Tällä viikolla kaupunginhallituksessa todella lyhyt lista kun raami on pöydällä. Merkittävimpänä opetustoimen uuden johtajan valinta kohti valtuustoa ja ”Helsinki Suomen yritysmyönteisin kaupunki” -toimenpideohjelma. Koko lista liitteineen löytyy täältä

SIVISTYSTOIMI

1 V 25.3.2015, Opetustoimen johtajan virkaan ottaminen

ok! Kerrankin opetustoimesta päätöksiä, jotka ovat sekä hyviä että yksimielisiä! Esitämme valtuustolle opetuslautakunnan yksimielisen esityksen mukaisesti filosofian maisteri Liisa Pohjolaisen valintaa opetustoimen johtajan virkaan 1.4.2015 lukien 9874,60 euron suuruisella palkalla. Mainiota.

Toivottavasti saadaan parempaa hallintoa ja muutosjohtamista. Tämä vaatii sitten meiltä poliittisilta päättäjiltä myös rohkeutta tukea muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsingin kaupungin pelastuspalvelusuunnitelman hyväksyminen ja pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi

ok. Suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa koordinointia.

4 Helsinki Suomen yritysmyönteisin kaupunki -toimenpideohjelma

ok. Toimenpideohjelmaan voi tutustua täällä. Ohjelma näyttää minun silmiini asialliselta. Avaintoimialoiksi on valittu hyvinvointi ja terveys (Life Science), matkailu ja tapahtumat, muotoilu ja ns. älykäs kaupunki: ICT-alat ja digitaalinen talous sekä ympäristöliiketoiminta.

Ohjelma pitää sisällään monia asioita, joista on ollut puhetta monessa yhteydessä. Näen itse että esim. toimenpide:

”4.2. Selvitetään yhdessä kaupungin ja yksityisten kiinteistönomistajien ja kiinteistöjä hallinnoivien tahojen kanssa mahdollisuudet toteuttaa pienten osaamisintensiivisten yritysten tarpeisiin soveltuva ”matalan kynnyksen yritystalo”, joka toimisi samalla tilojen käyttöön ja hallintaan liittyvien ratkaisujen kehitysalustana.”

voisi osaltaan auttaa tilojen väliaikaiskäyttökysymyksissä.

Samaten ohjelmassa esitettään että päätöksenteossa otettaisiin huomioon nykyistä paremmin ”laajoja taloudellisia vaikutuksia”.

Päätöksenteon tueksi on tarpeellista arvioida merkittävien maankäyttö- ja rakentamishankkeiden laajoja taloudellisia vaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi vaikutukset tuotantoon ja arvonlisäykseen, työllisyyteen, verotuloihin ja maksuihin sekä hankkeen kaupungille aiheut- tamiin kustannuksiin ja investointitarpeisiin. Lisäksi esimerkiksi liikenteeseen, maankäytön suunnitteluun, energiantuotantoon tai kulttuuriin liittyvissä hankkeissa syntyy erilaisia vaikutuksia, joiden syy-seuraussuhteita tulee kuvata sekä mahdollisuuksien mukaan esittää arvio vaikutusten suuruudesta. Pelkkä tuotanto-, työllisyys- ja verotulovaikutuksen arviointi ei useinkaan ole mielekästä.”

Tämäkin monella tapaa hyvä juttu, mutta toisaalta täytyy pitää huolta siitä että mallista ei tulee epämääräistä automaattia, jolla mikä tahansa hanke saadaan näyttämään kannattavalta. On kuitenkin aika selvää että kokonaisetu voi usein olla täysin eri asia kuin suoraan viivan alla näkyvä luku joten pohdinta todella tarpeellista.

Tätä kehuisin erityisesti:

11.2. Selvitetään yhteistyössä Veroviraston, Kelan, Maahanmuuttoviraston, Poliisin, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja maistraa- tin sekä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa mahdollisuudet perustaa Helsinkiin ns. International House of Helsinki Region, jossa yritykset ja maahan tulevat työnhakijat voivat hoitaa yhdessä palvelupisteessä kaikki viranomaisasiointiin liittyvät lupa-asiat.

Tämä olisi todella tarpeen. Tällä hetkelle mm. yhtä ja samaa elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa käsittelee neljä eri viranomaista: 1) paikallispoliisi tai edustusto hakemuksen vastaanottajana 2) alueellinen ELY-keskus lausunnon antajana 3) Uudenmaan ELY-keskus osaratkaisun tekijä ja 4) Maahanmuuttovirasto oleskeluluvan myöntäjänä tai hylkääjänä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Maantien 101 (Kehä I) meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla, tiesuunnitelma, Helsinki
2 Valtatien 7 (Porvoonväylä) meluntorjunnan parantaminen Jakomäen kohdalla, tiesuunnitelma, Helsinki

ok. Meluntorjuntaa kehällä 777 300 eurolla ja 1,22 miljoonalla Jakomäen kohdalla Porvoonväylällä. Valleissa voidaan hyödyntää ylijäämämassoja muualta, joten hanke kaupungille edullinen.

SIVISTYSTOIMI

1 Laajasalon liikuntapuiston kenttäalueen vuokraaminen Laajasalon jalkapallonurmi Oy:lle

ok. Kaupunginhallitus päättää tästä sen vuoksi että Opetus- ja kulttuuriministeriö edellytyksenä liikuntapaikkarakentamistukea varten on joko maan omistaminen tai vähintään 15 vuoden maanvuokrasopimus. Liikuntalautakunnalla on johtosäännön mukaan oikeus solmia vain 10 vuoden sopimuksia. Päätös liikuntalautakunnan esityksen mukaisesti.