Kaupunginhallitus 24.10.2016

Tulevana maanantaina kaupunginhallitus lähettää uuden hallintosäännön valtuustoon ja vihdoin äänestelee sote- ja maakuntalausunnosta. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

2 V 2.11.2016, Asuntolautakunnan jäsenen valinta

Ryhmästämme eronnut Zahra Abdulla luopui vihdoin paikastaan. Hänen olisi tullut toimia näin jo vuosi sitten. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Vihreä asuntolautakunnan paikka siis haussa.

3 V 9.11.2016, Hallintosäännön hyväksyminen

ok. Johtamisjärjestelmän uudistus etenee. Nyt ollaan valmiit hyväksymään uusi hallintosääntö ja lisäksi on valmisteltu ehdotus toimikuntien ja neuvottelukuntien kokonaisuudesta.

Johtamisen jaosto teki viime viikolla muutoksia, jotka lisäsivät mm. kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaostojen valtaa, jotta niistä tulee mielekkäämpiä päätöksentekoelimiä.

4 V 2.11.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

Lausunto jäi vielä viikoksi pöydälle kun kaupunginhallitus intoutui tekemään parisenkymmentä muutosesitystä lausuntoon, joten nyt sitten virkamiehet tarkistavat vielä ennen äänestyksiä mitkä esityksistä menevät mahdollisesti vastakkain jne.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä
3 Espoon ja Helsingin yhteistyösopimus Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteutuksesta

Jokseenkin kohtalon ironiaa että nämä kaksi asiaa ovat esityslistalla peräkkäin. Länsimetron osalta todetaan että Länsimetro Oy on käynnistänyt oman selvityksensä kustannusnousuista ja kaupunginhallitukselle esitetään että odottelemme sen tulokset ennen kuin käynnistämme mitään muuta selvitystä.

Raide-Jokerin yhteydessä on puolestaan tarpeen sopia yleisistä periaatteista, joiden mukaisesti hanke toteutetaan. ”Sopimuksen mukaan Helsingin ja Espoon kaupungit omistavat kumpikin Raide-Jokerin ratainfran omalla alueellaan. Hankkeen kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kumpikin kaupunki vastaa Raide-Jokerin infrastruktuurin rakentamiskustannuksista omalla alueellaan. Valtionosuus haetaan yhteisellä esityksellä valtiolta.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen julkisivuremontin ja sisäpuolisten korjausten hankesuunnitelma
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-10-24_khs_37_el_6db31738-7318-c297-86bb-56da2fe00000_liite_pdf
ok. 5,9 miljoonaa euroa. Sisäilmaongelmia, mikrobivaurioita ulkoseinissä. Tiiliverhoilu uusitaan. Vuokra nousee 17€m2 -> 18€/m2.

Kaupunginhallitus 17.10.2016

Tänä maanantaina isoja asioita. Yleiskaava edennee kohti valtuustoa, lausumme maakuntauudistuksesta ja sotelaista. Bonuksena mainio selvitys Dan Koivulaakson valtuustoponteen bussiliikenteen kilpailutuksen hyödyistä – niiden arvioidaan olleen 1995-2015 noin 470 miljoonaa euroa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 26.10.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

Lausunto on vastaukset 45 eri kysymykseen, jotka kattavat uudistuksen kaikki osa-alueet. Helppoa tiivistelmää, puolen minuutin executive summarya on lausunnosta on vaikea tehdä, sen verran monipolvinen ja paikoin todella pikkutarkka se on. Sote-lautakunta äänesti omaa lausuntoa veistäessään peräti 14 kertaa. Suurimmat kiistat liittyivät arvattavasti yhtiöittämisvelvoitteeseen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 2.11.2016, Helsingin uuden yleiskaavan – Kaupunkikaavan hyväksyminen

Helsingin uusi yleiskaava edennee kohti valtuustoa. Etsimme yhä ratkaisuja, joilla Keskuspuiston ja Hämeenlinnan bulevardin yhteensovittaminen tapahtuisi mahdollisimman paljon puistoa säästäen.

Vistran vaihtoehto 3 säästäisi puistoa.

Vistran vaihtoehto 3 säästäisi puistoa.


