Kaupunginhallitus 22.6.2015

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa mm. lausunto hankintalain kokonaisuudistuksesta, Olympiastadionin remontin kaava, Gardenian ratkaisu ja Hakaniemen hallin remontti. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 26.8.2015, Taka-Töölön korttelin 514 tontin 3 ja sen ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12310, Olympiastadion)

ok. Olympiastadionin remontin kaava. Näkyvin muutos katsomoiden katokset, tiloja myös maan alle. Nykyiseen kerrosalaan 19 917 k-m² verrattuna rakennusoikeuden lisäys on 7 083 k-m² maanpäällisiä ja 29 400 k-m² maanalaisia tiloja.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-22_Khs_25_El_6E88BE40-30D8-4FD0-9F9C-BA1037668CBA_Liite_pdf
2 V 26.8.2015, Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. Tästä remontista on keskusteltu paljon jo lautakuntatasolla ja tullaan varmasti keskustelemaan myös valtuustossa saakka. Remontti on kuitenkin erittäin tarpeellinen ja se tulee parantamaan hallia merkittävästi. Hallin ilmastointi ja jäähdytys saadaan kuntoon ja yläkertaan saadaan vielä lisätilaakin. Halli on teknisesti monin osin aivan tiensä päässä.

Kiinteistölautakunta piti päätöksessään tärkeänä, että hallin nykyinen perusluonne elintarvikekauppahallina säilyy myös peruskorjauksen ja siihen sisältyvän ravintolatilaratkaisun jälkeen. Tämä lienee myös kaupunginhallituksen ja valtuuston toive. Vanha kauppahalli on profiloitu ”turistihalliksi”, Ruoholahdessa on menty omaan suuntaansa. Hakaniemen halli on kuitenkin yhä merkittävä laadukkaiden elintarvikkeiden myyntipaikka.

Hyvä esimerkki uudistuksen muutoksista on vanha kuva hallin alakerrasta: ilmavaa ja valoisaa:
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-22_Khs_25_El_8BA1EA78-3A65-4D5B-B96F-1FEBED77BDFC_Liite_pdfSittemmin tarvittiin ilmastointia ja viilennystä. Koko katto on täynnä valtavia putkia:2ibt0h91T08K0j36vj8PF-iPGRh6WJPq9qKtTQdjklk_jpg_600×600_pixelsNyt tekniikka saadaan piiloon.
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupungin henkilöstöraportti 2014

ok. Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä pysyi lähes ennallaan – työntekijöitä on hiukan yli 40 000, pientä nousua oli vain sosiaali­ ja terveysvirastossa sekä varhaiskasva­tuksessa. Yhteensä kaupungin palkkalistoilla on 1 661 ammattia. Näistä yleisin on lastenhoitaja, joita on 2783, lisäksi vielä lastentarhanopettajia 1688. Palvelukunta näkyy.

Kaupungissa on 15,4 asukasta kaupungin työntekijää kohden. Keskeisissä henkilöstöä koskevissa tunnusluvuissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Raportti on uudistunut myös ulkoasultaan. Kauniisti taitettu ja informaatiota hyvin saatavilla.

Työhakemusten määrän kasvu kertoo aika karusti myös työmarkkinoiden tilasta.

Työhakemusten määrän kasvu kertoo aika karusti myös työmarkkinoiden tilasta.


5 Osasairauslomalla olevan henkilön palkka

ok. Osasairausloman tarkoituksena on nopeuttaa työhön paluuta ja siten tukea työkyvyn säilymistä ja työntekijän pysymistä työelämässä. Pähkinänkuoressa ideana se että sairaslomalta palataan töihin osa-aikaisesti sairausloman loppupuolella. Nykyinen palkkausjärjestely ei kannusta tähän malliin. Ehdotetussa mallissa kaupunki korvaa henkilölle osa-aikatyön ja kokoaikatyön palkan välisen erotuksen edellyttäen, että Kela maksaa työnantajalle osasairauspäivärahan.

6 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin
7 Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämistä varten
8 Määrärahan myöntäminen liikuntavirastolle Kivikon liikuntapuiston esirakentamiseen

okokok.

Kiinteistövirastolle 8,35m€ sähkölinjan siirtoon Mellunmäessä, huoltotunnelin siirtoon Kalasatamassa ja Länsisataman pilaantuneiden maiden kunnostukseen.

Kaupungintalokortteleiden kehittämiseen 14,5 miljoonaa euroa. Kehittämiseen on käytetty vuosina 2010–2014 yhteensä 34,0 milj. euroa. Vuoden 2015 tarpeeksi on arvioitu talousarviossa osoitetut 14,58 miljoonan euron määrärahat. Vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa vuosien 2016–2017 määrärahatarpeeksi on arvioitu 9,4 milj. euroa.

Ja 700 000 euroa liikuntavirastolle liikuntapuiston esirakentamista varten.

9 Kalliolan Senioripalvelusäätiölle myönnetyn lainan laina-ajan pidentäminen

ok. RAY:n myöntämä avustus loppunut 2014 ja ”Kuntokeidas Sandelsin” talous miinuksella. Lainaa jäljellä 105.139,41€ ja puolentoista vuoden lyhennykset yhteensä 38.232,52 €. Onko Senioripalvelusäätiöllä mahdollisuutta saada taloutensa kuntoon?

