Huomisen keskiviikon valtuusto lienee sutjakampi kuin muutama edellinen kokous kun listalla ei ole suuria tunteita herättäviä kysymyksiä Roihuvuoren ala-astetta lukuunottamatta eikä valtuustoaloitteita. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 Helsingin Energian vuoden 2012 toteutumaton sitova tavoite

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 3.6..

TARKASTUSLAUTAKUNTA

4 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2012 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta 2012

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 13.5. Tiivistelmän tiivistelmä:

Talousarvion 101 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutui 77 (76 %) ja 70 sitovasta taloudellisesta käyttötalouden tavoitteesta toteutui 52 (74 %). Sitovia investointitavoitteita oli 69, joista 50:n osalta talousarviomääräraha ei ylittynyt (72 %).

5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 23.5..

On tää meidän kaupunki vaan aivan valtaisa apparaatti. Toimintakulut kokonaisuudessaan noin 4,56 miljardia euroa. Koko tilinpäätös löytyy täältä. Muutamia poimintoja:

– Vuoden 2012 tilikauden tulos oli 145,0 milj. euroa ja ylijäämä 138,9 milj. euroa. Tulos muodostui 104 milj. euroa talousarviota paremmaksi erityisesti talousarviota paremmasta toimintakatteesta peruspalveluntuotannossa, talousarviota suuremmista valtionosuustuloista, talousarviota pienemmistä korkomenoista sekä talousarviota suuremmista maanmyyntituloista Kamppi-Töölönlahti -alueella.

– Verotuloja kertyi 19,0 milj. euroa (0,7 %) enemmän kuin vuonna 2011. Kunnallisveroa kertyi 88,3 milj. euroa (4,0 %) ja kiinteistoöveroa 2,2 milj. euroa (1,2 %) enemmän kuin edellisvuonna, yhteisöveron määrä pieneni 71,5 milj. eurolla (-21,3 %).

– Vuoden 2012 investointimenot olivat 649,6 milj. euroa. Liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 166,9 milj. euroa ja muun toiminnan investoinnit 482,7 milj. euroa.

– Lainakanta on kasvanut vuodesta 2008 vuoteen 2012 lähes kaksinkertaiseksi. Vuonna 2012 lainakanta pieneni 84,6 milj. euroa edellisestä vuodesta.

– Lainaa on nyt 1986€ per asukas eli yhteensä 1,2 miljardia euroa.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

ok. Jouko Kajanojan tilalle Joonas Leppänen.

7 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

ok. Markus Kalliolan tilalle Taina-Maaria Heikkilä ja Heikki Kaislanen Taina-Maaria Heikkilän tilalle varajäseneksi.

8 Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

ok. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa ensin 8.4. ja 15.4., jonka jälkeen asia palautui vielä kerran valmisteluun, koska kaupunginhallituksen enemmistö toivoi tarkastussäännön muuttamista siten että tarkastuslautakunta (, jonka lakisääteisen tarkastuskertomuksen käsittelimme tuossa juuri hiukan aiemmin) voi tuottaa lisäksi erillisiä raportteja kaupungin toiminnasta. Muutettu esitys meni läpi sitten kaupunginhallituksessa 3.6..

Lautakunta voi harkintansa mukaan laatia valtuustolle arviointikertomuksen lisäksi erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävissä asioissa. Näistä hankitaan ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä raportin kanssa.

Muutos on mielestäni hyvä. Helsinki on niin suuri toimija, että hiukan ärhäkämpi vahtikoira pitämässä valtuuston puolta ei ole haitaksi.

9 Helsingin kaupungin hallintosäännön muuttaminen

ok. Teknisluonteisia muutoksia hallintosääntöön. Johtuvat sosiaali- ja terveysviraston perustamisesta.

10 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 27.5..

Ajattelin että tässä asiassa voisin käyttää lyhyesti puheenvuoron ja peräänkuuluttaa Oopperan tilojen, erityisesti Alminsalin, laajempaa käyttöä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

11 Talousarvion määrärahan ylittäminen määräalan ostamiseksi Östersundomista (Gumbölen kylän tila Kusas RN:o 2:34)

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 10.6..

12 Sörnäistenniemen asuntotonttien ym. vuokrausperusteet (Sörnäinen, Kalasatama)

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 10.6..

13 Keinutien ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 27.5..

14 Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannus

ok. Käsitelty kaupunginhallituksessa 10.6..

Kuva: Raimo Mäkelä / Panoramio

Kuva: Raimo Mäkelä / Panoramio

Tämä herättää varmaan valtuustossakin vielä suuria tunteita ja keskustelua.

Valinta ei ollut minulle helppo. En oikein ymmärrä kaiken epäonnistuneen betonibrutalismin suojelemista. Päädyin kuitenkin kannattamaan peruskorjausta huonoista vaihtoehdoista vähiten huonona. Tarkemmat perusteluni löytyvät kh-blogauksista.

