Ensi maanantaina kokouksessa on useita tärkeitä asioita, mm. keskushallinnon uudistaminen, energiansäästöä ja Metroliikenteen turvapalvelujen hankinta. Lisäksi pienempää kuten lautakuntien matkoja, äänestysaluejakojen muuttamista ja nippu kaavoja. Koko lista liitteineen löytyy täältä. Melkoisen pitkä lista.

1 V Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen edellyttämät muutokset vuoden 2013 talousarvioon

Viime vuonna sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin Helsingissä. Nyt sitten siihen liittyen tehdään organisaatiouudistuksia, joihin liittyen täytyy budjettiteknisesti siirtää rahaa taskusta toiseen 975 000 euron edestä.

2 V Äänestysaluejaon muuttaminen

Gerrymandering! No ei nyt sentään. Viimeksi kaupunki on tarkistanut äänestysalueiden lukumäärää kokonaisuutena vuonna 2005, sen jälkeen on liitetty Sipoo omaksi äänestysalueekseen. Nyt käsittelyssä oleva ehdotus merkitsee sitä, että äänestysalueiden lukumäärä tulee olemaan 163. Äänestysalueiden määrä lisääntyisi siis neljällä. Kuulostaa ihan fiksulta.

Uutta jakoehdotusta tehtäessä on lähdetty siitä, että yli 4 000 äänioikeutetun äänestysalue on epätarkoituksenmukaisen suuri. Keskimäärin 2 500–3 800 äänioikeutettua äänestysalueella on sopiva määrä äänestystoimituksen hidastumisen ja ruuhkien välttämiseksi. Jäljempänä olevassa ehdotuksessa valtaosa (n.130 kpl) äänestysalueista mahtuu tähän haarukkaan. Jakoehdotuksessa on toisaalta lähdetty siitä, että muutoksia alueille tehtäisiin mahdollisimman vähän eikä kaupunginosa-rajoja ylitettäisi tarpeettomasti yksittäisen äänestysalueen osalta, minkä vuoksi alle 2 500 äänioikeutetun äänestysalueita on n. 25 kpl. Lisäksi on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että Santahamina ja Suomenlinna muodostavat kumpikin oman äänestysalueensa, vaikka äänioikeutettujen määrä niissä on pieni (350–600).

Kaupunki kasvaa ja äänestysalueita on fiksailtava kasvun mukana.

3 V Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainojen takaaminen

Ehdotamme valtuustolle että kaupunki takaisi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n enimmillään 114 miljoonan euron lainat ilman vastavakuuta. Takaamme siis omistamamme yhtiön lainoja. Taustalla on nykyisten aravalainojen kova korko:

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä (Heka) on ollut n. 130 miljoonan euron suuruiset valtion aravalainat, joiden korot ovat viime vuosina kohonneet velkakirjojen korkoehtojen mukaisesti korkeimmillaan 7,5 %:iin, mikä ei vastaa markkinoilla vallitsevaa korkotasoa. Tänä vuonna lainojen korot ovat 1.3.2013 lukien korkeimmillaan 6,4 %. Valtio ei ole lukuisista neuvotteluista huolimatta ryhtynyt toimenpiteisiin korkojen alentamiseksi vastaamaan markkinoilla vallitsevaa tasoa, vaikka kyse on sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksesta.

Järjestely mahdollistaa lainojen muuttamisen edullisemmiksi. Järkevää.

4 V Keskushallinnon organisaation uudistaminen

Tämä on iso ja tärkeä juttu. Kaupungin keskushallintoa ollaan uudistamassa. Valta keskittyy, mutta toisaalta toivottavasti prosessit sujuvoituvat ja osa nykyisistä ongelmista poistuu.

Nykyisin Helsingin keskushallinto on organisoitu kolmeen virastoon:

Esittelytekstin mukaan ”Nykyrakenteessa useissa koko emokaupungin ja kaupunkikonsernin läpäisevissä prosesseissa on ohjausta kolmesta virastosta. Tämä aiheuttaa ohjauksen eriaikaisuutta ja osin päällekkäisyyttä virastojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen suuntaan.” Tästä pyritään eroon yhdistämällä virastot yhdeksi keskushallinnoksi, jossa prosessit on pyritty saamaan saman osaston alle. Kokonaisuutta johtaisi sitten ”kansliapäällikkö”.

