Tällä viikolla kaupunginhallituksessa peräti kolme iltakouluasiaa: asuntotuotannon sujuvoittaminen, erityisasuminen ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti! Isoimpana päätösasiana ehkäpä työväenopiston, kirjaston ja nuorisotoimen yhteinen tilahanke Maunulassa. Näiden lisäksi kaavoja ja rakennuskieltoja sekä lausunnot ao. ministeriöille muutoksenhakusäännöstöstä ja lukiokoulutuksesta.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 12.2.2014, Vallilan korttelin 390 osan sekä rautatie- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12212, Pasilan konepajan osa-alue 6)
Asemakaavan_muutosehdotuksen_nro_12212_selostus_paivatty_11_6_2013_muutettu_17_12_2013_paivitetty_{F77C095D-DD6B-4880-B559-81D51350D993}_pdf__page_38_of_48_-2
ok. Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun kulmaan liikekiinteistö. Viime viikolla pyysin tämän pöydälle kun sekä asuntorakentamisen eston peruste (kahvin haju?) että selvästi työpaikka-alueiden pysäköintinormin ylittävä pysäköintipaikka määrä mietityttivät. Virkamiesten kanssa keskusteluani kokonaisuus vaikuttaa kuitenkin hyvältä ja nyt on tärkeintä saada kaava eteenpäin – tätä on valmisteltu jo 10 vuotta.

Sanotaanko vaikka näin että pääkaupunkiseudun kuntien välinen keskinäinen kilpailu vaikuttaa kaavojen luonteeseen.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi

Monimutkaisen kuuloisen otsikon alta löytyy monta mutkaa. Lausumme oikeusministeriölle kaupunginkanslian oikeuspalveluiden avustamana muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta.

Esitettävä uudistus ei ole sen suuntainen kuin olisi pidettävä toivottavana. Oikaisuvaatimusmenettelyn käytön laajentaminen uusiin asiaryhmiin tulee pidentämään valitusprosesseja ja lisäämään valitusten käsittelyyn kohdistuvaa työtä kunnissa. Esitetyt muutoksen tulevat myös edelleen pirstomaan hallintoasioiden muutoksenhakujärjestelmään entistä monimuotoisemmaksi. Tätä voidaan pitää oikeusturvan kannalta kielteisenä kehityksenä. Helsingin kaupungilla on käytössä noin sata erilaista muutoksenhakuohjetta tai -kieltoa. Mikäli tämä esitys toteutuu muutoksenhakuohjeiden määrä tulee entisestään kasvamaan. Valituslupamenettelyn laajentamista voidaan kuitenkin pitää myönteisenä.

Lausunnossa korostetaan monessa paikassa yksinkertaistamista ja selkeyttämistä. Hyvä.

4 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 11.−12.3.2014

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Rakennuskiellon määrääminen Katajanokan tonteille 147/7, 9 ja 11 (nro 12254)

ok. Kirkkohallitus muuttaa pois Skattalta. Nyt korttelille tehdään uusi asemakaava, jossa alue on tarkoitus muuttaa pääosin asuinkäyttöön. Suunnittelun ajaksi asetetaan rakennuskielto, jo rakennushistorialliset arvot voidaan suojata.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-02-03_Khs_5_El_58EDACA2-F2E5-4D95-80CD-F33E43DC14F9_Liite_pdf
2 Käpylän eräiden kortteleiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12252, Olympiakylän alue)

ok. Olympiakylässä kaavoitus kesken, jatketaan rakennuskieltoa sen valmistumista odotellessa. Pitäisi tulla jo 2014 keväällä kaupunginhallitukseen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-02-03_Khs_5_El_C71551FE-406B-4BCB-91BA-2609701009ED_Liite_pdf-2
3 Käpylän eräiden kortteleiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12253)

ok. Ja toinen vastaava tapaus, jota lupaillaan kaupunginhallituksen pöydälle jo vuonna 2014. Kaupunginhallitus on palauttanut tämän alueen kaavan valmisteluun vuonna 2008, toivoen että ”rakennussuojelun ja rakennusten maltillisen laajentamisen tai lisärakentamisen välinen ristiriita olisi vähäisempi”, joka on erinomainen tavoite.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-02-03_Khs_5_El_31ECFC31-8546-4225-971F-D68D30D67358_Liite_pdf
Tuntuu vaan aivan käsittämättömältä että tämän muutoksen tekemiseen on kulunut kohta kuusi vuotta. Näitä prosesseja on pakko voida virtaviivaistaa.

4 Osmonkallion vanhainkotikiinteistön myynti Myrskyläntien Palvelukodit Kiinteistö Oy:lle (Oulunkylä, tontti 28034/1)

ok. Kaupungille vuonna 2011 jäänyt kiinteistö myydään tontteineen Myrskyläntien Palvelukodit Kiinteistö Oy:lle, joka teki parhaan, 4 410 000 euron, tarjouksen. Yhtiö on ilmoittanut peruskorjaavansa kiinteistön tehostettuun ympärivuorokautiseen asumiseen ja palveluasumiseen. Toiminta ei edellytä kaavamuutosta eikä poikkeamaan kaavamääräyksestä.

5 Maunulan työväenopiston, kirjaston ja nuorisotalon hankesuunnitelma

ok! Tää on hieno juttu, jonka etenemistä sain seurata jo kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa. Hankkeessa on esimerkillisesti mukana kolme kunnan toimijaa: työväenopisto, kirjasto ja nuorisotoimi. Tämän lisäksi suunnittelua on tehty yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa – tämä on yksi kaupungin ”lähidemokratiapiloteista”. Kustannuksia syntyy 9,4 miljoonaa euroa.

