Tällä viikolla suurin asia lienee Telakkarannan kaava, jonka Hannu Penttilä aikoo vetää listalta pois. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 9.4.2014, Punavuoren erään vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja Punavuoren, Eiran sekä Länsisataman katu- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12100, Telakkaranta)
2 V 9.4.2014, Telakkarannan alueen kiinteistökaupan esisopimus (Länsisatama, tontit 5130/1, 5131/1 ja 5132/1)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_7EDA5B5D-0B77-4819-88B0-0947F8B7D7FD_Liite_pdf
Telakkarannan kaava kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukaisesti. Lähinnä meitä hiertää Elmun tilakysymykset. Hesari tiesi jo tänään kertoa apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän vetävän esityksen pois. Lehdessä kaimani kertoo että ””Esisopimuksessa ja kaavassa on vielä vähän ongelmia. Otamme sen kanssa ainakin parin viikon aikalisän. Siihen täytyy löytää joku realistinen malli”. Nyt enää kiinnostaisi kuulla mitä nämä ongelmat ovat ja eikö apulaiskaupunginjohtaja todella tajunnut esityksen epärealistisuutta ennen listan julkaisua.

3 V 9.4.2014, Länsisataman korttelin 20817 asemakaavan muuttaminen (nro 12204, Kvarteret Victoria)

ok. Asemakaavaa muutetaan mahdollistamaan mm. monitoimitila ja päiväkoti, korttelin tehokkuus on e = 3,38. Hyvä, hienoa tiivistä ja monipuolista kaupunkia.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_11F70D9E-4F35-4B93-85FA-E93B822B1D44_Liite_pdf
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_11F70D9E-4F35-4B93-85FA-E93B822B1D44_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa
asioissa

ok. ”Toimivaltamääräyksiä ei ole tarkoitus muuttaa, vaan ne on määritelty vastaavasti kuin vuoden 2011 päätöksessä.”

4 Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan ja varajäsenen valinta

Tapio Korhonen on pyytänyt eroa taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan pestistä. Hänen tilalleen esittelijä esittää rahoitusjohtaja Tuula Saxholmia.

Talpa, Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu -liikelaitos tuottaa kaupungin virastoille ja laitoksille taloushallinnon palveluja (kirjanpito-, ostolasku-, laskutus-, maksuliikenne ja palkanlaskentapalveluja) sekä tukee kaupungin johtoa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa (kaupungin tilinpäätöksen laatiminen, kuukausiraportointi).

5 Kaupunginhallituksen lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain muuttamisesta

ok.

Suurien kaupunkiseutujen kuntarakennetta koskeva lakiesitys on lausuntokierroksella. Helsingille lausuntopyyntöä ei ole erikseen lähetetty, mutta lausumme silti koska lain perustelut ovat samankaltaisia kuin Helsingin seutua varten erikseen sorvattavan metropolihallinnonkin.

Esittelijän mielestä lakimuutoksessa ehdotett, mahdollisuus myös “pakkoliitoksiin” tulisi olla käytössä myös Helsingin seudulla sillä “Helsingin seutua ja seudun kuntien asukkaita tulee lainsäädännössä kohdella samalla tavalla kuin muitakin suuria kaupunkiseutuja ja niiden asukkaita.”.

Vaikea tästä on eri mieltä olla. Kuntaliitos olisi varmasti selkein tapa toteuttaa pääkaupunkiseudun hallintojärjestelyt.

“Pakkoliitokset” kannattaa laittaa lainausmerkkeihin: niitä saisi toteuttaa vasta jos “kansanäänestysalueen asukkaiden antamien äänten perusteella määräytyvä enemmistö” olisi niiden kannalla. Jepjep. Semmosta pakkoa meillä Suomessa.

7 Kaupunginhallituksen edustajan valinta liikuntalautakuntaan ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokuntaan sekä varaedustajan valinta eläintarhan johtokuntaan

ok. Belle Selene Xian tilalle Perussuomalaisten varajäseneksi nousee Nina Huru, joka sitten edustaa kaupunginhallitusta liikuntalautakunnassa ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnassa sekä varana eläintarhan johtokunnassa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Eron myöntäminen ympäristökeskuksen hallintopäällikön virasta ja viran julistaminen haettavaksi

ok. Ympäristökeskuksen hallintopäällikkö jää eläkkeelle ja uutta varten laitetaan virka hakuun.

2 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian hakemuksesta (Hanasaari B)
3 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian hakemuksesta (Salmisaari)
4 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian hakemuksesta (Vuosaari)

ok. Hanasaaressa ja Salmisaaressa aiotaan ryhtyä polttamaan pellettejä, joka tulee alentamaan hiilidioksidipäästöjä muutaman prosenttiyksikön verran. Vuosaaressa ei ole tapahtunut muutoksia.