Muutos ei vaikuta virastojen tehtäviin eikä resursseihin. Eli uusi keskushallinto hoitaa samat hommat kuin nykyinenkin ja samalla rahoituksella.

Mielestäni uudistus vaikuttaa perustellulta ja suunta on hyvä. Keskushallinnon uudistaminen on tarpeen jo tulevaa koko kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistakin silmällä pitäen.

Lisäksi tässä samalla päätetään jo osittain sekä kansliapäällikön valinnasta että osastopäälliköiden valintametodista. Tarkoituksena on täyttää suurin osa viroista ”suorasiirtoina”. Eli kaupungin nykyinen rahoitusjohtaja Tapio Korhonen siirtyisi kansliapäälliköksi ja osastopäälliköt ”tietotekniikka- ja viestintäjohtajaa” lukuunottamatta hoidettaisiin myös sisäisesti.

Tässä yhteydessä lienee hyvä muistuttaa että linjasimme juuri strategiassa IT-hallinnosta seuraavasti:

Perustetaan kaupunginhallituksen alaisuuteen IT-jaosto, joka valvoo kaupungin tietotekniikkastrategiaa sekä tietohallinto- ja tietotekniikkainvestointeja eri hallinnonaloilla. Tavoitteena on IT tehtävien hoitaminen keskitetysti keskushallinnossa.

Olisi hyvä jos tämä perustettava jaosto voisi ottaa kantaa jo ”tietotekniikka- ja viestintäjohtajan” valintaan.

5 V Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

Nyt otsikko pettää! Tämä on todella mielenkiintoinen kohta!

Helsingin hallinnon ja talouden tarkastussääntöä on yritetty muuttaa jo pari vuotta. Ensimmäisen kerran ehdotus on ollut esillä kaupunginhallituksessa 30.5.2011 ja sittemmin valtuustossa 14.9.2011. Valtuusto päätti äänin 55-22 palauttaa esityksen uudelleen valmisteltavaksi. (keskustelupöytäkirja)

Kiistaa aiheutti seuraava lisäysehdotus:

”Tarkastuslautakunta voi arviointikertomuksen lisäksi laatia valtuustolle erillisiä raportteja. Näistä hankitaan kaupunginhallituksen ja asianomaisen toimielimen lausunnot ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi.”

Nyt käsittelyssä olevassa ehdotuksessa tätä lisäystä ei taaskaan ole vaikka vanhan kaupunginvaltuuston selkeä enemmistö olisi sitä toivonut. Demokratian kirjain toki täyttyy, mutta henki ei.

Asiassa tuntuu olevan vastakkain kaksi näkemystä:

1. Tarkastuslautakunta pyrkii kasvattamaan valtaansa, politikoimaan ja johtamaan kaupunkia kaupunginhallituksen ohi.
2. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen, joten sen pitäisi voida tuoda raportteja valtuustoon muutoinkin kuin kerran vuodessa tarkastuskertomuksen yhteydessä.

En näe kohdan yksi riskiä kovinkaan suurena. Raportointimahdollisuus parantaisi valtuuston toimivaltaa ja mahdollisuuksia esim. harmaan talouden torjuntaan.

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen.

6 V Keskushallinnon organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset kaupunginvaltuuston työjärjestykseen sekä eräisiin johtosääntöihin

Teknisiä muutoksia johtosääntöihin jos/kun hyväksymme keskushallinnon uudistuksen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V Vartiokylän tontin 45052/1, tontin 45175/2 ja tonttien 45176/2-5 sekä katu-, puisto- ja raideliikennealueiden asemakaavan muuttaminen

