Huomenna näyttää olevan vähemmän jännä lista kuin viime viikolla. Asioina mm. vuokralaisten asema kaupungin vuokrataloissa, maakauppoja ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Osallistun itse huomenna vain ryhmäkokoukseen ja kh:n kokoukseen menee varamieheni Jussi Chydenius. Olemme pitäneet yllä ”herrasmiessopimusta” että varat pääsevät ainakin noin kerran kuussa kokoustamaan jotta ”tatsi” säilyy. Koko esityslista liitteineen löytyy täältä.

1 V Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön tarkistaminen

ok.

Tässä jälleen asia, joka oli minulle vieras. Vuokralaisdemokratiasääntöjen tarkistamisen taustalla on Helsingin parin vuoden takainen päätös aravakiinteistöyhtiöiden sulauttamisesta ja alueellisten isännöinti- ja huoltoyhtiöiden perustamisesta. Käsittelyn yhteydessä Outi Ojala teki toivomusponnen, jossa kehotettiin perustamaan työryhmä ”vuokralaisdemokratiasäännön ja menettelyohjeen edelleen kehittämiseksi”. Näin tehtiin ja nyt on käsittelyssä lopputulos.

Vuokralaisia edustavat tahot vaikuttavat olevan huomattavan tyytymättömiä.

Yleisemmällä tasolla |vuokralais]neuvottelukunta ja Helsingin kaupungin vuokra-asukkaiden yhdistys katsoivat, että työryhmän ehdotus kaventaa toteutuessaan asukkaiden osallistumisoikeuksia. Lausunnoissa pidettiin puutteena sitä, ettei ehdotus sisällä vuokralaisdemokratiasäännön soveltamisohjetta, joka yhdistyksen näkemyksen mukaan olisi tullut laatia ennen säännön hyväksymistä.

Lausunnoissa pidettiin vuokralaisdemokratian kaventamisena erityisesti ehdotettua yhtiöiden edustajien osallistumisoikeutta vuokralaisdemokratiaelinten kokouksiin, ehdotettuja ehdokaslistoja hallitusten asukasjäsenten valinnassa ja ehdotusta, jonka mukaan Heka antaa käytännön soveltamisohjeet vuokralaisdemokratiasäännön soveltamisesta. Yhdistys esitti lausunnossaan myös Hekan ja alueyhtiöiden hallitusten kokoonpanoa tarkistettavaksi.

Lisäksi asuntolautakunta esitti lausunnossaan tarkennusta:

Asuntolautakunta esittää vuokralaisdemokratiasäännön 3§:ään tarkennusta seuraavasti: ”Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa asuntolautakunta ja käytännön ohjeita kiinteistöyhtiö.”

Tästä varmaankin huomenna keskustellaan ja asuntolautakunnan muutosesitys vaikuttaa mielestäni ihan fiksulta. Oletan tämän jäävän pöydälle ainakin viikoksi.

2 V Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista Ines, Karl, Bertel ja Gustav Krogellin säätiöltä

ok. Ostetaan maata Östersundomista noin 15 miljoonalla eurolla.

Kauppa lisäisi huomattavasti kaupungin maanomistusta Östersundomissa erityisesti sen keskeisillä alueilla, jossa kaupungin maanomistus on vähäistä. Kaupan myötä Landbon pientaloalueen itäpuolelle kaavailtu pientalovaltainen asuntoalue olisi lähes kokonaan kaupungin omistuksessa.

Kiinteistöjen hankinta helpottaa etenkin keskeisen alueen kaavoitusta ja toteutusta. Kauppa on siten kaupungin harjoittaman maapolitiikan mukainen.

3 V Vuokrausperusteiden määrääminen, Länsi-Pakila (kortteli 34117 tontti 3 ja kortteli 34130 tontti 4)

ok. Länsipakilaan muutama asuinpientalo lisää.

4 V Malmin tontin 38317/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12135, Pihlajistontie 1)

ok. Asemakaavassa paikalle oli aikoinaan suunniteltu uimahalli, mutta koska sitä ei tulla rakentamaan, on asunstojen rakentaminen perusteltua. Talot tulevat 30 metrin päähän Pihlajamäentiestä, eli lähiötä tehdään osittain melunormien vuoksi.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta vuodelta 2012

ok. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2012 on mielenkiintoista luettavaa. Tarkastuslautakunnan tehtavänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Vuoden 2012 talousarviossa oli yhteensä 101 kaupunginvaltuuston hyväksymää sitovaa toiminnallista tavoitetta. Niistä toteutui 77 (76 prosenttia). Valtuuston asettamia sitovia käyttötalouden tavoitteita oli 70, joista toteutui 52 (74 prosenttia).

