Kaupunginhallitus 25.2.2013

Maanantain kaupunginhallituksessa on varsin pitkä lista.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V Eräiden vuonna 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

ok. Investointipuolella yhteensä 2,35 miljoonan euron ylitystarve koska:

Rahana maksettava korvaus Senaatti-kiinteistöille on myönnetty kiinteistövirastolle ylitysoikeutena vuodelle 2012 mutta kaupan yhteydessä annettuja osuuksia maankäyttökorvauksen muodossa ei sisältynyt myönnettyyn määrärahaan. Kauppojen ja näihin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä on maankäyttökorvausten käsittely jäänyt talousarviovaikutusten osalta puutteelliseksi.

Lisäksi pienemmät ylitykset Pelastuslaitoksella (527k€), Arbiksella (55k€), Kulkella (14,5k€), Nuorisoasiankeskuksella (112k€) ja Henkilöstökeskuksella (345k€). Yhteensä noin miljoona euroa. Pelastuslaitosta lukuunottamatta ylitykset on perusteltu ennustettua paremmalla omien tulojen hankkimisella tai siirroilla.

2 V Vuoden 2012 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

ok. Se näissä ”sitovissa toiminnallisissa tavoitteissa” aina mietityttää että mitä tapahtuu jos näitä ei tavoiteta. Todennäköisesti ei juuri mitään.

Metroliikenteessä tavoite on 99,96% luotettavuus – saavutettiin 99,94% eli ei kovin vakava ylitys.

Sen sijaan liikuntatoimessa on selvästi jännää:

Kalanpoikasia istutetaan kalatalousmaksun puitteissa, siikaa 100 000 – 200 000 kappaletta ja meritaimenia 50 000 kappaletta.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Kalanpoikasista siikaa istutettiin 81 588 kappaletta ja meritaimenia 36 933 kappaletta. Liikuntavirasto maksoi vuonna 2012 ELY-keskukselle kalatalousmaksua yhteensä 76 000 euroa. ELY-keskus ei saamastaan maksusta huolimatta pystynyt toimittamaan istutuksiin tarvittavia kalanpoikasia riittävästi ao. vuonna, koska ELY-keskus ei saanut toimittajilta tarpeellista määrää siian kalanpoikasia vuonna 2012. Lisäksi meritaimenen kalanpoikasien osalta ELY-keskus omatoimisesti käytti osan saamastaan maksusta kirjolohen istutuskokeiluun.

Kun kerta ei saada meritaimenia niin istutetaanpa omatoimisesti kirjolohta! Ei se ny niin nöpönuukaa ole! Hyvää savustettuna molemmat!

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Ullanlinnan tontin 7/133/5 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12117, Tehtaankatu 1d, Vuorimiehenkatu 8b)

ok. Venäjän suurlähetystö rakentaa tyhjälle tontilleen uusia rakennuksia. Tältä tulee näyttämään:

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V Opetustoimen johtosäännön muuttaminen 1.4.2013 alkaen

ok. ”Ammatillisen koulutuksen uudelleen organisoinnin vuoksi muutoksia 1.1.2013 alkaen. Samalla opetuslautakunta päätti esittää opetustoimen johtosääntöön muutamia stilistisiä johtosäännön yksinkertaistamiseen pyrkiviä muutoksia.”

KAUPUNGINJOHTAJA

3 HR-tietojärjestelmän hankinnan neuvottelijoiden valintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

ok.

Nyt siis päätetään vain hankintaoikaisuvaatimuksen oikeellisuudesta, ei hankinnasta. On nää it-hankinnat vaan isoja ja julkishankintoina kilpailulainsäädännön puristuksessa hankalia. Tarkka speksaus etukäteen kun tuntuu johtavan melkein välttämättä ns. vesiputousmalliin, joka taas ei nykyisin enää ole suositeltava tapa kehittää isoja hankkeita. Lisäksi ehtona kilpailuun osallistumiseen on esim. 30 miljoonan euron liikevaihto – ihan pienet kotimaiset yrittäjät eivät tällaiseen voi edes kuvitella osallistuvansa. Ja tästä seuraakin että kaupunki neuvottelee hankinnasta vain Accenturen ja Logican kanssa.

4 Veroparatiisiselvitys

ok. Tiedoksi.

