1 V 28.8.2013, Eräiden vuonna 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

ok. Opetuslautakunta haluaa ylittää vuoden 2013 talousarvion määrärahat 12,9 miljoonalla. Tätä perustellaan sillä että se on saanut vastaavasti valtiolta harkinnanvaraisia avustuksia ja ammatillisen koulutuksen valtionosuuksia vastaavan summan. Hyvä näin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 28.8.2013, Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle

Toisen kerran pöydältä. Tästä siis tänään päätetään.

Kysymys on hankala: jätteiden putkikeräysjärjestelmä aiheuttaa kustannuksia, mutta toisaalta sillä on myös selviä etuja.

Haittoja:
– kustannukset

Etuja:
+ raskaan liikenteen väheneminen: turvallisuus paranee, melu ja päästöt laskevat
+ roskapönttöjen pihoilta vaatiman tilan vapautuminen muuhun käyttöön
+ alueen ”imago-hyöty”: putkijätekeräysjärjestelmä on ”korkeatasoinen” ratkaisu
+ järjestelmätason kokonaispäästöt pienemmät

Kokoomus on kantanut huolta rakennuskustannusten noususta. Sikäli hetki on jännästi valittu, että autopaikkanormin, joka nostaa kustannuksia noin 10 kertaa jätejärjestelmää enemmän, kohdalla kustannuksista ei piitattu, vaikka alueelle on tulossa raideyhteys. Lisäksi vapaarahoitteisten asuntojen hinta määräytyy Helsingissä markkinoilla – ei vain rakennuskustannusten mukaan. Kruununvuorenrannassa tämä nousu aiheuttaa haasteita siis lähinnä kaupungin omalle Hitas- ja ARA-tuotannolle. Näiden kohteiden kohdalla taas olisi ihan yhtä mahdollista luopua myös autopaikkavelvotteista kuin jäteputkikeräyksestä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Henkilötietojen verkkojulkaisua koskevat muutokset kaupungin viestinnän ohjeisiin

ok. Selkeytetään päätöksistä tiedottamista. Henkilötietolaki asettaa yhä osin absurdejakin vaatimuksia sille, mitä tietoa saa olla netissä saatavilla. Välillä on vähän vaikea ymmärtää kaikkia nippeleitä – paperit kun ovat ymmärtääkseni aina kuitenkin ikuisesti nähtävillä kaupungin kirjaamossa, eivät vaan sähköisesti ja helposti verkossa, kuten julkisten asiakirjojen tulisi olla.

Muutoksiin ei ole paljon huomauttamista. Yhdestä kohdasta ajattelin vähän kysäistä:

12. kpl, uusi muotoilu:

– Päätösasiakirjat säilytetään kaupungin verkkosivuilla vähintään viiden päätöksentekoajankohtaa seuraavan vuoden ajan tai niin haluttaessa myös tätä pidempään. Tämä kuitenkin edellyttää, että asiakirjoista poistetaan muut henkilötiedot paitsi ne, joiden pitäminen verkossa on tiedottamisen vaatimukset ottaen huomioon perusteltua (esim. virkaan valitun nimi sekä asian käsittelyssä ehdotetut ja vaalissa ääniä saaneet henkilöt).

Mietin, että olisiko tässä kohdassa mahdollista linjata vaan ihan suoraan esim. ”päätösasiakirjat säilytetään kaupungin verkkosivuilla lähtökohtaisesti pysyvästi”. En ymmärrä miksei vuoden 2007 asiakirjat voisi olla enää näkyvissä. Ja itseasiassa kun monet kunnalliset prosessit (kuten esim. viime viikkoinen Roihuvuoren ala-asteen tapaus) kestävät toista kymmentä vuotta, olisi koko päätöshistorian helppo löytyminen todella hyvä juttu.

