Huomisessa kaupunginhallituksessa lisää rakentamista Mellunkylään, talvikunnossapidon tilannekatsaus ja nippu lausuntoja HSY:lle. Ryhmät valmistautuvat talousarvioneuvotteluihin, joten kunnan poliitikkojen huomio muualla.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 12.11.2014, Mellunkylän Vaarnatien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12206, Vaarnatien uusi pientaloalue)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-10-20_Khs_37_El_6740A26A-FBCB-403F-8094-DE7038D2D43E_Liite_pdf
ok. Kaavamuutos mahdollistaa pientaloja ja enintään nelikerroksisia kerrostaloja sisältävän asuinalueen rakentamisen Itäväylän ja Länsimäentien risteyksen pohjoispuolelle. Uutta kerrosalaa muodostuu yhteensä 27 390 k-m2 ja arvioitu asukasmäärä on noin 650.

2 V 12.11.2014, Mellunkylän Naulakalliontien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12207, Naulakalliontien uusi pientaloalue)

ok. Asemakaavan muutos mahdollistaa pientaloja ja enintään nelikerroksisia kerrostaloja sisältävän asuinalueen rakentamisen Länsimäentien itäpuolelle ulottuen Huhtakivenkujan luoteispuolelle. Uutta rakennusoikeutta on osoitettu 20 417 k-m2 ja arvioitu asukasmäärä on noin 510. Asemakaavan toteuttamisesta kaupungille aiheutvat kustannukset 6,58 miljoonaa euroa. Tehokkuus lähiömäistä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestämispäätöksen täytäntöönpano
4 Kaupunginvaltuuston 8.10.2014 tekemien päätösten täytäntöönpano

ok. Valtuuston päättämä Palmian yhtiöittäminen pannaan toimeen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Talvikunnossapidon kehittämisen tilannekatsaus

Ei varmaan tule kellekään yllätyksenä että talvi on Helsingille ns. haasteellinen ajanjakso. Kapeilla kaduilla paljon lunta ja kuntalaisten (ihan perusteltukin) oletus on se että liikenteen pitäisi sujua yhtä jouhevasti on sitten kesähelle tai lumimyrsky.

Lumen osalta homma olisi varmasti helppo, jos lumen määrä ja tulopäivä tiedettäisiin vaikka pari kuukautta ennakkoon. Kuten kuvasta näkyy, tässäkin on melkoista vaihtelua vuodesta toiseen.
1925263_744813442210224_1428154050_n_jpg_960×601_pixels
Meille esitellään toimenpiteitä, joilla lumitöiden hallintaa on Helsingissä parannettu vuodesta 2011 lähtien. Kysymyksiä löytynee. Esitys on ”merkitään tiedoksi”, mutta kaupunginhallitus voi tarvittaessa päättää myös toimenpiteistä.

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustusvoimien hakemuksesta (Santahaminan raskasaseammunnat)
3 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustusvoimien hakemuksesta (Santahaminan pistooli- ym. ampumarata)

ok. Muutama viikko sitten Kokoomus ja Kokoomuksen työväenmetsästysseuraosasto päättivät palauttaa Santahaminan ympäristöluvat uudelleen valmisteltavaksi siten että lausuntomme puoltavat lupien myöntämistä ”voimaan toistaiseksi ja lausunnossa otetaan huomioon myös puolustusvoimien jo tehdyt toimenpiteet ympäristökysymyksien ratkaisemiseksi”. Nyt sitten lausumme tällä saatteella.

4 Lausunto Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2015 – 2018

Uudellamaalla asuu 36% valtakunnan väestöstä, mutta valtion perusväylänpidon rahoituksesta saamme vain 18% ja joukkoliikenteen rahoituksesta 23%. Vilkasliikenteisistä väylistä Uudellamalla sijaitsee 59% ja väestönkasvusta 1980-2013 76% suuntautui tänne.

Eihän tätä positiiviseksi käyräksi voi kutsua.

Eihän tätä positiiviseksi käyräksi voi kutsua.

Kaupunkisuunnittelulautakunta lausui omassa yksimielisessä lausunnossaan suunnitelmasta mm. seuraavasti:

Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa ohjelmoidut Helsingin alueelle sijoittuvat investointihankkeet ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä tarpeellisia ja kiireellisiä. Lähitulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin enemmän rahoitusta erityisesti joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävien sekä kestävän yhdyskuntarakenteen mahdollistavien hankkeiden toteuttamiseen.

Kaupunginhallituksen lausunnosta joukkoliikenteen, kävelyä ja pyöräilyä jne. edistävien hankkeiden osuus on jätetty pois. Kyllähän se olisi siellä hyvä olla.