Kysymys on hankala – laiton toiminta on tietenkin laitonta ja lakeja rikkovien yrityksien kanssa ei pidä tehdä kauppaa, mutta kun verosuunnittelu ei ole laitonta. Kuntatasolla mahdollisuudet puuttua veroparatiiseihin ovat vielä valtiotakin rajallisemmat – ja rajalliset ne ovat eduskunnassakin. Käytännössä veroparatiisit saataisiin Euroopassa kuriin vain koko EU:n laajuisilla toimilla.

”Julkisiin hankintoihin liittyvät hankintalaissa määritellyt pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet on kuvattu tarkemmin hankintakeskuksen lausunnossa. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin todeta yhteenvetona, että sen paremmin pakolliset kuin harkinnanvaraisetkaan poissulkemisperusteet eivät mahdollista yritysten sulkemista tarjouskilpailun ulkopuolelle sillä perusteella, että niillä on yhteyksiä veropara- tiisivaltioihin.”

Ja lisäksi Lauri Ihalaisen (sd) eduskunnassa antama vastaus liittyen veroparatiiseihin:

”Suomen kansallisen hankintalain muuttaminen mahdollistamaan yrityksen poissulkeminen tarjouskilpailusta sinänsä verolainsäädännössä sallitun verosuunnittelun johdosta olisi todennäköisesti ristiriidassa unionin julkisia hankintoja koskevan oikeuden kanssa.”

5 Bussiliikennetoimintaan liittyvän rahoitussopimuksen hyväksyminen

ok. Tämä liittyy osana kaupunginhallituksen konsernijaoston viime viikolla hyväksymään HELbin tervehdyttämisohjelmaan.

6 Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta

ok.

”Kaupunginhallitus korostaa, että pääkaupunkiseudulla ja Helsingin metropolialueella tulee saada liitosselvitykset käyntiin ja niin, että yhdistymisselvityksissä keskitytään nimenomaan liitoksen kannalta keskeisiin aihepiireihin.”

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

ok. Kaupungin kasvaessa tarvitaan myös ruoppausmassoille uusia läjitysalueita.

”Helsingin kaupungin ranta- ja merialueita rakennetaan jatkuvasti. Rakentamisen yhteydessä ruopataan usein rakentamiseen kelpaamattomia maamassoja. Helsingin Satama on hoitanut omien ruoppaustarpeidensa lisäksi myös muita Helsingin suurimpia ruoppauksia ja niihin liittyviä läjityksiä.

Määrät eivät ole myöskään ihan pieniä: vuonna 2011 Taulukarin läjitysalueelle kärrättiin ruoppausmassaa 960 000 kuutiota. Selvitys vaikutti perinpohjaiselta ja hyvin tehdyltä. Jos blogin lukijoista joku osaa arvioida tarkemmin, laita kommenttia.

2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Sataman Länsisataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta

ok. Länsisataman muuttunut käyttö ja rakentaminen vaativat uuden luvan.

3 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tavoitteiden tarkistaminen

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tarkistetut tavoitteet ovat:

– Pääkaupunkiseutu on hiilineutraali vuonna 2050.
– Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta.

Onhan tää nyt ihan säälittävää. Helsinki on jo saavuttaunut -15% tason. Voiko tuota -20% lukua kutsua edes tavoitteeksi kun se saavutetaan ilman sen ihmeempiä ponnisteluja. Vähän niinku ottaisi itselleen tavoitteeksi pysyä tuossa sohvalla koko ilta enkä varmasti lähde lenkille.

Pääkaupunkiseudun vuoden 2020 lähitavoitetta tulisi ehdottomasti tiukentaa -30% tasoon. Tämä on täysin saavutettavissa. Lisäksi Helsingin tulee tiukentaa omaa tavoitettaan muiden pääkaupunkiseudun kuntien päätöksistä riippumatta.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtion ja kaupungin välinen aiesopimus (2012-2015) pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi

ok. Hieno homma. Vuonna 2008-2011 oli jo voimassa kaupungin ja valtion välinen sopimus, joka on ollut onnistunut:

”Vähentämisohjelman määrälliset tavoitteet ylittyivät Helsingin osalta selvästi. Aiesopimuksen mukaan Helsingin tavoitteena oli 750 asunnon, tukiasunnon tai hoitopaikan osoittaminen pitkäaikaisasunnottomille. Ohjelmakauden aikana on pitkäaikaisasunnottomien käyttöön osoitettu kaikkiaan 832 asuntoa, tukiasuntoa ja palveluasumispaikkaa.

