Huhhuh mikä lista. Vaalit on selvästikin ohi ja nyt on aika ryhtyä tekemään päätöksiä! Mukana mm. koulujen hallinnollisia yhdistämisiä, iso nippu aloitteita, tontin varaus HIFK:n hallille, Sofiankadun remontti, iltakoulut sotepalveluista ja tapahtumamelusta, HSL:n alennuslippu-uudistus… Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 20.5.2015, Kj / Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta irrottautumisesta

Tästä sitten keskustellaan valtuustossa. Vihreä valtuustoryhmä esitti että Helsinki luopuisi Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta. Esittelijä toteaa että Helsinki on vähemmistöomistaja (40%) Vantaan Energiassa, joka on puolestaan osallistunut ko. hankkeeseen liiketaloudellisin perustein. Kerrotaan myös että investointi on vain 15% investoinneista, joten se ei aiheuta suurta riskiä.

Kaupunkien omistusten hallinnoinnin ja hajautumisen lopputulemia tämä. Kuka loppujen lopuksi päättää osallistumisesta ja ovatko päätökset todellakin näissä kaikissa julkisomisteisissa yhtiöissä tehty parhaan liiketoiminnallisen tiedon ja asiantuntemuksen pohjalta?

Jokseenkin hilpeää että me keskustelemme näistä samaan aikaan kun maailmalla Musk julkaisee vallankumouksellisia tuotteitaan…

2 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite työsuhdepolkupyörien käyttöönottamiseksi

ok. Esittelijän mukaan Straniuksen esittämästä aloitteesta koituisi vuosittain noin 5,6 miljoonan euron kustannukset eikä vaikutus olisi välttämättä kovinkaan tehokas – 3/4:lla helsinkiläisestä on käytössään polkupyörä ainakin silloin tällöin. Esittelijä esittää leasing-pyörien sijaan seuraavaa:

Aloitetta perustellaan myös ympäristövaikutuksilla. Kaupunki tukee julkisen liikenteen käyttämistä henkilöstön työmatkoihin työmatkaseteleillä, joita myönnettiin yli 30 000 henkilölle vuonna 2014. Useammalla virastolla on käytössään polkupyöriä, joita henkilöstö voi käyttää työasiointiin.

Koko kaupungin mittakaavassa leasing on kallis vaihtoehto ja sen hallinnointi työlästä. Tämän vuoksi kaupunginkanslian tulisi valmistella vaihtoehtoinen ratkaisumalli työmatkapyöräilyn tukemiseksi. Mallin tulisi olla sellainen, että sen kustannukset olisivat kohtuulliset sekä kaupungille että työntekijälle. Siinä tarjottaisiin työntekijälle vaihtoehto, jonka mukaan hän voisi vaihtaa työmatkaseteleitä rahalliseen tukeen polkupyörän hankkimista varten. Työmatkan tukeminen jommallakummalla tavalla on perusteltua eikä niin, että sitä tuetaan päällekkäisin keinoin. Tällä tavoin työmatkapyöräilyä voitaisiin tukea kaupungin menoja olennaisesti lisäämättä. Etuus asettaisi samalla polkupyöräilijät tasa-arvoiseen asemaan julkisen liikenteen käyttäjiin nähden.

3 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite laajamittaisiin ja pitkäkestoisiin sähkökatkoihin varautumisesta

ok. Koulumies fantasioi terroriteoista, jotka pimentävät Helsingin sähköverkon viikkokausiksi. Esittelijä vastaa että tämä ei oikeastaan ole mahdollista ja käy läpi tavat, joilla sähköverkon häiriöihin on varauduttu.

4 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Vantaan Energian omistajaohjauksesta

ok. Fennovoiman ydinvoimalaan liittyy Veronikankin aloite. Esittelijä toteaa:”Vantaan kaupunki on enemmistöomistajana määritellyt Vantaan Energia Oy:n omistajaohjauksen menettelytavat, joita Helsingin kaupunki osaltaan vähemmistöomistajana noudattaa.” Suomeksi: hallitus johtaa yhtiötä, yhtiön hallitukseen jäsenet nimetään puolueiden toimesta.