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin hakemuksesta ruopata Hernesaaren lumenvastaanottopaikkaa
2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin hakemuksesta maa- ja kiviaineksen välivarastointiin ja esikäsittelyyn Kivikossa sekä töiden aloituslupa

okok. ok. Tarkoituksena on Hernesaaressa ruopata vain ylimääräinen hiekoitussepeli pois ilman, että merenpohjaa muokataan. Kivikossa lupa purkujätemateriaalien ja tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointiin ja esikäsittelyyn. Ympäristölautakunnan mukaisesti.

3 Liikennelaitos -liikelaitoksen eräiden virkojen lakkauttaminen ja uusien johtajien virkojen perustaminen

ok. HKL:n johtamisjärjestelmää ”kehitetään”. Liikennemuotokohtaisesta organisaatiosta luovutaan ja tilalle tulee kolmen linjaorganisaatiossa olevan osastotasoisen yksikön ja kahden kaikkia yksiköitä palvelevan osastotasoisen yksikön kokonaisuus. Muutoksen tavoitteena on hakea nykyistä vahvempaa synergiaa metro- ja raitioliikenteen väliltä niin liikennetuotannossa, kunnossapitopalveluissa kuin kehittämis- ja investointihankkeissa.

4 Bussiliikennetoimintaan liittyvän rahoitussopimuksen hyväksyminen

ok. Kaluston hankintaan liittyvää rahoitusta. Sopimuksen teknisluonteinen uudistus, vastaa sisällöltään pääosin vuonna 2013 solmittua rahoitussopimusta.

5 Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen

ok. Tämä on vaikea tapaus, jossa on usempia risteäviä intressejä. Esim. Gardenian luontokoulutoiminta on upeaa, mutta toisaalta myös luontokoulutoiminnan järjestäminen on kalliimpaa kalliissa kiinteistössä. HS:kin uutisoi.

Kaupunki tukee Gardeniaa vuokranalennuksella vuosittain noin 600 000 eurolla. Lisäksi palveluostot ovat vähentyneet mm. opetusviraston säästäessä. Toisaalta tuntuisi vaikealta velvoittaa opetusvirastoa satsaamaan nimenomaan kalliimpaan luontokouluun tilanteessa, jossa mm. kouluavustajista säästetään.

Asiaa on pyöritelty konsernijaostossa jo pitkään ja nyt on aika tehdä päätös. Esityksenä on yhtiön toiminnan purkaminen.

6 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

ok. Erittäin merkittävä kokonaisuudistus. Vihreästä näkökulmasta ehkä merkittävintä on se että:

”Esityksellä pyritään tehostamaan ympäristönsuojelua ja sosiaalisten tekijöiden huomioimista julkisissa hankinnoissa mm. seuraavin keinoin:
– korostamalla mahdollisuuksia ja vähentämällä epäselvyyttä aiheuttavia tai muita ympäristönäkökohtien huomioon ottamista rajoittavia tekijöitä
– mahdollistamalla tarjousten vertailussa ja hankintasopimusten erityisehdoissa sosiaalisten näkökohtien aiempaa laajemman käyttämisen
– lisäämällä lain pakollisiin poissulkemisperusteisiin rikoslain 47 luvussa tarkoitettuja työrikoksia
– mahdollistamalla työ-, ympäristö- ja sosiaalioikeuden laiminlyöntien huomioimisen myös alihankkijoita koskevissa toimenpiteissä sekä hankintasopimuksen toteuttamista koskevissa ehdoissa

Lisäksi esityksellä pyritään helpottamaan ja parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa. Tätä toteutetaan mm. mahdollistamalla hankintasopimuksen laatiminen erillisinä osina sekä mahdollisuus määritellä kyseisten osien koot ja kohteet.

Esittelijän mukaan ”esitykseen sisältyvät uudistukset eivät käytännössä tuo kaupungin hankintatoimelle merkittäviä hyötyjä. Kaupunki toteaa, että uudistus lisää yksityiskohtaista sääntelyä ja tulee lisäämään kaupungin hankintayksiköiden työmäärää olennaisesti..

Lisäksi esitys ottaa erikseen kantaa tiedonsaantioikeuteen harmaan talouden torjunnassa. Nykyisin Verohallinto voi verolainsäädännön ja julkisuuslain salassapitosäännöksiin vedoten antaa kaupungille tunnistetietoja vain niistä kaupungin yhteistyökumppaneista, joiden osalta verottaja on havainnut harmaan talouden piiriin kuuluvaa toimintaa. Yritys- ja yhteisökohtaisten tietojen saanti verottajalta tehostaisi harmaan talouden torjuntaa ja mahdollistaisi kunnalle pidättäytymisen yhteistyöstä sellaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa, jotka eivät ole täyttäneet lakisääteisiä velvoitteitaan.

Esittelijä esittääkin, että julkisia hankintoja tekeville viranomaisille tulisi säätää tiedonsaantioikeus palveluja tarjoavien organisaatioiden julkisten velvoitteiden kuten verojen, eläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuuttamisen sekä tullin perimien maksujen hoitamiseen liittyviin tietoihin. Tämä varmasti helpottaisi harmaan talouden ehkäisemistä kaupungin hankinnoissa.

