Ensi maanantaina kaupunginhallituksen esityslista näyttää selkeältä. En itse pääse paikalle työkiireiden takia, joten paikalle menee varamieheni Jussi Chydenius.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle

ok.

Ehdotamme valtuustolle että kaupunki myöntäisi Tuomarinkylän Talli Oy:lle 700 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tuomarinkylän ratsastustallien korjaus- ja uudisrakennushankkeen rahoittamiseen.

Myönsimme 11.2. kokouksessamme Tuomarinkylän kilpatalli Oy:lle 520 000 euron suuruisen lainan tallirakennushankkeen rahoittamiseksi. Minua kyllä kiinnostaisi tietää miten nämä hankkeet ovat linkittyneet ja mitkä niiden omistusjärjestelyt ovat. Kun kaupungin tuki on edullinen laina maksimissaan 40%:lle hankkeesta, mahtaako tässä nyt olla pilkottu yksi hanke kahdeksi?

KAUPUNGINHALLITUKSEN ASIAT

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtuutettu Ville Ylikahrin toivomusponsi koskien Talouden ja toiminnan seurantaraporttiin lisättäviä keskeisiä ympäristömittareita.

Helsingin talous- ja suunnittelukeskus toimittaa neljä kertaa vuodessa ”talouden ja toiminnan seurantaraportin”, siinä seurataan talousarvion toteutumista ja kuinka toiminnalliset tavoitteet, kuten esim. kävijämäärät, ovat toteutuneet. Ville esitti viime kesänä vuoden 2011 tilinpäätöstä käsiteltäessä että raporttiin lisättäisiin myös keskeiset ympäristömittarit, kuten energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja jätteiden määrä. Erinomainen idea.

Valitettavasti esittelijän ehdotuksessa lukee että ”Tällä hetkellä ympäristömittareiden lisääminen neljännesvuosittaiseen talouden ja toiminnan seurantaraporttiin ei ole mahdollista ilman kohtuutonta erillistä työmäärää.” Mutta toisaalta jatkaa että:

Mittareiden kehittäminen tietohallinnon keinoin ympäristöraportointia varten on kannatettavaa. Mittareiden tuominen osaksi talouden ja toiminnan seurantaraporttia on mahdollista ottaa tulevaisuudessa huomioon, jos ympäristöraportoinnin seurantajärjestelmän kehittäminen luo sille edellytykset.

Tämä vaan ei konkretian tasolla tarkoita yhtään mitään. Eli nyt sitten pitää jollain tapaa vaatia ”ympäristöraportoinnin seurantajärjestelmän kehittämistä”. Toivomusponnen kohdalla tämä ei taida olla mahdollista.

4 Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Jätkäsaaren esirakentamiseen

ok. Helsingin satama rakentaa Länsisatamaa miljoonalla eurolla.

5 Pyöräilyn edistämiseen varatun määrärahan käyttö 2013

ok!

Vuoden 2013 talousarviossa on varattu 800 000 euroa kaupunginhallituksen käyttövaroja pyöräilyn edistämiseen. Määräraha esitetään käytettäväksi seuraavasti:

1. Pyörien liityntäpysäköintijärjestelmän kehittäminen (HKL) 150 000 €
2. Laatukäytäväverkon (Baanat) suunnittelu 200 000 €
3. Pyöräkeskuksen koordinointi ja jatkosuunnittelu 100 000 €
4. Pyöräpysäköinti ja viitoitus 90 000 €
5. Polkupyörälaskurit ja seurantajärjestelmä 90 000 €
6. Asiantuntijapalvelut, markkinointi ym. 170 000 €

Hyvältä vaikuttaa. Henkilökohtaisesti en oikein tajua pyöräkeskuksen funktiota – suurin osa sen tarjoamista palveluista löytyy markkinoilta ihan ilman kaupungin tukeakin, mutta ehkä sillä on sitten jonkinlainen pr-vaikutus. Erittäin hyviä kohteita ovat Baanojen suunnittelu ja liityntäpysäköinnin kehittäminen.

Pyöräparkkien rakentaminen on useita kymmeniä kertoja halvempaa kuin autoliityntäparkkien. Lisäksi fillarit vievät noin 20-40xx vähemmän tilaa per kulkuneuvo.

Yhden auton viemään tilaan mahtuu parikymmentä pyörää.

6 Harmaan talouden seurantaraportti 4-2012

ok. Tämä on neljä kertaa vuodessa pöydällemme tuleva seurantaraportti. Mittarit näyttävät olevan ihan hyvällä tolalla.

7 Selvitys kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2012

ok. Tämä jäi jostain syystä viime viikolla pöydälle. Merkittäneen tiedoksi esittelijän ehdotuksen mukaan. Riskienhallintaselvitys ei käsittele vain taloudellisia riskejä, vaikka niillä tietenkin on merkittävä asema – ja loppujen lopuksi suurin osa riskeistä on taloudellisia, vaan virastokohtaisesti arvioidut riskit vaihtelevat vanhasta pakastamosta (Tukkutori), palomiesten ikääntymiseen (Pelastuslaitos) ja maine- ja imagoriskeihin (Taidemuseo).

Kaupunginhallitus päättänee merkitä riskienhallinnan selvityksen vuodelta 2012 tiedoksi kehottaen samalla kaikkia virastoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä huolehtimaan ja valvomaan, että riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa toteutetaan asianmukaisesti.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian hakemuksesta (Vuosaaren voimalaitos)

ok.

Helsingin Energia hakee Vuosaaren A- ja B-voimalaitosten toimintaa koskevan 31.5.2005 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Ympäristöluvan myöntämisen jälkeen laitoksen toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

2 Lausunnon antaminen Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa -hanke)

Helen on lisäämässä biopolttoaineiden käyttöä. Se miten se toteutetaan on vielä auki. Nyt laitetaan prosessia käyntiin ympäristövaikutusten arvionnin osalta. Vuonnan 2015 päästään sitten valtuustossa päättämäään mahdollisesta Vuosaaren voimalasta (hyvä idea). Hanasaarta tullaan käyttämään joka tapauksessa ainakin vuoteen 2020 saakka. Sen jälkeen siellä toivottavasti asutaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi kaava-alueelle rakennettavien liikuntapaikkojen toteuttamisesta kiireellisesti

ok. Tämä jäi pöydälle viime kerralla, mielenkiintoista kuulla minkälaista muutosta toivotaan. Sinällään jos kaavamääräyksessä edellytetään liikuntapuiston rakentamista heti kärkeen, se myös tulisi toteuttaa. Valitettavasti asemakaavasta on juuri liikuntapuiston osalta valitettu, joten mitään ei voida tehdä ainakaan ennen kuin valitusprosessi on käyty läpi.