Kaupunginhallitus 15.5.2017

Kaupunginhallituksessa tällä viikolla mm. täydennysrakentamista Kontulaan ja Pirkkolaan, vuoden 2016 henkilöstöraportti ja ”Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi”. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 7.6.2017, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta

Perinpohjainen vastaus kertaalleen valtuustossa palautettuun ryhmäaloitteeseemme.

Hyvää kehitystä, tiedämme siis että toimenpiteillä voi vaikuttaa tilanteeseen. Nyt sitten seuraavaan strategiaan enemmän tätä ja isommat lusikat.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 7.6.2017, Kontulan keskuksen, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12088)
ok. Kontulaan kaksi tiivistä kerrostalokorttelia, joista osa opiskelija-asuntoja. Uusia asukkaita noin 500. Helsinki kasvaa ja tiivistyy.

Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-15_Khs_19_El_1CF62CF8-74BA-C0AF-8E35-5B61F0500000_Liite_pdf

2 V 7.6.2017, Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420)
ok. Raide-Jokerin varrelle täydennysrakentamista Pirkkolassa. Pirjontien ja Pirkkolantien varteen nousee useampia kerrostaloja. Asukkaita noin 600.
Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-08_Khs_18_El_DD2749CD-5BE5-C616-851B-5BAB0F400000_Liite_pdfAlueen nykyisiltä asukkailta on tullut palautetta Pirjontien katkaisevasta terassimaisesta talosta.Cursor_and_https___www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-15_Khs_19_El_DD2749CD-5BE5-C616-851B-5BAB0F400000_Liite_pdfCursor_and_https___www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-15_Khs_19_El_DD2749CD-5BE5-C616-851B-5BAB0F400000_Liite_pdfSekä siitä syystä että talo nähdään liian korkeana tuolle paikalle lähellä omakotitaloaluetta että siitä syystä että se katkaisee Pirjontien ja asukkaiden ajoreitti muuttuu.

Itse pidän kaavaa kokonaisuutena hyvänä ja sekä kaupunkistrategiamme, yleiskaavamme että Raide-Jokerin täydennysrakentamisen tavoitteiden mukaisena. Terassitalo on mielestäni myös juuri tuohon paikkaan mainio maamerkki, joka antaa tien mutkalle luonteen.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupungin henkilöstöraportti 2016
– Henkilöstömäärä on pysynyt jokseenkin ennallaan ja oli vuoden vaihteessa 38 056
– Sairauspoissaolojen osuus kokonaistyöajasta vaihteli strategiakauden aikana ja oli nyt matalimmillaan eli 4,7 %. Sairauspoissaolot olivat yhtä matalalla tasolla viimeksi vuonna 2003. Sairauspoissaolojen määrää on saatu laskemaan ja niiden pitkittymistä vähentymään erityisesti parantamalla työterveyshuollon ja virastojen ja liikelaitosten johdon yhteistyötä.
– Muunn kuin suomen tai ruotsin äidinkielekseen ilmoittavien osuus henkilöstöstä on kasvanut vuosittain ja vuoden 2016 lopussa se oli 6,6 % (5,4 % vuonna 2012).
– Naisten osuus kaupungin johtotehtävissä oli kohonnut strategiakaudella. Vuonna 2016 määrä oli 48,3 % (2012 määrä 39,7).
Cursor_and_https___www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-15_Khs_19_El_B9B53040-44FB-CC72-A7EE-5BE769400002_Liite_pdf
Vaikuttaa myös siltä että Helsignin palvelukseen halutaan: noin 7000 ilmoitettuun työpaikkaan jätettiin noin 138 000 hakemusta.
Cursor_and_https___www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-15_Khs_19_El_B9B53040-44FB-CC72-A7EE-5BE769400002_Liite_pdf
Raportti löytyy täältä

4 Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan virkaan ottaminen
ok. ”Kaupunginhallitus päättää ottaa sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan virkaan valtiotieteiden lisensiaatti Maarit Sulavuoren 1.6.2017 lukien 8 175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.”

