Eurovaalien vuoksi listablogaus poikkeuksellisesti vasta kokouspäivänä. Koko nippu kaavoja ja kaavavarauksia, Jätkäsaaressa alkaa pysäköintipolitiikkapaperikin vaikuttaa. Varhaiskasvatuksesta lausutaan ja päästään varmasti äänestelemäänkin. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 4.6.2014, Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

ok. Jussi ei ole oikein ehtinyt jatkuvien työkiireidensä, laulu vie miestä eikä mies laulua, vuoksi osallistua kaupunginhallitusryhmän toimintaan. Valitsemme tilalle sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Hannu Tuomisen, joka toimi kaupunginhallituksen varajäsenenä myös edellisellä kaudella. Lisää Hannuja kaupunginhallitukseen! Ei voi mennä huonosti!

2 V 4.6.2014, Maankäyttösopimukseen liittyvän sopimuskorvausjärjestelyn perusteella myönnettävä ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon

ok. Pasilan valmistelu etenee.

VR suorittaa kaupungille yhteensä 12,5 miljoonan euron arvoisen korvauksen. Tästä summasta suurin osa, 12,1 miljoonaa, on rakennuksia ja rahallisena korvauksena vain noin 360000 euroa. Kaupungin kirjanpidossa luovutettava korvaus käsitellään ”kiinteistöjen ostona”, johon tarvitaan vastaava määräraha.

Esittelijä toteaa että tämä ”kiinteistöjen osto” ylittää investointikaton, mutta toisaalta ”Kaupungin on tarkoitus luovuttaa KT-tontti lähivuosina myymällä, jolloin kaupunki saa myynnistä merkittävät investointitulot.”.

Päätöshän on järkevä, pakollinen oikeastaan, mutta keskustelu nykymuotoisen investointikaton järkevyydestä olisi hyvä avata. Kannattavia investointeja ei kannattaisi missään nimessä lykätä lähes sattumanvaraisesti määritellyn ”katon” vuoksi. Voitaisiinko ajatella että edes lisärakentamisen mahdollistavat erittäin kannattavat perusinvestoinnit otettaisiin katon alta pois? Kaupunki kasvaa, sitä ei pitäisi jarruttaa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 4.6.2014, Kaartinkaupungin tontin 50/5 asemakaavan muuttaminen (nro 12081, Ludviginkatu 3-5)

ok. Rakennukset suojellaan ja käyttötarkoitus määritellään, rakennusoikeuslukua lisätään kiinteistölle myönnetyn ullakkorakentamisen verran. Pihalle tulee pieni laajennusosa. Tonttiteho 4,3.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-26_Khs_21_El_256EE3ED-B50B-4F98-B08B-87FD8E6A62D4_Liite_pdf
2 V 4.6.2014, Länsisataman tonttien 20007/15 ja 16 sekä katuaukion asemakaavan muuttaminen (nro 12246, Jätkäsaarenlaituri 1)

ok. Asemakaava muuttuu hotellirakennuksien korttelialueesta ”asuinrakennusten sekä hotelli- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi”. Taustalla Helsingin kaupungin, SRV Oyj:n ja Stora Enson järjestämään arkkitehtuurikilpailuun sekä Helsingin asuntotuotantotoimiston järjestämä Suunnittele ja rakenna -laatukilpailu. Tonttiteho 3,84.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-26_Khs_21_El_6582B81F-2A20-4CE7-88CD-995B9FA8581D_Liite_pdf
Korttelin autopaikkamääräykset poikkeavat hiukan perinteisestä. Niitä on muutettu joustavampaan suuntaan siten että korttelissa on mahdollista kokeilla helmikuussa hyväksytyn pysäköintipolitiikkapaperin kärkitoimenpiteitä. Mahtavaa.

3 V 4.6.2014, Herttoniemen vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja tontin 43257/1 sekä katu- ja vesialueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12234, Reginankuja 3)

ok. Pitkään rakentamattomana ollut liike- ja julkisten rakennusten tontti muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Tämä korvautuu
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-26_Khs_21_El_CE3EAFCE-BE0B-4C3A-99EC-BBDC9D63B3BD_Liite_pdf
tällä
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-05-26_Khs_21_El_CE3EAFCE-BE0B-4C3A-99EC-BBDC9D63B3BD_Liite_pdf
4 V 4.6.2014, Itäkeskuksen Maamerkin tontin vuokrausperusteet (Vartiokylä, Itäkeskus, tontti 45179/3)

ok. ”Itäkeskuksen Maamerkki” muutetaan toimistorakennuksesta asuinrakennukseksi ja nyt päätetään sen tontin vuokrausperusteista. Kova on paine saada lisää asuntoja. Esittelijän mukaan ”Maamerkki-rakennus toimistona on elinkaarensa päässä, alueella on ylitarjontaa toimistotiloista ja kohde asuntohankkeena tuo positiivisia seurannaisvaikutuksia kaupunkikuvaan, ympäristöön ja alueen palveluille.”. Enkä ole eri mieltä.
Helsinki_kartta__karttahaku__karttapalvelu_-_Fonecta_fi
5 V 4.6.2014, Jakomäen asuntotonttien ja neljän autopaikkatontin vuokrausperusteet (tontit 41200/24, 26 ja 27, 41283/1 ja 41284/1)

ok. Vuokrausperusteita Jakomäen täydennysrakennuskohteille.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 4.6.2014, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

ok. Merkitään tiedoksi. Yleisesti todetaan helsinkiläisten lasten pääsyn lastenpsykiatriseen hoitoon olevan hyvällä tasolla.