Asuntojen lisäksi on lisätty myös tukitoimia:

Tutkimusten mukaan niissä kiinteistöyhtiöissä, joissa on ollut asumisneuvontaa, on häätöjen määrä vähentynyt 32 %, mikä on tarkoittanut myös huomattavia taloudellisia säästöjä.

2012-2015 rakennetaan 750 asuntoa lisää.

”Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttaminen mahdollistaa vastaavat säästöt muualla asumispalveluissa, päihdehuollossa ja terveydenhuollossa, koska pitkäaikaisasunnottomat ovat näiden palvelujen suurkäyttäjiä.”

Inhimillisen kärsimyksen vähenemisestä nyt puhumattakaan. Kaupunginhallituksen listalla vain numeroita, mutta kyllä jo tuo 32% vähennys häädöissä on hieno juttu.

2 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi

ok.

Tämä asia palautettiin viime viikolla valmisteluun vihreiden, demareiden ja vasemmistoliiton äänillä. Nyt Helsingin lausunto on sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksen mukainen.

Pääasiallinen ero viime viikon esitykseen on se että nyt M1-tarkkailulähetteen voi laatia vain pätevä lääkäri – Helsinki ehdotti että lähetteen olisi voinut laatia myös lääkärin tehtävissä toimiva lääketieteen opiskelija. Koimme että jo tarkkailulähete puuttuu niin voimakkaasti perusoikeuksiin että on potilaan oikeusturvan kannalta tärkeää että lähetteen saa laatia vain valmistunut lääkäri.

3 Iltakouluasia/Palvelusetelin tilannekatsaus

Helsingillä on käynnissä palvelusetelikokeilu 31.12.2013 saakka. Nyt meille esitellään väliraportti iltakouluasiana.

Kaupunginhallitus 18.2.2013

Ensi maanantaina kaupunginhallituksen listalla olevat asiat. Koko esityslista liitteineneen löytyy täältä. Lista-asioiden lisäksi aiomme pyytää apulaiskaupunginjohtaja Penttilältä selvityksen Hakaniemen toriparkin suunnitelmista.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

ok. Myönnettään vapautus Ted Apterille ja valitaan tilalle Anniina Palm.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Lauttasaaren korttelin 31133 tontin 6 asemakaavan muuttaminen (nro 12083; Vattuniemenkatu 27, Vattuniemenranta 4)

ok. Jälleen täydennysrakennetaan asuntoja – tällä kertaa Lauttasaareen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa teollisuus- ja varastorakennusten tontin 31133/6 (T) muuttamisen asuinkerrostalojen tontiksi (AK). Tontille suunnitellaan loft-tyyppisiä asuinhuoneistoja. Tontilla sijaitseva pienteollisuusrakennus suojellaan kaavamääräyksellä lukuun ottamatta matalaa siipirakennusta, joka puretaan ja tilalle rakennetaan kaksikerroksinen asuinrakennus. Asemakaavan muutosehdotuksen rakennusoikeus on 5 350 k-m2, jossa on vähennystä nykyiseen asemakaavaan 1 370 k-m2. Autopaikat, 46 kpl, on osoitettu maanalaisina.

Ei varsinaisesti valitettavaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta aikanaan äänesti asuntojen keskikoosta – Vihreät äänestivät silloin 75m2 keskikoon säilyttämisen puolesta. Autopaikat, 46 kpl, sijoitetaan maan alle, joka on ok. Metrolle tuolta on kuitenkin noin 830 metriä. Voisi kuvitella että kun keskikokonormi ei pakota, niin kohteeseen tulee kohtuullisen isoja kämppiä, jolloin autopaikkanormi voi olla ihan markkinatalouden pohjalta jopa turhan iso.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Harmaan talouden seurantaraportti 3-2012

ok. Ehkä mielenkiintoisin havainto on se että vuonna 2011 rakennusalalla käyttöönotettu ”käännetty arvonlisäverovelvollisuus” on kasvattanut verotuottoa vuoden aikana ainakin yhteensä 75 miljoonaa euroa. Tää on hyvä juttu – tervehdyttää rakennusalan kilpailua ja tuo lisää verotuloja. Erinomaista.