8 Pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä koskevan erillisratkaisun valmistelun käynnistäminen

Kun pääkaupunkiseudun yhteinen esitys sote-uudistuksen erillisratkaisuksi kariutui, nyt yritetään uudestaan suppeammalla agendalla. Valtakunnan Hallitus evästi mahdollista tulevaa ratkaisua seuraavasti:

Hallitus ilmoitti 1.10.2016 ”valmiutensa neuvotella pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa mahdollisesta pääkaupunkiseudun kasvupalveluja koskevasta erillisratkaisusta. Kasvupalveluihin kuuluvat nykyiset työ- ja elinkeinopalvelut ja yrityspalvelut sekä myös kotouttamisen ja maahanmuuttajien palvelut. Neuvotteluissa voidaan käsitellä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL-menettelyn kehittämistä yhteistyössä Uudenmaan maakuntatason toimijoiden kanssa. Tässä yhteydessä voidaan tarkastella myös väestönkasvun ja talouden kasvun edellytysten kannalta tarvittavien investointien rahoituskysymyksiä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponsi kokonaisselvityksen laatimisesta bussiliikenteen kilpailutuksesta
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-10-17_khs_36_el_8a57ed30-84a9-c411-87a5-579419000000_liite_pdf
OK. Helbin myynnin yhteydessä Dan Koivulaakso (vas) teki ponsiesityksen siitä että bussiliikenteen kilpailutuksen vaikutukset tulee selvittää. Nyt on selvitetty ja tulokset ovat selvät.

”Kaupunginkanslia on teettänyt selvityksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä ponnessa esitetyistä asioista. Selvitys tilattiin Triar Consulting Oy:ltä 27 500 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Liitteenä oleva loppuraportti valmistui 4.10.2016.

Selvityksessä arvioitiin linja-autoliikenteen kilpailuttamisen vaikutuksia käyttäen vertailukohtana liikennöinnin toteuttamista sopimusliikenteenä ilman kilpailutusta. Selvityksen mukaan kaupungin kilpailuttamisella saavuttamat kumulatiiviset nettohyödyt tarkastelukaudella 1995–2015 ovat olleet yhteensä noin 470 miljoonaa euroa. Nettohyödyissä on otettu huomioon paitsi kilpailuttamisella saavutetut säästöt myös kilpailuttamisesta aiheutuneet kustannukset sekä kaupungin linja-autoyksiköiden tappiot.

Selvityksessä on tarkasteltu myös kilpailutuksen vaikutuksia linja-autonkuljettajien terveyteen asiasta tehtyjen tutkimusten perusteella. Tutkimuksissa kuljettajien todettiin kokevan stressin lisääntyneen kilpailuttamisen myötä ensisijaisesti työpaikan säilyvyyteen liittyvän epävarmuuden ja/tai työskentelyyn liittyvien muutosten vuoksi. Sen sijaan kuljettajat eivät erityisesti kokeneet, että aikataulut olisivat liian kireitä tai että kiire lisäisi sairauspoissaoloja. Tutkimuksissa ei ollut viittauksia kilpailutuksesta johtuviin todennettuihin terveysvaikutuksiin.

Linja-autokaluston ympäristöystävällisyyden osalta selvityksessä ei tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että kilpailuttamattomassa liikenteessä olisi edistetty vähäpäästöisten linja-autojen käyttöä toteutunutta kehitystä paremmin. Tilaajataho on määrittänyt kilpailutuksissa kalustoon liittyvät vaatimukset, ja kilpailutuksissa on käytetty pisteytysjärjestelmää, joka on edistänyt ympäristöystävällisen linja-autokaluston käyttöä.

Selvityksen mukaan kaupungin verotulokertymä olisi saattanut olla ilman kilpailutusta jonkin verran suurempi. Kaupungin talouden näkökulmasta muutos olisi kuitenkin ollut marginaalinen, eikä vaikuta merkittävästi kilpailuttamalla saavutettuihin nettohyötyihin.”