6 Määrärahan myöntäminen liikuntavirastolle saaristoalusten telakka-alueen esirakentamiseen ja rantarakentamiseen Vuosaaren Ruusuniemessä
ok. 1,45 miljoonaa euroa. ”Saaristolaivurit ry:n vesibussien telakka-alue Sompasaaressa Kalasatamassa jää asuntorakentamisen alle loppukesällä 2017. Yhdistyksessä toimivat vesibussiyrittäjät vastaavat suurilta osin vesireittiliikenteestä Helsingin alueella. Ilman telakka-aluetta liikennöinti saariin nostaisi reittihintoja ja vähentäisi välillisesti kuntalaisten ulkoilua ja liikkumista saaristossa.”

9 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeiden toteuttamiseen

500k€ meluvalleihin ja 300k€ Koivusaaren eritasoliittymän suunnitteluun. Harvoin näkee mitään yhtä typerää kuin Koivusaaren eritasoliittymä.

10 Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi

Mietimme pitäisikö linjausta vielä tarkistaa. Päätöksessä esitetään kuntapaikkaa 10 lapsiperheelle, jotka asuvat Helsingissä vastaanottokeskuksissa. Haluamme selvittää onko tähän huomioitu oikea perheiden määrä – kuntapaikkaan kun on oikeus myös yksityismajoituksessa asuvilla.

Kaupunginhallitus 7.5.2017

Vanha kaupunginhallitus kokoustaa vielä muutamia kertoja. Tällä viikolla mm. tulevan kauden luottamushenkilöiden palkkiot , täydennysrakentamista Raide-Jokerin ääreen ja linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 17.5.2017, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta

Perinpohjainen vastaus kertaalleen valtuustossa palautettuun ryhmäaloitteeseemme.

Lasten pienituloisuus on vähentynyt Helsingissä vuodesta 2011 lähtien nopeammin kuin koko maassa, ja myös vähän muuta helsinkiläisväestöä nopeammin. Pienituloisten asuntokuntien lapsista puolet asuu Itäisen ja Koillisen suurpiirin alueella. Pienituloisuuden vähentymistä on tapahtunut kuitenkin eniten juuri näillä alueilla.

Helsinkiläiset nuoret ovat hyötyneet nuorisotakuun tuomista muutoksista. Siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on parantunut yhteishakujärjestelmään vuonna 2014 tehtyjen muutosten myötä. Samalla pääkaupunkiseudulle tuli enemmän aloituspaikkoja etenkin ammatilliseen koulutukseen. Muutokset ovat tasoittaneet alueiden ja koulujen eroja.

Kouluttaiset erot jatkokoulutukseen siirtymisessä ovat tasaantuneet vuosina 2010–2014 heikommin jatkokoulutukseen siirtyneiden koulujen parantaessa koulutukseen siirtyneiden osuutta. Vuonna 2010 heikoimman tuloksen saaneesta peruskoulusta vain 65 prosenttia siirtyi jatkokoulutukseen samana vuonna. Vuonna 2014 heikomman koulun tulos oli noussut 82 prosenttiin (erikoiskoulut ja aikuislukiot eivät ole mukana tarkastelussa).

Samoin alueittain tarkasteltuna 16–18-vuotiaiden koulutukseen osallistumisen erot ovat pienentyneet vuodesta 2011 lähtien. Muutos on tapahtunut heikommin menestyneiden alueiden parantaessa tilannettaan. Vuonna 2011 kaikista helsinkiläisistä 16–18-vuotiaista oli tutkintoon johtavassa koulutuksessa 84 prosenttia ja heikoimmalla peruspiirillä 66 prosenttia. Vuoteen 2015 mennessä kokonaisosuus on noussut 88 prosenttiin ja heikoimman peruspiirin osuus jopa 82 prosenttiin.

