Pitkä lista ja paljon asioita. Kuntalaisten aloitteita, lausunnot Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta ja Östersundomin 2. vaihemaakuntakaavaan, nippu tontteja ja kaavoja. Tilinpäätös. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 8.4.2015, Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta

ok. Tuomas Rantanen halusi siirtyä HKL:n puheenjohtajaksi, joten valitsemme hänen tilalleen Erkki Perälän kiinteistölautakunnan jäseneksi.

2 V 8.4.2015, Ryj / Kunnan asukkaan aloite Kaisaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentamisesta

Hankkeen edellyttämät investoinnit ovat yli 10 milj. euroa. Esittelijän mukaan matkustajien saamat palvelutasohyödyt, joita ovat lähinnä matka-aikahyödyt, eivät vastaa investoinnin kustannuksia, joten hanke ei ole kannattava.

Olen itse hiukan toista mieltä. Kyllä se metron sisäänkäynti Liisankadun kulmalla kummasti lisäisi koko sen nurkan elävyyttä. Kustannus toki kova hyötyyn nähden.

3 V 8.4.2015, Sj / Kunnan asukkaan aloite uimahallien ja kuntosalien ilmaiskorteista 70 vuotta täyttäneille

ok. Esittelijä ei puolla ilmaista lippua yli 70-vuotiaille. ”Kokemusten mukaan maksuton liikunta ei suoraan saa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä aktivoitumaan liikunnan harrastamiseen.” Eläkeläisille on jo alennettu maksuluokka. Tämän lisäksi on hyvä muistaa että kaikki vanhukset tai eläkeläiset eivät ole varattomia.

4 V 8.4.2015, Sj / Kunnan asukkaan aloite lasten ja nuorten taiteiden talosta Vuosaareen

ok. Kulttuurikeskus käy esittelyssä ansiokkaasti läpi kulttuurin perusopetuksen tilakysymyksiä Vuosaaressa. Peruslinjaus on kuitenkin selvä: kaupunki on linjannut että perinteisiä kulttuuritaloja ei rakenneta.

Oli todella ilo lukea taiteen laajan ja yleisen perusopetuksen yhteistyöstä Vuosaaressa. Juuri noin tuon kuvion pitäisi pyöriä, joustavasti ja erilaisia metodeja parhaalla tavalla yhdistellen. Eipä kovin yleisesti toimi noin. Siksikin toivon että tämä reitti onnistuisi:

Lausunnossa todetaan mm. lähtökohtana olevan, että toimijat toteuttavat investointinsa itse, ja kartoittavat erilaiset yksityisen ja julkisen rahan yhdistelmät. Lausunnossa katsotaan vielä, että hankkeen etenemisen kannalta paras ratkaisu olisi tilojen löytyminen olemassa olevasta rakennuskannasta. Tontteja olisi puolestaan perusteltua selvittää yhdessä kiinteistöviraston kanssa.

5 V 17.6.2015, Helsingin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok. Tilinpäätös on yllättävän hyvä.

Tilinpäätöksen tulos muodostui vertailukelpoisilla luvuilla ilman yhtiöittämisten vaikutuksia tarkasteltuna (ks. liite 2) edellistä vuotta paremmaksi ollen 188,5 milj. euroa (vuonna 2013 vastaava luku oli 147,1 milj. euroa). Ilman liikelaitoksia tarkasteltuna yhtiöittämisten vaikutukset eliminoiden vuoden 2014 tulos oli 45,4 milj. euroa. Vastaava luku vuonna 2013 oli -36,8 milj. euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi vaatimattomaksi, 0,6 prosenttiin eli 20 milj. euroon. Kunnallisverojen osalta jäätiin edellisen vuoden kertymästä 7 milj. euroa eli -0,3 prosenttia. Koko maassa kunnallisverotulojen kasvu oli 1,3 prosenttia ja kasvu perustui pääosin monien kuntien tekemiin veroprosenttien nostoihin vuodelle 2014.

Yhteisöveron kertymä kasvoi edellisestä vuodesta 41 milj. euroa eli 15,4 prosenttia. Kiinteistöverotulojen kasvu edellisvuodesta oli 11 milj. euroa. Valtionosuudet vähenivät edellisvuodesta 25 milj. euroa valtionosuusleikkausten seurauksena.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 8.4.2015, Kalasataman Koksikadun kolmion asemakaavan muuttaminen (nro 12291, Koksikadun kolmio)

ok, erinomaista suorastaan: korttelin tehokkuus on 3,2!

>”Asemakaavan muutos mahdollistaa 7–12 -kerroksisen asuinkerrostaloista ja toimitilarakennuksesta muodostuvan korttelin rakentamisen Suvilahteen. Alueelle osoitetaan uutta kerrosalaa asuntorakentamiseen 14 300 k-m² (arviolta 300 asukasta) ja toimitilarakentamiseen 7 500 k-m². Lisäksi alueelle tulee rakentaa vähintään 700 k-m² liiketiloja.