Selvityksen mukaan koko seudulla 1995-2015 kilpailutuksen tuoma hyöty on ollut noin miljardi euroa. Mahtoikohan lopputulos olla ihan Danin toiveiden mukainen. :)

Kaupunginhallitus 9.10.2016

Tällä viikolla kaupunginhallituksessa lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta, pelastuspalveluista ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Ja ainiin, ensi vuoden talousarvio. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 26.10.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

Poikkeuksellisesti tätä lausuntoa ei anna kaupunginhallitus, vaan päätös kierrätetään valtuuston kautta, jossa päästään keskustelemaan sitten oikein olan takaa uudistuksen finesseistä.

Lausunto on vastaukset 45 eri kysymykseen, jotka kattavat uudistuksen kaikki osa-alueet. Helppoa tiivistelmää, puolen minuutin executive summarya on lausunnosta on vaikea tehdä, sen verran monipolvinen ja paikoin todella pikkutarkka se on. Sote-lautakunta äänesti omaa lausuntoa veistäessään peräti 14 kertaa. Suurimmat kiistat liittyivät arvattavasti yhtiöittämisvelvoitteeseen.

Lausuntopohja arvostelee uudistusta monien yksityiskohtien osalta. Esitetty hallintomalli rikkoo useita nykyisin toimivia yhteistyömalleja ja lausuntomme mukaan ”heikentää pääkaupunkiseudun kasvun edellytyksiä”.

Voimakkainta kieltä esityksessä käytetään ehkäpä maakuntien talouden ohjauksen osalta:

Yleisesti on arvioitavissa maakuntien talouden ohjauksen osalta, että koska:

(1) maakuntien rahoitus perustuu lähes pelkästään trendinomaisesti kehittyvään valtionosuusrahoitukseen, ja
(2) maakunnat eivät voi hakea talouteensa ajallista joustoa velanotosta, omaisuuden myynnistä tai säätämällä kertyvää verorahoitusta omin päätöksin, ja
(3) maakunnat eivät käytännössä voi itse suunnitella investointejaan, vaan investointisuunnitelmat (uudis- ja korjausinvestoinnit) laaditaan ministeriöissä ja päätetään valtioneuvostossa

niin maakuntalain sekä maakuntien rahoituslain antamat mahdollisuudet maakunnan talouden ohjaukselle ja lähes minkäänlaiselle omalle merkittävälle taloudelliselle päätöksenteolle ovat käytännössä olemattomat.

2 V 9.11.2016, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 – 2019

Talousarvioehdotuksen tiivistelmä löytyy täältä.

Kaupunginjohtaja Pajusen esitys talousarvion julkaisutilaisuudesta puolestaan täältä.
www_hel_fi_static_kanslia_julkaisut_2016_kj_tae_2017_pp-esitys_pdf
Kilpailukykysopimuksen arvioidaan olevan noin 71 miljoonaa euroa menotasoa pienentävä.
www_hel_fi_static_kanslia_julkaisut_2016_kj_tae_2017_pp-esitys_pdf
1 V 26.10.2016, Kivikon ja Jakomäen urheilualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12369, Kivikon sisäampumaurheilukeskus ja agilityhalli)
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-10-10_khs_35_el_ad0a6f74-f440-c37f-8616-5750bc300000_liite_pdf
ok. Iso halli (30 000kem2!) ampumaurheilulle Kivikkoon ja pienempi agilitylle.

5 Sopimus kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä

Turvapaikanhakijoiden määrän laskiessa tehdään uusi sopimus valtion kanssa montako vastaanottokeskuspaikkaa Helsingissä on.

2 Lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta pelastustoimen järjestämistä koskevaksi laiksi

Hallituksen maakuntauudistuksen yhteydessä myös pelastustoimi on tarkoitus keskittää viiden maakunnan tehtäväksi. Ne järjestäisivät pelastustoimen yhteistyöalueen kaikkien maakuntien alueella.

Helsinki vastustaa lausunnossaan nykyisen, hyvin toimivan järjestelyn muuttamista. Perusteena pääkaupungin erityiset haasteet.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

ok. Toisesta luonnoksesta poiketen tämän lausunnon osalta sote-lautakunta oli yksimielinen.

