Tänään kokouksessa taas pitkähkön näköinen lista, mutta ei pitäisi olla yhtä paljon keskusteltavaa kuin viime viikolla, jolloin kokous venyi oikein huolella. Listalta löytyy taas mm. asemakaavoja, lausuntoja, henkilövalintoja, lautakuntien matkoja ja ruotsinkielisten koulujen hallinnon uudistamista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 9.10.2013, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta

Demarit valitsevat Petra Jääskeläisen Risto Kolasen varajäseneksi

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.10.2013, Lauttasaaren tontin 31038/12, katualueen ja maanalaisten tilojen asemakaavan muuttaminen (nro 12079, Lauttasaaren ostoskeskus)

ok. Lauttasaareen rakennetaan ostoskeskuksen paikalle uusi ja uljaampi, johon liittyy myös asumista. Samaan yhteyteen tulee myös Länsimetron sisäänkäynti. Hyvältä vaikuttaa. Kaavaa on edellisestä kierroksesta muutettu siten että liiketilaa on vähemmän, asuntoja enemmän ja asunnot saavat olla pienempiä. Myös parkkipaikkoja on vähemmän. Tällöin rakentamisesta tulee kannattavampaa. Hankkeella alkaa olla jo vähän kiire kun Länsimetro uhkaa kuitenkin jonain päivänä valmistua.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-23_Khs_33_El_AE58CF13-FB18-4BFB-B742-D4E23EC125DC_Liite.pdf

2 V 9.10.2013, Laajasalon korttelien 49287- 49297 ja puisto-, vesi- ja katualueiden sekä venesataman asemakaavan hyväksyminen (nro 12130, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2)

Pöydältä. Kyseessä siis Kruunuvuorenrannan osa, johon suunnitellaan myös ”meritukikohtaa”, jolle varataan kaavassa paljon tilaa. Meritukikohdan rakentamiseen ei ole varattu rahaa investointibudjetissa. Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnossa onkin fiksusti sanottu:

Alueen eteläosaan on suunniteltu liikuntaviraston merellinen tukikohta, joka palvelisi Helsingin ranta- ja vesialueita. Rakennushanke ei sisälly vuoden 2013 talousarvion liitteenä olevaan investointiohjelmaan vuosiksi 2013-2017. Vuoden 2014 talousarvioraami on laadittu strategiaohjelmaehdotuksessa strategiakaudelle asetetun vuotuisen 435 milj. euron investointitason mukaisesti. Koko strategiaohjelmakauden investointitasot tasot ovat kauttaaltaan vuoden 2013 talousarvion investointiohjelman pohjana olleita suunniteltuja investointitasoja alempia. Merellisen tukikohdan rahoitus on siten jatkossakin epävarma. Kaavamääräysten tulisi olla mahdollisimman väljiä, jotta rakennukselle varattua aluetta voidaan hyödyntää joustavasti alueen julkisten palvelutarpeiden kehittyessä.

Erityisesti viimeinen lause on hyvä. Pitäisikö kaavaa vielä muuttaa Tasken ehdotuksen suuntaiseksi? Kyseessä kartassa violetti alue:

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-16_Khs_32_El_B1C56CFD-5BFA-409B-A7CE-A57480091487_Liite.pdf

Sitäkin jäin hiukan miettimään sitä että onko merikeskuksen oltava yksikerroksinen. Eikö voida kaavoittaa merikeskusta, jonka ylempiin kerroksiin sijoittuisi asuntoja hiukan Kampin keskuksen tyyliin? Samalla saataisiin mahdollisesti osa meritukikohdan rahoituksesta kasaan.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V 9.10.2013, Taidemuseon johtajan virkaan ottaminen

Maija Tanninen-Mattila

Maija Tanninen-Mattila

Peräkkäisissä kokouksissa päästään valitsemaan väkeä kulttuurielämän johtopaikoille! Tällä kertaa valitaan johtaja Taidemuseolle Janne Gallen-Kallelan-Sirénin tilalle. Esittelijä ehdottaa museon johtokunnan valinnan mukaisesti virkaan Maija Tanninen-Mattilaa 6 800 euron palkalla. Tanninen-Mattila on varmasti oikea valinta, johtajakokemusta on jo Taidehallin ja Ateneumin johtajana ja näytöt selviä.

2 V 9.10.2013, Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Palvelusetelit otetaan käyttöön ja johtosääntöä muutetaan vastaavasti.

