Tulevan maanantain kokouksen asioita ovat mm. Telakkarannan (Elmu) kaava, ratikoiden 2, 3 ja 7 kehittämisohjelma ja kattoikkunoiden puhkominen Siltasaaressa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 V 9.4.2014, Kj / Kunnan asukkaan aloite Tapaninvainion lähipalveluiden parantamisesta

ok. Tapaninvainion asukasyhdistys vaatii että kaupunki selvittää Tapaninvainion palvelutilanteen ja ryhtyy tuloksen vaatimiin toimiin. Esittelijä toteaa että kysymykseen on vastattu monien talousarvioaloitteiden kohdalla ja ”vastausten perusteella päivähoitopalvelun ja perusopetuksen nykyinen palvelutarjonta on Tapaninvainion alueella riittävä”.

4 V 9.4.2014, Kj / Kunnan asukkaan aloite hallintosäännön muuttamiseksi ja videoneuvottelujen mahdollistamiseksi

ok. Pöydältä.

Maria Nordin on viime maaliskuussa ehdottanut lautakuntatyöhön osallistumisen mahdollistamista videoneuvotteluyhteyden avulla. Taustalla tässä on sisäilmasairastuneiden ja kemikaaliyliherkistyneiden tilanne: jos viraston kokoustila on esim. homeongelmainen, vaikka ”sallittuissa rajoissa”, sinne saapuminen voi olla yliherkistyneelle yhtä mahdotonta saapua kuin neliraajahalvaantuneelle hissittömän talon neljänteen kerrokseen.

Esittelijän perustelut teknisen ratkaisun vaikeudesta tuntuvat vuonna 2014 todella heikoilta. Videoyhteydet ovat arkipäivää ja toimivat hyvin.

Esittelijä kuitenkin kertoo myös että lain mukaan osallistumisoikeutta videokokoukseen ei ole mahdollista rajata vain tietyille ryhmille, vaan osallistumisoikeus olisi kaikilla toimielinten jäsenillä. Tämä taas ei ole aivan yhtä pieni asia kuin videoneuvotteluiden mahdollistaminen vain sisäilmasairaille.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.4.2014, Punavuoren erään vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja Punavuoren, Eiran sekä Länsisataman katu- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12100, Telakkaranta)
2 V 9.4.2014, Telakkarannan alueen kiinteistökaupan esisopimus (Länsisatama, tontit 5130/1, 5131/1 ja 5132/1)

ok. Telakkarannasta tulee uusi upea alue keskelle Helsinkiä.

Kaksi viikkoa sitten apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä veti yllättäen kaavan pois kaupunginhallituksen esityslistalta.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-17_Khs_11_El_7EDA5B5D-0B77-4819-88B0-0947F8B7D7FD_Liite_pdf
Nyt se on sitten päätettävänämme ja sisältö ei ole muuttunut kahden viikon takaisesta. Yhä ns. ”Konepajahallin” kaavamerkintä on kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukainen ”PYV / s”, joka määrittää käyttöä seuraavasti: ”teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas kulttuuri- ja viihderakennusten korttelialue. Rakennuksissa saa olla kulttuuri- ja viihdetoimintaa sekä näitä palvelevaa ravintola-, harjoitus-, toimisto- ja liiketilaa.”.

Hyvä näin. Kaavamerkintä mahdollistaisi yhä Elmun hankkeen toteutumisen.

Samalla esitetään kaupunginvaltuustolle että Skanskan kanssa solmitaan esisopimus n. 4,4 hehtaarin suuruisesta tonttikaupasta vähintään 36 miljoonan euron summalla.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-31_Khs_13_El_3141335A-A98D-4BA9-9938-49B1191B6A99_Liite_pdf
Elmun tulevaa tilaa pohtimaan on perustettu työryhmä, joka tekee esityksen vuoden loppuun mennessä. Jos kysymyksessä päädytään johonkin muuhun ratkaisuun kuin Konepajahalliin, kaavaa korjataan.

