Kevään viimeinen kaupunginhallitus! Mukana muutama mielenkiintoinen kaava-asia ja lausuntoja terveydenhuoltoon liittyen. Seuraavan kerran kokoustamaan vasta 5.8.! Loma! Koko esityslista löytyy täältä.

Kokouksen jälkeen kaupunginhallitus lähtee muutaman päivän matkalle Milanoon ja Torinoon. Ohjelma näytti sisältävän ainakin muotoilua – Torino oli vuoden 2008 WDC-kaupunki ja Milanossakin tutustumiskohteet näyttivät ainakin liippaavan teemaa. Raportoin reissusta erikseen.

3 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimintaa koskevassa kanteluaisassa

ok.

Jarne Atsari oli kannellut Hannu Penttilästä ja Jussi Pajusesta eduskunnan oikeusasiamiehelle.Syynä se että Atsarin lähettämään sähköpostiviestiin ei ollut vastattu. Tätä on kaupunginhallitus aikanaan jo pahoitellut. Itse asiaa, eli kaupungin osaomistaman Arabian palvelut oy:n toimintaa, myös ilmeisesti selviteltiin.

4 Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin

ok. Noin 1,4 miljoonaa euroa erilaisiin tutkimuksiin. Mm. melua, pilaantuneisuutta ja vaihtoehtoarviointia.

5 Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:n kampusratkaisut

ok. Hanke vaikuttaa hyvältä.

Metropolian tilastrategiaa viedään eteenpäin. Nykyisin AMK toimii hajautetusti kahdessakymmenessä eri toimipisteessä, tulevaisuudessa pisteitä olisi tarkoitus olla neljä: Leppävaara, Myyrmäki, Myllypuro ja Arabianranta.

Uudisrakentaminen rahoitettaisiin pitkälti myymällä nykyisin käytössä olevat kiinteistöt.

Vuotuisiakin säästöjä lupaillaan syntyvän:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilastrategian yhteydessä esitetyissä laskelmissa uuden kampusmallin myotä säästettäisiin vuokra- ym. kustannuksissa vuositasolla noin 7,5 miljoonaa euroa, josta noin 5,1 miljoonaa euroa Myllypuron kampuksen rakentamisen myotä.

Lisäksi tällainen ”kampus” tietysti antaa positiivisia vaikutuksia koko Myllypurolle. Hyvä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Veikko Laine Oy:n asemakaavan muutoshakemus Tapaninkylän tonteille 39374/2 ja 3

Screenshot_6_23_13_1_34_PM-2

Tämä mietityttää. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 6.9.2011 kokouksessaan torpannut Veikko Laine Oy:n asemakaavamuutoshakemuksen, jolla olisi muutettu 200 metriä Tapanilan asemalta sijaitseva teollisuuskiinteistötontti asuinkäyttöön. Myös viereisen kaupungin omistaman tontin olisi voinut samassa yhteydessä muuttaa.

Jos johonkin pitäisi Helsingissä täydennysrakentaa, ja nimenomaan asuntoja, niin asemaseutujen välittömään läheisyyteen. Teollisuustoiminnan sijoituspaikka kaupunkirakenteesa ei ole juna-aseman vieressä.

Uskoisitteko että tämä näkymä on 200 metriä rautatieasemalta?

Uskoisitteko että tämä näkymä on 200 metriä rautatieasemalta Helsingissä?

Esityksessä viitataan tarpeeseen säilyttää asemanseuduilla ”työpaikka-alueita”. Nykyisellään tontti ei kuitenkaan ole tehokkaassa käytössä ja itseasiassa selailemalla muutaman vuoden takaista selvitystä ”Yritystoiminnan edellytysten parantaminen Helsingin esikaupunkialueiden asemanseuduilla”, saa Tapanilan asemanseudusta varsin erilaisen kuvan. Siellä esim. löytyy liiketiloille kaavavarantona noin 32000k-m2. Eli liikekiinteistöille löytyy tilaa, jos vaan kysyntää olisi.

Screenshot_6_23_13_1_17_PM

Olisiko tässä nyt syytä siis palauttaa kaava valmisteluun ja rakentaa niitä asuntoja, joita seudulle kipeästi kaivataan lisää?

2 Vallilan korttelin 390 osan ja katualueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12209, Pasilan konepaja)

ok. Vallilan VR:n konepaja-alueen rakennuskieltoa jatketaan aina kaksi vuotta kerrallaan kunnes kaavat ovat valmita. Tällä erää vuoteen 2015. Aluehan on upea kokonaisuus.

3 Vallilan eräiden korttelien ja tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12202, Vallilan teollisuusalueen Sturenkadun pohjoispuolinen alue)

ok. Asemakaavoja valmistellaan.

