Kevätkauden toivottavasti viimeinen kaupunginhallituksen kokous! Tiistaina kaupunginhallitus matkaa Stuttgartiin tutustumaan mm. Saksan kunnallishallinnon rakenteeseen (mitkä ovat kunnan, aluehallinnon ja valtion roolit) sekä Stuttgartin ”pisara-radan” prosessiin. Ohjelma vaikuttaa mielenkiintoiselta ja hyödylliseltä.

Mutta sitä ennen vielä tämä kokous. Listalla mm. lausunto velvoitteita vähentävistä kuntakokeiluista, lähiörahaston hankkeet ja MTV Push -tapahtuman järjestäminen. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 27.8.2014, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta

ok. Valitsemme Jussi Chydeniuksen tilalle uuden varajäsenen konsernijaostoon.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 27.8.2014, Haagan tonttien 29201/1 ja 29202/2 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12239, Kivihaantie 1 ja 6)

ok. Täydennysrakentamista Kivihakaan, tonttitehot jäävät yhä alle yhden. Kivihaantie 6 suojellaan sr-2 -merkinnällä.
Liite-6_pdf__page_18_of_30_
KAUPUNGINHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

1 Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimet

ok. Vuotuinen selostus kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sivutoimista eli mm. merkittävistä luottamustehtävistä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lähiörahastosta vuonna 2014 rahoitettavat hankkeet

ok. Lähiöprojekti on hallintokuntien yhteistyöprojekti, jolla on tarkoitus eri keinoin parantaa erityisesti esikaupunkialueiden viihtyisyyttä, toimivuutta ja rakentamista. Nyt esitetään rahoitettavaksi 20 hanketta. Hyvän näköisiä juttuja, mm. Vuosaaren liikuntapuistoon skeittipaikka ja Jakomäessä peruskorjataan tärkeän kävelyreitin portaat. Suurimat potit Ala-Malmintorin ja Pekanraitin kunnostamiseen sekä Runar Schildtin puiston peruskorjaukseen Pohjois-Haagassa.

Yhteensä hankkeita on 4,9 miljoonaa euron edestä kaupunginvaltuuston 4.6. hyväksymän ylityksen mukaisesti.

4 Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotantotoimikunnan hankkeille

ok. Lainoja asuntotuotantotoimikunnan hankkeille yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

5 MTV Push Helsinki -tapahtuman järjestäminen Helsingissä 2014

ok! Myönnämme 425 000 euroa MTV Push -tapahtuman järjestämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö osallistuvat kumpainenkin 212 500 euron osuudella. Eli valtio ja Helsinki kattavat kulut 50/50.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-06-23_Khs_25_El_9D411DD6-2342-4B3D-A319-DC5F4F11541C_Liite_pdf
Esittelyn mukaan:

”MTV Push Helsinki on kahden päivän markkinointikonsepti ja tapahtumakokonaisuus, joka esittelee kaupunkia muodin, musiikin, designin ja uusien teknologioiden, kuten peli- ja audiovisuaalisen teollisuuden kautta. Tapahtuma näkyy laajalti Euroopassa ja muuallakin maailmalla Music Televisionin kanavalla.”

eli tapahtuman voi ajatella olevan leivän ja sirkushuvien lisäksi myös ihan hyvä satsaus kaupunkimarkkinointiin. Ja tämä yhteistyö jatkuu sitten joko 2015 tai 2016 MTV European Music Video Awards -tapahtumalla, joka onkin jo sitten asteen verran isompi juttu.

6 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

ok. ”Rautatiemarkkinadirektiivin” toimeenpanoa Suomen lainsäädäntöön.

Käytännössä muutos se että satamaraiteet ovat tulossa kapasiteetin jakamista, palvelujen tarjontaa ja ratamaksua koskevan sääntelyn piiriin. Lausunnossa korostetaan rautatiemarkkinoiden toimivuuden edistämistä. Lisäksi:

”Helsingin kaupunki katsoo, että kyseiset muutokset eivät aiheuttaisi mainittavasti lisätyötä Helsingin Satama -liikelaitokselle tai sen toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle. Muutosten etuna olisi se, että ne osaltaan edistäisivät raideliikenteen tavaramäärien kasvattamista tulevaisuudessa.”

7 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio europarlamenttivaaleista 2014

ok. Eurovaalien keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle 4350 euron palkkio, joka on sama kuin edellisellä toimikaudella ja edellisissä vaaleissa. Keskusvaalilautakuntien puheenjohtajien palkkioista todetaan palkkiosäännössä seuraavasti:

”Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavan, vaaleista kul­la­kin kerralla aiheutuneeseen työmäärään perustuvan kerta­palk­­kion vahvis­taa kaupunginhallitus kussakin tapauksessa erikseen.”

