Tällä viikolla kaupunginhallituksessa 2014 talousarvion määrärahasiirtoja ja ylityksiä ja isona kaava-asiana Veturitien toteuttaminen. Lisäksi myydään tontteja, puolletaan lupia ruoppaamiselle ja laitetaan liikennesuunnittelupäällikön virka hakuun.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 10.12.2014, Eräiden vuoden 2014 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen

ok. Käyttötaloudessa on syntynyt 52,9 miljoonaa euroa ylityksiä talousarvioon verrattuna. Suurimmat ylitykset tuttuun tapaan sotessa (24m€), toimeentulotuessa (8,2m€) ja HUSsissa (12,6m€). Perusteluina sotessa työmarkkinatuen, vammaispalvelujen, terveysasemien, päivystyksen sekä psykiatria- ja päihdepalvelujen ylitykset, toimeentulotukimenoissa 6,5% kasvu toimeentulotuen tarvitsijoissa ja HUSsissa lisäkustannukset tulevat ”operatiiviselta toimialalta sekä naisten ja lastentautien tulosyksiköstä”.

Ympäristökeskuksen menot ovat ylittyneet 280 000 euroa Luontokeskus Haltian ylläpitömaksun vuoksi. Kaupunginkirjaston 1,8 miljoonan ylitys puolestaan selittyy ulkopuolisella rahoituksella.

Opetusvirasto puolestan on saanut harkinnanvaraisia valtionavustuksia 6,2 miljoonaa euroa. Uusi oppilashuoltolaki aiheuttaa lisäkustannuksia 0,7m€ ja lukiokoulutukseen valmistava koulutus 0,1m€. Yhteensä ylitystarve siis 7 miljoonaa euroa.

Määrärahasiirtoja ehdotetaan työsuhdematkalippuihin, joiden käyttäjien määrä on lisääntynyt arvioitua enemmän. (Hyvä! Määräraha 2014 yhteensä 2,7m€.)

Lisäksi Kiinteistövirasto järjestelee investointirahojaan 1,9m€ ja Kaupunginkansliasta siirretään Opetusvirastolle 0,4m€ tietotekniikkahankkeisiin.

2 V 10.12.2014, Selvitys vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

ok. Mitä arviontikertomuksen johdosta on tehty selviää täältä.

3 V 10.12.2014, Takauksen myöntäminen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:lle

ok. Jätkäsaaren rakentaminen on edennyt alkuperäistä suunnitelmaa hitaammin, minkä vuoksi vuosien 2011–14 välillä osakemerkintämaksuja on jäänyt saamatta noin 9 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi putkikeräys oy:lle annetaan takaus vielä 8 miljoonan euron lainaa varten, jotta järjestelmän lähivuosien hankinnat voidaan tehdä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 10.12.2014, Keski-Pasilan Veturitien eteläosan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12230, Veturitien eteläosa)
2 V 10.12.2014, Veturitien liikennesuunnitelma ja hankkeen toteutus

ok. Käsittelyssä oleva asemakaava koskee ainoastaan katu- ja rautatie-alueita Pasilan asemalta etelään. Käytännössä kaava etenenee tällaisenaan. Alueen suunnittelu on jo niin pitkällä että kokonaisuutta ei voida suuresti muuttaa. www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2014_Kanslia_2014-11-24_Khs_42_El_CC64B758-FADC-4E22-96E8-45F74A7B3887_Liite_pdfKaavassa on mahdollisuus toteuttaa tunnelit vaiheittain niin että ensin rakennetaan tunneli alittamaan vain Teollisuuskadun kiertoliittymä. Tämä on tarkoitus toteuttaa 2015-2019.

”Edellä mainituista Veturitien lyhyt tunneli ja kevyt varautuminen pitkään tunneliin on mahdollista toteuttaa valtuuston syksyllä 2014 toteutuskaudelle 2015-2019 hyväksymän investointiraamin sisällä. Veturitien pitkän tunnelin rakentaminen kerralla sekä raskas varautuminen pitkän tunnelin toteuttamiseen taas johtaisivat investointiraamin ylitykseen.”

Liite_pdf
Itse en suunnitellun kaltaisesta ”tunneloidusta kaupunkimoottoritiestä” ratkaisuna pidä. Jo tunnelien suuaukot luovat niin kaameaa kaupunkia, jatkuvista huoltokustannuksista puhumattakaan – nykyaikaisen tunnelin kulut kun eivät rajoitu vain investointiin, vaan ilmanvaihto, valvonta jne. järjestelmät vaativat jatkuvaa satsausta. Kannattaa huomata että vaikka tunneli vie autot 264 matkalta maan alle, jää pinnalle kaukaloita noin 200 metrin verran. Ja tietenkin tunnelirakentaminen on ihan poskettoman kallista perinteisen kadun rakentamiseen verrattuna.

Tältä kaukalo näyttää Bristolin keskustassa:bristol_tunneliUuden yleiskaavaluonnoksen visio kaupungista on erilainen kuin tämän kaavan. Jotenkin tuntuu siltä että Veturitien suunnittelu tehtiin 1900-luvun lopulla hallinneen kaupunkisuunnitteluideologian mukaisesti – yksityisautoilun sujuvuus on etusijalla kävelykaupungin sijaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet

ok. Ze rules must be obeyed at all timez!