4 Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta (Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet, asemakaavan muutos nro 12060)

ok. Päätös aikanaan mielestäni valitettava, mutta tällä mennään. Nyt siis lausutaan vain valitusluvan myöntämisestä korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen. Ja kaupunginhallitus toteaa että painavaa syytä valitusluvan myöntämiseen ei oikein ole ja toisaalta vaikka valituslupa heltiäisikin, niin toissijaisesti pyydetään valituksen hylkäämistä aiemman päätöksen mukaisesti.

Kyllä Suomessa selvästi valittaa saa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto rajat ylittävää terveydenhuoltoa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä koskevasta hallituksen esityksestä ja asetusluonnoksista

ok. Kaupunginhallitus lausui potilasdirektiivin toimeenpanosta 18.3. kokouksessaan. Nyt sitten lausutaan valmiista lakiehdotuksesta. Minun rajallisen ymmärtämykseni mukaan ihan asiallinen ratkaisu on ministeriössä tähän asiaan löydetty.

Lakiesityksen pääasiallinen sisältö löytyy täältä.

Esityksen mukaan potilaalla on oikeus korvaukseen vain sellaisesta EU- tai ETA- valtiossa tai Sveitsissä annetusta hoidosta, joka kuuluu suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelyä ja ylläpitämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettaisiin palveluvalikoimaa määrittelevä toimielin, jonka toimintamenoista vastaisi valtio. Palveluvalikoimaan kuuluisi ehdotuksen mukaan lääketie- teellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus. Palveluvalikoimaa noudatettaisiin sekä julkisessa terveydenhuollossa että sairausvakuutuslain mukaisten sairaanhoitokorvausten korvausperusteena.

Esityksessä ehdotetaan, että kunnan olisi järjestettävä toisessa EU-valtiossa vakuutetulle henkilölle julkisen terveydenhuollon palvelut ilman syrjintää samojen perusteiden mukaisesti kuin Suomessa asuvalle, mikäli tällainen henkilö hakeutuu kyseisten palvelujen piiriin. Esityksen mukaan toisessa EU-valtiossa vakuutettujen henkilöiden vastaanottoa julkisessa terveydenhuollossa voidaan poikkeustilanteissa rajoittaa määräaikaisesti

2 Opiskeluterveydenhuoltoa koskeva selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Kesällä 2012 Helsinki antoi Aluevalvontavirastolle selvityksen terveydenhuoltolain mukaisista henkilöstömitoituksista. Aluehallintovirasto puolestaan katsoi 14.5.2013 että ilmoitetut henkilöstömitoitukset eivät olleet riittäviä, vaan alittivat sen, mitä ”on pidettävä riittävänä ja asianmukaisena”. Ja nyt kaupunki sitten puolestaan vastaa Aluevalvontavirastolle.

Vastaus on riittävä muttei hyvä. Erityisesti ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuoltoon liittyen olisi lausunnossa hyvä mainita jotain lisää. Valmistelemme huomiseksi muutosehdotuksen.

3 Lausunto kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelutyöryhmä väliraportista

ok. ”Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa on jo vuosien ajan kehitetty omaishoitoa lausunnolla olevan omaishoidon kehittämisohjelman mukaisesti.”

ja ohjelmassa puolestaan:

”Ohjelmassa esitetään vastuuhenkilön nimeämistä omaishoitajan ja hoidettavan tueksi sekä kaikille sopimusomaishoitajille oikeutta lakisääteiseen vapaaseen ja säännöllisiin terveystarkastuksiin. Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja tulee hyödyntää nykyistä paremmin.”

”Omaishoidon tukea saavien henkilöiden omaishoitajien tekemä hoitotyö säästää kuntien sosiaalipalvelujen menoja arviolta 1,1 miljardia euroa vuonna 2013.”

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Tietokeskuksen kehittämispäällikön viran täyttäminen

ok. Valitsemme virkaan Merja Kosken 5130 euron palkalla.

2 Lauttasaaren liikuntapuiston peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Hyväksymme 1,5 miljoonan euron hankesuunnitelman.

Peruskorjauksen tavoitteina on monipuolistaa kentän urheilumahdollisuuksia. Kenttäalueen ulkopuolelle rakennetaan ulkokuntosali, tekniikkarata, panna-areena sekä parkour- ja kiipeilyalue. Skeittipaikalle on tilavaraus. Pelikentälle asennetaan tekonurmi ja kiertävä juoksurata pinnoitetaan joustavalla kestopäällysteellä. 2/4-raitaisen juoksuradan pituus tulee säilymään 350 metrissä.

3 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys kantelun johdosta koskien kaupungin menettelyä sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmia koskevassa asiassa

ok. Todetaan että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan kaupunki on toiminut asiallisesti.

4 Työterveyskeskuksen toimintaperiaatteiden täydentäminen

ok.