Kansallisten kynnysarvojen määrittelyssä suomalaisen kuntakentän eriparisuus tulee vahvasti esiin. Helsingille esim. sote-hankintojen kansallisen kynnysarvon nostaminen EU-ylärajaan 750 000 euroa voisi hyvinkin olla perusteltua, mutta toisaalta aika iso osa suomalaisista kunnista tekee vain tuota pienempiä hankintoja (pl. kokonaisulkoistukset jne.). Onko ylipäätään mielekästä säännellä Helsingin (625 000 asukasta) ja Luhangan (763 asukasta) hankintoja samalla lailla?

SIVISTYSTOIMI

1 Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisperusteiden uudistaminen

Työllistämistoimikunnan esityksessä arvioidaan, että uudet myöntämisperusteet lisäävät Helsinki-lisän vaikuttavuutta: Rekrytointituki lähentää matkaa välityö- ja avointen työmarkkinoiden välillä ja työllistämistuki kohdentuu aiempaa useammille työnantajille ja työntekijöille, leikkaamatta valtion palkkatukea.

Esitykseen voi tutustua tästä.

2 Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan ottaminen

ok. Valitaan Katja Vilkama tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan noin 6000 euron palkalla ja Arja Kukkonen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virkaan 7161 euron palkalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Sopimuksen ja esisopimuksen tekeminen Latokartanon Urheilu- ja kulttuurisäätiön kanssa (12282)

ok. Urheilu- ja kulttuurisäätiön omistaman maan arvo nousee merkittävästi uuden kaavan myötä, joten säätiö maksaa 461 000 euron suuruisen korvauksen ja luovuttaa vastikkeetta yleisiä alueita yhteensä 2 090 m² osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

2 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: yhteistyö Lasipalatsin Mediakeskuksen ja Amos Anderssonin museon kanssa

ok. Esittelijän päättää kannanottonsa: Jos vertailukohtana pidetään esimerkiksi Kaapelitehdasta Suvilahtineen tai keskustakortteleita, on ilmeistä, että näiden tyyppisten tilojen käytön ja toiminnan kehittämiselle on otollisempaa käyttää hyväksi Kaapelitehtaan, Helsingin Leijonan tai Mediakeskuksen kaltaisia siihen erikoistuneita toimijoita kaupungin hallinnollisen perusorganisaation sijasta.

Juurikin näin. Kaupungilla on erikoistarpeita ja erikoistiloja, joita varten kannattaa olla erikoistoimijoita. Kiinteistövirastolla ei voi olettaa olevan esim. kulttuurin asiantuntemusta, vaan kaupungilla voi olla välivuokraajia tarpeen niin vaatiessa.

Ponsivastauksessa otetaan kantaa vanhan linja-autoaseman eli ns. Turun kasarmin tulevaisuuteen. Kiinteistövirasto puoltaa Laituria, henkilökohtaisesti minun on vaikea ymmärtää miksi noin upealla sijainnilla pidetään tilaa noin tyhjäkäynnillä. Tila tulisi, kulttuurikeskuksen lausunnon mukaisesti olla yhteiskäyttöinen, ei vain yhden toimijan tila. Veikkaanpa että Laiturin 50 000 kävijästä aika iso vain oikaisee näyttelytilan poikki kun sillä tavalla voi säästää noin 50 metrin kävelyn…

3 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: kaupungin tilojen myynnissä tavoitteeksi kokonaistaloudellinen etu

ok. Tuomas toivoi ponnessaan että: ””Valtuusto edellyttää, että kaupungin omistamien tilojen myynnissä tavoitteena tulee olla kaupungin kokonaistaloudellinen etu eli myyntiä tulee kohdentaa välittömien myyntituottojen maksimoinnin sijaan huonosti tuottavien korjausvelkaisten rakennusten myyntiin.”

Esittelijä toteaa että:

”Rakennusten ja tilojen omistuksesta luopumisen ensisijaisena tarkoituksena on vähentää kaupungin omistaman rakennuskannan korjausvastuuta. Korjausvelka on kasvanut tasaisesti koko tilakeskuksen olemassa olon ajan vuodesta 2005 lähtien. Talousarvioissa esitetyt korjausinvestointimäärärahat ovat vaihdelleet noin 120 – 130 miljoonassa eurossa vuodessa. Tulevina vuosina tavoitteena on nostaa korjausinvestointitasoa 130 – 160 miljoonaan euroon uudisrakentamisen vähentyessä.

Uusinvestointien määrään vaikuttaa uusien aluerakentamiskohteiden käynnistyminen. Korjausinvestoinnit eivät riitä kattamaan kaupungin omistaman rakennuskannan vuosittaista kulumaa, vaan uutta korjausvelkaa syntyy joka vuosi noin 60 – 70 miljoonan euron verran.

Samalla vastataan myös kysymykseen miksi kaupungin tiloista keskustellaan niin paljon, kuten Gardenia ja koulut. Tuo 60-70 miljoonaa vuosittaista korjausvelkaa ei ole ihan vähän.

4 Kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön virkaan valinta

ok. Valitsemme Sami Haapasen tonttipäällikön virkaan 6 712,77 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Juhani Tuuttlian seuraaja, merkittävä pesti kaupungissamme.