Positiivista kehitystä on ollut myös koulutuksen keskeyttämisessä, joka on jatkanut vähentymistään koko 2000-luvun ajan etenkin ammatillisessa koulutuksessa, jossa keskeyttäminen oli varsin yleistä vielä muutama vuosi sitten. Lukiokoulutuksen keskeyttäminen on vähentynyt koko maan tasolle, mutta ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on Helsingissä edelleen yleisempää kuin koko maassa. Vieraskieliset opiskelijat keskeyttävät kotimaankielisiä useammin lukiokoulutusta, mutta vähemmän ammatillista koulutusta.

Hyvää kehitystä, tiedämme siis että toimenpiteillä voi vaikuttaa tilanteeseen. Nyt sitten seuraavaan strategiaan enemmän tätä ja isommat lusikat.

4 V 17.5.2017, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Aiheesta on käyty ryhmien välisiä neuvotteluja ja huomenna varmaankin saavutetaan yhteisymmärrys. Alustava olisi leikannut kokonaissummaa noin 14%. Nyt pyritään ratkaisuun, jossa luottamuspalkkioiden kokonaissumma säilyy suurinpiirtein samana. Samalla yhtenäistetään joitain palkkioita ja tuodaan mm. lautakuntien jäsenille vuosipalkkiot.

5 V 17.5.2017, Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen

ok. Lähinnä teknisiä muutoksia liittyen johtamisjärjestelmän uudistukseen. Ehkäpä merkittävin yksittäinen muutos on tämä: ”markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin toimialaan, muiden yhteisöjen osalta kuuluminen pormestarin tai apulaispormestarien toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella”. Aiemmin myös markkinaehtoisesti toimivat yhteisöt olivat eri rooteleissa riippuen toiminnan luonteesta.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 17.5.2017, Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420)

ok. Erinomaista. Raide-Jokerin varrelle täydennysrakentamista Pirkkolassa. Pirjontien ja Pirkkolantien varteen nousee useampia kerrostaloja. Asukkaita noin 600.
Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-08_Khs_18_El_DD2749CD-5BE5-C616-851B-5BAB0F400000_Liite_pdf
2 V 17.5.2017, Kiinteistökaupan esisopimus ja tonttien myynti YIT Rakennus Oy:lle (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14)

ok. Tontti YIT:lle noin 14 miljoonan euron hintaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

5 Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta

ok. Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Kertomuksessa monia hyviä huomioita palvelujen ja strategiaohjelman toteutumisesta. Toivon mukaan esim. tämä huomio strategiaohjelman toteutumisesta korjaantuu tulevassa kaupunkistrategiassa:

”Arviointikertomuksen mukaan seuranta on ollut puutteellista ja kokonaiskuvan saaminen toimenpiteiden toteutumisesta, ja siitä, miten hyvin strategiaohjelman toteuttamisessa on onnistuttu, on hyvin vaikeaa. Tavoitteita ja toimenpiteitä on liikaa.”

Näinpä. Ja vaikka virastoissa vaikuttavuutta olikin, on poliitikkojen puolella ymmärrys usein vähäisempää.

6 Lähiörahastosta vuonna 2017 rahoitettavat hankkeet

ok. 19 hanketta yhteensä 5,0 milj. eurolla. Mukana mm. Kontulan skeittipaikka (1,45m€), Stoan aukion parannus (750k€) ja Kivikon nuorisotilojen kunnostus (141k€). Koko lista hankkeista löytyy täältä.

7 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen

Ei se ole ilmaista autoilunkaan tukeminen: ”1 000 000 euroa mm. Pohjois-Haagan aseman lähistöllä ja Pitäjänmäen aseman lähistöllä sijaitsevien liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen.”

8 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeiden toteuttamiseen

500k€ meluvalleihin ja 300k€ Koivusaaren eritasoliittymän suunnitteluun. Harvoin näkee mitään yhtä typerää kuin Koivusaaren eritasoliittymä.

