Syyskauden toinen kaupunginhallitus. Mukana koko nippu lausuntoja lakiluonnoksista, ensi vuoden talousarviovalmistelun madonluvut ja tontinvarauksia 5500 asunnolle! Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 27.8.2014, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
2 V 27.8.2014, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta
3 V 27.8.2014, Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta
4 V 27.8.2014, Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta
5 V 27.8.2014, Teknisen palvelun lautakunnan jäsenen, varapuheenjohtajan ja varajäsenen valinta
6 V 27.8.2014, Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta

Tarja Tenkula muutti Seinäjoelle työn – ehkä jopa eduskuntatyön – perässä, joten Jape Lovén nousee valtuustoon ja demarit valitsevat uuden jäsenen kaupunginhallitukseen.

Yleisten töiden lautakuntaan sosialidemokraatit valitsevat uuden jäsenen heinäkuussa pitkäaikaiseen sairauteen kuolleen Tuula Hännisen tilalle. Ehdin tutustua Tuulaan kuluneen puolentoista vuoden aikana. Hän oli erittäin perehtyvä ja pätevä lautakuntalainen, jolla oli kokemusta ja tietoa Helsingin kuntapolitiikasta pidemmältä ajalta kuin mitä minä olen tällä planeetalla rääkynyt. Osanottoni läheisille ja Helsingin Sosialidemokraateille.

7 V 27.8.2014, Virkavapaan myöntäminen sosiaali- ja terveystointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle ja sijaisen ottaminen

ok. Valtuusto valitsee sijaisen ministeriksi siirtyneelle Laura Rädylle. Kokoomuksen Lasse Männistö on ilmaissut kiinnostuksensa pestistä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 27.8.2014, Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Opetustoimen uutta johtosääntöä on valmisteltu viime syksystä ja esitys johtosäännöksi hyväksyttiin opetuslautakunnassa jo tammikuussa. Keskeinen muutos koskee johtosäännön pykäliä, joissa määrätään osaston päällikön ja rehtorien tehtävät.

Kaupunginhallituksen esitys eroaa opetuslautakunnan äänestämästä versiosta sanamuodossa, mutta ei ajatuksessa. Muutokset liittyvät 20 pykälään, joka koskee ”henkilöstön ottamista”.

Viraston alkuperäinen esitys oli

”Rehtorin ottaa toistaiseksi linjanjohtaja ja määräajaksi linjanjohtaja tai hänen määräämänsä.”

opetuslautakunta päätti yksimielisesti muuttaa sen muotoon:

”Rehtorin ottaa toistaiseksi opetuslautakunta ja määräajaksi linjanjohtaja tai hänen määräämänsä.”

Nyt kaupunginhallituksen esityksessä kohta on muodossa:

”Peruskoulun ja lukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua hakijoista lausuntonsa. Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Määräajaksi rehtorin ottaa linjanjohtaja tai hänen määräämänsä.”

, jossa on otettu huomioon lautakunnan muutoksen ajatus, mutta muokattu se täsmällisempään asuun ja päätöselimenä lautakunnan jaosto eikä koko lautakunta.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle kotipalvelun ja kotisairaanhoidon sekä palvelu- ja tukiasumisen asiakasmaksuja koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi

ok. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia ollaan muuttamassa. Tavoitteena on että määräytymisperusteet olisivat samankaltaisia kaikkialla maassa. Lisäksi säädetään ”vähimmäiskäyttövarasta” palveluasumisessa.

Esittelijän mukaan lakiluonnos toteuttaa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaista tavoitetta vähentää laitoshoitoa ja lisäisi kotipalvelun sekä palvelu- ja tukiasumisen asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Kustannuspuolella ehdotus aiheuttaisi noin miljoonan euron vähennyksen Helsingin kaupungin asiakasmaksukertymässä. Toisaalta hallinnollisen työn ja oikaisumenettelyjen vähentyessä voitaisiin saada säästöjä.

4 Lausunto oikeusministeriölle Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet -mietinnöstä

ok. Kuntalain luonnoksessa ehdotetaan kuntavaalipäivän siirtämistä lokakuulta huhtikuulle. Esittelijän mukaan ”Helsingin kaupunki pitää työryhmän linjauksia kunnallisvaalien ajankohdan siirtämisestä ja neuvoa-antavien kansanäänestysten järjestämisestä kunnallisvaalien yhteydessä kannatettavina.”

5 Lausunto oikeusministeriölle nettiäänestystyöryhmän väliraportista

ok. Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt ”nettiäänestyksen” käyttöönottoa kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä. Lausunto suhtautuu ajatukseen myönteisesti.

Työryhmän väliraportissa mielenkiintoista tietoa mm. nettiäänestyskokeiluista muualla maailmassa.

Minkä takia tietotekniikkajaosto ei osallistunut lausunnon valmisteluun?

6 Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 valmistelutilanne

Madonlukuja tarjolla. Suomen ja Helsingin taloudellinen tilanne ei näytä ruusuiselta.