7 Lausunto Uudenmaan elinkeino, – liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta Suomenlinnan tilalle Rnro 6:3 (Suomenlinna H 9)

ok. Lonnan saarelle Suomenlinnan läheisyyteen sauna. Tulee varmasti komia.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-22_Khs_25_El_49432F1C-B5ED-43F7-A311-B8559C262082_Liite_pdfwww_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-22_Khs_25_El_7F51483D-CD22-45B4-B7FA-C42A52CA0BA7_Liite_pdf

Kaupunginhallitus 15.6.2015

Tämän vuoden 24 kaupunginhallituksen kokous. Vielä ensi viikko ja sitten lomille! Tällä kertaa mukana mm. lausunto hankintalain kokonaisuudistuksesta, automaatti- ja Länsimetron tilannekatsaus, Gardenian ratkaisu ja kaupunginorkesterin keikkareissut.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 26.8.2015, Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:lle

ok. Mäkelänrinnettä rempataan. Kaupunki takaa 1,8 miljoonan lainan ja antaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1,25 miljoonan euron laina.

3 Kaupunginorkesterin konserttimatkat vuonna 2015

ok. Kaupunginorkesterin konserttimatkat tälle vuodelle, yhteensä 638 800 euroa. Nettokustannus maksimissaan -280 000 euroa. Suurin yksittäinen satsaus on konserttimatka Meksikoon. Ohjelmistossa mm. Sibeliusta, Sibeliusta ja Sibeliusta.

Helsingin Kaupunginorkesteri on vähän niinkuin kulttuuripolitiikan avo-Mersu: todella kallis, mutta kun sellainen on päätetty hankkia, niin kyllä sillä sitten kannattaa pörrätä eikä pitää tallissa jotta bensaa säästyisi. Mittakaavat ovat vaan välillä todella raivostuttavia. Tällä summalla pyörittäisi muuta musiikkia kaupungissamme todella paljon enkä välttämättä näe äärimmäisen tarpeellisena Mexico Cityn keikkoja. Olkoonkin että aikataulu näytti tiukahkolta eli työmatka tämä on eikä lomailua.

4 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: kehitysvammaisille työntekijöille mahdollisuudesta tarjota lisää pysyvämpiä työsuhteita esimerkiksi osa-aikaisten vakanssien muodossa

ok.

5 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden katujen rakentamista varten
6 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostustöihin ja Myllypuron entisen kaatopaikan maisemointitöihin

ok. 17, 3 miljoonalla katuja ja 2,1 miljoonalla entisten kaatopaikkojen ehostusta.

7 Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2014

ok. Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on arvioinnin mukaan hyvällä tai tyydyttävällä tasolla.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Automaattimetron ja Länsimetron tilannekatsaus

ok. Merkitään tiedoksi ja käydään varmasti eläväistä keskustelua sillä jo esityslistateksti sisältää HKL:n lähitulevaisuuden ajattelua:

HKL:n johtokunta käsittelee kokouksessaan 16.6.2015 etenemisvaihtoehtoja metron automatisointia koskien. Johtokunta arvioi mm., onko kaupunginhallitukselle tarkoituksenmukaista valmistella päivitetty hankepäätös metron automatisoinnista jo syksylle 2015. Nopeimmillaan automatisointi olisi toteutettavissa 2020-luvun alkuun, jolloin Kivenlahden metroliikenteen alkaessa säästyttäisiin väliaikaisiksi jääviltä asetinlaiteinvestoinneilta ja metron liikennöintikustannukset olisivat vuositasolla noin 8 milj. euroa alhaisemmat kuin ilman automatisointia. Lisäksi automatisoinnilla saavutettaisiin merkittäviä matkustajahyötyjä.

Kustannukset vaan olisivat kokonaisuudessaan lähemmäksi puolta miljardia. Voiko HKL:n johto aidosti kuvitella että tuoreen fiaskon jälkeen kaupunginhallitus lähtisi vielä samana vuonna riemumielin kohti uutta prosessia?

2 Lausunto sisäministeriölle poliisilain mukaisen liikkumis- ja oleskelurajoituksen asettamisesta Vallisaareen

ok. Lähitulevaisuudessa avautuvassa Vallisaaressa on oltava liikkumisrajoituksia turvallisuuden vuoksi – saaressa mm. tapahtui 30-luvulla iso ammustehtaan räjähdys, jonka jäljiltä ympäri saarta voi yhä olla räjähtämättömiä ammuksia. Avotulen teko perustellusti kielletty.

3 Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen

ok. Tämä on vaikea tapaus, jossa on usempia risteäviä intressejä. Esim. Gardenian luontokoulutoiminta on upeaa, mutta toisaalta myös luontokoulutoiminnan järjestäminen on kalliimpaa kalliissa kiinteistössä.

Kaupunki tukee Gardeniaa vuokranalennuksella vuosittain noin 600 000 eurolla. Lisäksi palveluostot ovat vähentyneet mm. opetusviraston säästäessä. Toisaalta tuntuisi vaikealta velvoittaa opetusvirastoa satsaamaan nimenomaan kalliimpaan luontokouluun tilanteessa, jossa mm. kouluavustajista säästetään.

Asiaa on pyöritelty konsernijaostossa jo pitkään ja nyt on aika tehdä päätös. Esityksenä on yhtiön toiminnan purkaminen.