Hiukan vain ihmettelen onko todella tapana määritellä palkkiot vasta töiden tekemisen jälkeen?

8 Lausunto valtiovarainministeriölle esityksestä laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista (ns. kuntakokeilu)

ok. Hallituksen kehyspäätöksessä 2013 linjattiin että kuntien velvotteiden vähentämisen tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja. Helsinki haki kokeilujen piiriin ja pääsimmekin mukaan nuorisotakuun toimintamalli kuntakokeiluun.

Nyt sitten ollaan tekemässä lakia kokeiluja varten. Helsingin lausunnon ydin:

”Kuntakokeiluja koskeva laki ei esitetyssä muodossaan vähennä kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Perusajatukseltaan järkevä lähtökohta kuntakokeiluista näyttää nyt aiheuttavan lähinnä lisää hallinnollista työtä ja uusien ohjausmenettelyjen kehittämistä.”

Semmosta hallinnon keventämistä tällä kertaa. #uuteennousuun

9 Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin

ok. 860 000 euroa alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin Pasilassa, Kuninkaantammessa, Kalasatamassa, Koivusaaressa, Östersundomissa ja Länsisatamassa.

10 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Jätkäsaaren esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten

ok. Kuudella miljoonalla eurolla esirakennetaan Jätkäsaarta tällä kertaa.

11 Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnan käyttöön kaupungintalokorttelien kehittämiseen

ok. 6,8 miljoonaa euroa Leijonakorttelien kehittämiseen. Tämä on kaupungille välittömästi tuottava investointi – remontin jälkeen tiloihin muuttaa maksava vuokralainen. Olisi oikeastaan toimivampaa jos rakennusten pääoma olisi suoraan Leijonan eikä tilakeskuksen taseessa, jolloin Leijona voisi tehdä investointipäätökset nopeammin ja joustavammin ja hakea rahoituksen niihin suoraan itse.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Laajasalon raideliikenteen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

ok. Lausunto Laajasalon raideliikenteen, eli käytännössä Kruunusiltojen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Ympäristövaikutukset on selvitetty kaikista mahdollisista vaihtoehdoista ihmiskatapulttia lukuunottamatta.

Lausunto on Hanasaaren polttoainekuljetusten liikenteellisiä vaikutuksia koskevaa kappaletta lukuunottamatta hyvä. Esittelijä ottaa erittäin voimakkaan kannan:

”Hanasaaren voimalaitoksen polttoainekuljetusten ja raitioliikenteen Sompasaari−Kruununhaka siltayhteyden välinen ristiriita on kaupunginhallituksen mielestä erittäin merkittävä sekä joukkoliikenteen toimivuuden että voimalaitoksen polttoainehuollon kannalta. Raitioliikenteen siltayhteys ei ole käytännössä mahdollinen niin kauan kun voimalaitoksen polttoainehuolto tapahtuu meritse.”

Kaupunkisuunnittelulautakunta ja yleisten töiden lautakunta puolestaan lausuivat seuraavasti:

”Mikäli voimalaitoksen toiminta jatkuu, on selvitettävä mahdollisuudet toimittaa polttoaine voimalaitokseen muilla tavoin. Tästä Helenille aiheutuvia lisäkustannuksia tulee tällöin verrata niihin kustannuksiin ja haittoihin, joita laivakuljetukset aiheuttavat liikenteelle ja maankäytölle.”

Ja näinhän asia on. Esim. Lahti kuljettaa kaiken tarvitsemansa hiilen käsittääkseni rekoilla. Helenin voimalan vaatima polttoaine tarkoittaa muutamia kymmeniä rekkoja päivässä Vuosaaresta Hanasaareen. Tämä uppoaa muun liikenteen sekaan helposti. Polttoainekuljetusten turvaaminen ei ole hyvä perustelu viivyttää Kruunusiltoja, joiden positiiviset vaikutukset sekä maanarvoon että julkiselle liikenteelle ovat selviä.