4 Jäsenten nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

ok. Helsinki valitsee tähän Tatu Rauhamäen (kok), Mari Puoskarin (vihreät) ja Silvia Modigin (vas).

5 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Helsingissä 12.-13.3.2013

ok.

6 Kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemien päätösten täytäntöönpanon täydennys

ok.

7 Kaupunginvaltuuston 13.2.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakkeiden omistajahallinnoinnin siirtäminen Helsingin kaupungin liikennelaitokselle

ok. Helsinki omistaa 50% Kampin keskuksen Espooseen suuntautuvien bussien terminaalista. Nyt osakkuuden hallinnointi siirrettäisiin HKL:lle koska:

Koska Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) huolehtii joukkoliikenteen tarvitseman infrastruktuurin toteutuksen suunnittelusta sekä järjestää sen rakentamisen, kunnossapidon ja muun hallinnoinnin, kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin kaupungin osakeomistus (50 %) ja tilojen hallinnointi kaikkine vastuineen siirrettäisiin Liikennelaitos-liikelaitokselle (HKL) 1.1.2013 lukien.

Vaikuttaa fiksulta.

2 Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

ok. Pätevän oloista sakkia päättämässä uusista kadunnimistä jne.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

ok. Vihreitä vammaisneuvostossa edustaa tulevalla kaudella Iiro Auterinen.

2 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

ok. Meitä edustaa Johanna Pihlaja.

3 Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan toimintasäännön muuttaminen ja neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 – 2014

Muutetaan vähän kokoonpanoa sosiaali- ja terveysviraston perustamisesta johtuen (myös varhaiskasvatusvirasto sai edustajan neuvottelukuntaan) lisäksi luonto- ja ympäristöjärjestötkin saavat edustajan. Hyväksytään jäsenet. Meitä edustaa Sari Näre.

4 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi

ok. Viime kokouksessa aihe jäi pöydälle vasemmistoliiton pyynnöstä. Oletan että siltä suunnalta on tulossa jokin palautusesitys.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Tasa-arvotoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2013 – 2014

ok. Meitä edustavat Laura Mäntylä ja Aaro Horsma ja heidän varajäseninään Merja Kähkönen ja Ilkka Veiström.

2 Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2013-2014

ok. Meitä edustavat Abdulkadir Isak ja Pilvi Nummelin, varajäseninä Kimmo Wilska ja Elina Valkama. Mielenkiintoista on se että puheenjohtajana toimii Homma-foorumin perustaja Matias Turkkila.

kh 11.2.2013

2009-2012 olin Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen. Kirjoitin jokaisen kokouksen asioista blogilleni. Sain asiat käytyä läpi huolella läpi ja toivottavasti omalta osaltani avasin kaupungin päätöksentekoa ja kulttuuripolitiikkaa muillekin – ainakin Kulken virkamiehet oppivat blogiani lukemaan. :)

Seuraavat kaksi vuotta olen Helsingin kaupunginhallituksen jäsen ja tarkoituksenani on jatkaa kulttuurilautakunnan aikaan oppimaani tapaa. Kaupunginhallitus-blogaukset löytyvät vastaisuudessa tagin ”kh” alta.

Kaupunginhallituksen pöydältä löytyy asioita jokaiselta alalta, joten kyse on myös oppimisprosessista. En todellakaan voi väittää hallitsevani kaikkia asioita valmiiksi. Kunnioitukseni ryhmämme konkareita mm. Minerva Krohnia, Ville Ylikahria ja Elina Moisiota kohtaan on noussut jatkuvasti kun oman osaamisen ja tiedon rajat tulevat kolisten vastaan.

Sitten asiaan. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen valinta

ok. Valintaprosessi pyörii näemmä vielä hetken.

2 V Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016

Strategiaohjelma on ikäänkuin valtuuston ”hallitusohjelma” – siinä sovitaan kaupungin keskeisistä tavoitteista, kehittämiskohteista ja toimenpiteistä tälle valtuustokaudelle. Ryhmien välisten neuvottelujen lopputuloksesta riippuu tuleeko strategiasta vain ”hyvien toiveiden säkki”, jonka käytännön merkitys valtuuston työskentelyssä jää vähäisemmäksi vai kyetäänkö sopimaan ohjelmasta, jolla todella ohjataan kaupungin kehittämistä. Toivoisin itse että tuleva strategia olisi edellistä sitovampi ja vaikuttavampi.