4 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Kaupungin toiminnan ja koko julkisen sektorin toiminnan kannalta erittäin tärkeä laki ja lausunto. Asia on monimutkainen ja perehdyttävää on paljon – osa materiaalista toimitettiin syystäkin jo etukäteen. Pöydälle.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 Seurantaraportti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutumisesta

ok. Välillä hyviäkin uutisia! Pitkäaikaisasunnottomuus on laskenut vuodesta 2008 vuoteen 2014 noin 1150 henkilöllä ja asunnottomuus on edelleen laskussa.
Esittelijä kertoo myös että ”eurooppalaisen asunnottomuustoimijoiden kattojärjestön Feantsan selvityksen mukaan Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus laskee edelleen.”.

3 Valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponsi vammaisten joukkoliikennelipun muutosten kokonaisvaikutusten selvittämiseksi

ok. HSL:llä oli noin 4200 seutuvapaalipun saanutta kuljetustukeen oikeutettua asiakasta. Noin puolet näistä siirtyi käyttämään joko tavallista matkakorttia tai invalidien ja eläkeläisten alennuslippua.

Noin puolet ei ollut hankkinut uutta korttia. Esittelijän mukaan osa oli kuollut ja osalla kotikunta oli muu kuin Helsinki.

Sote-viraston puolella ei ole syntynyt merkittävää kasvua. 28lle ihmiselle eli 0,5%:lle, joilla oli aiemmin seutuvapaalippu, on myönnetty tänä vuonna toimeentulo(tuke(?))na maksuton joukkoliikennelippu.

SIVISTYSTOIMI

1 Opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virkaan ottaminen
2 Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan ottaminen

ok. Valitaan Katja Vilkama tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan noin 6000 euron palkalla ja Arja Kukkonen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virkaan 7161 euron palkalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Laajasalon (49.ko) Gunillantien – Svanströminkujan alueen asemakaavan muutoksen nro 12228 määrääminen osittain voimaan
2 Asuntotoimikunnalle varatun tontin rahoitus- ja hallintamuodon muuttaminen (Mellunkylä, Kontula, tontti 47291/4)

ok. Laajasalossa asemakaava voimaan niiltä osin, joita valitus ei koske. Samalla korjataan kirjoitusvirhe. Ja Kontulassa tontti muutetaan asumisoikeustuotantona toteutettavasta asuntotuotannosta valtion tukemaksi vuokra-asuntotuotannoksi.

4 Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi Helsingin elävän musiikin yhdistys ELMU ry:lle osoitettavista asianmukaisista toimitiloista

ok. Kaupunginjohtaja kertoo asettaneensa Kaasukellotyöryhmän, jonka raporttia odotellaan elokuulle.

Kaupunginhallitus 8.6.2015

Kaupunginhallituksen listan isoimmat asiat ovat Pisararadan asemakaava ja lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta. Lisäksi viihdearvoa perussuomalaisten paikalliskähinöillä. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 17.6.2015, Osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A sijaitsevan Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen käytössä olevan toimitilan vuokrasopimuksen uusiminen

Taloushallintopalvelut haluaa sopia 10 vuoden jatkosta toimitilaansa. Sopimuksen uusimisen yhteydessä olisivat luopumassa yhdestä kerroksesta toimistoja, josta nykytilaan verrattuna tulee säästöjä 23 600 euroa/kk eli vuositasolla 283 500 euroa. Sopimus oltaisiin sopimassa kymmeneksi vuodeksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 17.6.2015, Pisararadan asemakaavan muuttaminen (nro 12290)

ok. ”Asemakaavan muutos mahdollistaa Pisararadan, sen maanalaisten rautatieasemien ja nykyiseen rautatiehen liittymiseksi tarvittavien osien rakentamisen Liikenneviraston laatiman yleissuunnitelman ja sitä tarkentavien suunnitelmien mukaisesti. Rata on yleissuunnitelman mukaan noin 8 km mittainen ja siitä 6 km sijaitsee tunnelissa.”
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-08_Khs_23_El_6AC0C514-B5F1-41A4-A01F-15BB2ADCB012_Liite_pdfVaikka pidänkin mm. poikittaisratikoiden kehittämistä Jokeria kiireellisempänä hankkeena, kyllä tämäkin pitäisi saada liikkeelle. Vieläkin harmittaa edellisen hallituksen päätöksentekokyvyttömyys.

2 V 17.6.2015, Tapaninkylän, Tapaninvainion, Tapanilan (39.ko) kortteleiden 39118, 39120, 39129, 30131, 30132 ja 30148 eräiden tonttien sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12314, Vanhan Tapanilantien eteläpuolen alue)

ok. Täydennysrakennetaan Tapanilaan uusia asuntoja noin 120 asukkaalle. Uudet rakennukset kartalla vaalean ruskealla, olemassaolevat tummemmalla.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-08_Khs_23_El_9142C576-6ADB-44C7-9D08-5B93EFAE1246_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

4 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksistä 13.4.2015 § 63, § 65 ja § 66

Perussuomalaisten piiri ja valtuustoryhmä riitelevät ja laineet loiskuvat:

”Siltä osin kuin kyse on luottamushenkilöiden nimeämisestä säätiöiden ja yhtiöiden johtoelimiin, konsernijaoston nimeämispäätösten valmistelu perustuu valtuustoryhmistä saataviin tietoihin henkilöistä, joita ryhmät esittävät nimettäviksi. Kaupungin viranhaltijoilla ei ole toimivaltaa arvioida tapaa, jolla nimettäväksi esitettävät henkilöt valikoituvat eivätkä eri valtuustoryhmien tai puolueiden paikallisjärjestöjen sisäiset menettelytavat muutenkaan ole valmistelijoiden tiedossa.

