:n osalta lähivuosille on se miten suurien raidehankkeiden pääomakustannukset vaikuttavat lipunhintoihin. On mielestäni täysin selvää että kun tehdään valtaisa investointi (esim. Länsimetro), tulee hinnoittelun olla sellaista, että rakennetun infran käyttöaste on optimaalinen, eli korkein mahdollinen. Jos HSL:n nykyinen matematiikka johtaa liian korkeisiin lipunhintoihin ja sitä myötä vähäisempään käyttöön, syntyy vääjäämättä kokonaisuuden kannalta älytöntä hyvinvointitappiota. Tämä valuvika pitäisi nyt pystyä ratkomaan.

Ehkä tässä voisi mainita myös uusien lippupäätteiden ”palvelumuotoilusta”. Sen voisi suunnitella uusiksi.

2 Kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyminen sopimuskaudelle 2017-2025

ok. Helsinki solmii Kuntaliiton kanssa sopimuksen tulevien kahdeksan vuoden energiansäästöstä. Osa energiatehokkuusdirektiivin implementointia.

”Kunta-alan energiansäästösopimuksen uuden kauden kokonaistavoite 7,5 % on pienempi kuin edellisenä kauden tavoite (9 %), koska toteutettujen energiansäästötoimien myötä uusien taloudellisesti kannattavien säästöjen löytyminen on vaikeampaa kuin aikaisemmin.

Uusi sopimuskausi ja kauden energiansäästötavoitteet jakautuvat kahteen osaan. Uuden sopimuskauden energiansäästötavoite on 4 % vuosille 2017 – 2020 ja 3,5 % vuosille 2021 – 2025. Vertailuvuotena käytetään vuoden 2015 kulutuksia.

Lisäksi todetaan että myös osan kaupungin tytäryhteisöstä tulisi olla mukana energiansäästötoiminnassa. Näistä valmistellaan erikseen esitys konsernijaostolle.

SIVISTYSTOIMI

2 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

ok. Hallitus leikkaa, Helsinki lausuu. Tällä lausunnolla tuskin on mitään merkitystä lopputuleman suhteen, mutta onpahan ainakin kirjoihin merkitty kaupungin kanta. Synkkää on.

”Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen ei tule kohdistaa säästöjä. Mikäli ammatillisen koulutuksen 12,5 %:n leikkaus kohdistetaan suoraan ammatillisen koulutuksen rahoitukseen, se tarkoittaa 10 miljoonan euron leikkausta Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen valtionosuuksiin. Stadin ammattiopistossa tämä tarkoittaisi noin 1000 opiskelupaikan vähennystä tai 152 opettajan vähentämistä.

Nuoria 20–29-vuotiaita aikuisia, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, on Helsingissä tällä hetkellä yli 20 000. Aloituspaikkojen vähentäminen jättäisi koulutuksen ulkopuolelle kaikkien heikoimmassa asemassa olevat.”

Jos jostain ei pitäisi säästää, niin tästä.

3 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 §:n muuttamisesta

ok. Laki esitys koskee muille kuin oppivelvollisille järjestettävää perusopetusta. Käytännössä siis maahanmuuttajia. Lausunto suhtautuu lakiesitykseen myönteisesti: ”ehdotettu rakenne on kannatettava ja ottaa hyvin huomioon koulutuksen maahanmuuttajataustaisen kohderyhmän”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

4 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Esittelijän esitys suhtautuu lakiesitykseen positiivisesti (”Kokonaisuutena kaupunginhallitus pitää asetusluonnosta oikeansuuntaisena ja hyvin perusteltuna.”), mutta mm. vammaisneuvosto katsoo että ”esteettömyysvaatimusten lievennykset heikentävät oleellisesti liikkumis- ja toimimisesteisten ihmisten mahdollisuuksia valita asuinpaikkansa ja asuntonsa sekä estää heitä toimimasta tai vierailemasta ystäviensä ja tuttaviensa luona heidän kodeissaan.