3 V 23.4.2014, Mellunkylän asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet (tontti 47034/4)

ok.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupungin henkilöstöraportti 2013

ok. Muutamia poimintoja:
– Henkilöstömäärä on pysynyt jokseenkin ennallaan ja oli vuoden vaihteessa 40 139. Henkilöstömäärä on kasvanut vain opetustoimessa oppilasmäärien kasvun vuoksi.
– Viime vuonna kaupungin palveluksessa erottiin kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta keskimäärin 63,3 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,4 -vuotiaana. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vaihtelee vuosittain, mutta kehitys on laskeva.
– Tietyillä ammattialoilla oli rekrytointihaasteita. Työvoiman saatavuuden kannalta haasteellisimpia aloja olivat edelleen lääkärit ja varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstö
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-31_Khs_13_El_448C6A25-5CE1-475A-85FB-114AE8EEC86A_Liite_pdf
4 Palmia-liikelaitoksen johtokunnan virkamatka Pariisiin, Ranskaan 19. – 21.10.2014

ok. Palmian johtokunta tutustuu SIALiin, joka on nettisivujensa mukaan ”The world’s no. 1 food exhibition”.

5 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Lausunto valmisteltiin ennen tietoa sote-uudistuksen askelmerkeistä. Nyt tiedossa olevat linjaukset voitaisiin ottaa huomioon paremmin. Ode ehdotti blogillaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien siirtämistä suoraan Erva-alueille, joille ne kuitenkin loppujen lopuksi päätyvät.

Sinälllään mukavaa että VM:n kommenttikierroksen kyselyssä 90,2% vastaajista oli sitä mieltä että valtionosuusjärjestelmää täytyy uudistaa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämisohjelma

ok. Ratikoiden 2, 3 ja 7 ongelmapaikkoja on tutkittu ja kehittämiskohtia löydetty.

Linjoille 2, 3, ja 7 on työssä laadittu 36 kohdan kehittämisohjelma. Esitettyjen toimenpiteiden kustannusarvio on 417 000 euroa. Toimenpideohjelman hyödyt 20 vuoden laskenta-aikana (5 % korko) ovat kaikkiaan 2,45 miljoonaa euroa, josta liikennöintikustannussäästöjen osuuden on arvioitu olevan 0,57 miljoonaa euroa. Toimenpiteiden on siis arvioitu olevan yhteiskunta- ja liiketaloudellisesti kannattavia.

Yksinkertaisimmillaan toimenpiteet ovat viivojen maalaamista tai liikennemerkin siirtämistä, ”järeimmillään” erotteluun ja pysäköintiin liittyviä rakenteellisia muutoksia, kuten mm. reunakiviimuutos Liisankadun ja Snellmanninkadun risteyksessä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-03-31_Khs_13_El_8BA54E3B-3458-4B21-BE04-C9340E65E6C4_Liite_pdf
2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston hakemuksesta (Sompasaari)

ok. Sompasaaren kaava-alueelle rakennetaan noin kilometri uutta rantamuuria. Ympäristölautakunta on antanut ngin ympäristön- ja terveydensuojelusuojeluviranomaisena asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle oman lausuntonsa.

3 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle JMV-Research Oy:n hakemuksesta (Verkkosaari)
4 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Sito-Rakennuttajat Oy:n hakemuksesta (Verkkosaari)

ok. Kelluvia taloja Verkkosaaren edustalle kahden rakennuttajan toimesta.

Ympäristölautakunta totesi omassa lausunnossaan, että kelluvien talojen rakentaminen Verkkosaaren edustan vesialueelle ei aiheuta merkittäviä muutoksia vesistön tilaan tai käyttöön.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistökokonaisuuden ostaminen Nokia Oyj:lta Lauttasaaren Koivusaaressa (Lauttasaari, Grönavillan RN:o 1:682, Grönavillan II RN:o 1:683

ok. Hesarikin uutisoi tästä viime viikolla. Kaupunki ostaa Nokialta sen Koivusaaressa sijaitsevan edustushuvilan tontteineen 2,75 miljoonan hinnalla.