5 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa mahdollisimman vähän

Tähän liittyen on tullut valtaisasti sähköposteja, joista suurimmassa osassa puolletaan padon purkamista. Ajatus on kiehtova, mutta aivan niin yksinkertainen prosessi ei ole kuin innoikkaimmat kalamiehet haluavat uskoa. Alue on kokonaisuudessaan asemakaavalla suojeltu rakennettu kulttuuriympäristö ja padon purkamisesta seuraavat sedimenttien kulkeutumiset vaikuttavat myös Vanhankaupunginlahden Natura-alueeseen. Kaksi erilaista luontoarvoa mahdollisesti vastakkain siis. Myös Pikkukosken uimarannan säilymisestä käyttökelpoisena tulee pitää huoli.

Mielestäni asiaa sietäisi kuitenkin selvittää. Nyt esittelijä esittää vain Itähaaran parantamisen selvittämistä.

6 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite tiedon avoimuuden ja saatavuuden edistämisestä Helsingissä

ok. Esittelijä kertoo millä tavoin tietoa on saatavilla.

7 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Lasse Männistön aloite koskien vähäpäästöisten autojen edistämisohjelmaa

ok. Ymmärtääkseni Kokoomuksen ryhmäaloite. Vastaus on hyvä. Vähäpäästöisiä autoja tuetaan jo nyt mm. 50% alennuksella pysäköinnin hintaan ja kehittämällä sähköautojen latausverkostoa. Ajatukset pysäköinnin täydestä ilmaisuudesta ja bussikaistojen käytöstä ongelmallisia – etenkin Helsingissä bussikaistat ovat erityisesti ruuhka-aikaan jo nyt kapasiteettinsa äärirajoilla.

8 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Pekka Majurin aloite Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksien kunnioittamisesta

Pekka Majuri esittää Kluuvikadun nimeämistä ”itsenäisyyden kaduksi”, Espalla sijaitsevan Runebergin patsaan ympäristön nimeämistä ”Itsenäisyyden aukioksi” ja laatan hankkimista Yliopistonkatu 5:n seinään.

Taidemuseo että Yliopistonkatu viiden seinässä on jo nykyisellään Suomen eduskuntaan ja itsenäisyysjulistukseen liittyvät muistolaatat sekä korttelin rakennusten historiasta kertova kuparilaatta. Taideteoksen hankintaa talon seinään taidemuseon johtokunta ei näe aiheellisena. Nimistön osalta puolestaan todetaan että noudatetaan vakiintuneita käytäntöjä, jollei ole pakottavaa syytä.

9 V 20.5.2015, Kj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokousten pitämiseksi julkisina

ok. Esittelijä toteaa että kokousten pitäminen julkisina on mahdollista jo nyt ja ”toimivalta päättää kokouksen pitämisestä julkisena on toimielimellä itsellään”. Eli lautakunnat ja kaupunginhallitus voivat halutessaan pitää julkisia kokouksia.

En itse kannata kaikkien kokouksien julkisuutta. Lautakuntien keskustelussa on hyvä säilyttää luottamuksellisuutta, joka mahdollistaa suoremman keskustelun kuin esim. valtuustosalissa. Ja ainakaan kaupunginhallituksen kokoukset, jotka ovat usein ns. päätöskokouksia, joissa ei asioista keskustella, eivät ole kovin faschinoivaa katsottavaa – neuvottelut käydään jo etukäteen eikä kokoussalissa.