Nyt oikaisuvaatimuksen kohteina olevien päätösten perusteena on ollut Perussuomalaisen valtuustoryhmän puheenjohtajalta sekä varapuheenjohtajalta saatu tieto siitä, että päätöksissä tarkoitetut henkilövaihdokset vastaavat valtuustoryhmän tahtoa. Päätökset tehtiin konsernijaostossa yksimielisesti.”

Oikaisuvaatimus hylätään koska päätökset on tehty kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti.

5 Kaasunjakeluverkoston ylläpitämistä koskevan sopimuksen tekeminen Helsingin Kaupunkikaasu Oy:n kanssa

ok. Gasumin omistama Helsingin kaupunkikaasu Oy ylläpitää kaasujakeluverkostoa ja sopimus päivitetään.

6 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden puistojen rakentamista varten

ok. Yhteensä viidellä miljoonalla eurolla puistorakentamista. Neljä miljoonaa Töölönlahdelle.

7 Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015

ok. Jäi viime viikolla pyynnöstäni vielä lisäviikoksi pöydälle, mutta nyt eteenpäin. Ei muutoksia.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta maa- ja kiviaineksen välivarastointiin ja käsittelyyn Kuninkaantammen kentällä

ok. Tästä on tullut jonkin verran viestejä. Esitys on kuitenkin perusteltu. Välivarastointi- ja esikäsittelytoiminta on väliaikaistoimintaa, jonka käyttö ja laajuus muuttuvat Kuninkaantammen rakentamisen edetessä. Ja tätä välivarastointia kannattaa pyrkiä järjestämään Helsingin rajojen sisällä ja mieluusti rakennusalueiden läheisyydessä – vaihtoehto on kärrätä maata autokuorma kerrallaan jopa Mäntsälään asti.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2014
2 Valtuutettu René Hurstin toivomusponsi sosiaaliasiamiesten lukumäärästä

Sosiaali- ja terveysvirastossa on kaksi sosiaaliasiamiehen vakanssia, mutta 2014 alkupuoliskon vain toinen oli täytettynä. Jos meillä on vain kaksi asiamiestä, kuinka hankalaa on saada asia kuntoon? 2014 lokakuussa kysyin vastaavan raportin pohjalla 2013 tilanteesta ja silloin meille kerrottiin että ”tänä vuonna tilanne on parantunut selvitysvuoden (2013) kehnon näköisestä tilanteesta.”. No eipä näytä hirveän paljon parantuneen. Tästä on kysyttävä.

Hurstin ponteen annetaan aikalailla nollavastaus.

SIVISTYSTOIMI

1 Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan ottaminen

ok. Valitaan Katja Vilkama tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan noin 6000 euron palkalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Yleisten rakennusten tontin varaaminen Espoosta yksityistä päiväkotihanketta varten (Espoo, Laajalahti, tontti 1637/1)

ok. Espoosta? Helsinki omistaa tontin ja jos/kun päiväkoti sille nousee, valmistaudumme myös myymään sen pois.

2 Lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja ELY-keskuksen arvioinnista antaman lausunnon perusteella yleiskaavalla on merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen luontoarvoihin. Lausunnossa puolletaan poikkeushakemusta valtioneuvostolta, jotta haittoja ei tarvitsisi huomioida.

Kaupunginhallitus 1.6.2015

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa mm. lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta, innovaatiorahaston hankkeet ja iso päiväkoti Jätkäsaareen. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 17.6.2015, Eräiden määrärahojen siirto sosiaali- ja terveysviraston ja HUS:in välillä

ok. Tekninen määrärahasiirto toimintojen siirryttyä sotelta HUSssiin. Mukana fysiatrinen poliklinikkatoiminta ja erikoistason saattohoito.

2 V 17.6.2015, Lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle

ok. 400 000 euron laina golfhallin rakentamista varten 10 vuoden takaisinmaksuajalla. Kaupungin lainan osuus hankkeen rahoituksesta 36%.

3 V 17.6.2015, Osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A sijaitsevan Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen käytössä olevan toimitilan vuokrasopimuksen uusiminen

Taloushallintopalvelut haluaa sopia 10 vuoden jatkosta toimitilaansa. Sopimuksen uusimisen yhteydessä olisivat luopumassa yhdestä kerroksesta toimistoja, josta nykytilaan verrattuna tulee säästöjä 23 600 euroa/kk eli vuositasolla 283 500 euroa.

Sopimus oltaisiin sopimassa kymmeneksi vuodeksi. Esittelymateriaalista ei selviä montako neliötä toimitilaa on per työntekijä.

4 V 17.6.2015, Helsingin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok. Tilinpäätös valtuustolle.

5 V 17.6.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

ok. Päivi Lipponen antoi lisäselvityksen eronpyynnöstään. Päivin työtilanne ei mahdollista osallistumista kokouksiin ja myös kansainvälisiä tehtäviä on Lipposen mukaan luvassa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 17.6.2015, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2014

ok. Ilmeisesti tänä vuonna ympäristöraportti on vain taittamatonta tekstiä vai pitäisikö olla liite? Isot linjat edeltävien vuosien kaltaisia.