Esitys perustelee hankintaa seuraavasti:

Kaupan kohteet ovat Koivusaaren ainoat yksityisessä omistuksessa olevat kiinteistöt. Ne sijaitsevat keskellä kaupungin omistamaa maa- ja vesialuetta. Kiinteistöjen hankinta helpottaa merkittävästi Koivusaaren pohjoisosan tarkoituksenmukaista kaavoitusta ja toteutusta. Kauppa tukee kaupungin maa-, asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.

2 Valituksen laatiminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Asunto Oy Siltarannan poikkeamisratkaisua

ok. Pitkänsillanrannassa sijaitsevan taloyhtiön ullakolle rakennettiin kuusi asuntoa. Rakennustöiden ollessa käynnissä havaittiin että pihanpuoleisten ikkunoiden valo ei riitä asunnoille, vaan ikkuna-aukkoja olisi puhkottava myös kadun puolelle.
Pitkänsillanranta_7_–_Google_Maps
Rakennuslautakunta myönsi tälle luvan ja kaupunkikuvaneuvottelukuntakin piti ratkaisua hyvänä – ikkunat kun oli tarkoitus peittää kiinteällä säleiköllä, joka ”väritykseltään ja muodoiltaan vastaa kattomateriaalia”. Kaupunginmuseo ei puoltanut suunnitelmia.

ELY-keskus valitti rakennuslautakunnan päätöksestä ja Helsingin hallintaoikeus kumosi vuonna 2012 rakennuslautakunnan päätöksen. Katsottiin että tarvitaan poikkeamispäätös. No, sitten vuonna 2013 kaupunkisuunnittelulautakunta myönsi poikkeamispäätöksen, koska ”toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Kysymys on yksittäisen keskeneräisen hankkeen asuttavuuden pelastamisesta, joka ei muodosta ennakkotapausta myöhemmille hankkeille”.

Kaikki hyvin ja asukkaat sisään? No ei toki. ELY-keskus ja kaupunginmuseo antoivat tästäkin hakemuksesta kielteisen lausunnon ja nyt maaliskuussa 2014 Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut ELY-keskuksen valituksen johdosta kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen.

Tuolla jossain ylhäällä tuhottaisiin kaupunkikuvaa.

Tuolla ylhäällä tuhottaisiin kaupunkikuvaa.


Nyt Helsinki sitten puolestaan laatii valituksen korkeimmalle halinto-oikeudelle, jotta Helsingin hallinto-oikeuden päätös saataisiin kumottua. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, joka toteaa että:

Ullakkorakentamisen edistäminen on yksi kaupungin keinoista lisätä asuntorakentamista kantakaupungissa ja helpottaa samalla asunto-osakeyhtiöiden taloudellisia mahdollisuuksia huolehtia rakennusten ylläpidosta. Ullakoille rakennettavien asuntojen ikkunaratkaisut muodostavat yhden kaupunkikuvallisesti merkittävän kokonaisuuden. Sen vuoksi korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnat lapeikkunoiden sallimisesta erilaisissa suojeltavissa rakennuksissa ovat hyödyllisiä tulevien linjanmäärittelyiden kannalta.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että muutama ikkuna-aukko (etenkään säleiköillä varustettuna) ei tuhoa kaupunkikuvaa kohtalokkaasti. Ei tämä mikään ulkomuseo ole.

3 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavan hyväksymistä koskevassa asiassa

ok. Helsingin hallinto-oikeudelle on tehty kuusi valitusta Meri-Rastilan kaavasta, josta keväämmällä valtuustossa äänestettiin.

4 Osto-oikeutta tarkoittavien ehtojen lisääminen pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen (Tontti 10587/3, Capellan puistotie 4)

ok. Esittelijä ehdottaa osto-option lisäämistä vuokrasopimukseen Kalasatamassa. Jos vuokralainen päättäisi option käyttää, johtaisi merellisen sijainti 1008 euron kerrosneliömetrihintaan.