Kaupunginhallitus 3.10.2016

Tämän viikon iso asia kaupunginhallituksessa on Vartiosaaren osayleiskaava, joka matkaa pöydältä kohti valtuustoa. Lisäksi muutamia mielenkiintoisia tonttivarauksia. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 V 12.10.2016, Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12373)

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää Vartiosaareen 5 000 – 7 000 asukkaan ”merellistä kaupunginosaa”, jonka liikenne perustuisi Laajasalon ratikkaan. Rakentamisen saisi aloittaa vasta kun sitova päätös raitiotiestä on tehty. Saarella on ilmiselviä luontoarvoja. Saarta voitaisiin ehkä kehittää kestävämmin ns. vaihtoehdon A, eli virkistysalueena. Silta sinne pitää saada joka tapauksessa, jotta sen käyttö virkistysalueena myös mahdollistuisi entistä useammalle.
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-09-26_khs_33_el_8e85ce66-11a9-cc9d-86c3-575154c00000_liite_pdf

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

4 Maa-alueen varaaminen Helsingin Kalasataman alueelta hotellin suunnittelua varten

ok. SRV suunnittelee Kalasataman keskuksen viereen hotellia, noin 200-250 huonetta. Tontille tällä hetkellä kaavoitettuna 12-kerroksinen toimistotalo. Kohteesta on tarkoitus järjestää arkkitehtuurikilpailu.

5 Erityisasumista ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontin 21677/5 varaaminen Stiftelsen Arcada sr:lle perustettavien yhtiöiden lukuun (Kalasatama, Hermanni, suunniteltu tontti 21677/5)
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-10-03_khs_34_el_f24e39e3-c24d-c387-871a-56da3da00000_liite_pdf
ok. Arcadan kampus kasvaa, joten alueelle tarvitaan urheiluhalli ja opiskelija-asuntoja. Hallille oli jo aiemmin kaava ja suunnitelma, mutta sen toteuttaminen osoittautui liian kalliiksi. Nyt on jumpattu ratkaisu, jossa hallin alakerroksissa on 103 opiskelija-asuntoa ja liikuntahalli niiden päällä. Hyvä.

Kaupunginhallitus 26.9.2016

Kaupunginhallituksen lista tällä viikolla painava mutta lyhyt. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 12.10.2016, Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12373)

Pöydälle. Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää Vartiosaareen 5 000 – 7 000 asukkaan ”merellistä kaupunginosaa”, jonka liikenne perustuisi Laajasalon ratikkaan. Rakentamisen saisi aloittaa vasta kun sitova päätös raitiotiestä on tehty. Saarella on ilmiselviä luontoarvoja.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpide-esityksestä Meilahden jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiksi luontotyypeiksi

Suomen luonnonsuojeluliitto on esittänyt ”Meilahden huvila-alueen arvokkaimpien jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisina luontotyyppeinä”. Helsingin kaupungin oma ympäristökeskus puolsi ajatusta, mutta kaupunkisuunnitteluvirasto vastustaa ja rakennusvirasto sompailee kantojen välissä rajaten suojeltavaa pienemmäksi.

Kaupunginhallituksen lausunto suhtautuu ajatukseen kielteisesti. Perusteena se että ”Alueiden metsiköt eivät ole syntyneet säännöksen edellyttämällä tavoin luontaisesti vaan istuttamalla.”.

SIVISTYSTOIMI

1 Kaksi maata-yksi tulevaisuus-hankkeen teoksen sijoittaminen Erottajalle

ok! Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi Hanasaari -suomalais-ruotsalainen kulttuurikeskus lahjoittaa Helsingille ja Tukholmalle taideteokset. Helsingissä teos ehdotetaan sijoitettavaksi Erottajalle.
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-09-26_khs_33_el_7e919692-20a1-c6bd-8467-573200f00000_liite_pdf
”Helsinkiin toteutettavan taideteoksen, työnimeltään Flera delar – En helhet on suunnitellut taiteilija Eva Lange. Hän kuvaa teoksessaan Suomen ja Ruotsin välisen vuorovaikutuksen monimuotoisuutta. Teos koostuu neljästä harmonisesta veistoksesta, joiden materiaaleina ovat graniitti, rauta ja teräs.”