Tänään kaupunginhallituksen kokouksessa jatketaan talousarvioesityksestä keskustelua. Lisäksi listalla kiinnostavaa Hitas-sääntöjen muutos. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 6.11.2013, Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016

Tässä kohdassa pitäisi tänään päästä eteenpäin. Eli tänään on tarkoituksena sopia millaisesta pohjasta valtuustoryhmät aloittavat varsinaiset budjettineuvottelut. Toivottavasti saadaan kaikki ryhmät mukaan.

Raami on joka tapauksessa tiukka – strategian tuottavuustavoite ja investointikatto takaavat että ”jakovaraa” ei oikein ole. Lisämäärärahojen rahoitus tulisikin pääosin löytää säästöinä. Mistä? Sitä ei taida kukaan tietää.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 6.11.2013, Jätkäsaaren tontin 20007/15 vuokrausperusteet (Länsisatama, Jätkäsaari, 20007/15)

ok.

Hintatasossa 7/2013 (ind. 1891) laskettu k-m²-hinta olisi ko. tontin osalta 662 euroa (ns. alennettu ARA-hinta huomioiden noin 530 euroa). Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin noin 2,65 euroa/as-m²/kk (ns. alennettu ARA-hinta huomioiden noin 2,12 euroa/as-m²/kk).

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V 6.11.2013, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

ok. Kokoomus vaihtaa Arto Alajoutsijärven lautamieheksi.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Virkojen perustaminen ja virkojen nimikkeiden muuttaminen kaupunginkansliassa

ok. Uuden keskushallintoviraston, kaupunginkanslian, perustamisesta päätettiin viime keväänä. Nyt sitten päällikkötehtäviin tarvitaan uusia virkoja ja nykyisten virkojen nimikemuutoksia. Viisi uutta virkaa, viisi nimikemuutosta ja viisi ”organisaatioaseman muutosta ilman virkanimikkeen vaihtumista”. Kk-palkat näyttävät vaihtelevan 4 479,26 euron ja 6 000 euron välillä.

4 Kaupunginhallituksen edustajat ja varaedustajat lauta- ja johtokunnissa

ok. Otso valittiin kh:n varajäseneksi, jonka mukana tulee lautakuntien seurantaa. Idea on se että kaupunginhallituksen jäsen pitää huolta siitä että lauta- tai johtokunta tekee kaupunginhallituksen päätösten mukaista politiikkaa. Otsolle napsahtivat työväenopiston johtokunta ja varaseuranta nuorisolautakuntaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Energiatehokkuussopimuksen jatkaminen vuosina 2017-2020

ok. Esittelijä kertoo että Helsinki on ensimmäisen kerran vuonna 1993 tehnyt valtion kanssa sopimuksen yhteistyöstä energiansäästön alalla. Nyt voimassaolevalla sopimuskaudella (2008-2016) Helsinki on saavuttanut toteutetuilla energiansäästötoimilla jo noin 58 % vuodelle 2016 astetuista tavoitteista. Vuosina 2008 – 2012 toteutettujen tiedossa olevien uusien toimien säästövaikutus on lähes 75 GWh.

Esitteleijän mukaan vapaaehtoiset sopimukset ovat olleet käytännössä toimiva työkalu ja mahdollistaneet myös sen, että päätäntävalta sopivimmista energiatehokkuustoimista säilyy kaupungilla. Hyvä, näillä jatketaan sitten myös vuosina 2017 – 2020.

2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston lupahakemuksesta (Verkkosaari)

ok. Kaupunginhallitus yllättäen on ihan sitä mieltä että itse hyväksymänsä kelluvien asuntojen asemakaavan toteuttaminen on ihan ok.

”Rakennusvirasto hakee vesilain mukaista lupaa Helsingin Verkkosaaren kelluvien asuntojen asemakaava-alueen purku-, ruoppaus-, täyttö- ja rantarakentamistöiden suorittamiselle. Hakemuksessa haetaan lisäksi lupaa purkubetonin ja ruopatun sedimentin hyötykäyttämiselle meritäytöissä. ”

3 Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakassopimuksen hyväksyminen / Kaupunginhallituksen päätöksen 30.9.2013 § 1043 täydentäminen

ok. Täydennetään jo hyväksymäämme sopimusta siten että ”liikennelaitos -liikelaitos oikeutetaan allekirjoittamaan osakassopimus”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

ok. Valtio esittää ensi vuoden alusta käyttöönotettavaksi uutta rahoitusmallia (20 vuoden korkotuki) vuokra-asuntotuotantoon. Lisäksi yleishyödyllisyyssäännöksiä esitetään lievennettäviksi siten että korkotuetun ajan (20 tai 40 vuotta) jälkeen yleishyödyllinen yhtiö saisi myydä kohteet. Koko uudistuksen ajatuksena on kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen tekemällä siitä taloudellisesti houkuttelevampaa. Hyvä tavoite, keinotkin voivat toimia.

2 Kolmen Hitas-yhtiön hakemukset järjestelmästä irtautumiseksi, otto-oikeuden käyttäminen

ok. Tämä on kokouksen toinen isompi asia. Taustalla on kiinteistölautakunnan viime keväänä todella väliaikaisella enemmistöllä tekemä merkittävä päätös, jota kaupunginhallitus ei tuolloin alistanut. Olisi pitänyt.

Kiinteistölautakunta muutti Hitas-järjestelmän soveltamisohjetta siten että yli 30 vuotta vanhat Hitas-yhtiöt voivat hakea järjestelmästä irtautumista ilman yksimielistä päätöstä, jollainen aiemmin siis tarvittiin. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä että Hitasiin ei tule jäämään yksikään yhtiö, sen verran kannattavaa tämä osakkaille on.

Nyt kaupunginhallitus sitten alisti otto-oikeudellaan kiinteistölautakunnan päätöksiä, jotka ovat uuden soveltamisohjeen mukaisia. Esittelijän esityksessä päätöksiä ei kuitenkaan esitetä kumottavaksi. Pääsyy lienee se että kaupungin lakimiehiltä saamamme selvityksen mukaan päätös ei olisi ongelmaton.

Kaupunginhallituksella ei ole myöskään oikeutta velvoittaa Kiinteistölautakuntaa valmistelemaan ”uutta” soveltamisohjetta. Jos soveltamisohje halutaan palauttaa entiseen asuunsa, täytyy päätös tehdä kaupunginvaltuustossa.

Melkoinen soppa, yleisesti alan olla sitä mieltä että Hitas on järjestelmänä rikki ja muutenkin valuvikainen. Tulisi miettiä muitakin vaihtoehtoja kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi Helsingissä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi päiväkotien ja leikkipuistojen valaistuksesta

ok. Nykyinen varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Sanna Vesikansa oli huolissaan päiväkotien ja leikkipuistojen valaistuksesta viime vuonna. Kaupunki vastaa että ällös huoli:

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että varhaiskasvatusviraston tarvitsemat tilat ja pihat vuokrataan tilakeskukselta. Tilakeskuksen rakennuttamien uusien ja valaistuksen osalta peruskorjattavien päiväkotien ja leikkipuistorakennusten ulkovalaistus suunnitellaan ja rakennetaan aina kulloinkin voimassa olevien valaistussuositusten mukaisesti.