ok. Kesko haluaa rakentaa uuden Citymarketin ja YIT:llä on tarkoitus toteuttaa hotelli, elokuvakeskus ja liiketilat sekä kaksi asuintornia.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Itäväylän pohjois- ja eteläpuolen yhdistämisen tiiviimmin toisiinsa, hotellin ja elokuvakeskuksen sekä liiketilojen ja neljän asuintornin rakentamisen. Kaavamuutoksen kokonaiskerrosala on 46 700 k-m², josta asumista on 16 800 k-m². Uutta rakennusoikeutta on kaikkiaan 31 100 k-m². Toteuttaminen edellyttää Itäväylän kattamista ja Itäväylän päälle ja viereen tulevien korttelien rakentamista yhtenä projektina.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Vihreät äänestyttivät autopaikkanormin ja Kokoomus asuntojen keskikoon. Molempia on sittemmin strategiassa rukattu… YTLK puolestaan on, mielestäni ihan fiksusti aikoinaan lausunut että ”Yleisten töiden lautakunta toteaa, ettei kaavassa esitetä vaatimuksia rakenteiden ja tunneleiden kaupunkikuvalliselle ilmeelle. Kehä I – Itaväylän risteyksen ratkaisusta ja tunnelista kokonaisuutena olisi tullut laatia yhteinen suunnitelma ja yhteinen asemakaava.”

Joka nyt, kun tuota Itiksen risteyksen suunnittelua seuraa, vaikuttaa todella fiksulta idealta. Mutta tehdään sitten pala kerrallaan.

2 V Laajasalon tonttien 49178/35-50, kortteleiden 49180-49185, 49187 ja 49188 sekä virkistys-, urheilu-, suojelu- ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen ja erityisalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11950; Hopealaakso)

ok. Laajasaloon osana Kruunuvuorenrannan rakentamista lisää asumista.

3 V Herttoniemen tontin 43011/13 vuokrausperusteiden määrääminen (Herttoniemi, Hitsaajankatu 7)

ok.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2013 vuosilomien vahvistaminen lomakautena

ok. Päästetään kaupunginjohtajat lomille.

4 Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan virkamatka IAPH:n konferenssiin

Esittelijä ehdottaa että oikeuttaisimme Helsingin Satama -liikelaitoksen puheenjohtaja Hannele Luukkaisen tekemään matkoineen seitsemän päivän virkamatkan Los Angelesiin 5.-11.5.2013. Virkamatkan tarkoituksena on osallistua kansainvälisen satamaliiton, International Association of Ports and Harbors (IAPH), konferenssiin. Kustannus 5000€.

Hiukan kyllä kyseenalaistan tarpeen lähettää poliittisita luottamushenkilöä toiselle puolelle maailmaa tällaiseen tapahtumaan. Etenkin kun tapahtuman ohjelma näyttää… Liikelaitoksen johdolle tällainen tapahtuma on varmastikin tarpeellinen.

5 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan opintomatka Skotlantiin 19. – 22.5.2013

ok. ”Tarkoituksena on tutustua kaupunkien kulttuuripolitiikan lisäksi Edinburghin tanssistrategiaan ja festivaalipolitiikkaan.” Kohde on hyvä sillä Edinburghin Fringe -festivaali on maailmankuulu. Toivottavasti sieltä saadaan virikkeitä.

6 Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Tukholmassa 24.-25.4.2013

ok. Jäi vielä viime viikolla pöydälle kun edustajien löytäminen oli yllättävän haastavaa. Meiltä on matkaan ilmoitettu jo Minerva Krohn, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure ja Jussi Chydenius.

7 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok. Viime viikolla pöydälle jostain syystä.

8 Lausunto seudullisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta 2013–2022 ja HSY:n vesihuollon toiminta-alueluonnoksesta 2014 

ok. Pyysin tämän viime viikolla pöydälle, jotta ehtisimme tutustumaan tähän kunnolla. Ja nyt on sitten harrastettu syväluentaa.

Paperihan on 99%:sti ok. Pientä viilausta toivomme vain muutamaan yksityiskohtaan liittyen Vasikka- ja Seurasaareen. Käytännössä säästettäisiin Vasikkasaaressa ja korjattaisiin Seurasaaren viemäri, joka vuotaa tällä hetkellä mereen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti

ok. Fiksuinta energiaa on energia, joka voidaan jättää tuottamattaa. Ei niitä tuulimyllyjäkään ihan turhan takia kannata pystyttää. Helsinki on nyt tutkinut keinoja, joilla kaupunki voisi vaikuttaa yksityisen sektorin energian kulutukseen.