Yleinen taloustilanne sekä maailmalla että Euroopassa on edelleen ongelmallinen. Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 2012 toisesta neljänneksestä lähtien. On hyvin epätodennäköistä, että kasvu käynnistyisi kuluvan vuoden aikana ja yltäisi arvioituun 0,2 prosenttiin.

Energian liiketuloksen tulovirrat kaupungille vähenevät vuosien 2013–2014 noin 220 milj. euron vuosittaiselta tasolta noin 80–90 milj. euron vuosittaiselle tasolle. Tämä tarkoittaa että, taloustavoitteisiin pääsemiseksi kaupungin taloudenpitoa joudutaan vuonna 2015 kiristämään merkittävästi.

Talousarvion 2015 valmisteluun vaikuttaa maan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteet. Toistaiseksi toimeenpanopäätöksiä kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisesta ei ole saatu aikaiseksi. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset on sitä vastoin sisällytetty VM:n budjettiehdotukseen.

Mikäli ennusteen mukainen toimintamenokasvu toteutuu, vaarantuu strategiaohjelman mukainen talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden parantamisen tavoite. Strategiaohjelman tavoitteen (”kaupungin käyttömenojen reaalikasvu on asukasmäärän kasvu -1% tuottavuustavoite”) mukaan kaupungin menokasvu saisi tuoreimmalla kustannustason muutoksella olla vuonna 2014 vain 1,3 %. Tämä edellyttäisi noin 70 milj. euron menosopeutusta. Muuttuneessa tilanteessa talousarvionkin mukainen menokasvu 2,2 % (verrattuna 2013 tilinpäätökseen) ylittää strategiassa menojen kasvulle asetetun tavoitteen ja edellyttäisi talousarvion tarkistamista alaspäin 30 milj. eurolla.

7 Lainan myöntäminen Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy:lle

ok. 2,35 miljoonaa euroa Pihlajamäessä sijaitsevan Uuden yhteiskoulun perusparannukseen. Sopimuskoulujen ”koululainoja” ei lyhennetä ja lainojen vakuutena on kiinteistö. Aiemmasta käytännöstä poiketen lainoissa on nykyisin korko.
Helsingin_Uusi_yhteiskoulu_Osakeyhtiö_-_Google_Maps

8 Lausunto valtiovarainministeriölle uutta kuntalakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

ok. Uusi kuntalaki on lausuntokierroksella. Lausuntoluonnos kohtuullisen kriittinen, erityisesti liittyen sote-lain keskeneräisyyteen, joka ymmärrettävästi vaikuttaa paljonkin kuntien ja kuntayhtymien toimintaan.

Näkyvimpiä ehdotettuja muutoksia on kuntavaalien ajankohdan siirtäminen huhtikuuhun ja valtuustokauden aloitus kesäkuun alusta, jota luonnos pitää perusteltuna.

Kansalaisaloitteisiin Helsingin lausuntoluonnos suhtautuu aika nihkeästi. Lakiesitys antaa mahdollisuuden tehdä aloitteita ”myös asioissa, joissa kunnan osallistuminen perustuu vain omistukseen (vähäiseenkin), sopimukseen tai rahoitukseen”. Juuri näin tulee ollakin – mikseivät kuntalaiset saisi keskusteluttaa esim. kunnan voimalaomistuksia aloitteiden kautta?

Helsingin lausunto puolustaa ns. otto-oikeuden mahdollistamista myös muille toimielimille kuin kunnanhallitukselle.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Hallintopäällikön viran täyttäminen ympäristökeskuksessa

ok. Kaupunginhallitus päättää ottaa ympäristökeskuksen hallinto- ja tukipalvelut -osaston hallintopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatti Susanna Sarvanto-Hohtarin 1.10.2014 alkaen 5400 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Sarvanto-Hohtarilla on lisäksi ylempi korkeakoulututkinto liiketaloudesta ja hallinnosta sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja asetuksen mukainen opettajakoulutus. Lisä- ja täydennyskoulutuksena hänellä on Helsingin kaupungin keskijohdon valmennusohjelma (7,5 kk) sekä Naisjuristit ry:n johtajakoulutusohjelma (9 kk).

2 Katu- ja puisto-osaston osastopäällikön viran täyttäminen

ok. Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikö on umpibyrokraattisesta tittelistään erittäin konkreettinen ja tärkeä paikka. Käytännössä KPO:n päällikkö voi erittäin merkittävästi esim. edistää tai jarruttaa mm. pyöräilyn tai talvikunnossapidon tilaa kaupungissamme.

Pekka Saurin esitys kaupunginhallitukselle eroaa yleisten töiden lautakunnan esityksestä. Perustelut ovat selvät, vaikka molemmat hakijat ovat päteviä.

Esittelijä toteaa, että hakijalla 2 on hyvä kokemus ja asiantuntemus erilaisista haasteellisista hallinnon tehtävistä sekä monipuolinen kokemus asiantuntijaorganisaatioiden esimiestehtävistä. Hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta vaativissa johtamistehtävissä. Lisäksi hänellä on toimialan tuntemusta. Hän on tehtävissään osoittanut kehittymishakuisuutta sekä yhteistyökykyä ja omaa esittelijän arvion mukaan parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa. Hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella hakija 2 on virkaan parhaiten soveltuva.

