Kaupunginhallituksen listan isoimmat asiat ovat Pisararadan asemakaava ja lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta. Lisäksi viihdearvoa perussuomalaisten paikalliskähinöillä. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 17.6.2015, Osoitteessa Sörnäisten rantatie 27 A sijaitsevan Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen käytössä olevan toimitilan vuokrasopimuksen uusiminen

Taloushallintopalvelut haluaa sopia 10 vuoden jatkosta toimitilaansa. Sopimuksen uusimisen yhteydessä olisivat luopumassa yhdestä kerroksesta toimistoja, josta nykytilaan verrattuna tulee säästöjä 23 600 euroa/kk eli vuositasolla 283 500 euroa. Sopimus oltaisiin sopimassa kymmeneksi vuodeksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 17.6.2015, Pisararadan asemakaavan muuttaminen (nro 12290)

ok. ”Asemakaavan muutos mahdollistaa Pisararadan, sen maanalaisten rautatieasemien ja nykyiseen rautatiehen liittymiseksi tarvittavien osien rakentamisen Liikenneviraston laatiman yleissuunnitelman ja sitä tarkentavien suunnitelmien mukaisesti. Rata on yleissuunnitelman mukaan noin 8 km mittainen ja siitä 6 km sijaitsee tunnelissa.”
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-08_Khs_23_El_6AC0C514-B5F1-41A4-A01F-15BB2ADCB012_Liite_pdfVaikka pidänkin mm. poikittaisratikoiden kehittämistä Jokeria kiireellisempänä hankkeena, kyllä tämäkin pitäisi saada liikkeelle. Vieläkin harmittaa edellisen hallituksen päätöksentekokyvyttömyys.

2 V 17.6.2015, Tapaninkylän, Tapaninvainion, Tapanilan (39.ko) kortteleiden 39118, 39120, 39129, 30131, 30132 ja 30148 eräiden tonttien sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12314, Vanhan Tapanilantien eteläpuolen alue)

ok. Täydennysrakennetaan Tapanilaan uusia asuntoja noin 120 asukkaalle. Uudet rakennukset kartalla vaalean ruskealla, olemassaolevat tummemmalla.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-06-08_Khs_23_El_9142C576-6ADB-44C7-9D08-5B93EFAE1246_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

4 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksistä 13.4.2015 § 63, § 65 ja § 66

Perussuomalaisten piiri ja valtuustoryhmä riitelevät ja laineet loiskuvat:

”Siltä osin kuin kyse on luottamushenkilöiden nimeämisestä säätiöiden ja yhtiöiden johtoelimiin, konsernijaoston nimeämispäätösten valmistelu perustuu valtuustoryhmistä saataviin tietoihin henkilöistä, joita ryhmät esittävät nimettäviksi. Kaupungin viranhaltijoilla ei ole toimivaltaa arvioida tapaa, jolla nimettäväksi esitettävät henkilöt valikoituvat eivätkä eri valtuustoryhmien tai puolueiden paikallisjärjestöjen sisäiset menettelytavat muutenkaan ole valmistelijoiden tiedossa.

Nyt oikaisuvaatimuksen kohteina olevien päätösten perusteena on ollut Perussuomalaisen valtuustoryhmän puheenjohtajalta sekä varapuheenjohtajalta saatu tieto siitä, että päätöksissä tarkoitetut henkilövaihdokset vastaavat valtuustoryhmän tahtoa. Päätökset tehtiin konsernijaostossa yksimielisesti.”

Oikaisuvaatimus hylätään koska päätökset on tehty kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti.

5 Kaasunjakeluverkoston ylläpitämistä koskevan sopimuksen tekeminen Helsingin Kaupunkikaasu Oy:n kanssa

ok. Gasumin omistama Helsingin kaupunkikaasu Oy ylläpitää kaasujakeluverkostoa ja sopimus päivitetään.

6 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden puistojen rakentamista varten

ok. Yhteensä viidellä miljoonalla eurolla puistorakentamista. Neljä miljoonaa Töölönlahdelle.

7 Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015

ok. Jäi viime viikolla pyynnöstäni vielä lisäviikoksi pöydälle, mutta nyt eteenpäin. Ei muutoksia.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta maa- ja kiviaineksen välivarastointiin ja käsittelyyn Kuninkaantammen kentällä

ok. Tästä on tullut jonkin verran viestejä. Esitys on kuitenkin perusteltu. Välivarastointi- ja esikäsittelytoiminta on väliaikaistoimintaa, jonka käyttö ja laajuus muuttuvat Kuninkaantammen rakentamisen edetessä. Ja tätä välivarastointia kannattaa pyrkiä järjestämään Helsingin rajojen sisällä ja mieluusti rakennusalueiden läheisyydessä – vaihtoehto on kärrätä maata autokuorma kerrallaan jopa Mäntsälään asti.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2014
2 Valtuutettu René Hurstin toivomusponsi sosiaaliasiamiesten lukumäärästä

Sosiaali- ja terveysvirastossa on kaksi sosiaaliasiamiehen vakanssia, mutta 2014 alkupuoliskon vain toinen oli täytettynä. Jos meillä on vain kaksi asiamiestä, kuinka hankalaa on saada asia kuntoon? 2014 lokakuussa kysyin vastaavan raportin pohjalla 2013 tilanteesta ja silloin meille kerrottiin että ”tänä vuonna tilanne on parantunut selvitysvuoden (2013) kehnon näköisestä tilanteesta.”. No eipä näytä hirveän paljon parantuneen. Tästä on kysyttävä.

Hurstin ponteen annetaan aikalailla nollavastaus.

SIVISTYSTOIMI

1 Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan ottaminen

ok. Valitaan Katja Vilkama tietokeskuksen tutkimuspäällikön virkaan noin 6000 euron palkalla.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Yleisten rakennusten tontin varaaminen Espoosta yksityistä päiväkotihanketta varten (Espoo, Laajalahti, tontti 1637/1)

ok. Espoosta? Helsinki omistaa tontin ja jos/kun päiväkoti sille nousee, valmistaudumme myös myymään sen pois.

2 Lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

Kaavaehdotuksen Natura-arvioinnin ja ELY-keskuksen arvioinnista antaman lausunnon perusteella yleiskaavalla on merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alueen luontoarvoihin. Lausunnossa puolletaan poikkeushakemusta valtioneuvostolta, jotta haittoja ei tarvitsisi huomioida.