Sen takia olinkin erittäin ilahtunut arkkitehti Osmo Lapon mielipidekirjoituksesta lauantain Helsingin Sanomissa:

Ark­ki­teh­ti-leh­den 12/1967 esit­te­lys­sä kou­lun suun­nit­te­li­ja Aar­no Ruu­su­vuo­ri ker­too käyt­tä­neen­sä har­vaa kan­ta­vaa pi­la­ri­run­koa teol­li­suus­hal­lien ta­paan mah­dol­lis­taak­seen vä­li­sei­nä­muu­tok­set tu­le­vai­suu­des­sa. Kan­ta­va ra­ken­ne on jul­ki­si­vu­ver­houk­sen ta­ka­na, jo­ten jul­ki­si­vu­jen uu­si­mi­nen käy­nee luon­te­vas­ti ny­ky­ai­kais­ta ele­ment­ti­tek­niik­kaa hyö­dyn­täen.

Nyt oli­si hy­vä ti­lai­suus so­vel­taa uu­sia kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen ener­gia­sääs­tö­oh­jei­ta ja teh­dä kou­lun pe­rus­kor­jauk­ses­ta eko­te­ho­kas esi­merk­kip­ro­jek­ti. Ra­ken­nuk­sen kom­pak­ti muo­to ja ra­ken­teel­li­set omi­nai­suu­det ovat täs­sä hy­vä­nä läh­tö­koh­ta­na.

Li­säk­si ra­ken­nuk­sen kah­den­tu­han­nen ne­liö­met­rin suu­rui­sel­le ta­sa­ka­tol­le oli­si asen­net­ta­va au­rin­ko­pa­nee­lit ja teh­tä­vä sin­ne ”au­rin­ko­voi­ma­la”. Se so­pi­si myös ra­ken­nuk­sen mo­der­niin il­mi­asuun ja sen suun­nit­te­li­jan aja­tus­maail­maan.

Sen vuoksi ajattelinkin tehdä asiaan ponsiesityksen, jossa varmistetaan se että peruskorjaus toteutetaan energiaa säästäen, sisätilaratkaisuja tarpeen vaatiessa uudistaen ja vaikka sitten viherkatto tai aurinkopaneeleja katolle. Saatais tähän asiaan edes jotain positiivista. Rakennustahan ei vielä ole suojeltu, joten alkuperäisajatuksia kunnioittava peruskorjaus voisi mahdollistaa uusia ratkaisuja.

15 Toukolan tontin 23669/21 asemakaavan muuttaminen (nro 12122, Arabiankatu 8)

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 27.5.. Tää on tosi hyvää täydennysrakentamista! Torni Arabiaan!

Screenshot_5_25_13_12_14_PM

Tontille voi kaavamuutoksen jälkeen rakentaa 12-kerroksisen asuinrakennuksen, joka muodostaa Kaj Frankin aukion reunalle muuta rakennuskantaa hieman korkeamman maamerkin kuitenkin siten, että Arabian tehdasrakennus säilyttää hallitsevan asemansa kaupunkisilhuetissa.

16 Vanhankaupungin korttelin 27930 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12158, Forsbyn tilan renkitupa)

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 27.5..

Screenshot_5_25_13_12_19_PM

Asemakaavan muutosehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa Helsingin syntysijoilla, Kellomäen rinteessä sijaitsevan Forsbyn tilan entisen renkituvan muuttaminen asuinkäyttöön ja mahdollistaa palaneen piharakennuksen korvaaminen 1 ½ -kerroksisella asuinrakennuksella. Korttelialueen yhteenlaskettu kerrosala on 450 k-m2.

17 Haagan korttelien 29179 ja 29180 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12168, Hopeapolun ympäristö)

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 27.5.. Lisää asuntoja, hyvä.

Screenshot_5_25_13_1_03_PM

Asemakaavaa muutetaan siten, että 1970–80 -luvuilla rakennettuja toimisto- ja asuntolatiloja on mahdollista muuttaa asunnoiksi.

18 Malmin korttelin 38152 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12170, Tullivuorentien eteläpuoli)

Screenshot_6_2_13_10_16_PM

Screenshot_6_2_13_10_26_PM

600-700 asukkaan uusi asuinalue. Täydennysrakennetaan Malmia. Esirakentamiskustannukset Helsingille noin 7,3 – 8 miljoonaa euroa + alv. Per neliö kustannukset ovat 165€. Tontinvuokrauksen tuloiksi kaupungille on arvioitu noin 500–550 euoa/k-m2. Näin. Vaikka alue tuleekin sijaintinsa vuoksi pohjaamaan pitkälti autoilulle, on tämä ihan ok kaava.

19 Malmin tontin 38320/7 ja yleisen pysäköintialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12143, Miljan palvelutalo)

ok. Vanhusten palvelutaloon rakennetaan kaksi kerrosta lisää ja saadaan 16 asuntoa.

Screenshot_6_6_13_5_50_PM

”Rakennuksen korottaminen on luontevaa, taloudellista ja vaikutus kaupunkikuvaan on positiivinen.”

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

20 Kaupunginorkesterin intendentin virkaan ottaminen

ok. Käsiteltiin kaupunginhallituksessa 3.6.. Valitsemme hommaan pätevän oloisen Gita Kadambin.