Kaupunginhallituksen listalta löytyvät tällä viikolla mm. budjettiraami, yritysmyönteisyys- ja citylogistiikka-toimenpideohjelmat sekä lausunto Östersundomin maakuntakaavasta.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.3.2015, Kuusisaaren tontin 30074/8 asemakaavan muuttaminen (nro 12260, Munkkiniemi, kortteli 30074 tontti 8)

ok. Saudit rakentavat suurlähetystön Kuusisaareen.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-03-16_Khs_11_El_F993184D-1F88-41CB-8384-24FD2B1BFC9F_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Reykjavikissa 7. – 8.5.2015

ok. 17 luottamushenkilöä lähtee edustamaan Helsinkiä Islantiin toukokuussa. Valtuuston voimasuhteiden mukaisesti näistä kuulunee meille vihreille neljä.

4 Helsingin seudun Asioimistulkkikeskus Oy:n osakkeen ostaminen

ok. Vantaa on yhtiöittänyt 2014 joulukuussa organisaatioonsa kuuluneen asioimistulkkikeskuksen, joka on pääkaupunkiseutujen yhteinen hanke. Nyt on tarkoitus ostaa yksi osake yhtiöstä 1000 eurolla. Peruste on se että omistusosuuden ansiosta yhtiöstä tulee in house -yksikkö myös kaupunkiin nähden. Tämä mahdollistaa tulkkauspalvelujen hankkimisen yhtiöltä ilman kilpailutusta.

6 Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016–2018 laatimisohjeet

Raami neuvoteltiin viikonloppuna. Tulokset julki huomenna.

7 Helsinki Suomen yritysmyönteisin kaupunki -toimenpideohjelma

ok. Toimenpideohjelmaan voi tutustua täällä. Ohjelma näyttää minun silmiini asialliselta. Avaintoimialoiksi on valittu hyvinvointi ja terveys (Life Science), matkailu ja tapahtumat, muotoilu ja ns. älykäs kaupunki: ICT-alat ja digitaalinen talous sekä ympäristöliiketoiminta.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta Cinia Group Oy:n Sea Lion -merikaapelijärjestelmän ympäristövaikutusten arviointimenettely

ok. Merikaapeli Suomesta Saksaan ja myös Helsinki lausuu. Vaadimme YVA-menettelyä.

Cinia Group Oy:n ”Sea Lion – merikaapelihanketta Suomesta Saksaan voidaan pitää sellaisena merkittävänä hankkeena, johon sovelletaan valtioneuvoston asetuksen (713/2006) 7 §:n mukaista YVA-tarpeen arviointia. Hanketta voidaan kokonaisuutena pitää isona hankkeena, koska kaapelin linjausta Suomen talousvyöhykkeellä on noin 304 km ja Suomen aluevesillä n. 29 km. Helsingin edustalla kaapelilinjauksen pituus on noin 12 km. Koska kaapelilinjaus kulkee Suomenlahdella itä-länsisuunnassa, sillä on vaikutusta moniin merialuetoimintoihin vesistövaikutusten lisäksi.

2 Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n hallituspalkkiot

ok. Palmian yhtiöitetyn osan hallituksen palkkioksi ehdotetaan vastaavia kuin Helsingin Satama Oy:ssä.

”Yhtiön omistuspohja, toiminnan laatu ja laajuus sekä hallitustyöskentely ja siihen liittyvä vastuu huomioon ottaen yhtiön hallituksen puheenjohtajalle tulisi maksaa 6 000 euron suuruista vuosipalkkiota ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 4 000 euron suuruista vuosipalkkiota. Lisäksi hallituksen jäsenille tulisi maksaa 400 euron suuruista kokouspalkkiota.”

SIVISTYSTOIMI

1 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteet

ok. Opetustoimen palveluverkko – eli suomeksi missä koulut sijaitsevat ja minkä kokoisia ne ovat – on yksi kuntapolitiikan kuumimpia tunteita herättävistä keskustelunaiheista.

Palveluverkon kehittämisen tulisikin olla suunnitelmallista ja perustua selkeisiin ja johdonmukaisiin tavoitteisiin. Esitetyt linjaukset ovat mielestäni sellaisia. Toivon mukaan näiden kautta edeten päätöksenteko ei näytä aivan niin poukkoilevalta kuin miltä se varmasti on näyttänyt.

Esitys on opetuslautakunnan esityksen mukainen. Opetuslautakunta oli yksimielinen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Citylogistiikan toimenpideohjelma

Yleiskaavassa varaudutaan Helsingin kasvuun. Helsingin niemellä on jo nyt merkittäviä hankaluuksia erityisesti jakelu- ja huoltoliikenteen suhteen. Tällä ohjelmalla niitä on tarkoitus ratkoa. Ohjelma vaikuttaa laadukkaalta. Parhaat kansainväliset käytännöt on opiskeltu.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston esittämä kanta tieliikennelain kokonaisuudistukseen on, että uudessa tieliikennelaissa tulisi jalkakäytäville ja pyöräteille pysäköinnin ja pysäyttämisen olla kiellettyä, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. Samalla kuitenkin tulisi ottaa käyttöön jakeluliikenteen pysäköintitunnus, joka mahdollistaisi erillisten pysäköinti- tai pysäyttämispaikkojen varaamisen jakeluliikenteelle.

2 Asuntotuotantotoimikunnalle varattujen asuntotonttien rahoitus- ja hallintamuodon muuttaminen (Tapanila, tontit 39146/1-3)

ok. Hitasista valtion tukemaksi vuokra-asuntotuotannoksi. ”Esitetyllä muutoksella ei ole oleellista vaikutusta alueelliseen eikä koko kaupungin tontinvarauskannan rahoitus- ja hallintamuotojakaumaan. Kohteet ovat pieniä, yhteensäkin vain alle 40 asuntoa. Muutokset helpottanevat ja mahdollistavat asuntotuotannon käynnistymisen alueilla.”

3 Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta

Pöydälle, jotta tähän ehditään perehtyä raamineuvottelujen viedessä ajan.

Lausunto on sitä mieltä ettei ”maakuntakaava-ehdotus yksistään tai yhdessä muiden tiedossa olevien hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä luonnonsuojelulain 66 §:n tarkoittamalla tavalla Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet, Sipoonkorven tai Sipoonjoen Natura-alueiden luontoarvoja.” Toistakin mieltä voi perustellusti olla.

4 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta (Sörnäisten tila RNo 5-2, Parrukatu, Helen Oy)

Helen ennakoi tulevia päätöksiä. Tätä poikkeamishakemusta tarvitaan, jos Helen ryhtyy polttamaan Hanasaaressa 40% pellettiä. Eli jos valtuusto ei päätä satsata Vuosaari C -voimalaan. Samalla pellettien säilytysalue torppaa asuntorakentamista Hanasaaressa eli heikentää Hanasaari-vaihtoehdon kokonaiskannattavuutta.