Strategia jätetään nyt pitkäksi aikaa pöydälle jotta ryhmien väliset neuvottelut sisällöstä ehditään käydä kunnolla. Kaupunginjohtaja Pajusen (kok) johdolla valmisteltu luonnos on kuitenkin hyvä pohja keskustelulle. Pikaisella ensilukemisella kaipaisin kyllä ainakin lisää ympäristö- ja etenkin ilmastonäkökulmaa. Kunnianhimoa tavoitteisiin!

Mutta nyt tosiaan pöydälle ja blogaan strategiasta erikseen myöhemmin.

3 V Lainan myöntäminen Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:lle

ok. Kaupunki tukee liikunta-alan hankkeita lainaamalla maksimissaan 40% hankkeen kokonaiskustannuksista. Liikuntalautakunta/liikuntavirastao puoltaa lainan myöntämistä.

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää 520 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:lle tallirakennushankkeen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuodessa, kuitenkin viimeistään vuokrasopimuksen päättyessä. Kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Tapaninkylän tonttien 39060/1 ja 2 sekä tonttien 39061/6 ja 11 ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12132; Hiirakonkujan alue)

ok. Tiivistysrakentamista pientalovaltaiselle alueelle. Ihan hyvältä ja alueelle istuvalta näyttää.

2 V Pitäjänmäen pientaloalueen sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen

Toinen kaava-asia. Pitäjänmäellä on samalla alueella voimassa 13 eri kaavaa, nyt ne yhtenäistetään ja samalla suojellaan rakennuksia ja selvitetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.

Ihan hyvältä näyttää. Minun puolestani täydennysrakennusoikeutta olisi voinut antaa enemmänkin.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Jäsenten nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

ok. Me ehdotamme valtuuston puheenjohtaja Mari Puoskaria.

4 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Helsingissä 12.-13.3.2013

ok.

5 Edustajien valinta Oulussa 14.-15.5.2013 pidettäville Kuntapäiville

ok. Oulun reissua pukkaa toukokuussa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Östersundom-toimikunnan nimeäminen toimikaudeksi 2013-2014

ok.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveysviraston perhepalvelujen johtajan viran täyttämisestä

ok.

2 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi

ok. Näissä lakiluonnoksista annettavissa lausunnoissa on kyllä mahtavaa huomata miten kaupunginhallitusryhmä saa ”seisoa jättiläisen olkapäillä” eli näihin kommentit eivät todellakaan ole vain meidän neljän kh-jäsenen asiantuntemuksen varassa, vaan tukea tulee koko Helsingin Vihreiden jäsenistöltä, josta löytyy asiantuntija lähes asiaan kuin asiaan.

Tässä kohtaa on tarkoitus selkiyttää lainsäädännöllistä tilannetta kun ”muu kuin virkasuhteessa oleva lääkäri käyttää lain nojalla julkista valtaa”. KHO:n tulkinnan mukaan vain virkasuhteessa oleva lääkäri saisi määrätä ”tahdosta riippumattomaan hoitoon”. Tämä on Helsingin näkökulmasta ongelmallista koska:

Helsingin kaupungin virkalääkärit hoitavat perusterveydenhuollon päivystyksen vapaaehtoisuuden perusteella. Vapaaehtoisia päivystäjiä löytyy noin 60 %:ssa päivystysvuoroista. Ostopalvelulääkärit hoitavat loput päivystysvuoroista. Näin ollen KHO:n päätös on selvästi vaikeuttanut mielenterveyslakiin perustuvan tahdosta riippumattoman hoidon arviointia ja päätöksentekoa käytettävissä olevilla resursseilla. Tämä on voinut hidastaa potilaiden hoitoonpääsyä ja arviointia.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Suomenkielisen työväenopiston osastopäälliköiden virkojen perustaminen 1.5.2013 lukien

ok.

2 Suomenkielisen työväenopiston eteläisen alueopiston aluerehtorin viran määräaikainen hoitaminen 1.3. – 30.4.2013

ok.