Huhhuh mikä viikko takana!

Ottamatta itse puheenaiheeseen sen enempää enää kantaa, niin ainakin keskustelujen mittasuhteettomuus tuli harvinaisen kirkkaasti esiin: viime viikolla päätimme tonttivarauksesta, joka maksaa kaupungille 0 euroa. Tällä viikolla päätämme puistokaavoja noin 70 miljoonan edestä, budjettiylityksiä 14 miljoonalla, talousarviosiirtoja 147 miljoonalla, avustuksia järjestöille kahdella miljoonalla, asuntokaavoja sadoille asunnoille, ohjaamme pyöräilyn kehittämistä strategisesti ja tulojakin tulee miljoonilla. Veikkaan että emme silti pääse tällä viikolla pääuutislähetykseen…

Mutta, kaupunki ei pysähdy yhteen arkkitehtuurikilpailuun. Eteenpäin, sano mummo hangessa. Koko esityslista liitteineen löytyy täältä. Itse hyppään viikoksi talvilomalle ja tällä kertaa kokoukseen osallistuu varajäseneni Jussi Chydenius.

1 V 29.1.2014, Eräiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen

ok. Aina ei kaikkia kustannuksia voida ennakoida vaikka kuinka budjetoitaisiin tarkasti. Nyt päätämme noin 14 miljoonan ylityksistä, jotka syntyivät seuraavasti:

Talous- ja suunnittelukeskus: 5 miljoonaa euroa. Määrärahojen ylityksessä ei ole kyse varsinaisesti uudesta kustannuksesta kaupungille, vaan siitä että virastojen menoiksi normaalitilanteessa kirjattavia lomapalkkamenoja on jouduttu kirjaamaan keskitetysti.

Rakennusvirasto: 3,6 miljoonaa euroa. 2013 kevään runsaat lumityöt aiheuttivat budjetin ylittymisen.

Kulttuuritoimi: 36 205 euroa, korjaus Kansallisoopperan avustukseen ansiotasoindeksin arvioitua nopeamman muutoksen vuoksi.

Henkilöstökeskus: 5 miljoonaa euroa, ylitys on seurausta ennakoitua suuremmasta Kevan jälkilaskutuksesta. Liittyy kaupungin eläkkeisiin siis.

Kulttuuritoimi: 27 000 euroa, Malmin kulttuuritalolle on hankittu digiprojektori, ylitysoikeus on elokuvasäätiöltä saatua 27 000€ euroa valtion tukea varten.

Talous- ja suunnittelukeskus: 50 000€, tekninen siirto. Ei ylitä sitovaa tasoa.

2 V 29.1.2014, Vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2014 talousarvioon

ok. Ja tässä kohdassa puolestaan siirretään viime vuodelle budjetoituja hankkeita, jotka eivät syystä tai toisesta vielä toteutuneet vuonna 2013, vuodelle 2014. Ylitysoikeus edellyttää vastaavan määrärahasäästön osoittamista vuodelle 2013.

Käyttötaloudessa ylityksiä on 22,34 miljoonan, investointiosassa 105,22 miljoonan ja rahoitusosassa 16,90 miljoonan edestä. Lisäksi ”Kamppi – Töölönlahtirahastosta” 2,25 miljoonan ylitysoikeus. Yhteensä noin 146,7 miljoonaa.

Koko lista ylitysoikeuksista löytyy täältä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 29.1.2014, Töölönlahden puiston puistosuunnitelman (VIO 5559-1) hyväksyminen

ok. Tässä on tapaus, joka kertoo hyvin kaupungin päätöksenteon monimutkaisuudesta.

Töölönlahdelle on tehty uljas puistosuunnitelma, jonka kustannusarvio on melkoinen, 66 miljoonaa euroa. Kustannukset syntyvät erityisesti esirakentamisesta – alue on lähinnä täyttömaata ja esittelyn mukaan ”täytön alla on savipehmeikköä, joka on paksuimmillaan noin 20 m. Pehmeikkö on yläosastaan liejuista ja hyvin painumaherkkää. Nykyinen vesialue on mataloitunut suunnittelemattomien täyttöjen johdosta ja Töölönlahden ranta- alue on täytöstä johtuvien aiempien sortumien vuoksi epävakaassa tilassa.”.

Kovan hintansa vuoksi puisto ei olekaan mahtunut seuraavien kymmenen vuoden investointisuunnitelmaan, joten nyt aiotaan edetä suunnitelman suuntaan ”väliaikaisjärjestelyin”, joiden kustannukset vuosille 2015-2023 ovat yhteensä ”vain” noin 20 miljoonaa euroa.