9 Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi

Pöydälle. Tutkitaan tarkemmin pitäisikö linjausta vielä tarkistaa. Päätösesitys on seuraava:

”Kaupunginhallitus päättää jatkaa kiintiöpakolaisten sekä haavoittuvassa asemassa olevien täysi-ikäisten turvapaikan saaneiden henkilöiden vastaanoton osalta Helsingin kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa avointa sopimusta ilman etukäteen sovittua jatkuvaa määrällistä kuntapaikkakiintiötä.

Lisäksi Helsingin kaupunginhallitus päättää tehdä vuodelle 2017 kertaluontoisen kuntapaikkakiintiön enintään 10 lapsiperheelle. Kuntapaikkakiintiö täytetään ensisijaisesti perheillä, joiden lapset ovat perusopetuksessa tai esiopetuksessa Helsingissä, joiden oleskelukuntana on Helsinki ja jotka tosiasiallisesti asuvat Helsingin kaupungin vastaanottokeskuksessa.”

10 Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen asukasosallisuusavustuksesta vuodelle 2017

ok. Juridisia perusteita kumota kaupunginhallituksen tekemä päätös ei ole.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Iltakouluasia: Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Helsingin ilmastotyöhön ja ilmastotyöryhmän esitykset kaupunkistrategian valmistelua varten

Erittäin mielenkiintoinen iltakoulu tulevan strategian valmisteluun liittyen. Esittelijä kertoo että tässäkin asiassa on saatu tuloksia aikaan:

Vuonna 2015 Helsingin alueen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 28 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt 43 prosenttia vuoden 1990 päästöjä pienemmät. Työryhmän laatiman selvityksen mukaan Helsinki on saavuttamassa vuoden 2020 tavoitteensa (30 %) ja vieläpä ylittää sen reilusti: päästövähennyksen arvioidaan olevan vuonna 2020 jopa 38 prosenttia. Kun väkiluvun kasvu otetaan huomioon, helsinkiläisten päästöt asukasta kohti näyttävät olevan 54 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990.

Helsingin kaupungin Ilmastotyöryhmä on valmistellut tavoitteet tulevan valtuustostrategian valmistelussa käytettäviksi Helsingin uusien ilmastotavoitteiden asettamisessa vuodelle 2030 ja kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen päivityksessä. Ilmastotyöryhmän esityksen mukaan Helsingillä olisi mahdollisuus asettaa 60 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030, jolloin päästöt asukasta kohden olivat 73 % pienemmät kuin vuonna 1990. Hiilineutraalisuus on mahdollista saavuttaa vuoteen 2040 mennessä.

Ja tähän pystyttiin ihan ilman Kimmo Tiilikaista!

SIVISTYSTOIMI

1 Iltakouluasia: Nuorten hyvinvointikertomus ja koulutustakuun toteutuminen Helsingissä

Tommi Laitio esittelee nuorten hyvinvointikertomuksen tuloksia. Tässäkin asiassa kuluvalla kaudella on edistytty:

Kokonaisuudessaan peruskoulun päättäneiden tilanne on parantunut yhteishaussa vuodesta 2014 lähtien. Koulutustakuu toteutuu nyt Helsingissä paremmin kuin keskimäärin koko maassa. Vuonna 2016 yhteishaun lopullisessa tilanteessa viisi prosenttia helsinkiläisistä 9. luokan päättäneistä jäi ilman opiskelupaikkaa, koko maassa osuus oli 6 prosenttia. Niillekin, jotka eivät päässeet yhteishaussa toiselle asteelle, pystyttiin järjestämään tukea. Yhteishaun jälkeen käynnistyvät haut valmentaviin koulutuksiin ja kymppiluokalle sekä lisähaku.

Hannu briefly in English:

Background

I got involved in politics in 2003 because I wanted to save the world – and I still do. I am particularly worried about the eradication of the welfare state and climate change. Only an equal and undivided society can afford to get involved in saving the whole atmosphere for the centuries to come.