10 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vuoden 2030 päästövähennystavoitteen asettamiseksi Helsingissä

ok. Hyvä kokooma erilaisista ilmastopäästötavoitteista, joihin Helsinki on eri tavoin sitoutunut:
– Hiilineutraali Helsinki 2050
– koko kaupunkialueen päästöjen vähentäminen 30 % ja energiatuotannon päästöjen vähentäminen 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
– Energiatehokkuuden parantaminen vähintään 20 % per asukas vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2005.
– Uusiutuvan energian osuus Helsingin Energian sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen hankinnasta vähintään 20 % vuonna 2020.
– Ilmastomuutokseen sopeutuminen integroidaan kaikkeen kaupungin toimintaan riskien minimoimiseksi. Ilmastomuutoksen vaikutuksista ja keinoista siihen varautumiseksi viestitään kuntalaisille ja yrityksille.
– Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia asettaa tavoitteeksi alentaa pääkaupunkiseudun hiilidioksidipäästöjä asukasta kohti 39 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Esittelijä toteaa että vuoden 2030 päästövähennys riippuu Helenin tulevista ratkaisuista, jotka teemme tällä valtuustokaudella. 46% Helsingin päästöistä syntyi kaukolämmöstä. Mitäs jos siirrettäisiin se hiilikasa historiaan?

11 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite sähkölautan saamiseksi Helsinkiin

Leohan on ollut ahkerana! Suomenlinnan liikenteellä on käytössään 2005 ja 1952 hankitut alukset. Alukset käyttävät rikitöntä dieseliä, jatkossa voidaan selvittää, voitaisiinko käyttää osin biopohjaista dieselöljyä.

Esittelijä myös lupailee että jahka aluksen moottoria tulevaisuudessa tulee uusia, niin dieselin tilalle voidaan harkita hybridiä tai kokonaan akustolla toimivaa moottoria.

12 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Tove Janssonin puiston varustamisesta teeman mukaisesti

ok. Todetaan että puiston välineet ovat hyväkuntoisia eikä lähivuosina ole suunnitelmissa korjaushankkeita. Jahka on, niitä voidaan täydentää muumiaiheisilla leikkivälineillä.

13 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa

ok. Esittelijä kertoo että aloitteen kaltainen valmistelu, tai ”konseptointityö”, on käynnissä. Asialla kaupunginjohtajan asettama ”melutyöryhmä”, jossa edustus myös kulttuuriasiainkeskuksesta.

Tätä kautta toivottavasti melupäätökset muodostuisivat tapahtumajärjestäjien kannalta sujuvammiksi. Melutyöryhmän mukaan kun ”Helsingin ympäristökeskuksen asettamia melutason rajoja ei koeta toiminnalle haitalliseksi. Ongelmaksi muodostuvat aikarajat ja niiden harkinnanvarainen ja toimijoiden kannalta ennakoimaton ja usein liian myöhään tapahtuva päätöksenteko.”.

Aiheesta on sattumalta huomenna myös kaupunginhallituksen iltakoulu.

14 V 20.5.2015, Ryj / Valtuutettu René Hurstin aloite Kannelmäen Klaneettitien pysäkin palauttamisesta

ok. Pysäkki on otettu uudestaan käyttöön 20.4.2015.

15 V 20.5.2015, Sj / Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite koulumummo- ja vaaritoiminnasta

ok.

16 V 20.5.2015, Stj / Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen ryhmäaloite vanhuspalveluohjelmasta

ok. Todetaan että aloitteen mainitsemat suunnitelmat on tehty.

17 V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Sari Mäkimattilan aloite tilapäishoitopaikkojen järjestämisestä kehitysvammaisille

ok. ”Kehitysvammaisille järjestettävän lyhytaikaishoidon sekä omaishoidon tuen lomituksen palveluntarjonnan lisäämiseksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 13.1.2015 ottaa käyttöön omaishoidon tuen lakisääteisen lomituksen lyhytaikaishoidon palvelusetelin sekä harkinnanvaraisen lyhytaikaishoidon palvelusetelin. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tarvitseman tuen perusteella palveluluokittain. Lisäksi lautakunta päätti 10.2.2015 omaishoidon tuen lakisääteisen lomituksen tuntilomituksen palvelusetelin käyttöönotosta 1.5.2015 alkaen.”