4 Kantti ry:lle myönnetyn lainan siirtäminen Käpyrinne ry:lle

ok. Kaupunki on myöntänyt vuonna 1999 noin puolen miljoonan euron lainan Kantti ry:lle vanhusten palvelutalon rakentamista varten. Lainapääomaa on jäljellä 176 887 euroa. Nyt Kantti ja Käpyrinne ry yhdistyvät ja laina siirretään uudelle vakavaraisemmalle yhdistykselle.

5 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

ok. Yhteensä noin miljoona euroa Raide-Jokerin pohjatutkimuksiin, päiväkotitontin täyttötöihin, Suursuon ostoskeskuksen purkamiseen ja esirakentamiseen Jätkäsaaressa ja Suvilahdessa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Liikennelaitoksen hallinto- ja talousyksikön asiamiehen viran nimikkeen muuttaminen hallintopäälliköksi

ok. Onnimannista matikka, Hallinto- ja talousyksikön asiamiehestä hallintopäällikkö.

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle liikuntaviraston hakemuksesta ruopata venesatamia
3 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Sataman hakemuksesta läjittää ruoppausmassoja Lokkiluodon meriläjitysalueelle
4 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Sataman hakemuksesta läjittää ruoppausmassoja Koirasaarenluotojen meriläjitysalueelle

ok. Puollamme liikuntaviraston ruoppaushanketta. ”Hanke parantaa nykytilanteeseen verrattuna vesiliikenteen turvallisuutta venesatamien alueilla, joilla on tapahtunut liettymisestä johtuvaa madaltumista. ”

Lisäksi puollamme ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti Helsingin Sataman meriläjityksiä.

5 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle HSY:n hakemuksesta Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamisesta

ok.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Asuinkerrostalotontin myynti SATOKoti Oy:lle (Katajanokka, tontti 80013/2)
2 Erityisasumisen tontin myynti Ruissalo Säätiölle Kiinteistö Oy Helsingin Dosentinlinnan lukuun (Munkkiniemi, tonttijaon mukainen tontti 30098/8)
3 Asuntokerrostalotontin myynti Asunto Oy Helsingin Gunillalle (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Gunillankallio, tontti 49048/1)

ok.

1. Myydään Katajanokalla tontti 4,9 miljoonan euron kauppahintaan, joka vastaa rakennusoikeuden yksikköhintaa 1240,5€/kem². 15 vuoden ajan pidettävä vapaarahoitteisessa vuokra-asuntokäytössä-

2. Myydään vanhusten palvelutalon laajennuksen tontti 4,1 miljoonalla eurolla, joka vastaa rakennusoikeuden yksikköhintaa 854 – 855 euroa/kem².

3. Myydään tontti 2,3 miljoonan euron kauppahinnasta, joka vastaa rakennusoikeuden yksikköhintaa 700 euroa/k-m². Asunnot on pidettävä vapaarahoitteisessa vuokra-asuntokäytössä vähintään 10 vuoden ajan.

4 Alueen varaaminen Roihuvuoresta Itä-Helsingin lasi Oy:lle tuotanto-, myymälä- ja toimistotilahanketta varten (Herttoniemi, Roihuvuori)

ok. Itä-Helsingin lasi Oy haluaa rakentaa tuotanto-, myymälä- ja toimistotiloja Roihuvuoreen. Varataan tontti suunnittelua varten.

Mielenkiintoista vertailla eri alojen vaatimaa tilaa. Suunniteltu tonttiteho noin 0,5 ja neliöitä per työntekijä noin 150-220. Tietotyöläisiä tuolle tontille menisi moninkertainen määrä.

5 Eron myöntäminen kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikölle
6 Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön viran auki julistaminen

ok. Ville Lehmuskoski siirtyi HKL:n toimitusjohtajaksi ja nyt julistetaan liikennesuunnittelupäällikön virka hakuun. Ymmärtääkseni prosessi on tarkoitus hoitaa aika vauhdilla. Erittäin merkittävä pesti. Toivottavasti saamme korkealaatuisia hakijoita.

Joskus olen mietiskellyt näiden asiantuntijatehtävien kohdalla että miksi rajaamme rekrypohjan vain Suomeen? Eikö liikennesuunnittelupäällikkö voisi johtaa englanniksi? Liikennesuunnittelun kysymykset ja haasteet kaupunkialueilla kun eivät ole uniikkeja vain Suomelle vaan kehityssuunnat ovat usein vähintäänkin yleiseurooppalaista. Rajaisiko mikään Helsingin kokoinen yksityisen puolen organisaatio asiantuntijapäällikkörekryään vain Suomen rajojen sisään?

SIVISTYSTOIMI

1 Helsingin kaupungin ja valtionvarainministeriön välisen nuorten yhteiskuntatakuun kuntakokeilun hyväksyminen

ok. Valtiovarainministeriö on hyväksynyt Helsingin mukaan nuorisotakuukokeiluun. Kokeilussa mukana oleminen mahdollistaa EU-tuen hakemisen.