Talo sijaitsee erinomaisella paikalla myös tulevaisuutta ajatellen, jo nyt vierestä huristaa Jokeri ja 12 muuta bussilinjaa. Myös tulevan raidejokerin pysäkki tulee olemaan aivan vieressä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-02-03_Khs_5_El_42409A3A-97F2-4BE1-9297-C5B0BABF3F81_Liite_pdf-2
Julkinen rakennushanke on osa koko Maunulan keskustan uudistamista, jossa vanha ostari puretaan ja kadun toiselle puolelle rakennetaan kauppatiloja (Elanto) ja tämä monitoimitalo. Maunulaan on tulossa myös merkittävästi uutta asutusta, josta päätimme viime syksynä.

6 Tontin varaaminen Kiinteistö Oy Helsingin Kiinteistökaarelle vapaarahoitteiseen omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon (Etelä-Haaga, tontti 29077/5)

ok. Täydennysrakentamista Etelä-Haagaan. Nyt varaillaan tonttia.
Helsinki_-_Google_Maps
7 Tonttien varausehtojen muuttaminen asuntotuotantotoimiston ja TA-asunnot Oy:n hankkeiden nopeuttamiseksi

ok. Esittelyn mukaan ”Varausehtoihin nyt ehdotettavat muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, korttelialueiden sisällä tonttien välillä tehtäviä rahoitus- ja hallintamuodon muutoksia, eikä niillä juuri ole vaikutusta alueelliseen eikä koko kaupungin tontinvarauskannan rahoitus- ja hallintamuotojakaumaan.” Tontit sijaitsevat Jätkäsaaressa, Kontulassa ja Myllypurossa.

8 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsinki Allas Oy:n poikkeamishakemuksesta Kaartinkaupungin ja Katajanokan Töölön kylän tilalle RN:o 5:2
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-02-03_Khs_5_El_5BC978E1-8D82-4074-A7B0-51F0CEEB19DF_Liite_pdf-2
ok! Kaupunginhallitus puoltaa poikkeamisen myöntämistä kahdeksaksi vuodeksi edellyttäen, että:
– Alueen jatkosuunnittelu tehdään yhteistyössä rakennusvalvontaviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston, kiinteistöviraston, liikuntaviraston ja Helsingin Satama -liikelaitoksen kanssa.
– Vuokra-alueen rajaus tulee sopia yhdessä kiinteistöviraston kanssa ja laiturialueen käytöstä tulee sopia yhdessä Helsingin Satama -liikelaitoksen kanssa.
– Korvaavat veneliikenteen laituripaikat tulee osoittaa ennen meriuimalan käyttöönottoa.
– Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnitelmien arkkitehtoniseen ilmeeseen, laatuun ja huolellisiin yksityiskohtiin.
– Jatkosuunnittelussa tulee selvittää huolto- ja saattoliikenteen toimivuus.
– Rakennusluvan yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota meriuimalan turvallisuuteen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-02-03_Khs_5_El_66641D19-B94D-42B4-AB5C-458371F7C02D_Liite_pdf-2
Tää on upea juttu ja uskon että nämä edellytykset on mahdollista täyttää!

9 Villingin vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen

ok. Villinkiläiset mukaan vesihuoltoverkostoon.

10 Iltakouluasia: Asuntotuotannon sujuvoittamistyöryhmän loppuraportti

ok. Kaupunginhallitus on loppuvuodesta 2012 kehottanut kaupunginjohtajaa perustamaan työryhmän, jonka tehtävänä on miettiä asuntotuotannon sujuvoittamista. Loppuraportti on luettavissa täältä (pdf) Sujuvoittamistyöryhmä, joka vaikuttaa nimensä perusteella lähinnä jonkinsorttiselta elävältä paradoksilta, on saanut aikaiseksi kuitenkin 18 toimenpide-ehdotusta, jotka ainakin äkkiseltään vaikuttavat kannatettavilta.

Nostan näistä esiin neljä, jotka omaa sydäntäni erityisesti lämmittivät:

4. Kaavojen laatimisen yhteydessä arvioidaan kaupungin investointi-kulut kaavan toteuttamiseksi. Kaavahankkeet tulee lisäksi arvioida niin, että kaavojen toteuttaminen on kokonaistaloudellisesti perusteltua. Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan kaavaratkaisujen kustannusvaikutukset asuntorakentamisessa.

7. Sujuvoittamistyöryhmä esittää, että jatkossa asemakaava, liikennesuunnitelma ja katusuunnitelma tulee tehdä osittain rinnakkaisina prosesseina ja esitellä samanaikaisesti asukkaille niiden hankkeiden osalta, jotka sujuvoittavat asuntotuotanto-prosessia.

16. Täydennysrakentamisen yhteydessä pysäköintinormin pitää olla riittävän joustava, jotta täydennysrakentaminen mahdollistuu sekä teknisesti että taloudellisesti.

17. Kehitetään Helsinki-pientalokonseptia vastaava Helsinki-kerrostalo -konsepti.

11 Iltakouluasia: Erityisryhmien asumisen selvitystyöryhmän, kriisimajoitustyöryhmän ja asunnottomuustyöryhmän loppuraportit

Toisena iltakouluasiana erityisryhmien asumista ja asunnottomuutta. Jostain syystä loppuraportit eivät näy olevan verkossa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Eron myöntäminen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta

ok.

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta

Tämä aihe on mietityttänyt. Helsingin lausunto ottaa pohjakseen ministeriön esittämistä kolmesta vaihtoehdosta mallin A, joka muuttaa lukio-opetusta radikaaleimmin lisäämällä valinnaisuutta selvästi.

2 Iltakouluasia: Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin tilannekatsaus

Kolmantena iltakouluasiana meille kerrotaan Ruudin toiminnasta.