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-03-23_Khs_12_El_E368BF4E-B6C3-4D88-B785-7C5F9047D905_Liite_pdf
2 V 8.4.2015, Käpylän tontin 827/2 asemakaavan muuttaminen (nro 12263, Käpylänkuja 5)

ok. Käpylän entinen postitalo puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostalo. Tontin tehokkuusluku on e=1,4. Mielestäni ainakin havainnekuvien perusteella tämä näyttää erinomaiselta uudisrakennukselta. Rakennuksessa on mukana Käpylän ja Pohjolanaukion perinteistä muotokieltä, mutta sen massoittelu on modernimpaa ja kuitenkin omaleimaista. Mainiota. Toivottavasti yksityiskohtien laadusta pidetään huolta.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-03-23_Khs_12_El_65AF04D8-DC71-49AA-AEEE-8437192415D1_Liite_pdf
3 V 8.4.2015, Herttoniemen Hitsaajankatu 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12296, Herttoniemenranta, Hitsaajankatu 9)

ok. 6–8 -kerroksisia asuinrakennuksia. Tonttiteho 1,97.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-03-23_Khs_12_El_0356ED9C-68DA-449E-91CD-0545D562DD8D_Liite_pdf
Näitä esityksiä lukiessa ja vain viiden vuoden takaiseen verratessa tulee kyllä sellainen olo että olisikohan esim. Teollisuuskadun varteen rakennettu tällä valtuustokaudella korkeampaa kuin 4 kerrosta? Todennäköisesti. Mielenkiintoinen muutos.

4 V 8.4.2015, Vartioharjun Varjakanvalkama 54 – 70:n asemakaavan muuttaminen (nro 12294, Varjakanvalkama 54 – 70)

ok. Pientaloalueella uusi kaava mahdollista tonttitehokkuuden nostamisen 1,4 -> 0,25. Mahdollistaa siis uusia pientaloja samoille tonteille.

5 V 8.4.2015, Konalan asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet (Konala, Hilapellonpolku, tontti 32067/6)

ok. Tontti on varattu asuntotuotantotoimistolle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamiseksi.

6 V 8.4.2015, Kilpailun perusteella luovutettavaksi varattujen tonttien myyminen ja vuokraaminen Kalastamasta (Sörnäinen, Verkkosaari, tontit 10600/1 – 6)
7 V 8.4.2015, Kilpailun perusteella luovutettavaksi varattujen tonttien myyminen Kalastamasta (Sörnäinen, Verkkosaari, tontit 10600/7 ja 10601/1)

ok. Tontteja vuokrataan ja myydään vähän yli 40 miljoonan euron arvosta. Kiinteistöviraston herrat ovat todella tehneet töitä kuukausipalkkansa eteen! Chapeau!

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Tasa-arvotoimikunnan raportti toiminnastaan 2013-2014

ok. Merkitään tiedoksi. Tasa-arvotoimikunta ehdottaa perustettavaksi ilmeisestikin poikkihallinollista lautakuntaa:

Tasa-arvotoimikunta esittää pohdittavaksi mahdollisuutta perustaa Helsingin kaupunkiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslautakunta (vrt. Human Rights – office esimerkiksi Reykjavikin kaupungissa), jonka alaisuuteen kerättäisiin yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain täytäntöönpano kunnan tasolla. Sukupuolten tasa-arvoa voitaisiin käsitellä lautakunnan jaostossa. Lautakunnalla pitäisi olla oma määräraha sekä virkamieskunta käytössään.

4 Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Reykjavikissa 7. – 8.5.2015

ok. Yhteensä 17 hengen delegaatio valtuuston voimasuhteiden mukaisesti. Meitä vihreitä siis elon matematiikan mukaan neljä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta Vuosaaren meriväylän ja sataman syventämishankkeessa

ok. Ympäristökeskuksen lausunnon mukaisesti katsomme että ”hankkeen vaikutukset on riittävästi tiedossa ja selvitetty muiden lakien mukaisissa menettelyissä”.

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta rakentaa energiatunneli Vuosaaresta Hanasaareen

ok. Lausumme AVIlle mahdollisesta energiatunnelista. Helen valmistautuu tällä hetkellä ristikkäin molempiin pöydällä oleviin päätösvaihtoehtoihin, jotta rakentaminen voidaan polkaista käyntiin mahdollisimman nopeasti valtuuston voimala-päätöksen jälkeen, oli se päätös sitten mikä tahansa.

Esitys puoltaa lupaa kunhan pohjavedestä pidetään huolta ja lintujen pesimäaika huomioidaan räjäytystöissä.

3 Lausunto ehdotuksesta Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2021

ok. Lausunto ehdottaa että Riihimäen jätevedenpuhdistamon kehittäminen pitäisi olla selvemmin esillä.

Lisäksi suunnitelmaan tulisi lisätä koko ”valuma-aluetta koskevat yleiset toimenpidesuositukset, mitä jokaisen kunnan Vantaanjokivarressa tulisi tehdä tulvariskeihin varautumiseksi ja tulvien vähentämiseksi omalta osaltaan.”