3 V 9.10.2013, Läntisen alueen ruotsinkielisten koulujen hallinnollinen yhdistäminen

ok. Vaikuttaa fiksulta. Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola ja Munksnäs högstadieskola yhdistetään hallinnollisesti yhtenäiseksi peruskouluksi.

Tehdyt arvioinnit tukevat siirtymistä yhtenäiseen peruskoulun malliin sekä hallinnollisesta että pedagogisesta näkökulmasta. Projektissa on luotu hyvä toimintamalli ja koulujen välille syntynyt yhteistyö koetaan positiivisena ja merkityksellisenä sekä opettajille että oppilaille. Palaaminen ennen pilottiprojektia vallinneeseen tilanteeseen (eli viisi koulua, joilla jokaisella oma rehtori, johtokunta ja budjetti) ei ole tarkoituksenmukaista.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Valtuutettu Matti Enrothin toivomusponsi vaihtelevien lumimäärien huomioimisesta talvikunnossapidon budjetissa

ok. Ikuisuuskysymys. Minkä kokoisiin lumitöihin pitää varautua talousarviossa? Vastauksessa kerrotaan että:

Varautuminen poikkeuksellisiin talviolosuhteisiin lisäresurssein esim. urakkasopimuksissa aiheuttaisi lisäkustannuksia myös normaaleina ja etenkin vähälumisina talvina. Talousarviossa on tarkoituksenmukaista jatkossakin arvioida katu- ja viheralueiden ylläpitoon tarvittavat määrärahat pitkänajan keskimääräisten talviolosuhteiden mukaisesti.

Niinpä.

4 Kaupunginmuseon johtokunnan virkamatka Liverpooliin, Iso-Britanniaan 30.10. – 1.11.2013

ok. Matkan tarkoituksena on tutustua Liverpoolin museoihin, museorakennuksiin ja näyttelyihin sekä museoiden toimintaan ja rooliin omassa kaupungissaan.

5 Rakennuslautakunnan virkamatka Hampuriin, Saksaan 3. – 5.10.2013

ok. Matkan tarkoituksena on tutustua Hampurin HafenCity’n, IBA-asuntomessuihin ja kansainväliseen puistonäyttelyyn.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014 – 2017

Esityksessä on on nostettu esiin hyvin se että ELY:n pohjasta puuttuu monia Helsingille tärkeitä KUHA-hankkeita (=”pieniä kustannustehokkaita hankkeita”), kuten esim. Jokeri 2:n vaihtopysäkkejä. Näitä olisi hyvä saada toteutettua suunniteltua enemmän.

Mutta sitten ihan lopuksi ehdotus toteaa että:

Edellä mainittujen lisäksi ELY-keskuksen tulisi varautua seuraavan kymmenvuotiskauden aikana ainakin seuraavien liikenteellisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseen:
– Kehä I/Itäväylän eritasoliittymä
– Länsiväylän parantaminen ja Koivusaaren eritasoliittymä
– Hakamäentien jatkeiden alustava yleissuunnitelma ja YVA.

Sanoisin että näistä osa on juuri sovitun 10 vuoden investointisuunnitelman hengen ja kirjaimen vastaisia. Koivusaaren eritasoliittymääkään tuskin kannattaa rakentaa, jos kaupungilla ei ole varaa toteuttaa nykyisiä suunnitelmia. Länsiväylän ”parantamisen” sijaan pitäisi myös tutkia mahdollisuudet muuttaa se bulevardiksi ainakin välillä Ruoholahti-Lauttasaari. (Samalla myös Koivusaari muuttuisi kannattavaksi hankkeeksi.) Hakamäentien jatkeille en usko löytyvän rahoitusta 2020-luvullakaan.

2 Automaattimetron tilannekatsaus

ok. Eihän tää ihan niinku Strömsössä ole mennyt, projektin valmiusaste on Siemensin mukaan elokuun lopun tilanteessa 55,8 % ja aikataulusta ollaan myöhässä noin kahdeksan kuukautta.

3 Valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi metsäisen suojeluverkon luomisesta

ok. ”Kaupunkisuunnitteluvirastossa vuoden 2012 alussa käynnistyneessä yleiskaavatyössä otetaan metsäinen suojeluverkosto huomioon.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta Haagan kortteleita 29179 ja 29180 ym. koskevassa asemakaava-asiassa nro 12168 (Hopeapolun ympäristö)

ok. Valittaja valittaa ja me toteamme että aiheetta.