Vuonna 2014 Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden aiheuttamat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 23 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Asukaskohtaisesti laskettuna päästöt olivat 39 prosenttia vuotta 1990 alempana. Päästöjä on vähentänyt viime vuosina etenkin taloudellinen taantuma ja siitä johtunut sähkön valtakunnallisten päästöjen supistuminen, Helen Oy:n energiantuotannon ominaispäästöjen aleneminen sekä kaupunkialueen energiatehokkuuden paraneminen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 17.6.2015, Mellunkylän, Mellunmäen (47.ko) kortteleiden 47360-47361 ja 47363-47366 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen nro 12321, Tankovainion alue

ok. Pien- ja omakotitalotontteja muutetaan kerrostaloiksi, jotta kaavojen toteuttaminen olisi kannattavaa. Vain neljä kerrosta ja tätä perustellaan jälleen sillä että ”rakentamistehokkuuden nosto johtaisi kalliisiin pysäköintiratkaisuihin”. Näin tää menee. Yhteensä koteja noin 370 asukkaalle. Asuntotonttien teho 0,7.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-01_Khs_22_El_9A8DA8AA-6300-4537-96F5-08F0FC8C9A1F_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin

ok. 1,86 miljoonaa euroa alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

4 Art and Design City Helsinki Oy Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen

ok. ”Art and Design City Helsinki” -yhtiö perustettiin aikanaa 90-luvulla kehittämään Arabianrantaa ”Itämeren alueen johtavaksi taideteollisuuskeskittymäksi”. Omistajina valtio ja Helsinki. Nyt valtio haluaa irroittautua yhtiöstä eikä Helsinkikään näe yhtiötä enää yhtä tarpeellisena, alkuperäinen tarkoitus ”on tullut täytetyksi”. Konserniohjauslinjausta ehdotetaan muutettavaksi siten että yhtiö asetettaisiin yhtiökokouksen päätöksellä selvitystilaan ja selvitysmieheksi valittaisiin yhtiön toimitusjohtaja Kari Halinen.

5 Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015

ok. Tälle viikolle esittelijä on lisännnyt materiaaliin myös hankkeiden hakemukset. Pakko sanoa että yhä nämä vaikuttavat osin huterilta summiin nähden. Rahoituksesta onneksi päätetään vuosi kerrallaan.

6 Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 seuranta

ok. Merkitään tilanne tiedoksi.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Rakennusviraston HKR-Rakennuttajan tulosryhmän johtajan viran täyttäminen

ok. Otamme HKR-Rakennuttajan tulosryhmän johtajan virkaan diplomi-insinööri Jukka Forsmanin 1.9.2015 alkaen 6 442,64 euron mukaisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen

ok. Perustamme Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja HUSsin kanssa yhtiön Apottia hoitamaan.

SIVISTYSTOIMI

1 Iltakouluasia: Tulevaisuuden koulu

ok. Merkitään tiedoksi. Ilmiömäinen Helsinki! – Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015–2020 -rappari kannattaa lukea!

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lasten päiväkoti Selkämeren hankesuunnitelma

ok. 5,9 miljoonan euron päiväkoti 163 lapselle. Kustannus per lapsipaikka noin 36 400€.

Hankkeen tilankäyttöä on tehostettu varhaiskasvatuksen uuden ohjeistuksen mukaan (8m2/tilapaikka) ja hankkeen kokoa on myös kasvatettu poikkeamispäätöksellä. Tämä on mahdollistanut sen, että yhdestä asuntorakennuksen yhteydessä toteutettavaksi suunnitellusta ”kivijalkapäiväkodista” on voitu luopua.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-01_Khs_22_El_F8CDB62E-FAB8-4911-835C-946EB41C20C5_Liite_pdf
2 Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi nuorisoasiainkeskuksen mahdollisuudesta nimittää jäsen ELMU-työryhmään

ok. Nuoristoimen johtaja Tommi Laitio osallistui työryhmän toimintaan.

4 Lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

Pöydälle. Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja ELY-keskuksen arvioinnista antaman lausunnon perusteella yleiskaavalla on merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen luontoarvoihin. Lausunnossa puolletaan poikkeushakemusta valtioneuvostolta, jotta haittoja ei tarvitsisi huomioida.

Kaupunginorkestereista kaupunginmusiikiksi

Olen kritisoinut musiikin valtiollisen tukijärjestelmämme jämähtäneisyyttä. Ja lähikuukausina nähdään miten hallitusohjelman linjaukset konkreettisesti vaikuttavat kulttuurin tarjontaan maassamme.

Olen kuitenkin tajunnut että vos-laki on niin voimakas ja laadukas, että sen täysremontista on turha haaveilla. Siksi rakenteellisten muutostenkin täytyy tapahtua VOS-järjestelmän kehikon piirissä. Uudistuksia tarvitaan myös kaupunginorkesterijärjestelmän itsensä vuoksi – jos mikään ei muutu, ennemmin tai myöhemmin järjestelmä menettää legitimiteettinsä, kriisiytyy ja kuihtuu. Tätä ei kukaan kulttuurin ystävä voi toivoa.

Olisiko mahdollista toteuttaa uudistusta nykyistä orkesterirakennetta rikkomatta, nykyisen lain piirissä ja nykyisellä rahoituksella? Olisiko mahdollista säilyttää nykyisen järjestelmän hyviä ominaispiirteitä, kuten ympäri maan asuvia muusikoita? Ja silti laajentaa tarjontaa ja mahdollistaa työtilaisuuksia myös muiden musiikinlajien edustajille? Ehkä. Jos sallitte, hiukan keskeneräistä ideointia keskustelunavaukseksi.