SIVISTYSTOIMI

1 Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi

ok. Urheilupalkinto toimikunta päättää helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, Vuoden helsinkiläisen urheiluseuran palkitsemisesta, Vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja Vuoden helsinkiläisvalmentajan palkitsemisesta.

Toimikunta koostuu näköjään liikuntalautakunnasta ja urheilujärjestöjen sekä Urheilutoimittajat ry:n edustajista.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää vastaavista kulttuuripalkinnoista ihan itse. Mutta onhan tämä ihan kiva tapa varmaankin huomioida kenttää.

2 Eron myöntäminen tietokeskuksen tutkimuspäällikön virasta, viran julistaminen haettavaksi ja avoimen viran hoitajan määrääminen

ok. Timo Cantell valittiin koko tietokeskuksen johtajaksi, nyt hänen edeltävä virkansa julistetaan hakuun.

3 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteet

ok. Opetustoimen palveluverkko – eli suomeksi missä koulut sijaitsevat ja minkä kokoisia ne ovat – on yksi kuntapolitiikan kuumimpia tunteita herättävistä keskustelunaiheista.

Palveluverkon kehittämisen tulisikin olla suunnitelmallista ja perustua selkeisiin ja johdonmukaisiin tavoitteisiin. Esitetyt linjaukset ovat mielestäni sellaisia. Toivon mukaan näiden kautta edeten päätöksenteko ei näytä aivan niin poukkoilevalta kuin miltä se varmasti on näyttänyt.

Esitys on opetuslautakunnan esityksen mukainen. Opetuslautakunta oli yksimielinen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Asuinkerrostalotonttien varaaminen erillisellä ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä luovutettavaksi (Sörnäinen, Sompasaari, tontit  10633/1 – 4  ja 10635/1 – 4)

ok.

2 Eron myöntäminen Juhani Tuuttilalle Kiinteistöviraston tontti-osaston osastopäällikön virasta

ok. Juhani jää eläkkeelle. Olen tutustunut parin vuoden aikana Juhaniin kaupunginhallitustyöskentelyn kautta. Hän on jäänyt mieleen pätevän ja osaavan virkamiehen perikuvana. Kaikista ratkaisuista en aina ole samaa mieltä, mutta huikeaa osaamista ja perspektiiviä.

3 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta (Villinki tontti 1:1133, KOY Villingin Sommarbo)

ok. Puollamme poikkeamista, joka mahdollistaa rakentamisen aloittamisen vielä valmistelussa olevan kaavaesityksen mukaisesti kunhan se toteutetaan käsittelyssä olevan kaavaesityksen ja Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti.

4 Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Esittelijän mukaan ”Maakunnallinen kaavatyö tukee erinomaisesti Helsingissä käynnissä olevaa yleiskaavan valmistelua. Helsingin yleiskaavaa on laadittu hyvässä yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa ja molempien prosessien lähtökohdat ja tavoitteet ovat linjassa keskenään.”

Malmin lentokenttäalue varataan maakuntakaavaluonnoksessa tiivistettäväksi, kestävään liikennejärjestelmään tukeutuvaksi taajama-alueeksi. Hyvä.

Mutta sitten lausuntoehdotuksessa esitetään myös että: ”Vartiosaaren alue ja Ramsinniemi tulisi osoittaa Helsingin yleiskaavaluonnoksen ja Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti taajamatoimintojen alueiksi.” Eiköhän ainakin päätetä se yleiskaava ensin ennen kuin lausutaan tällaisia! Meri-Rastilan kaava meni läpi valtuustossa vain muutaman äänen enemmistöllä ja nyt oltaisiin maakuntakaavaan ujuttamassa koko niemeä taajama-alueeksi!

5 Citylogistiikan toimenpideohjelma

Yleiskaavassa varaudutaan Helsingin kasvuun. Helsingin niemellä on jo nyt merkittäviä hankaluuksia erityisesti jakelu- ja huoltoliikenteen suhteen. Tällä ohjelmalla niitä on tarkoitus ratkoa. Ohjelma vaikuttaa laadukkaalta. Parhaat kansainväliset käytännöt on opiskeltu.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston esittämä kanta tieliikennelain kokonaisuudistukseen on, että uudessa tieliikennelaissa tulisi jalkakäytäville ja pyöräteille pysäköinnin ja pysäyttämisen olla kiellettyä, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. Samalla kuitenkin tulisi ottaa käyttöön jakeluliikenteen pysäköintitunnus, joka mahdollistaisi erillisten pysäköinti- tai pysäyttämispaikkojen varaamisen jakeluliikenteelle.

6 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotus

Lausunto on sitä mieltä ettei ”maakuntakaava-ehdotus yksistään tai yhdessä muiden tiedossa olevien hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä luonnonsuojelulain 66 §:n tarkoittamalla tavalla Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet, Sipoonkorven tai Sipoonjoen Natura-alueiden luontoarvoja.” Toistakin mieltä voi perustellusti olla.