In practice, at present I am involved in politics as a city councillor and member of the Helsinki city board. I am also the vice chairman of the Green caucus in Helsinki city council.
vuosaari
I have fostered greater transparency in decision-making for my part by writing about all of the meetings of the city board on this blog. Other topics close to my heart include for example cultural policy, cycling and urban planning.

I hold the degree of MA in Music and earn my living by composing, mixing, doing sound design and playing the accordion, tuba and keyboards.

In recent years I have worked with theatres (Lahti City Theatre, Hurjaruuth, Dance Theatre Minimi, etc.) as well as being involved in several other performances in various locations.

I’ve been lucky – in being able to earn my living by doing fantastic things with great people.

I went to school in Savonlinna and moved to Helsinki for my studies in 1999. I am 38 years old and live my family in Herttoniemi. I love the densely-built inner city, its streets, sounds and people. Helsinki is right now the best place in the world to live.

Culture

Often the best way for politicians to foster urban culture is to leave it alone – politicians don’t need to get involved in everything, it’s enough just to provide a functional framework. A buzzing city can be created by simplifying the process of event licensing, reasonable rent for event spaces, affordable workplaces and, generally, by fostering an open and encouraging context for experimental urban culture.

Helsinki is the cultural capital of Finland: the majority of the artists of our country live and work here. This is why Helsinki needs to be a pioneer in cultural policy as well. We can at once maintain our high-quality cultural institutions and develop the budding lively and diverse cultural field. I particularly proud of the House of Dance that will be built at Kaapeli and also the ”Kaasukello” in Suvilahti. I was deeply involved politically with both projects.

Urban Planning

It must be possible to reduce the cost of living in Helsinki. The best way to further this aim is by planning and building more. In order to improve the competition in the market, regulations which unnecessarily increase the cost of construction, such as the requirement to provide one parking space per residence, should be given up, and the city itself should act as developer.

In a densely-built city it is possible also to provide high-quality local services, such as welfare clinics, daycares, schools, libraries and health centres. We must find a way to improve the process for predicting the demand for nursery places.

An equal city is a nicer place to live also for the better-off. The best way to stop residential areas becoming increasingly inequal is to foster diverse urban planning, education and employment. It should also be made easier for those addicted on alcohol or drugs to get formal help.

Kaupunginhallitus 10.4.2017

Vaalit tulevat mutta kaupunginhallitus kokoustaa vielä kesäkuulle saakka kuin mitä ei olisi tapahtunut. Maanantain asialistalla tällä kertaa mm. kuntalaisten aloitteita, mielenkiintoinen tonttivaraus Kruunuvuorenrannassa ja lausunto tieliikennelain muutoksista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 19.4.2017, Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle

ok. Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen 6,5m€ lainatakaus ja 4,4m€ laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta.

2 V 19.4.2017, Myllypuron Yläkiventie 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12409)

ok. Täydennysrakentamista tällä kertaa Myllypuroon. Kahdeksankerroksinen asuintalo, 2800kem2. Hyvä!
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-10_Khs_14_El_EB94051B-ABCC-CA46-968F-58AAD2700000_Liite_pdf
4 V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin

ok. Aloitteentekijöille todetaan aloitteen olevan samansisältöinen kuin (Vihreän ryhmän) valtuustoaloitteen, joka käsiteltiin valtuustossa 22.2.2017. Perustamisselvitys on tekeillä.

5 V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämisestä

Tästä todetaan että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vartiosaaren osayleiskaavan 26.10.2016.

6 V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite paremmasta kävely-ympäristöstä Rautatieasemalle

ok. Vastauksessa kerrotaan että monet aloitteen ajatuksista tulevat tarkasteltavaksi kun aluetta kehitetään lähivuosina. Mm. pyörätunnelin suunnittelu on käynnissä yhteistyössä rakennusviraston kanssa, mutta yleisemmin: ”Monet suunnitteilla olevat hankkeet, kuten pikaraitiotierata pysäkkeineen, Pisararata ja tässä vastauksessa jo mainitut kävelykeskustan periaatesuunnitelma, valaistuksen yleissuunnitelma, keskustan alueiden palvelulinjaus sekä radan alittava pyörätunneli ottavat ajallaan kantaa esitettyihin parannusehdotuksiin.”