2 Töölönlahden puiston tilapäisten järjestelyiden (nro VIO 5695/1) hyväksyminen

ok. Tammikuussa kaupunginhallituksen käsittelyssä oli Töölönlahden puistosuunnitelma, jonka 66 miljoonan hintalappua emme hyväksyneet. Emmekä edes esitettyä 20 miljoonan hintaista ”väliaikaista” ratkaisua, vaan palautimme suunnitelmat valmisteluun. Nyt on uusi esitys valmis, kustannus 5,8 miljoonaa euroa. Voisi sanoa että kaupunginhallitus säästi 60 miljoonaa euroa kuntalaisten rahoja. Kyllä näillä päätöksillä on merkitystä.

Ja hyvältä tämäkin suunnitelma näyttää.
Liite_pdf

Suunnitellun puiston näkyvin elementti on ns. Toimintakaari, kaaren muotoinen leveä puistokäytävä, jonka varrelle sijoitetaan oleskelupaikkoja, kuntoilupiste, pieni leikkipaikka ja istutuksia. Toimintakaari asfaltoidaan ja reunustetaan nauhamaisin kiveysraidoin.

Toimintakaaren länsipuolelle varataan avoin kenttä mahdollisia yleisötilaisuuksia varten. Toimintakaaren itäreunaan sijoitetaan Töölönlahden rantaa kohti viettävä painanne, joka toimii reittinä mahdollisille tulvavesille.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto selvittää väliaikaisen puistoalueen soveltuvuutta tapahtumien pitopaikaksi yhteistyössä tapahtumajärjestäjien, lähialueiden asukkaiden ja toimijoiden sekä viranomaisten kanssa. Mahdollinen tapahtumien järjestäminen alueella on puistosuunnitelmasta erillään oleva hanke.

Puiston tasaus on suunniteltu siten, että laajamittaisia pohjanvahvistuksia ei tarvitse tehdä. Tasaus noudattelee suurelta osin nykyisiä maastonkorkoja, mutta alueen itäreunan maastoa joudutaan muotoilemaan leikkauksin ja lisätäytöin, jotta puisto liittyisi luontevasti Alvan Aallon kadun kortteleiden korkomaailmaan.

Suunniteltu kasvillisuus on monipuolista, mahdollisimman nopeakasvuista ja kestävää. Olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään siellä, missä se on mahdollista. Radanvarren korttelien lähialueille tulee monipuolisia istutuksia.

Toivottavasti tästä prosessista opittiin jotain. Kustannukset kannattaa pitää paremmin mielessä jo luonnosvaiheessa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi Meri-Rastilassa sijaitsevan Litorinameren muinaisrantakivikon suojelemisesta

ok. Vastauksessa todetaan että suojeltavaksi tarkoitettu muinaiskivikko on sijaitsee kaavassa puistoalueella ja että se on Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelman 2008–2017 mukaan tarkoitus rauhoittaa luonnonsuojelulain nojalla.

2 Kiinteistökokonaisuuden ostaminen Östersundomista

ok. Maan ostaminen kaavoitusta varten Östersundomista jatkuu. Tällä kertaa 15,1 hehtaarin tila rakennuksineen 2,6 miljoonalla eurolla.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Vanhusneuvoston jäsenen valinta

ok. Me Vihreät valitsemme Johanna Pihlajan tilalle Pirkko Telarannan vanhusneuvostoon.

2 Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen oppilashuollon osalta

ok. Esiopetuksen opetussuunnitelmaan on tehty ainoastaan lakimuutoksen edellyttämät muutokset. Omalta osaltaan päivityksen ovat hyväksyneet sekä opetuslautakunnan jaostot että varhaiskasvatuslautakunta.

3 Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi päiväkotien tilanormin muutoksen arvioinnista ja seurannasta

Mari kantoi ponnessaan huolta siitä vaikuttaako tilanormin tiukentaminen (enemmän lapsia samassa tilassa) lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Vastaus on jopa selvitykseksi todella nollavastaus. Kai nyt voitaisiin edes kertoa onko meillä jotain mittareita joilla mitata mahdollisia normien tiukentamisen terveysvaikutuksia?

SIVISTYSTOIMI

1 Helsingin aikuisopiston hakemus perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämiseksi

ok. Oikeutamme Helsingin aikuisopiston järjestämään perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta, jos opetusministeriö myöntää sille luvan ko. opetuksen järjestämiseen. Opetus on kohdennettu oppivelvollisuusiän ylittäneille ja erityisesti maahanmuuttajataustaisille aikuisille. Hyvä, juuri tällaista tarvitaan, jotta maahanmuuttajataustaiset helsinkiläiset voisivat kouluttautua ja työllistyä. Nyt solmittava sopimus ei aiheuta kaupungille velvoitetta osallistua toiminnan rahoittamiseen.