Tänä maanantaina kaupunginhallituksessa 17 aloitetta, mm. allekirjoittaneen aloite Mannerheimintien muuttamisesta kävelykaduksi. Tämän lisäksi useampia lausuntoja ja YNK-draaman ratkaisu. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

Aloitteet tiivistin jälleen taulukkoon kommenttien kera.

19 V 24.9.2014, Rakennuslautakunnan jäsenen valinta

ok. Demarit valitsevat uuden jäsenen rakennuslautakuntaan.

20 V 24.9.2014, Lähetekeskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta Helsingin kaupungin lausunnosta

Sosiaali- ja terveydenhuoltolaista annetaan lausunto. Nyt keskustellaan siitä kuka antaa lausunnon ja missä järjestyksessä. Ytimessä valtuuston rooli kuntien tehtäväkenttää ehkä merkittävimmin määrittävän lain lausunnon sorvaamisessa.

Jussi Pajunen ehdottaa että valtuusto kävisi asiasta lähetekeskustelun, jonka pohjalta kaupunginhallitus antaisi lausunnon. Tämä olisi voimassaolevan johtosäännön mukaista. Mikään ei kuitenkaan estä meitä päättämästä että tällä kertaa lausunnon antaa valtuusto. Tämä kasvattaisi valtuuston roolia, luonnoksen valmistelisi kaupunginhallitus.

SIVISTYSTOIMI

2 V 24.9.2014, Käpylän peruskoulun ja Yhtenäiskoulun hallinnollinen yhdistäminen

Vihreän valtuustoryhmän enemmistö vastustaa koulujen hallinnollista yhdistämistä. Keväällä alkaneen prosessin aikana on käynyt selväksi myös että esityksellä ei ole mahdollisuuksia mennä läpi valtuustosta. Kaupunginhallitusryhmän on heijasteltava valtuustoryhmän tuntoja, joten tulen äänestämään tässä kohdassa valtuustoryhmämme selvän enemmistön toiveen mukaisesti vaikka oma kantani on toinen.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle pohjatutkimuksiin ja alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen

ok. 100 000 euroa Raide-Jokerin yleissuunnittelun pohjatutkimuksiin ja 310 000 euroa johtosiirtoihin.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa

ok. Eläköitymisestä johtuva muutos.

2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2015-2017

Tähän täytyy tutustua kunnolla vielä ajan kanssa. Monta asiaa. Paketissa ehdotetaan mm. tarkastusmaksun korottamista, Kutsuplussan laajentamista, lipunhintojen korotusta (+4%) ja yömetroliikenteen jatkamista.

3 Lausunto raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksesta 2014-2024

Iso asia! Tällä linjastosuunnitelmalla ohjataan Helsingin raitioliikenteen kehitystä seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Monia hyviä uusia juttuja ja linjaston kehittämistä, mm. ehdotetaan kiskoja nykyisin ”puuttuvalle osuudelle” Fredrikinkadulla Arkadiankadulta Bulevardille.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-09-08_Khs_31_El_F42A6682-7886-4D74-BB39-583C1F259EFC_Liite_pdf
4 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

ok. Lausuntoesitys suhtautuu lakiehdotukseen myönteisesti ja ottaa selvästi kantaa taksiliikenteen sääntelyn purkamisen puolesta.

Eräs merkittävimmistä muutoksista lakiesityksessä on se että taksilupien määrää rajoittavasta sääntelystä luovuttaisiin kokonaan vaikeavammaisille soveltuvan kaluston osalta. Tämän oletetaan lisäävän tarjontaa.

Lisäksi ”muutoksella helpotettaisiin myös markkinaehtoisten kutsujoukkoliikennepalvelujen tarjoamista ja vähennettäisiin niitä linja-auton käyttöön liittyviä rajoituksia, jotka estävät palvelujen tarjoamisen siten kuin takseilla”, joka on mielestäni hyvä suunta. Ylipäätään teknologian kehittyminen ja uudet palvelut, kuten Uber saavat koko nykyisen takislupasäätelyn näyttämään antiikkiselta. Kehitystä voidaan yrittää ohjata, mutta kokonaan sitä ei saisi torpata.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 2014-2023

ok.

2 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus nro 12100, Punavuori, Eira ja Länsisatama – Telakkaranta)

ok. Telakkarannan kaavasta on – ei kovin yllättäen – valitettu. Esittelijä perustelee valitusten hylkäämistä sillä ”Valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella asemakaavapäätös tulisi kumota.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto Rintamaveteraanien Säätiön sääntömuutoksesta

ok. Todetaan että sääntömuutos itsessään olisi ok, mutta käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe – syyskokouksessa ei ollut riittävästi päätösvaltaisia jäseniä paikalla. Eli vielä kerran pojat.

2 Valtuutettu Matti Niirasen toivomusponsi Ruusulankadun asumisyksikön ja sen ympäristön turvallisuuden parantamiseksi

ok. Matti oli tehnyt valtuustossa seuraavan ponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voidaanko Ruusulankatu 10 asumisyksikön ja sen ympäristön turvallisuutta parantaa esimerkiksi tukemalla enemmän Sininauhasäätiön aloittamaa ”Hyvä naapuri” -toimintaa ja siten, että asumisyksikön asukkaiden tarvitsemia hoidollisia palveluita, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluita, tehostetaan tarpeen mukaan.”

Tähän todetaan mm. että ”Ruusulankadun asumisyksikössä tehdään hyvää ja aktiivista ympäristötyötä Hyvä naapuri – ja Lähinaapuri -verkostoissa.”.

SIVISTYSTOIMI

1 Selvitys oikeuskanslerinvirastolle Puistolan ja Nurkkatien ala-asteen yhdistämistä koskevasta kantelusta

ok. Kantelu ei liity tuoreimpiin käänteisiin Puistolan kouluverkossa.

Kantelu juontaa juurensa vuoden 2011 päätökseen yhdistä Puistolan ja Nurkkatien ala-asteet hallinnollisesti. Tuolloin Teppo Varttala oli tehnyt kunnallisvalituksen päätöksestä. Valitus hylättiin.

Nyt käsittelyssä on Tepon kantelu oikeuskanslerinvirastolle, jonka perusteena on se että Silvia Modigin valtuuston päätöksen yhteydessä tekemää pontta ei ole noudatettu.

Esittelijä käy läpi ponsikäsittelyn prosessin ja toteaa ponnen tulleen käsitellyksi kaikkien sääntöjen mukaisesti.