Hyviä ehdotuksia kyllä koko listaus:
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-10_Khs_14_El_10D20321-EB1D-CE82-8519-58AAAF300000_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

ok. Ydin:

”Kaupunginhallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että valtio (Kela) rahoittaisi jatkossa henkilöille (ja toisille EU- ja ETA -valtioille ja Sveitsille) kaikki rajat ylittävästä terveydenhuollon tilanteista aiheutuvat kustannukset, mutta perisi maksamansa kustannukset maakunnilta. Kela laskuttaisi maakunnalta sen asukkaan kustannukset rajat ylittävistä terveydenhuollon hoidoista varainhoitovuoden päätyttyä. Maakunnan maksuvelvollisuus asukkaansa rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissa on muutos aikaisempaan, koska tähän mennessä kustannuksista on vastannut Kela (valtio). Tämä on pieni osa monikanavarahoituksen yksinkertaistamista.”

4 Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan ottaminen

ok, jostain syystä pöydälle viime viikolla.

Kaupunginhallitus päättänee ottaa sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri Leena Turpeisen 1.6.2017 lukien 8175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 Asuntokortteleiden varaaminen kahdelle hakijayhteenliittymälle (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49273 ja 49274)

ok. Mielenkiintoinen avaus Kruunuvuorenrannan suunnalle. Tällä kertaa toteuttajilta haetaan muitakin kriteereitä kuin hintaa, jonka ovat valmiita tonteista pulittamaan.

Hakuohjeen mukaisesti arviointi suoritettiin kokonaisarviointina. Arvioinnissa ilmoitettiin otettavan huomioon muun muassa seuraavat asiat:

– Yhteenliittymän ja sen esittämän hankkeen yleinen uskottavuus ja monipuolisuus.
– Kaupungin yleisten asuntopoliittisten tavoitteiden sekä Kruunuvuorenrannan alueen rakentamiselle asetettujen maankäytöllisten ja muiden tavoitteiden toteutuminen.
– Tonttikohtainen toteutusjärjestys ja -aikataulu.
– Yhteenliittymän kunkin toimijan alustava toteutuskohde/-alue.
– Hakemuksessa mahdollisesti esitetyt asuntorakentamisen kehittämisteemat (esim. energiatehokkuus, älykkäät talotekniset ratkaisut, asuntosuunnittelun innovaatiot, kohtuuhintaisuutta edistävät ratkaisut jne.) ja muut innovaatiot.
– Tonttihinnan perusteena käytettävän prosenttiosuuden suuruus.

Toisen korttelin teemoiksi kerrotaan ”korttelitalon, verkkokaupan palvelupisteen, pyöräilyä tukevat toiminnot ja yhteisen sähköauton sekä valaistuksen viihtyisyyden ja käyttöturvallisuuden lisäämiseksi.” ja toisen ”osallistavan suunnittelun”. Lisäksi toisessa korttelissa on yhtenä osana ”kehittyvä kerrostalo” -työryhmän puoltama ”ryhmävuokraus” -konsepti, jonka on esittelijän mukaan tarkoituksena ”tuottaa jaettavia vuokra-asuntoja ennalta toisilleen tutuille tai tuntemattomille ryhmille. Konsepti vastaa pienien ja edullisten asuntojen kysyntään tarjoamalla asukkaille enemmän ja monipuolisempia tiloja yhteisessä suuressa asunnossa edullisemmin kuin pienissä yksittäisissä asunnoissa..

Mielenkiintoista. Asunto- ja tonttipolitiikassa kaupungin perspektiivi on heittämällä yli valtuustokauden mittainen, useimmiten vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Näiden hankkeiden varausajaksi ehdotetaan poikkeuksellisesti neljää vuotta koska kokonaisuus on laaja. Itseäni kiinnostaisi kuulla, miten näiden sinällään positiivisten kuuloisten teemojen seuranta on ajateltu järjestää.