Työryhmän ehdottamien uusien toimien vaikutus energiankulutukseen voisi olla yli 10 % jo vuoteen 2020 mennessä ja edelleen noin 20 % lisää vuoteen 2030 mennessä suhteessa vuoden 2010 tasoon.

Kaupungin suurimmat vaikutusmahdollisuudet ovat rakennusten lämmitykseen ja liikenteeseen liittyvissä ratkaisuissa. Kolmas olennainen vaikutuspa on kaupungin esimerkillinen toiminta sekä siihen liittyvä viestintä, valistus ja koulutus.

Työryhmä on jaotellut ehdotukset kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä on toimenpiteitä, jotka on aloitettu ja jotka ovat kohtuullisen helppoja ja kustannuksiltaan edullisia toteuttaa. Toisen ryhmän toimenpiteet edellyttävät enemmän taloudellista panostusta tai ovat muuten vaativampia toteuttaa. Kolmannen ryhmän toimenpiteet vaativat huomattavaa taloudellista panostusta, lisäselvityksiä ja eri päätöksentekoa.

Raportti on hyvä, mutta taannoisten strategianeuvotteluiden jälkeen, joissa saimme läpi Helsingin päästötavoitteen kiristämisen -30% tasoon vuoteen 2020 mennessä, jo päivittämisen tarpeessa. -30% tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä tehdään selvitys vuoden loppuun mennessä, joten tämän paperin lähettäminen vain ”tiedoksi” hallintokunnille lienee ok.

2 Valtuutettu Antti Valppaan toivomusponsi ilmaislipuista sotaveteraani-ikäluokille

ok. Sotainvalidit ja rintamaveteraanit saavat jo nykyisin ilmaisen matkakortin.

3 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Metroliikenteen turvapalvelujen hankinta

ok. Pöydältä parin viikon takaa. Olen yhä samaa mieltä: tällä kertaa turvapalvelut kannattaa hankkia sisäisesti.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Tonttien varaaminen Patolasta Ruokakesko Oy:lle päivittäistavara- ym. kauppaa ja sitä palvelevaa pysäköintiä varten

ok. Käskynhaltijantien varteen ollaan rakentamassa uutta kauppaa ja kaippa sen pihalla täytyy olla sitten parkkipaikkojakin. Alueelle on tulossa paljon uutta asutusta.

2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle

ok.

3 Asuntotontin varaaminen NCC Rakennus Oy:lle sääntelemättömään vapaarahoitteiseen omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon (Herttoniemi, Hitsaajankatu 7, tontti 43011/13 )

ok.

4 Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien varausehtojen muuttaminen (Jätkäsaari, tontti 20007/15)

Käytyjen neuvotteluiden perusteella sekä kaupungin asuntopoliittiset tavoitteet huomioiden todettiin, että asuntotuotantotoimistolle nyt Hitas-tuotantoon (=välimalli) varatun Jätkäsaaren projektialueen tontin 20007/15 varaus sopisi muutettavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Muutoksen jälkeen korttelikohtainen asuntokannan hallintamuotojakauma tuolla painottuisi säänneltyyn vuokratuotantoon, mutta Jätkäsaaren alueen asuntokanta pysyisi yhä monipuolisena.

5 Jätkäsaaren korttelin 20801 varauksen jatkaminen, siirtäminen ja varausehtojen tarkistaminen (Jätkäsaari, kortteli 20801)

ok. Sitra on vetäytynyt hankkeesta ja heidän toimitilojensa tilalle tulee Hitaskämppiä. Tämän oli tarkoitus olla kohde, jossa kokeiltaisiin ”rakennus- ja taloteknisiä sekä muita innovaatiota”. Tästä täytyy pitää kiinni vaikka Sitra on hankkeesta vetäytynytkin.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Suomenkielisen työväenopiston opetusosaston osastopäällikön viran täyttäminen

ok.

2 Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalveluosaston osastopäällikön viran täyttäminen

ok.

3 Suomenkielisen työväenopiston hallinto-osaston osastopäällikön viran haettavaksi julistaminen ja viran väliaikainen hoitaminen 1.5.2013 alkaen

ok.

4 Luokanopettajan ja lehtorin virkojen perustaminen opetusvirastoon

ok.