Entä jos tekisimme säädön nykyisten organisaatioiden tarjontaan ? Entä jos kaupunginorkesterien sijaan puhuisimmekin kaupunginmusiikista? Valtion tukeman kunnallisen organisaation tehtävä olisikin tuottaa kuntalaisille laaja musiikillinen kattaus pelkän orkesterin pyörittämisen sijaan.

Ajatuksena tämä mahdollistaisi sekä nykyisen vakituisiin työsuhteisiin perustuvan kk-palkkaisen klassiseen musiikkiin keskittyvän orkesterin että keikkaperustaisen jazz-, rytmi- ja maailmanmusiikin tarjonnan. Ja ehkäpä yhteistyötäkin ”runko-orkesterin” ja keikkailijoiden välille?

Väsen keikalla.

Väsen keikalla.


Mitä esitys konkreettisemmin voisi tarkoittaa? Ravistan hihasta stetson-arvion. Luvut ovat Joensuun talousarviosta, mutta kaupungin nimeen tai numeroiden yksityiskohtiin ei kannata takertua – yritän hahmotella ideaa, en luoda valmista toimintamallia ja talousarviota juuri Joensuulle tai sen orkesterille.

Joensuun kaupunginorkesteri saa valtiolta 39 laskennallista henkilötyövuotta eli noin 780 000€, toimintakatteen ollessa kokonaisuutena noin 2,1 miljoonaa euroa. Toisin sanoen Joensuu tukee itse orkesteriaan noin 1,3 miljoonalla eurolla vuosittain. Joensuun talousarvion mukaan vakituista henkilökuntaa orkesterilla oli 33 henkilöä ja määräaikaisia 6. Keskimääräinen kustannus per työntekijä 57000, pyöristetään alaspäin yleisten kulujen vuoksi vaikkapa 40 000 euroon.

Entä jos Joensuu käyttäisi määräaikaisten muusikoiden resurssit ”muun musiikin” tarjontaan? Tämä tarkoittaisi siis noin 240 000 euron satsausta. Tästä voidaan varata vaikkapa 100 000 euroa tuottajaan, markkinointiin ja tukipalveluihin (mm. äänentoisto). Ostopalveluita (=keikkoja) voitaisiin hankkia noin 140 000 eurolla.

Se mitä tällä rahalla saisi riippuu siitä mitä tilataan. Kansallisen ja jopa kansainvälisen huipputason jazzbändin saanee keikalle 5000-20000 eurolla ja esim. Jazz-liiton tai muun kiertueen yhteydessä selvästi halvemmallakin, niissä kustannus kaupungille voi olla jopa alle tonnin per keikka. Tärkeä huomio onkin se että vaikka kaupunginorkesterin subventio on noin 90%, ei ”muu musiikki” tarvitse yhtä suurta tukiosuutta ja subventio voi vaihdella konserttikohtaisesti 10-90% välillä. Jotain vertailukohtaa saa siitä että Joensuussa vuosittain n. 20 jazz-konserttia järjestävä paikallinen yhdistys saa kaupungilta vuosittain 2500 euron avustuksen ja toimintaa subventoidaan mm. Jazz-liiton suunnasta noin 15 000 euroa vuodessa.

Joensuun kaupunginorkesteri konsertoi kaupungin talousarvion tunnuslukujen mukaan vuosittain 40 kertaa, lisäksi pienyhtye-esiintymisiä on alle 20 kappaletta. On täysin mahdollista että tällä 140 000 eurolla Joensuun Musiikki voisi jopa tuplata korkealaatuisten musiikkitilaisuuksien määrän Joensuussa. Ainakin kolmanneksen lisäys (30 konserttia) olisi helppo toteuttaa, subventio per konsertti olisi yhä peräti 4666 euroa.

Kärjistäen voisi sanoa että kun orkesterin tuki per myyty lippu oli Joensuussa vuonna 2013 lähes 200 euroa, lisääntyisi muun musiikin tarjonta Joensuussa valtaisasti jo sillä että muun musiikin konsertteja tuettaisiin 200 euroa per muusikko. Ja tämä olisi mahdollista toteuttaa jo olemassaolevan organisaation sisällä toiminta-ajatusta laajentamalla.

Eikä ehdottamaani tasoon ja toimintatapaan tarvitse loikata kerralla. On täysin mahdollista kasvattaa muun musiikin tarjontaa hitaasti vakanssien vapautuessa eläköitymisen myötä. Olisiko tässä visio musiikkitarjonnalle 2025? Millainen olisi 10 vuoden polku kohti uutta toiminta-ajatusta?

Ehdotukseni keskiössä on musiikin tarjonnan monipuolisuus, ei enää vain orkesteritoiminta. Mutta samanaikaisesti on mahdollista säilyttää laadukas vakituisiin työsuhteisiin perustuva orkesteritoiminta koko Suomessa. Itse haluaisin uskoa että laajempi tarjonta tuo koko järjestelmälle lisää legitimiteettiä ja kuulijoita. Yhteistä kakkua voidaan myös kasvattaa, ei vain jakaa.