5 Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien rakennussuunnitelmien hyväksyminen

ok. Kustannukset nousevat paljon ja osin täysin turhaan, mm. väestönsuojien takia, mutta nyt nämä on silti järkevintä rakentaa.

Lauttasaaren aseman indeksikorjattu kustannusarvio on 44,9 milj. euroa. Tällä hetkellä sidotut kustannukset (jo sovitut hankinnat) ovat 42,8 milj. euroa ja loppukustannusennuste on 49,3 milj. euroa

Koivusaaren aseman indeksikorjattu kustannusarvio on 49,9 milj. euroa (MAKU 9/2013, alkuperäinen 39,9 milj. euroa, MAKU 10/2007). Tällä hetkellä sidotut kustannukset ovat 54,0 milj. euroa. Loppukustannusennuste on 62,2 milj. euroa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_48CAF973-9800-47AF-BC22-71203F7C0CB3_Liite_pdf
Koivusaaren aseman kustannusennuste ylittää 12,8 milj. eurolla indeksikorjatun budjetin. Rakennuskustannusten ylityksestä esteettömyys- ja väestönsuojakustannukset ovat noin 3 milj. euroa ja Koivusaaren aseman odotettua vaativammista rakennusolosuhteista johtuvat kustannukset 9,7 milj. euroa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistöviraston eräiden toimien muuttaminen viroiksi sekä virkanimikkeiden muuttaminen

ok. Kiinteistöviraston ylläpitopäällikön ja tietohallintovastaavan työsuhteiset tehtävät muutetaan viroiksi ja kolmen jaospäällikön virannimikkeet muutetaan ylläpitoinsinööriksi

2 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle harkinnanvaraisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeesta Östersundomin raideyhteyden osalta

Esittelijä toteaa että

”Östersundomin raideyhteyden ympäristövaikutukset tulevat yleiskaavan yhteydessä kaikilta olennaisilta osiltaan arvioiduiksi ja selvitykset ja arvioinnit ovat osittain huomattavasti normaalia yleiskaavatarkkuutta yksityiskohtaisempia. Valmisteluaineistoa on päivitetty kaavaprosessin kuluessa ja se on ollut julkisesti saatavilla hankkeen nettisivuilta. Erillinen raideyhteyden YVA-menettely ei näin ollen ole lain mukaan tarpeellista eikä resurssien käytön kannalta perusteltua.”

Ympäristökeskus puolestaan toteaa että

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen mielestä sekä Östersundomin alueen luonne että raideyhteyden koko ja merkittävyys yhdyskuntarakennetta muokkaavana hankkeena ovat sellaiset, että hankkeen ympäristövaikutusten selvittämiseksi tarvittaisiin ympäristövaikutusten arviointimenettely. Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelussa laaditut selvitykset ja järjestetty vuorovaikutusmenettely eivät ole riittäviä täyttämään YVA-lain vaatimuksia ja korvaamaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Erityisesti ympäristökeskus kantaa huolta Natura-alueista. Mietimme, kaupunkisuunniteluvirastonkin kanta on varsin perusteltu.
405895_10151433225698651_1928247911_n_jpg_960×471_pixels
Tätä metroahan ei toivottavasti koskaan rakenneta. Kiskoja kannattaa rakentaa a) suoraan ja b) paikkoihin joissa asuu paljon ihmisiä. Kuten kuvasta näkyy, tämä linjaus ei täytä kumpaakaan näistä aika lailla perustavoitteista.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 Seurantaraportti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutumisesta

ok. Helsingin kaupungin tavoitteena on ollut tuottaa vuosina 2012-2015 yhteensä 750 asuntoa pitkäaikaisasunnottomille. Vuosien 2012-2013 aikana asuntoja on järjestetty yhteensä 638. Lisäksi kaupunki on osallistunut nuorten asunnottomuuden vähentämiseen antamalla nuorisoasuntojen rakentamiseen tontteja. Nuorisoasuntoja on valmistunut kahden vuoden aikana yhteensä 214. Asumisneuvontatoiminnalla on myös pyritty ennaltaehkäisemään asunnottomuutta. Asiakkaita vuosina 2012-2013 on ollut 11514 ja oikeudessa peruttuja häätöjä 142.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_7691C99F-D9B4-48E3-B3C4-B00FDC8048D4_Liite_pdf
SIVISTYSTOIMI

1 Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

ok. Valitsemme Hannu Tulensalon tilalle henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemen.

2 Eron myöntäminen opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen kehittämisjohtajan virasta ja viran julistaminen haettavaksi

ok. Ero Paula Sermilälle ja uusi hakuun.