Vaalit lähestyvät mutta kaupunginhallitus kokoustaa silti! Vaalihulluus tosin alkanee jo kiiltää useamman jäsenen silmissä… Tällä viikolla kokous pääsiäisen vuoksi poikkeuksellisesti tiistaina. Mielenkiintoisina mm. uusi tietotekniikkaohjelma, AM-ohjelman seurantaraportti ja Kruunuhaan porrashuoneiden seuraava näytös. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 22.4.2015, Kaj / Kunnan asukkaan aloite Lasipalatsin sisäpihan (vanhan linja-autoaseman) elävöittämiseksi

ok. Vastaus ympäripyöreä, mutta alueen kehittäminen tulee tänä vuonna muuttumaan merkittävästi kun Amoksen hanke käynnistyy. Jahka ne ”kumpareet” ovat siinä, niin katsotaan mitä sinne sitten ylipäätään sopii…

3 V 22.4.2015, Kaj / Kunnan asukkaan aloitteet Hakaniemen sillan korvaavasta tunnelivaihtoehdosta

ok. Kruununhaan asukasyhdistys r.y. ja Stadin rantaryhmä ehdottavat Hakaniemen sillan (eli sen Merihaan kohdalla olevan) korvaamista tunnelilla. Hakaniemen tuolle alueelle on suunnitteilla merkittävää täydennysrakentamista. Osa tästä mahdollistuu kun nykyinen silta on purettava – se alkaa tulla teknisen ikänsä päähän. Esittelijä toteaa että ”sisältö täsmentyy alueen kaavatyön myötä”.

On selvää että asukkaiden ehdottama tunneli maksaisi moninkertaisesti siltaan verrattuna. Lisäksi tunneli ei ole ratkaisuna ongelmaton vaikka rahaakin löytyisi – tunneleiden suuaukot vaativat valtavasti tilaa. Lisäksi modernien liikennetunnelien ylläpitokin maksaa – teknisiä laitteita löytyy tuuletuksesta valvontaan.

Hakaniemen sillan tilalle kannattaa rakentaa matalampi silta, joka mahdollistaa myös rakentamista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 22.4.2015, Kruununhaan tonttien 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 ja 23/10 asemakaavan muuttaminen (nro 12266, Kruununhaan arvokkaat porrashuoneet)

ok. Kruunuhaan porrashuoneiden saaga jatkuu! Edellinen kierros tuli bumerangina takaisin korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Tällä kertaa päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityksen mukainen ja lautakunta oli yksimielinen. Esityksessä kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset suojellaan sr–1 -merkinnällä.

Asemakaava mahdollistaa hissien rakentamista tiukoin reunaehdoin:

”Asemakaavan muutos mahdollistaa hissien rakentamisen porrashuoneisiin, mikäli se on teknisesti ja rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja turmelematta mahdollista.

Myös rungon ulkopuoliset tai asuin- tai aputiloihin rakennettavat hissit sallitaan, jolloin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden porrashuoneiden arvot voidaan säilyttää. Erityisen laadukkaiden sisäpihojen yhteyteen hissin rakentamista ei sallita.”

Asemakaavan selostuksesta löytyy kuvia rappukäytävistä ja ovathan nämä kieltämättä taideteoksia.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-04-07_Khs_14_El_938F4839-4892-401A-ACCA-D59C9CE925B0_Liite_pdf
2 V 22.4.2015, Ullanlinnan tontin 104/14 asemakaavan muuttaminen (nro 12264, Punanotkonkatu 2)

ok. Kaartin poliisitalo puretaan ja tilalle rakennetaan asuintalo. Rakennusoikeutta syntyy 6 820 k-m², josta vähintään 350 k-m² tulee rakentaa myymälä-, liike- ja/tai toimistotiloiksi rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Tehokkuus on kantakaupunkimaisen asiallinen 4,00.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-04-07_Khs_14_El_A1353D27-DFEB-486E-A479-22F48CB8CEB9_Liite_pdf
3 V 22.4.2015, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2015

Vuonna 2014 valmistui 4 050 asuntoa, 5500 asunnon tavoitteesta jäätiin siis selvästi. Hiukan paradoksaalisesti selitys on ”Haastava suhdanne ja taloustilanne on vaikuttanut asuntorakentamiseen ja asuntomarkkinoihin koko maassa” kun esittelijän mukaan ”Eniten tavoitteista jäätiin valtion tukeman ja kaupungin oman tuotannon osalta.”.

Tämän seurantaraportin tiimoilta valtuusto pitää lähetekeskustelun uuden ohjelman valmistelua varten. Uusi ohjelma on tarkoitus saada valmiiksi 2016.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi luottamuselinten kokoustilojen sisäilmaongelmista ja korvaavien tilojen järjestämisestä

ok. ”Esittelijä toteaa, että kaupunginkanslia lähetti 16.10.2014 kirjeen, jossa kehotettiin virastoja ja liikelaitoksia järjestäessään kokoustiloja lauta- ja johtokunnille ottamaan huomioon hyväksytyn ponnen ja kiinnittämään huomiota kokoustilan sisäilmaan. Mikäli osoittautuu, että kokoustiloissa on kokoukseen osallistuvia henkilöitä haittaavia todettuja sisäilmaongelmia, tulee pyrkiä järjestämään kokouksia paremmissa tiloissa. Samalla kehotettiin tarvittaessa käyttämään kaupungintalon tiloja. Kaupunginkanslian tietoon ei ole toistaiseksi tullut, että tarvetta kokoustilojen vaihtamiseen olisi ollut.”