18 V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkoteihin

No äh nyt sentään. Aloite palautettiin valmisteluun jo kertaalleen kh:ssa saatteella: ”Palautetaan valmisteluun siten, että sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 valmistuvat ravitsemussuositukset lasten päivähoitoruokailun suhteen huomioidaan. Lisäksi esityksen kustannusvaikutuksista tulee saada kattavampi arvio.”

Nyt vastauksessa sitten kerrotaan: ”Suositus tullaan uusimaan 2015, jolloin siinä tullaan ottamaan kantaa myös lasten vegaaniruokavalioon. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ei anna tarkempaa ennakkotietoa aikataulusta eikä sisällöstä.”.

Ja kustannusvaikutuksista sama tieto kuin ennenkin: ”Vuonna 2011 tehdyn kyselyn mukaan toimintamallia noudatti noin 25 perhettä. Perheiden nykyinen määrä ei ole tiedossa. Perheiden toiveet voivat muuttua, jos toimintamalli muuttuu.”.

Olisiko ollut aivan mahdotonta tehdä vaikka kysely vanhemmille ja kartoittaa kiinnostusta vegaaniruokailuun, jolloin saisimme edes jonkinnäköisen kustannusarvion aloitteesta! Ilmeisesti ei.

Ja onko todella mahdotonta pitää aloitetta valmistelussa kunnes ravitsemusneuvottelukunta saa uudet suosituksensa julkaistuksi? Ei tällä kiire ole.

No, voidaanhan tässä tehdä niinkin että Leo tekee uuden aloitteen heti kun suositukset tulevat julki. Ja kirjataan aloitteeseen sitten vaikka se kyselykin. Yritin palautuksella säästää aikaa ja vaivaa. Ei näemmä onnistu.

Mun mielestä aidosti kysymys on eri, maksaako tää aloite 25000€ vai 2,5 miljoonaa per vuosi.

19 V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite lastensuojelun kehittämistarpeiden kartoittamisesta

ok. Todetaan että lastensuojelua kehitetään jatkuvasti.

20 V 20.5.2015, Stj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite asumisyksikön toteuttamisesta Hesperian sairaalan alueelle

ok. Todetaan että tällainen hanke on ollut käynnissä jo vuodesta 2009. Pitäisi toteutua.

21 V 20.5.2015, Kaj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Tehtaankadun ja Mechelininkadun välisen raitiotieyhteyden rakentamismahdollisuuksien selvittämiseksi

ok. Todetaan että ei ole kannattavaa.

22 V 20.5.2015, Kaj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite uusien siirtolapuutarhapalstojen perustamiseksi

ok. Todetaan että niitä on kaavoitettu lisää ja tullaan kaavoittamaan.

23 V 20.5.2015, Kaj / Valtuutettu Jape Lovénin aloite Haapasaarenpuiston nimeämisestä Keijo Liinamaan puistoksi

ok. Haapasaarenpuisto nimetään Liinamaanpuistoksi. Keijo Liinamaa toimi valtakunnansovittelijana 60-luvulla, kätilöi silloin ensimmäisen tulopoliittisen kokonaisratkaisun ja toimi Kekkosen nimittämänä virkamiespääministerinä puoli vuotta vuonna 1975.

SIVISTYSTOIMI

1 V 20.5.2015, Tapanilan ala-asteen koulun ja Hiidenkiven peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen
2 V 20.5.2015, Töyrynummen ala-asteen koulun ja Suutarilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen

ok. Tapanilassa esitämme että puukoulu säilyy ala-asteen yhteydessä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 20.5.2015, Lauttasaaren Lauttasaarenmäki 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12278)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-05-04_Khs_18_El_20346138-5542-45CD-A665-317B9A86D858_Liite_pdf
ok. Toimistotalo puretaan ja tilalle tulee kaksi asuinrakennusta. Olisi mukava nähdä jokin koonti näistä Lauttasaaren hankkeista – pistepäätöksinä näitä tuntuu olevan aivan jatkuvasti. Tontti pieni, mutta tehokkuus asiallinen 2,18.