2 Haagan, Lassilan korttelien 29179 ja 29180 sekä katualueiden (Hopeapolun ympäristö) asemakaavan muutoksen nro 12168 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

ok. Liittyy edellisen kohdan valitukseen.

Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon, vaikka päätös täytäntöönpanoa koskevana ei ole valituskelpoinen. Kaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei mitä ilmeisemmin ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen.

3 Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi asukastilojen järjestämisestä ja kulttuuri- ja asukastila Mellarin toiminnan kehittämisestä

ok. Huomattavan voimakassanainen vastaus. Tahtotila on selvillä! :)

Saatujen lausuntojen mukaan Mellunmäen alueella on tilojen suhteen useita mahdollisuuksia jatkaa Mellarin toimintoja. …

Kaupunginhallitus pitää Mellarin toimintaa erittäin suuressa arvossa ja luottaa hallintokuntien ja asukkaiden yhteistyön johtavan hyvään tulokseen vaikka tiettyä tilaa tai tarkkaa yhteistyön muotoa ei vielä pystytä toiminnalle osoittamaan.

4 Maanalaisen alueen varaaminen Kiinteistö Oy Valtakulmalle (2. kaupunginosa, Kluuvi, asema-aukio)

ok. SOK haluaa suunnitella lisätilaa maan alta Sokoksen ja Asematunnelin väliseltä alueelta. Kiinteistö- ja kaupunkisuunnittelulautakunnat puoltavat.

www.hel.fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2013_Halke_2013-09-23_Khs_33_El_55970A9C-0E17-429C-BB23-22CBFFCE5EB6_Liite.pdf

5 Ruskeasuon tontin varaaminen NCC Rakennus Oy:lle hotelli-, liike- ja palvelutilojen suunnittelua varten (Ruskeasuo, tontti 16748/5)

ok. Ruskeasuolle hotelli. Täydentää Manskua. Milloin päästään vastakkaiselle puolelle rakentamaan lisää?

Untitled__Liite_copy___page_5_of_22_

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän raportista ja lastensuojelun laatusuositusluonnoksesta

ok. Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunto raportista

Selvitysryhmä katsoo, että toiminnan parantamista tarvitaan kaikilla tasoilla: asiakastyössä, koulutuksessa, toiminnan ohjauksessa ja kansallisessa johtamisessa. Puutteiden korjaamiseksi selvitysryhmä ehdottaa yhteensä 54 lastensuojelua kehittävää toimenpidettä.

2 Virkojen perustaminen ja virkanimikkeiden muuttaminen sosiaali- ja terveysvirastossa

ok. Nimikkeitä ja virkoja.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi iltapäivätoiminnan järjestämisestä 1-2 luokkalaisille lukuvuonna 2013-14

ok. Esittelijä toteaa että:

Käyttösuunnitelmatarkistuksilla avustusmäärärahaa pystytään nostamaan noin 160 000 eurolla, mikä riittää paikan järjestämiseen kaikille hakuaikana paikkaa hakeneille olettaen, että arviolta noin 200 huoltajaa peruu kesän aikana iltapäivätoimintapaikan edellisten vuosien tapaan.

2 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi golfkentän avoimemman käytön mahdollisuuksista

ok. Talin golf-kentän toimintaa tuetaan vuosittain suoraan alhaisen tonttivuokran kautta ja sitten vielä erikseen mm. lainoittamalla. Helsinkiläisen kunnallispolitiikan ikuisuuskysymyksiä. Lainan myöntämiseen liittyen Mari teki viime syksynä ponnen kentän avoimemmasta käytöstä. Vastauksessa todetaan:

Helsingin Golfklubi on omalta osaltaan noudattanut vuonna 2009 solmittua sopimusta vieraspelaamisen helpottamisesta, joiltakin osin jopa omilla päätöksillä ylittänyt nämä ehdot. Viime vuonna kentällä pelatuista kierroksista noin kolmannes oli vieraspelaajien pelaamia. Kokonaisuutena vieraspelaamisen mahdollisuuksia Talin golfkentällä voi pitää tällä hetkellä vastaaviin kenttiin verrattuina vähintään kohtuullisina.

Jos Helsingin Golfklubi omistaisi itse Talin tontin, olisi siinä ollut jo vuosikymmeniä asutusta ja palloja lyötäisiin reikiin jossain kehäteiden tuolla puolen.