Liite_pdf

Eli vaikka me nyt päätämmekin 66 miljoonan euron puistosuunnitelmasta, niin todellisuudessa tätä suunnitelmaa ei toteuteta tällaisenaan koskaan, vaan jokin tuleva kaupunginhallitus ja valtuusto saavat sitten 2020-luvulla päättää mitä alueelle tehdään jos tehdään. Melko todennäköisesti nyt toteutettavaa ”väliaikaisjärjestelyä” ihastellaan alueella vielä 2050-luvullakin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 29.1.2014, Oulunkylän, Maunulan tonttien 28319/2 ja 28320/7 asemakaavan muuttaminen (nro 12198)

ok. Pieni täydennyskaava Maunulaan. Kaksi kerrostaloa, noin 80 asukasta lisää.

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-01-20_Khs_3_El_08430062-A723-4F6E-A270-0325D9ED4D94_Liite_pdf

2 V 29.1.2014, Oulunkylän ja Haagan puisto- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Oulunkylän, Haagan ja Pakilan puisto- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12185, Keskuspuiston keskiosa)

Yleiskaava 2002:n yhteydessä merkityn Keskuspuiston alueen viimeinen asemakaavoittamaton osa. Tällä kaavalla on siis tarkoitus säilyttää nykytila ja turvata Keskuspuisto virkistyskäyttöön. Samalla sitten mm. suojellaan Pirkkolan urheilupuiston rakennuksia jne.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-01-20_Khs_3_El_0F1354BE-82D5-4885-862A-B50CB31BE330_Liite_pdfKuvaa klikkaamalla pääsee katsomaan tarkempaa karttaa (pdf).

Kaupunkisuunnittelulautakuntaa puhutti tässä asiassa lähinnä Pirkkolan urheilupuiston uimahallin suojelun aste. Ja se mietityttää minuakin. Nyt sr-1 -suojelumerkintä kuuluu seuraavasti:

Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat sisääntuloaula ja siihen liittyvät kahviotilat, uima-allas ja pallokenttäosasto sekä muut uimahallin yleiset tilat. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa tms. saa tehdä sellaisia korjaus- muutos- tai lisärakentamistoimenpiteitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten rakenteiden, rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen.

Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Laajempia korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee hankkeeseen ryhtyvän teettää asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys, joka on liitettävä lupahakemukseen. Ennen lupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Liikuntalautakunta lausui lausunnossaan seuraavasti:

Liikuntalautakunta katsoo, että uimahallirakennuksen kaavamerkintä on liian yksityiskohtainen. Jos kaava vaatii, että korjaushankkeeseen ryhtyvän tulee teettää asiantuntijalla rakennushistoriaselvitys sekä lähettää korjaussuunnitelma lausuttavaksi museoviranomaiselle, on korjaushankkeen kontrolli tiukin mahdollinen. On kuitenkin annettava mahdollisuus, että pätevä suunnittelija pystyy esittämään kohteeseen uusia materiaali- ja kiintokalusteratkaisuja, jotka toimivat paremmin kuin 1960-luvulla kehitetyt. Esitetty kaavamääräys ei anna mahdollisuutta muuttaa esim. alaslaskettuja puukattoja.

Ja kyllä tää mun mielestä ihan täysjärkiseltä vaatimukselta vaikuttaa. Uimahallin on tarkoitus olla kuitenkin käyttörakennus eikä museaalinen kohde.

Esittelijä muutti jo kaupunkisuunnittelulautakunnassa ehdotusta parempaan suuntaan, mutta olisi mukavaa kuulla arvio nykyisen suojelumerkinnän vaikutuksista. BETONI-lehden mukaan halli peruskorjattiin vuonna 2010 ulkoasua ”kuin suojeltua kunnioittaen” ja että nyt se kestää ”100 vuotta”. Tarvitseeko käyttörakennus todellakin täyttä suojelua jos omistaja (kaupunki) kuitenkin selvästi ymmärtää rakennuksen rakennushistoriallistakin arvoa?

