Pitkä lista. Tällä viikolla kaupunginhallitus lausuu lakiluonnoksista, yhtiöittää Helenin ja Sataman, uudistaa valtuustoaloitteiden käsittelyä, korjaa Hakaniemen metrohallia ja rakentaa lisää opiskelupaikkoja ammattioppilaitokselle.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 4.6.2014, Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen

ok.

– Kiinteistövirastolle oli käynyt 3,8 miljoonan euron ”virheellinen kirjanpitokirjaus”, josta johtuen ehdotetaan että sen suuruinen määräraha myönnettäisiin ylitysoikeutena vuoden 2014.
– Lähiörahastosta rahoitettaviin hankkeisiin varaudutaan viidellä miljoonalla
– Lisäksi tehdään 10 miljoonan euron määrärahasiirto momentilta toiselle. Ei lisää talonrakennukseen varattuja määrärahoja.

2 V 4.6.2014, Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittäminen
3 V 4.6.2014, Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittäminen

Isot asiat. Viime syksynä voimaan tulleen kuntalain muutoksen mukaan ”kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi” eli tämä on ns. yhtiöittämisvelvollisuus.

Tästä johtuen Helsingin on yhtiöitettävä osa liikelaitoksistaan. Sataman ja Helenin osalta prosessi etenee jo valtuustoa kohti. Yhtiöt jäävät yhä 100% kaupungin omistamiksi. Konsernijaoston käsittelyssä luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus yhtiöiden toiminnasta määriteltiin vastaamaan käytännössä nykyistä tasoa.

Sataman taseeksi ennakoidaan 562 miljoonaa euroa ja Helenin 2400 miljoonaa.

4 V 4.6.2014, Helsinki Stadion Management Oy lainahakemusta koskevan Khn 5.5.2014 § 535 päätöksen muuttaminen

ok. Aiemmassa päätöksessämme oli kentän nimi virheellinen. Korjaus siis tekninen, summa säilyy jne.

5 V 4.6.2014, Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen

ok! Valtuuston käytäntöjä aloitteiden käsittelyssä muutetaan hiukan. Kuten ehkä sekä bloginin lukijat että Helsinki-kanavalta valtuuston kokouksia seuraavat ovat saattaneet havaita, vievät valtuutettujen aloitteiden valtuustokäsittely suhteettoman määrän aikaa tuloksiin nähden.

Toki keskustelukin on arvokasta, mutta nyt yritetään muutamalla simppelillä konstilla sujuvoittaa käytäntöä ja keskittää keskustelua laajempaa kannatusta nauttiville aloitteille.

Perusidea on se että jos aloitteella on yli 15 allekirjoittajaa, käsittelee sen sekä kaupunginhallitus että valtuusto. Jos sillä on alle 15 allekirjoittajaa, antaa vastauksen suoraan kaupunginhallitus.

Lisäksi otetaan käyttöön ”viralliset” ryhmäaloitteet. Epävirallisesti ”ryhmäaloitteita” on tehty iät ja ajat, mutta nyt annetaan jokaiselle ryhmälle, myös niille, joilla on alle 15 valtuutettua oikeus tehdä vähintään 4 ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana, joille ei tarvitse hakea tukea keneltäkään.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 4.6.2014, Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Hakaniemen metroasema peruskorjataan 15,5 miljoonalla eurolla. Samalla mm. lippuhalli muutetaan kylmästä tilasta lämpimäksi sisätilaksi ja Siltasaarenkadulla (Siinä Hakaniemen Instrumentariumin edessä) oleva sisäänkäyntipömpeli korvataan sisäänkäynnillä, joka rakennetaan talon sisään. Tämä puolestaan mahdollistaa mm. pyöräväylän rakentamisen. Ja kaupunkikuvaneuvottelukuntakin on sitä mieltä että ”sisäänkäynnin integroiminen on katutilan kannalta edistysaskel”!
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-19_Khs_20_El_2B02CE87-7A13-431B-A2DA-349A9D7BD964_Liite_pdf
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 4.6.2014, Laajasalon tontin 49229/12 ja vesialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12195, Puuskaniementie 46)

ok. Kolme asuinpientalotonttia Laajasalon ääreen. Yleiskaavassa pientalovaltaista aluetta.
Puuskarinne_–_Google_Maps
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Harmaan talouden seurantaraportti 4/2013

ok. Neljännesvuosittainen raportti.

4 Lainan myöntäminen Myllypuron Tenniskeskus Oy:lle

ok. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myönnämme 145 161 euron lainan tennishallin rakentamista varten.

5 Haapaniemen Kenttä Oy lainahakemus

ok. Nyt sitten myönnämme Väinö Tannerin kentälle rakennettaville fudiskentille 92 000 euron lainan.

6 Kaupunginhallituksen lausunto sisäasianministeriölle hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista

ok. ”Sisäasioiden rahastojen” lainsäädäntöä kehitetään.

Mitäs nämä tällaiset rahastot sitten ovat? ”Sisäasioiden rahastojen tavoitteena on kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden sisärajatonta aluetta.” Kyseessä on siis EU:n varojen jakaminen.

EU:n rahoitusohjelmakautta 2014 – 2020 varten sisäasioiden rahoitusohjelmien rakennetta on yksinkertaistettu vähentämällä rahoiusohjelmien määrä kahteen: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto sekä sisäisen turvallisuuden rahasto. Jälkimmäinen rahasto jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen.