Hakija1:llä on kokemusta ja asiantuntemusta katu- ja puisto-osaston toimialaan liittyvistä tehtävistä sekä hallinto- ja johtamistehtävistä, mutta hänen johtamiskokemuksensa ja kokemuksensa alalta on lyhytaikaisempaa kuin hakijalla 2.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Asuntotonttien varaustilanne ja tonttien varaaminen asuntohankkeita varten

ok! Hieno homma – tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 5 500 asunnon rakentamista varten eli noin 12 000 asukkaalle. Asuntomäärin laskettuna kaikista varausesityksen tonteista noin 25 % esitetään varattaviksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 40 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 35 % sääntelemättömään asuntotuotantoon.

Ainoa asia, joka esityksessä mietityttää on se että kaikkia muita tonttityyppejä on tämän jakokierroksen jälkeen tonttivarannossa noin viiden vuoden tavoitteen verran, mutta opiskelija- ja nuorisoasuntotontteja on vain noin kahden vuoden rakennustarpeisiin.

Tällä tontinvarausvauhdilla rakentamiseen tulee helposti katkoksia eikä nuoriso- ja opiskelija-asuntoja luultavasti voida rakentaa aivan 300 asunnon vuositavoitteen mukaista vauhtia. Olen antanut itseni ymmärtää että HOAS ja nuorisoasuntosäätiöt olisivat innokkaita nopeampaan rakentamistahtiin, jos tontteja olisi saatavilla.

Kiinteistölautakunnan päätöksessä olikin kaupunginhallituksen esityksen kohtien lisäksi tärkeä toive:

H Kiinteistölautakunta katsoo, että jatkossa on kiinnitettävä lisähuomiota tonttien varaamiseen opiskelija- ja nuorisoasunnoille, joiden osuus kokonaistonttivarannossa on vaarassa jäädä tarpeesta jälkeen.

Näkisin mielelläni jotain vastaavaa myös kaupunginhallituksen päätösesityksessä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotuksista

ok.

Kaupunginhallitus toteaa, että ehdotusten kokonaisuuden ja kaikkien yksityiskohtien täytyy toteuttaa kuntapalveluille asetettuja yleisiä tavoitteita ja erityisesti kaikki lisäresurssitarpeet on perusteltava huolellisesti. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa työryhmän ehdotusten toteutuminen tarkoittaisi käytännössä opiskelijoiden kattavien ja henkilöstömitoituksilla normitettujen palvelujen, ilman vaikuttavuusnäyttöä tehtävien kohdentamattomien tarkastusten sekä opiskelijoille eriytettyjen erityispalvelujen priorisointia kuntapalveluissa. Ehdotukset eivät tältä osin toteuta hallituksen rakennepoliittisen ohjelman eivätkä Helsingin kaupungin strategiaohjelman linjauksia.

2 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:n muutoksesta

ok. Esityksen tarkoituksena on parantaa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää. Keskeisimmät muutokset liittyvät ihmiskaupan uhrien auttamisen aloittamisen ja päättymisen määrittelyyn sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamiseen. Esittelyn mukaan kyse on voimassa olevan käytännön nostamisesta lain tasolle.

”Kaupunginhallitus toteaa, että lainsäädännön uudistamisen jatkaminen on tärkeää, jotta ihmiskaupan uhrien auttamisesta muodostuu läpinäkyvämpi kokonaisuus, jossa uhreja suojellaan ja uhrien ihmisoikeudet ja yhdenvertainen kohtelu turvataan.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

3 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

ok. Kårkulla samkommun -kuntayhtymä tuottaa suurimman osan Helsingin kehitysvammahuollon ruotsinkielisille asiakkaille järjestetyistä palveluista. Laskelman mukaan Helsingin maksuosuus nousisi 0,63 % vuonna 2015, joka on enemmän kuin mihin talousarvioehdotuksen laatimisessa pyritään.

4 Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön viran julistaminen haettavaksi

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö on yksi koko maan isoimmista paikoista. Alaisia on noin 20 000. Matti Toivola jää eläkkeelle lokakuun alussa ja virka laitetaan hakuun. Kaupungin johtamisjärjestelmää ollaan uusimassa, joten esityksestä poiketen määräaikaisuus voisi olla tällä kertaa perusteltua.

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Esitysluonnoksen keskeinen muutos koskee yksityisten ja valtion oppilaitosten perusopetuksessa olevien oppilaiden psykologi- ja kuraattoripalvelujen siirtämistä kunnan järjestämisvastuulle. Kaupungin lausunto toteaa:

Järjestämisvastuun kokoaminen yhdelle toimijalle mahdollistaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisella tavalla ja järkevänä kokonaisuutena.

Mikäli Helsingin kaupunki järjestää ko. palvelut itse, perus- ja toisen asteen psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuun siirtäminen kunnille aiheuttaa sille kokonaisuudessaan noin 3,6 miljoonan euron vuosittaisen lisäkustannuksen. Erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa valtion ei tulisi säätää kunnille uusia velvoitteita. Tavoitteena sen sijaan on kuntien velvoitteiden karsiminen.