Kuva: Betoni 4/2011

Kuva: Betoni 4/2011

3 V 29.1.2014, Vuosaaren tontin 54176/2, tontin 54177/5 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12188, Vuosaarentie 3)

ok. Vuosaaren Urheilutalon parkkipaikka muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Muutosalueen kerrosala 10 300 k-m² tarkoittaa asuntoja noin 250 asukkaalle. Urheilutalon korvaavat autopaikat tullaan osoittamaan Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksesta erillisellä sopimuksella.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-01-20_Khs_3_El_4772DF3F-9EED-47FF-951E-8F195D4C67C4_Liite_pdfwww_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-01-20_Khs_3_El_4772DF3F-9EED-47FF-951E-8F195D4C67C4_Liite_pdf-2
4 V 29.1.2014, Munkkiniemen korttelin 30093 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12205, Munkkiniemen puistotie 25)

ok. Täytyy sanoa että mä tykkään tästä kaavasta. Munkkiniemessä puistoa vartioivan Koneen entinen pääkonttori muutetaan asuinkäyttöön, sen katolle rakennetaan kaksi kerrosta lisää ja nykyisen parkkipaikan tilalle rakennetaan pieni kerrostalo ja puistoa. Samalla Munkkiniemen puistotie jatkuu aina Koneen talolle asti.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-01-20_Khs_3_El_CC9BD7EA-CF94-4E4B-86C5-60A26BFE01CB_Liite_pdf-4www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-01-20_Khs_3_El_CC9BD7EA-CF94-4E4B-86C5-60A26BFE01CB_Liite_pdf-5
Uusia asukkaita alueelle tulee arviolta 250–300

5 V 29.1.2014, Oulunkylän asuntotontin vuokrausperusteet (Patola, tontti 28312/1)

ok. Asumisoikeusasuntotontti, maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin 2,20 euroa/kk/m².

6 V 29.1.2014, Mellunkylän omakotitontin vuokrausperusteet (Tankomäenrinne, tontti 47373/1)

ok.

7 V 29.1.2014, Laajasalon Borgströminmäen alueen vuokrausperusteet (tontit 49040/1, 49041/1, 49042/1, 49043/1-2, 49044/1-2, 49057/4-5, 49093/1, 49094/1, 49095/1, 49096/1-4)

ok. 2011 valtuuston päättämän kaavan tonttien vuokraaminen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 29.1.2014, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta

ok. Outi Alanko-Kahiluoto luopui ylimääräisistä luottamustoimista siirtyessään eduskuntaryhmän vetäjäksi ja työmäärän Arkadianmäellä kasvaessa. Esitämme hänen tilalleen Pauliina Lehtistä.

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1 V 29.1.2014, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

ok. Valitaan Petri Suninmäki Ville Hulkkosen tilalle.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Vuoden 2014 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen

Tämä kysymys tulee aina kerran vuodessa eteen. Mitä yhteisöjä kaupunginhallituksen kautta tuetaan ja miksi? Merkittävin muutos ehdotuksessa viime vuotiseen on se että suurimman avustuksen saajan, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön, avustusta oltaisiin leikkaamassa 80 000€ ja vastaavasti kaupunginjohtajan harkinnassa olevia varoja nostettaisiin samalla summalla. Avustusten kokonaissumma, 1,92 miljoonaa euroa, säilyisi samana kuin 2013.

Merkittävimmät avustuksensaajat tältä momentilta ovat ay-taustaiset yhdistykset ja HOAS. Ay-taustaiset järjestöt olisivat saamassa avustusta yhteensä noin puoli miljoonaa euroa, josta isoimmat tuet menevät JHL:n ja Jytyn järjestöille, jotka maksavat avustuksilla Kulosaaren ja Stansvikin kartanoiden vuokria. JHL:llä on Helsingissä noin 15 000 jäsentä, joten tuki per jäsen on vähän yli kympin. Jytyn kohdalla tuki per jäsen on moninkertainen ja akavalaiset puolestaan saavat alle 4€ jäsen. Käytännössä tuki siis perustuu arvohuviloiden ikuisiin nautintaoikeuksiin ja kaupungin todellinen subventio on paitsi vuokratuen, myös ”vapailta markkinoilta” saamatta jäävän vuokran suuruinen. Onko tämä sitten oikein tai väärin, paljon tai vähän, lienee arvokysymys. Kaupunki voi toki tukea henkilökuntansa hyvinvointia. Miten hyvin tämä tuki koko henkilökuntaan kohdistuu, onkin sitten kokonaan toinen kysymys.