3 V 20.5.2015, Botby grundskola -koulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

ok. Hallinollisesti jo vuonna 2011 yhdistetyt koulut toimivat samassa rakennuksessa, jota nyt korjataan 14,7 miljoonalla.

4 V 20.5.2015, Kaupunginmuseolta vapautuvan Sofiankatu 4:n muutos- ja perusparantamishankkeen hankesuunnitelma

Remonttiin oli varattu alunperin 9 miljoonaa euroa investointisuunnitelmassa. Nyt hankesuunnitelmasta puuttuu 2,3 miljoonaa euroa. Jahas. Esittelijän mukaan ” Hankkeen rahoitustarve otetaan huomioon rahoitusohjelmaa tarkistettaessa.” Miksei toisin päin? Miksei hankkeeseen budjetoitua summaa otettu huomioon ja tarkistettu hankesuunnitelmaa vastaavasti?

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Ohjeet nuorten aloitteiden käsittelystä Helsingin kaupungissa

ok. Ruuti-järjestelmän kautta tehtävien aloitteiden käsittelyohjeet.

5 Lainan myöntäminen Maanviljelyslyseon osakeyhtiölle

Helsingin yhteislyseon julkisivun ja ikkunoiden perusparannukseen 1,95 miljoonan laina. Yksityinen koulu ja lukio.

6 Lausunto ympäristöministeriölle Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportista

ok. Raportti hyvä läpikäynti niistä kaikista mekanismeista, joilla Suomessa asumista tuetaan. Ne eivät enää kaikin osin muodosta loogista ja toisiaan tukevaa kokonaisuutta. Kannattaa tsekata erityisesti sivut 39-42, joissa tiivistelmä toimenpide-ehdotuksista. Linkki raporttiin löytyy tästä.

7 Iltakouluasia: Tapahtumajärjestämisen melurajoitukset

ok. Muttilaisen aloitettakin liipaten kaupunginhallitukselle esitellään melutyöryhmän mietintöjä ja miten tästä edetään. Hyvä homma.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa vyöhykemallissa

Pöydälle. Lastenrattaiden ja vammaisten joukkoliikennealennukset on säilytettävä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Iltakouluasia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen, uudet palvelukeskukset ja palvelujen integraatio

ok. Meille selostetaan mitä sosiaali- ja terveysvirasto suunnitteluu palveluverkkosuunnitelman ja palveuiden järjestämisen tiimoilta..

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi Talin golfkentän alueen kaavoittamiseksi asuinkäyttöön

ok. Todetaan että yleiskaavan yhteydessä Talin kohtaloa puidaan jälleen. Ja alue on mahdollista kaavoittaa valmiiksi jo ennen vuokrasopimuksen loppumista.

2 Suunnitteluvaraus Töölön Eläintarhan alueelta Projekti GH Oy:lle Helsinki Garden -hankkeen toiminta- ja toteutusedellytysten selvittämistä ja varmistamista varten

ok. Eli ns. HIFK:n halli, jolle myönnetään suunnitteluvaraus erittäin tiukoin ja nihkein ehdoin. Rivien välistä – ja itseasiassa myös riveiltä – on luettavissa että viraston mielestä uusikin halli pitäisi rakentaa Nordenskiöldin kadun varrelle Mäntymäen sijaan. Itselläni ei ole siihen parkkipaikkaan suurta kiintymyssuhdetta ja mielestäni massatapahtumien areena sopisi alueelle varsin hyvin, etenkin jos Pisarakin vielä tuo aikanaan väkeä paikalle.

3 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.1.2015 § 22 tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus 11960, Laajasalon Stansvikin alue)

ok. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on valittanut valtuuston kaavoituspäätöksestä Stansvikissa. Kaupunki vastaa hallinto-oikeudelle että valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella päätös tulisi kumota.