3 Lausunto ympäristöministeriölle laista asumisoikeusasunnoista sekä suuntaviivoista pitkän korkotukimallin kehittämiseksi

ok. Keskeisin lakiesityksen muutos asumisoikeusasuntojen osalta olisi se että asukasvalinta siirtyisi kokonaan omistajille eikä kunnalla olisi näin ollen mitään asuntopoliittista ohjausmahdollisuutta. Muutoksen arvellaan myös lisäävän byrokratiaa ja kustannuksia omistajayhteisöille. Helsinki ei pidä tätä kannatettavana muutoksena.

4 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tämä pöydälle jotta ehdimme perkaamaan tiheällä kammalla läpi vaalien jälkeen. Positiivista ainakin se että kaupunginhallitus linjaa selkeästi jakeluliikenteen pysäyttämisestä:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että esitystä tulisi muuttaa niin, että jalkakäytävää ja pyörätietä ei saa käyttää pysäyttämiseen, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. Näin toimitaan jo mm. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessakin kaupunkijakelu tulee hoitaa ensisijaisesti ajoradan reunasta aina, kun se on mahdollista. Poikkeuksellisesti jakeluliikenteen paikat voidaan osoittaa jalkakäytävälle ja/tai pyörätielle esitysluonnoksen merkillä C43 (Kuormauspaikka) ja tiemerkinnällä M5 (Pysäyttämisrajoitus).

Kaupunginhallitus 3.4.2017

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa mm. nuorten aloitteita, maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö ja efektiivisesti päätös Korkeasaaren muuttamisesta hallintomuodoltaan säätiöksi. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 19.4.2017, Nuorten aloitteet vuonna 2016

ok. Yhteensä 20 aloitetta ja niihin vastaukset. Ruudin ydinryhmän lausunnon mukaan vastausten laatu on parantunut nyt kun ne käsitellään valtuustossa asti. Aiheet sinällään perinteisiä kouluruoasta graffiteihin ja koulusalien iltakäyttöön.

3 V 19.4.2017, Hallintosäännön täydentäminen Korkeasaaren eläintarhaa koskevilla väliaikaisilla määräyksillä

Korkeasaari ollaan muuttamassa virastosta itsenäiseksi säätiöksi hallintouudistuksen myötä. Koska siinä prosessissa kestää vielä hetkinen, nyt tehdään väliaikaisia määräyksiä hallintosääntöön Korkeasaarta koskien. Käytännössä Korkeasaaren johtaja Sanna Hellströmille annetaan väliaikaisesti enemmän valtaa.

Vaikka varsinainen säätiö-päätös tehdään myöhemmin, tehdään päätös käytännössä pitkälti jo tässä – väliaikaiseen ratkaisuun ei kannattaisi ryhtyä, jollei lopputuloksena häämöttäisi säätiömuoto. Mielestäni ratkaisu on erittäin perusteltu. Se antaa Korkeasaarelle enemmän toimintavapautta ja toisaalta vähän vaikea eläintarhaa kaupungin ydintoiminnoksi (=virasto) on ymmärtää.

4 V 19.4.2017, Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle

Myllypuron kampus Metropolia Ammattikorkeakoululle lähtee rakentumaan. Valtuusto myöntää 120 miljoonan euron takauksen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 19.4.2017, Taka-Töölön Mechelininkatu 34:n asemakaavan muuttaminen (nro 12342, Yleisradion entinen toimitalo)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-03_Khs_13_El_4C00D792-ABE5-C866-84D6-584E0B500000_Liite_pdf
Helsinki tiivistyy. Tällä kertaa Taka-Töölöön noin 430 asukasta lisää kun olemassa oleva rakennus suojellaan ja sen käyttötarkoitus muutetaan liike- ja toimistorakennuksesta asuinkerrostaloksi.