4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan virkamatka Barcelonaan 4. – 7.2.2014

ok. Sosiaali- ja terveyslautakunta matkustaa tutustumaan Barcelonan

5 Kaupunginsihteerin viran täyttäminen kaupunginkansliassa

Valinnemme valtiotieteiden maisteri Victor Anderssonin kaupunginsihteeriksi 5.320,57 euron palkalla.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Helene Schjerfbeckin puiston puistosuunnitelman hyväksyminen

ok. Uusi puisto Kuninkaantammen ja Kaarelan välille. Kustannukset 3,8 miljoonaa euroa. Suunnitelma vaikuttaa mainiolta ja puisto on myös hulevesistrategian pilottiprojekti.

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-01-20_Khs_3_El_F7B67A26-D905-44B4-84EB-049FEF2CFB79_Liite_pdf-2

Kuvaa klikkaamalla pääsee katsomaan tarkempaa karttaa (pdf).

2 Eron myöntäminen katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virasta
3 Katu- ja puisto-osaston osastopäällikön viran haettavaksi julistaminen

Myönnämme rakennusviraston katu- ja puisto-osaston päällikölle eron ja asetamme viran hakuun.

4 Eräiden virkanimikkeiden muuttaminen ympäristökeskuksessa

ok. Ympäristötoimen muutetun johtosäännön mukaisia virkanimikemuutoksia.

5 Pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön viran lakkauttaminen

ok. Pelastuslaitoksen uudessa organisaatiossa ei ole riskienhallintaosastoa, joten ei siten myöskään tarvita ao. päällikköä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Tontin varaaminen Art Hotel Helsinki Oy:lle hotellin suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20816/2)

Todella ok. KAUPUNGINHALLITUS VARAA TONTIN TAIDEhotellia varten. Jostain syystä kuvittelisin että tästä ei revitä ensi viikolla otsikoita eikä aulassa odottele tv-kameroita. :) Mutta tää hanke on hyvä:

Hakijan tarkoituksena on rakentaa Jätkäsaareen taidehotelli, jonka konseptina on yhdistää suomalaista nykytaidetta ja matkailua uudella tavalla. Hotellihuoneita olisi noin 80 ja ne olisivat suomalaisten taiteilijoiden ja arkkitehtien suunnittelemia. Hotellihuoneisiin ei pelkästään sijoiteta taidetta, vaan jokainen huone olisi taideteos itsessään.

Listalla esitellään hauskoja esimerkkejä maailmalta!

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-01-20_Khs_3_El_F250AC93-B91F-4016-8BA9-7E6FF9EE4E1D_Liite_pdf-2

2 Pyöräilyn edistämisohjelman hyväksyminen

ok! Erinomaista että myös kaupunginhallitus keskustelee pyöräilyn edistämisohjelmasta. Siinä esitetyt toimenpiteet ovat eurooppalaisia ”parhaita käytäntöjä”.

Toivottavasti pääsisimme vihdoin Kaupunkifillari-blogin ja Marjut Ollitervon nostamien ongelmien yli. Isot laivat kääntyvät tuskastuttavan hitaasti.

Kaupunginhallituksen on osoitettava tässä asiassa strategista johtamista. Pyöräilyn edistäminen on valtuustostrategiassa päätetty asia, jonka jarruttaminen täytyy lopettaa. Kaavaprosessin tulee olla nykyistä sujuvampaa ja pyöräilyyn varatut rahat on kohdennettava paremmin.

3 Nimistötoimikunnan uuden jäsenen ja varajäsenen asettaminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013-2014

ok.

4 Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Kiinteistö Oy Munkkiniemen Puistotie 25:n kanssa (Munkkiniemi, kortteli 30093)

Ja tässä kohdassa sitten maankäyttösopimus liittyen Koneen talon ympäristön lisärakentamiseen.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva esisopimus ja sopimus. Niissä tontinomistajan kanssa esitetään tehtäväksi maankäyttösopimus, jonka mukaan yhtiö sitoutuu suorittamaan kaupungille 3 470 000 euron suuruisen korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.
Lisäksi yhtiö ja kaupunki ovat esisopimuksella sopineet kaavamuutoksen toteuttamiseen liittyvistä alueluovutuksista. Luovutettavien alueiden kauppahinta on yhteensä 1 349 035 euroa. Yhtiö luovuttaa vastaavasti kaupungille 166 600 euron kauppahinnalla noin 1 190 m²:n suuruisen alueen kaupungin puistoalueeseen.

Yhtiö maksaa aluejärjestelyjen johdosta kaupungille välirahaa 1 182 435 euroa.

Kaupungille syntyi kaavan toteuttamisesta suoria kustannuksia vain noin 260 000 euroa, joten jäämme selvästi plussan puolelle. Erinomaista.