– lastenpsykiatristen potilaiden määrä kasvoi 6,5 % verrattuna edelliseen vuoteen ja käyntien määrä lisääntyi 9,3 %. Potilaiden lukumäärä on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla vuodesta 2010.
– odotusajan mediaani oli 14 vuorokautta, uuden akuuttihoitoyksikön perustamisen (lokakuu 2013) jälkeen hoitoon pääsy nopeutunut ”huomattavasti”.
– nuorisopsykiatrian lähetteiden määrä pysynyt vakaana

SIVISTYSTOIMI

1 V 4.6.2014, Herttoniemen ala-asteen koulun ja Siilitien peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen

ok. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Herttoniemen alueen koulujen hallinnollista yhdistämistä.

Alueen kahta koulua johtaa jo nyt sama rehtori. Hän joutuu pyörittämään tällä hetkellä kahta hallintoa. Hallinollisessa yhdistämisessä on tällä kertaa kyse juuri siitä – hallinnosta. Tiloja ei suljeta, montessoripedagogiikasta ei luovuta ja 1-2 -luokkalaisten lähikoulu ja lyhyt koulumatka turvataan. Säästöjäkin syntyy 50 000–70 000 euroa vuodessa.
herttoniemi
Kun poliitikoilta kysytään mistä pitäisi säästää, niin useimmiten vastaus on että hallinnosta. Tässä olisi nyt mahdollisuus siihen.

Olen tutustunut kaikkeen meille esiteltyyn materiaaliin. Lisäksi vierailin kyseisillä kouluilla, olen lukenut vanhempien selvitykset ja puhunut puhelimessa sekä aluearkkitehdin että koulun rehtorin kanssa. Olen vakuuttunut myös siitä että sekä opetusvirasto että koulun rehtori haluavat tulevaisuudessakin pitää yllä montessoripedagogista koulua Helsingissä. Tämä on kirjattu päätökseenkin niin selvästi kuin se voidaan kirjata:

Yhdistetyssä koulussa toteutetaan vuosiluokkiin sitoutumatonta opetusta valtakunnallisen opetussuunnitelman säädökset huomioon ottaen.

Tämän linjauksen linjajohtaja Merja Kyllönen vahvisti vielä kaupunginhallitukselle antamassaan lisäselvityksessä. Montessoripedagogiikasta ei olla luopumassa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa-Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010)

ok. Kaupunginhallitus lausuu aluehallintovirastolle että autopurkamo Tattarisuolla on ihan ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Jätkäsaaren korttelin nro 20813 varausehtojen muutos (Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20813/1-3)

ok. Asumisoikeustuotannon sijaan Jätkäsaareen rakentuu valtion korkotukemia vuokra-asuntoja vanhuksille ja vaikeasti vammaisille.

2 Tonttivarausten uusiminen Honkasuon Haapaperhosen alueella (Malminkartano, korttelit 33354, 33355 ja 33356)

ok. Rakennuttajat ovat hiukan vaihtuneet mutta yhä rakennetaan puurakenteista matalaenergiataloa. Pyritään saamaan lisää toimijoita markkinoille.

3 Alueen varaaminen Roihupellon yritysalueelta DC-ROI Helsinki Oy:lle konesali- ja siihen liittyvien toimitilojen suunnittelua varten

ok! Loistava homma. Toivottavasti tämä upea investointi Helsinkiin toteutuu. Uudemman ajan paperikone.

DC-ROI-Helsinki Oy:n Data Center -kampushanke on uudenlainen, aiempaa laajemman konesalipalvelukokonaisuuden konsepti. Hanke on Pohjoismaiden suurin ICT-lippulaivahanke, jonka innovatiiviset uudet teknologiaratkaisut toisivat työpaikkoja Helsinkiin, suuria investointeja sekä verotuloja Suomeen ja vientituotteita maailmalle.

Otso kirjoitti konesalien geopolitiikasta männä viikolla laajemmin.

4 Alueen varaaminen Roihupellon yritysalueelta Nordic Real Estate Partnersille, Pelican Finland Holding Oy:lle ja Rautemaa Oy:lle toimitalo- ja liikekeskushanketta varten (Vartiokylä, tontti 45197/3 sekä siihen liittyvät määräalat, Varikkotie 1 – 7)

ok.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto luonnoksesta esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi

Pöydälle. Vaalien vuoksi en vaan ole ehtinyt perehtyä asiaan lainkaan.

2 Lausunto lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen)

Tähän tulemme esittämään muutosehdotuksia yhdessä Vasemmistoliiton kanssa.

3 Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Tulemme esittämään lausuntoon varhaiskasvatuslautakunnan linjausten mukaisia muutoksia. Esittelijä Laura Räty oli kirjoittanut lausuntonsa ne ohittaen.

SIVISTYSTOIMI

1 Kulttuurikeskuksen yhteispalvelupäällikön virkaan ottaminen

ok. Kulttuurikeskuksen yhteispalvelupäällikkö pyörittää hallintoa ja Anna Mattila vaikuttaa esittelyn perusteella hyvältä valinnalta.