5 Tietotekniikkaohjelma 2015–2017

Mainiota. Uusi tietotekniikkaohjelma sisältää muutamia merkittäviä muutoksia edelliseen. Ja vaikuttaa ylipäätään otteeltaan paremmalta. Helsinki on selvästi ottamassa avoimet lähdekoodit ja datan tosissaan. Ehkäpä tärkeimpänä linjauksena:

Kaupungin toimeksiannosta kehitettävä uusi ohjelmistokoodi julkaistaan avoimen lähdekoodin lisenssillä, ellei ole perusteltua syytä muuhun.”

, jota kiiteltiin kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostossa yli puoluerajojen.

Tämän lisäksi ainakin seuraavat linjaukset hyppäsivät silmiin ja lämmittivät:

– Palvelujen yhteentoimivuutta, tiedon saatavuutta ja avointa kehitystä tuetaan lisäämällä digitaalisten tietosisältöjen ja tietoteknisten rajapintojen saatavuutta. Julkisesti tuotettu tieto on mahdollisimman kattavasti, laajasti ja maksutta käytettävissä. Tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta huolehditaan.

– Kaupunki kehittää omaa ICT-ostokäyttäytymistään ja toimeenpanee ohjelmakauden aikana toimittajariippuvuuden keventämiseen liittyviä toimenpiteitä.

– Helsingin kaupunki laajentaa avoimen datan tarjontaansa (HRI), järjestää säännöllisiä kehittäjäyhteisötapaamisia (Helsinki Loves Developers), osallistaa aloittelevia yrittäjiä ja yrityksiä hyödyntämään saatavilla olevaa dataa ja ideoimaan uusia digitaalisia palveluita.

7 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok. 1,5 miljoonaa euroa mm. maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen ja työllistymistä edistävien koulutusten hankintaan sekä 300 000 euroa maahanmuuttajakotivanhempien kielikoulutukseen.

8 Muutos vaalipäivän äänestyspaikkoihin äänestysalueilla 28D ja 28E eduskuntavaaleissa 2015

ok. Oulunkylätalossa ollut vesivahinko, jonka vuoksi äänestyspaikka siirretään läheiseen kirjastoon.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Etelä – Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Varsasaaren yhteysvenelaiturin uusimiseen sekä siihen liittyviin ruoppaus- ja täyttötöihin

ok. Laituri uusitaan, ruoppausta tarvitaan. Ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti.

2 Lausunto ehdotuksesta Kymijoen – Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2016 – 2021

ok. Suunnitelmaa kiitellään kattavaksi ja perusteelliseksi.

3 Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi

ok. Ympäristölautakunnan yksimielisen esityksen mukaisesti. Kiitellään kattavaksi ja perusteelliseksi. Toimenpideohjelma on osa merenhoidon suunnittelua, joka perustuu lakiin vesien ja merenhoidon järjestämisestä.

5 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä laiksi kaupunkiraideliikenteestä

ok. Taustalla tarve kehittää lainsäädäntöä kun metro alkaa liikennöidä useamman kunnan alueella ja raitioliikennekin leviämässä vähitellen muihin kaupunkeihin! Lausunto pitää uutta sääntelyä perusteltuna, mutta esittää hyviä perusteluja sille että raitioliikenteen osalta yksityiskohtia tulisi vielä tarkastella uudella ja ulottaa sääntely ensi vaiheessa vain metroliikenteeseen.

6 Lausunto ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2021

ok. Lausuntoa valmistelleiden lautakuntien arviot suunnitelmasta kiittäviä. Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvien esiintymisen todennäköisyyttä tai tulvien vahingollisia seurauksia. ELY-keskus ja ”Helsingin ja Espoon” tulvaryhmä hoitavat työtä Uudellamaalla. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy suunnitelman loppuvuodesta 2015

7 Iltakouluasia: Helsinki LED-hankkeen selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta ja kustannuksista

Viime viikolla saimme erittäin mielenkiintoisen selvityksen Helsingin katuvalaistuksesta, sen pitkäjänteisestä kehittämisestä ja tekniikan kehityksestä viime vuosina. Helsinki ei ole ollut etunojassa ottamassa uusia teknologioita haltuun – esim. markkinoilta poistuneita elohopealamppuja oli ostettu tarkoituksella varastoon.

Tavallisesti iltakouluista poiketen, asiassa oli tarkoitus tehdä päätös. Edetäänkö millaisen vaihtoehdon mukaisesti. Mielestäni olisi ainakin syytä, tekniikan kehittyessä ja hinnan laskiessa, tehdä tarkastus muutosten taloudelliseen kannattavuuteen toisen kerran vielä tämän valtuustokauden aikana.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Lausunto pitkälti varhaiskasvatuslautakunnan lausunnon mukainen ja siten ok. Kaupunginkanslian on ollut näemmä pakko lisätä lausuntoon kustannuksia lisäävistä normeista: ”Uusia kustannuksia lisääviä normeja ei pidä tässä taloustilanteessa säätää”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Toimistotilojen vuokraus rakennusviraston käyttöön, Elimäenkatu 5

ok. Rakennusviraston nykyinen rakennus puretaan ja sen tilalle tulee muita toimistoja. Rakennusviraston pitää muuttaa jonnekin muualle teknisen alan virastojen yhteistä toimitilahanketta odotellessa. Vuokrasopimus solmittaisiin määräaikaiseksi siten että kaupunki voi irtisanoa sopimuksen aikaisintaan 2018.

Kasarmikadulla (kaupungin sisäinen) vuokra on ollut 178 299,06 euroa/kk:ssa, Elimäenkadulla vuokra autopaikkoineen nousee tasolle 190 875,53 euroa/kk. Neliöt vähenevät selvästi.

Tässä yhteydessä olisi kiva kyllä kuulla mitä sille teknisen alan virastojen yhteiselle toimitilahankkeelle kuuluu.