4 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yritysten verovelkaa koskevien tietojen julkisuutta ja luovuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

ok. Verojulkisuuslakia muutetaan ja Helsinki antaa lausunnon. Lain tavoitteena on harmaan talouden torjunnan edistäminen, ja toteammekin että tarkoitus ja tavoite ovat erittäin kannattettavia ja toivomme lähinnä lisää ja tehokkaampia keinoja nykyisten parannusten lisäksi.

5 Oulunkylän sotaveteraanitalojen hallintaoikeuden jatkaminen

ok. Helsinki tukee veteraaneja erittäin edullisella lainalla:

– Lainoista ei peritä lyhennyksiä ja korkoa niin kauan kuin kiinteistö on sotaveteraanien palvelutalokäytössä, kuitenkin enintään 31.12.2018 saakka, samalla lainojen laina-aikaa pidennetään vastaavasti.

6 Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Perikentän kenttähankkeeseen

ok. Lämmitettävä tekonurmikenttä uusitaan. Ja Perikenttä ei ole kiljoitusvihe.

7 Helsingin Kansainvälisen koulun avustuksen jatkaminen

ok. Avustusta tonttivuokraan ja koulukiinteistön rakentamisesta johtuvien lainakustannusten maksamiseen enintään 120 000€.

Helsingin Kansainvälisen koulun toimiminen Helsingissä on kaupungin elinkeinopolitiikan ja kansainvälistymiskehityksen turvaamiseksi perusteltua. Opetuslautakunta puoltaa avustuksen maksamista.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristölupahakemuksesta (Konala)

ok. Vuonna 1999 annetun luvan mukainen toiminta saa jatkua kunhan ympäristöhäiriöiden minimoinnista pidetään huolta.

Screenshot_6_17_13_3_22_PM

2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rudus Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Konala)

ok. Vuonna 1999 annetun luvan mukainen toiminta saa jatkua kunhan ympäristöhäiriöiden minimoinnista pidetään huolta. Edellisen vieressä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Rakennuskiellon määrääminen Kallion tontille 11330/3 (nro 12197, Kaupunginteatteri)

ok. Kaupunginteatteria ollaan suojelemassa ja nyt sitten rakennuskielto kunnes uusi asemakaava valmistuu.

2 Kahden asuntotontin varaaminen hintakilpailulla myytäväksi

ok. ”Ehdotetaan, että kaupunginhallitus päättäisi varata kaksi pienehköä aikaisemmin varaamatonta tonttia hintakilpailun järjestämistä varten sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon luovutettavaksi.”

Toinen Vanhankaupungista ja toinen Mellunkylästä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2012

ok. Yksityisen ja julkisen sosiaalihuollon piirissä toimiva sosiaaliasiamies on arvioinut vuosittain myös satoja sosiaalihuollon asiakkaille tehtyjä päätöksiä sekä tutustunut asiakkaiden rekisteritiedoissa olleisiin kirjauksiin. Vuotta 2012 koskeva selvitys on koottu kolmen sosiaaliasiamiehen asiakasyhteydenotoista, ja heille työssään kertyneistä havainnoista.

2 Opiskeluterveydenhuoltoa koskeva selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

ok. Lausunto antaa aika ruusuisen kuvan opiskelijaterveydenhuollosta Helsingissä.

3 Lausunto kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelutyöryhmä väliraportista

ok.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Oikaisuvaatimus koskien työterveyskeskuksen kliinisiä laboratoriotutkimuksia

ok. Helsinki toteaa että ”Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteluja, jotka antaisivat aihetta hankintapäätöksen muuttamiseen. Hankintaoikaisuvaatimus on hylättävä.”.

2 Työterveyskeskuksen toimintaperiaatteiden täydentäminen

ok. Melkoisen hintava sakkomaksu.

3 Liikuntaviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan ottaminen

ok. Valitsemme Kirsti Laineen 5129,82 euron suuruisella palkalla.

4 Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen AK- Marin Oy:n kanssa

ok.

5 Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Helsinki Stadion Management Oy:n kanssa ns. Perikenttäalueesta

ok.