Osa rakennuksesta suojellaan, mm. porrashuoneita.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-03_Khs_13_El_4C00D792-ABE5-C866-84D6-584E0B500000_Liite_pdf

2 V 19.4.2017, Munkkivuoren ala-asteen perusparannushankkeen enimmäishinnan korottaminen

ok. Hinta nousee 9,2 miljoonasta eurosta 10,8 miljoonaan. ”Hankepäätöksen jälkeen yleissuunnitteluvaiheessa on todettu kustannuksia, joita ei hankesuunnitteluvaiheessa ole huomioitu tai ne on arvioitu liian alhaisiksi. Kustannusten nousu koostuu kolmesta kokonaisuudesta: julkisivutöiden laajentumisesta, koulun keittiön muutoksesta ja LVIA-töistä. Lisäksi rakennusalan tarjoushintataso on noussut korkeasuhdanteen takia.”

3 V 19.4.2017, Vesalan peruskoulun laajennuksen ja muutoksen hankesuunnitelma

ok. Arvonlisäverottomana 14 ,8 miljoonaa euroa. ”Vesalan yhtenäisen peruskoulun entistä yläasteen rakennusta suunnitellaan laajennettavaksi niin, että rakennukseen mahtuvat myös viereisen entisen ala-asteen rakennuksen oppilaat. Lisäksi hiljattain peruskorjattuun yläasteen rakennukseen tehdään pieniä, laajennettavan koulun toiminnan kannalta välttämättömiä muutoksia.”

4 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok.

Määrärahasta osoitetaan:

– kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi yhteensä 698 500 euroa maahanmuuttajien työmarkkina-aseman ja yritystoiminnan edistämiseen.
– Maahanmuuttajakotivanhempien suomi toisena kielenä opetuksen järjestämiseen Stadin aikuisopistossa osoitetaan 214 500 euroa.
-Vastaavasti ruotsinkieliselle työväenopistolle osoitetaan käytettäväksi 23 720 euroa ruotsi toisena kielenä opetukseen ja varhaiskasvatusviraston käytettäväksi 163 000 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena kielenä opetuksessa.
– Stadin aikuisopistolle osoitetaan kurdin-, persian- ja darinkielisten kotivanhempien vertaisryhmätoiminnan järjestämiseen 20 000 euroa.
– Stadin osaamiskeskukselle osoitetaan 15 000 euroa palveluiden palvelumuotoilua varten.
– Nuorisoasiainkeskukselle osoitetaan 57 000 euroa Ole Hyvä Helsinki -hankkeeseen liittyvään kummitaiteilijatoimintaan.

5 Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan ottaminen

ok. Kaupunginhallitus päätti ottaa sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri Leena Turpeisen 1.6.2017 lukien 8175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

6 Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet
7 Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017

ok. Vuonna 2015 uudistuneen yhdenvertaisuuslain mukaan kunnan on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelmia. Valmistelu näyttää Helsingissä hyvältä eikä vain lain kirjaimen täyttämiseltä. Myös henkilöstö puoltaa yksimielisesti toimenpiteiden toteuttamista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Vihdin Eerolan ryhmäpuutarhan alueen varaaminen hakumenettelyn järjestämistä varten

ok. Sarjassamme asiat, joita en ihan täysin ymmärrä: Helsinki käynnistää hakumenettelyn, jos löytyisi joku toteuttamaan siirtolapuutarha-alueen Vihtiin Helsingin omistamalle maalle. Siirtolapuutarhat toki mukavia, ja niiden kysyntä kasvavassa kaupungissa kova. Mutta luulisi siirtolapuutarhoja syntyvän ihan markkinoillakin.

Mutta joka tapauksessa hanke on tarkoitus toteuttaa omakustanteisesti. Kunnallisteknisistä ja muista perustaamiseen liittyvistä töistä syntyy noin 3,6 miljoonan euron kustannukset, joka tarkoittaisi noin 40 000 euron kustannusta per palsta.