(Täältä muuten liite sähköisesti toimivana pdf:fänä eikä herrantähären skannattuna kuten esityslistan liitteissä, joku roti.)

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Asuntotontin myyminen Asunto Oy Helsingin Salomelle (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Borgströminmäki, tontti 49096/4)

ok. Noin 5000 neliömetrin tontti myydään 3,7 miljoonalla eurolla. Tontille on tarkoitus toteuttaa vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Hinta perustuu Newsec Valuation Oy:n laatimaan arvioon alueen kerrostalojen rakennusoikeuden arvosta, jonka mukaa se vaihtelee välillä 650 – 750 e/k-m2. Tässä kohteessa tontin hinta on laskettu 700 € / k-m2 kaavalla.

2 Helsingin kuvataidelukion perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. Kalliossa sijaitseva Helsingin kuvataidelukio perusparannetaan 7,5 miljoonalla eurolla.

3 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle jätteen käsittelypalveluita tuottavan yhtiön perustamisesta

ok. Tämä on vaikutuksiltaan pieni mutta periaatteellisesti ihan mielenkiintoinen kysymys.

HSY:n hallitus on kesäkuussa päättänyt ”kehottaa toimitusjohtajaa käynnistämään jätehuollon markkinaehtoisten toimintojen yhtiön perustamistoimenpiteet siten, että pilaantuneen maan sekä rakennus- ja purkujätteen vastaanotto- ja käsittelypalvelu on yhtiöitettävissä 31.12.2014 mennessä”.

Eli siis mitä?

Helsingin alueen vesihuoltoa ja jätteitä hoitavalla kuntayhtymällä HSY:llä on ollut myös pienimuotoisesti pilaantuneen maan sekä rakennus- ja purkujättteen vastaanottoa ja käsittelyä Ämmässuolla. Osuus liikevaihdosta pientä. Nyt sama kilpailuneutraliteettilaki, joka osin pakotti yhtiöittämään osan Palmiaa vaatisi yhtiöittämään tämän toiminnan, jos sitä halutaan hoitaa.

Toiminnasta tehty selvitys kertoo kuitenkin että alalla on seudulla hyvät ja toimivat markkinat – rakennus- ja purkujätteitä vastaanottavia yrityksiä on Etelä-Suomen alueella ainakin 18 kpl.

Tämän vuoksi tällä kertaa ehdotetaankin että yhtiötä ei perusteta, vaan toiminnasta luovutaan. Konsernijaostossa esitys yksimielinen.

4 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle jätteen energiahyötykäyttöpalveluita tarjoavan yhtiön perustamisesta

ok. Vantaan energian uusi uljas jätevoimala käynnistyi tänä vuonna. Voimalan omistaa Vantaan Energia (, jonka puolestaan omistavat kunnat), mutta sinne jätteiden toimittamisesta vastaavat HSY ja Rosk’n Roll Oy, joka on Uudenmaan kuntien vastaava puulaaki. Nämä kaksi orgaania siis ”omistavat” voimalan polttokapasiteetin.

Polttokapasiteettia jää jonkin verran yli ja nyt HSY Ja Rosk’n Roll esittävät että perustetaan yhtiö, joka myy tätä ylikapasiteettia – eli että saadaan voimalasta täydet tehot irti. Tarpeen ylikapasiteetin myynnille arvioidaan poistuvan 2024 mennessä. Oletuksena ilmeisesti jätteiden määrän kasvu pääkaupunkiseudulla.

…Tässä vaiheessa varmaankin turha miettiä oletuksen realistisuutta.

5 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle konserniohjeluonnoksesta

ok. Kuntalaki (toivottavasti) uudistuu (edes jossain muodossa) ensi vuoden alkupuolella. Tulevan kuntalain mukaan kuntien ja kuntayhtymien on laadittava ”konserniohje”. Nyt lausutaan siitä että mielestämme ”on perusteltua valmistella HSY:n konserniohje yhtymäkokouksen päätettäväksi kuntalain uudistuksen voimaantulon jälkeen”.

SIVISTYSTOIMI

1 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä hylätä Yhtenäiskoulun ja Käpylän peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen

ok. Päätämme jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen. ”Kaupunginhallituksen päätös koskee vain valmistelua eikä siten ole oikaisuvaatimuskelpoinen”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös hoitoon pääsystä Helsingin kaupungin perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidossa

ok. Tiedoksi. ”Valvontapäätöksen mukaan aluehallintovirasto ei ole saatujen selvitysten perusteella voinut todeta hoitoon pääsyssä Helsingin kaupungin perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidossa sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta aluehallintoviraston toimenpiteisiin.”