Hauskaa on että tarkastuslautakunta on kanssani samaa mieltä uusien asuinalueiden suunnittelusta:

Uusien asuinalueiden investointien suunnittelu: Kiinteän omaisuuden myyntitavoitteet on asetettava realistisiksi. Suhdanneriskin vuoksi tulee huolehtia siitä, että alueiden rakentamiskustannukset saadaan ensisijaisesti katettua maanmyyntituloilla.

Ja suorastaan fantastista on että kaupunginhallituskin on vastauksessaan meidän Vihreiden linjoilla:

Kaupunginhallitus toteaa kaavatalouden laskelmiin liittyen, että kaavavaiheen ratkaisuilla on suuri vaikutus alueen ja rakennuksien lopullisiin investointi- ja käyttökustannuksiin. Kaupunginhallitus yhtyy tarkastusviraston toteamukseen, että kaupunkisuunnitteluviraston tulee kehittää ja parantaa kaavataloudellisia laskelmia, laskelmien kattavuutta sekä niiden paikkansapitävyyttä. Kaupunginhallituksen mielestä on tärkeää, että kaavatalous kuuluu olennaisesti kaavoitusprosessin kaikkiin vaiheisiin. Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa huolehtimaan, ettei kaavoista tule liian kalliita toteuttaa.

Toivottavasti tämä saadaan tällä valtuustokaudella toteutumaan myös käytännössä. Se ei ole mahdotonta – vaaditaan vaan erilaista otetta erityisesti liikennesuunnitteluun. Asiaan palataan investointisuunnitelman yhteydessä – kaupunkisuunnitteluviraston toiveet eivät ”ihan” investointiraamiin mahdu.

4 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen

ok. 4,86 miljoonaa euroa mm. kaukolämmön johtojen siirtoja, ilmakuva-arkiston tekemiseen, pohjatutkimuksiin, koerakentamiseen jne.

Jätkäsaaressa ja Hernesaaressa tehtäviin tutkimuksiin, selvityksiin ja mittauksiin Kiinteistövirasto on pyytänyt 350 000 euroa, mutta kaupunginhallituksen päätösesityksessä ehdotetaan vain 50 000€ euroa. Mahtaako päätösesityksestä olla tippunut kolmonen edestä? Jos näin, niin silloin summa täsmäisi 5,16 miljoonan euron esityksen kanssa.

5 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 10 miljoonan euron erillismääräraha nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin

ok.

Myöntänemme liikuntavirastolle nuorten yhteiskuntatakuun työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden järjestämiseen sekä koulutusta ja työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin 1,0 miljoonaa euroa ja tietokeskukselle lasten ja nuorten hyvinvointi-indikaattoritietokannan perustamiseen 42 000 euroa.

Aika paljon näitä erilaisia risteäviä ohjelmia ja projekteja on.

6 Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 126 ja 127 tekemien päätösten täytäntöönpano

ok. Keskushallinnon uudistus lähtee käyntiin.

7 Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen täytäntöönpano

Strategia pannaan toimeen. Haluamme varmistaa että meille muutamien meille tärkeiden teemojen toimeenpanosta on myös kirjaukset.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Kesämaja-alueiden maanvuokraussopimusten vuokrausperusteiden määrääminen

ok. Helsingillä on yhdeksän kesämaja-aluetta, joissa on yhteensä noin 1600 mökkiä.

Nyt niihin tehdään vuokrasopimukset 31.12.2032 saakka lukuunottamatta Lammassaaren ja Lauttasaaren ”siirrettävien majojen aloja”, jotka vuokrataan korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja asemakaavoittamattomia kesämaja-alueita, jotka vuokrataan 31.12.2020 asti kunnes kesämajatoiminnan mahdollistamat asemakaavat tulevat voimaan, jolloin ne voidaan vuokrata 31.12.2032 asti. Käytännössä 2020 tarkoittaa Kivinokkaa.

Mökkiläisten lausunnoissa toistuu toive jatkaa vuokrasopimuksia vuoteen 2042 saakka, mutta ymmärrän Kaupunkisuunnitteluvirastoa, joka on lausunnossaan todennut, että kolmenkymmenen vuoden vuokra-aika on kaavoituksen näkökulmasta liian pitkä.

2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Kalasatama)

ok. Kalasatamaa rakennetaan ja maa-aineksia pitää välivarastoida.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Eron myöntäminen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta

ok. Meeri Kuikan tilalle Miia Pulkkinen.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Tiedepalkinto vuodelle 2013

Valitsemme vuoden 2013 tiedepalkinnon saajan. Palkinto on 10 000€ ja se julkistetaan 6.6.2013.