Merkitys Suomelle noin pari kymmentä miljoonaa vuodessa.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-19_Khs_20_El_02680104-8C10-463F-9D7B-9FB7846F2FE4_Liite_pdf
7 Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi ulkomailta tuleville kerjäämällä toimeentulonsa hankkiville ihmisille tarjottavista yöpymispaikoista

ok. Viime vuoden eräs hämmentävimmistä valtuustonäytelmistä. Belle Selene Xianin hirvittävään kerjäysaloitteeseen syntyi sitten keskustelun aikana Thomas Wallgrenin ponsi, jossa esitetään

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sille tuodaan vaihtoehtoisia esityksiä siitä, miten ulkomailta tuleville kerjäämällä toimeentulonsa hankkiville ihmisille voidaan tarjota pientä maksua vastaan paikkaa tai paikkoja, joissa he voivat yöpyä turvallisesti, huolehtia hygieniastaan ja päästä myönteiseen vuorovaikutukseen viranomaisten sekä muiden kaupunkilaisten kanssa.”

, joka käänsi aloitteen sisällön päälaelleen. Vastauksessa todetaan että Diakonissalaitoksella on tällaista toimintaa päiväkeskuksessa.

8 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 2014
9 Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen luottamushenkilölle 2014

ok. Präniköitä ansioituneille kansalaisille ja luottamushenkilöille.

10 Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

ok. Kaupunginhallinnon sisäinen muutos.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Biopolttoaineiden käyttö Helsingin energiatuotannossa -ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

ok. Lausumme Uudenmaan ELYlle Helenin biopolttoaineiden lisäämisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hyvä paketti vaihtoehdoista ja vaikutuksista.

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Circulation Oy:n ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/175/04.08/2013)

ok. Jätteen kierrätystä Pitäjänmäen teollisuusalueella.

3 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle täydentäviin kysymyksiin Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupahakemuksesta

ok. Pähkinänkuoressa: ”Meluselvityksen 2012 mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman meluhaitat eivät merkittävästi vaikuta Helsingin kaupungin alueella eivätkä ole kovin merkityksellisiä alueenkäytön kannalta lentomelun vaikutusalueella.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Stadin ammatiopiston Myllypuron toimipisteen muutostyön hankesuunnitelma

ok. Myllypuroon remontoidaan tiloja ammattiopistolle 5,5 miljoonalla. Erinomaista. Tilatarve selittyy Helsingin OKM:ltä saamilla 690 uudella opiskelupaikalla.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset

ok. Toimia viroiksi ja uusia virkoja.

”Kustannusvaikutukset eivät lisäänny sosiaali- ja terveysviraston osalta ja esitetyt muutokset toteutuvat viraston määrärahojen puitteissa.

Esittelijä toteaa, että niitä henkilöitä, joita virkamuutokset koskevat, on kuultu henkilökohtaisesti ja he ovat antaneet muutokseen suostumuksensa.”

2 Lausunto lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen)

Osana hallituksen rakenneuudistuspakettia subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan ”kun vanhempi on kotona äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella”. Päätöksen viisaudesta voi olla montaa mieltä, mutta tällä arvioidaan saavutettavan noin 23,7 miljoonan euron säästöt.

Esittelijän mukaan muutos vaatii muutoksia päivähoitopalvelujen järjestämisessä:

”Ehdotuksen sisältämä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus vaikuttaa tarpeeseen uudistaa varhaiskasvatuspalvelujen sisäistä rakennetta. Osa-aikaista varhaiskasvatusta tulee olla tarjolla riittävästi eri toimipisteissä.”

Lisäksi todetaan että vaikka päivähoito-oikeuden rajauksella saadaan säästöjä, ovat varhaiskasvatuslain uudistamistyöryhmän esittämät henkilöstömitoitusehdotukset vaikutukseltaan päinvastaisia.

3 Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Ja tässä sitten lausunto varhaiskasvatuslain uudistamistyöryhmän esityksistä. Varhaiskasvatuslautakunta on näemmä äänestänyt oikein reippaasti omaa lausuntoaan sorvatessaan.

”Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman marraskuisessa toimeenpanopäätöksessä on todettu, että on pidättäydyttävä uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden antamisesta ilman, että samalla esitetään vastaavan suuruisten tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta tai uusien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräisestä rahoittamisesta. Työryhmän raportissa ei ole edellä mainittuja esityksiä.”

Liitteenä mukana myös OKM:n julkaisu ”Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat”, joka täytynee lukea läpi. Vaikuttaa hyvältä perustietokatsaukselta varhaiskasvatuksen nykytilaan ja historiaan.

SIVISTYSTOIMI

1 Suomenkielisen työväenopiston graafinen ilme
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-19_Khs_20_El_E0A931B4-F1CD-4082-9503-E3AD7421E899_Liite_pdf
ok. Organisaatiorakenteen uudistamisen myötä työväenopisto uusii myös graafisen ilmeensä.

2 Ruotsinkielisen työväenopiston graafinen ilme

ok.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-19_Khs_20_El_B3A19C30-BC0F-4A8F-B3AE-809C1EE36A0A_Liite_pdf
3 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta liikuntalaiksi

ok. ”Esitysluonnos sisältää pääosin kannatettavia muutoksia liikuntalain uudistamiseksi”. Vastauksen henki on sama kuin liikuntalautakunnan lausunnossa.

4 Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan (Oivajk) jäsenen valinta

ok. Kaupunginhallinnon sisäinen muutos.