Kaupunginhallituskin aloitti kokoustamisen. Tällä viikolla isoin asia ”Helsingin kaupungin työterveys” -liikelaitoksen perustaminen. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 26.8.2015, Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen perustaminen

ok. Otsikoltaan iso asia mutta toisaalta pieni käytännön vaikutuksiltaan. Periaatteeltaan työterveyden liikelaitostaminen on esittelijän mukaan tekninen muutos liittyen Kelan korvauskäytäntöön – liikelaitosmalli tuottaisi kaupungille noin 800 000 euroa suuremman Kela-korvauksen kuin nykyinen virastomuotoinen toimintatapa.

Liikelaitostaminen ei aiheutai muutoksia palveluperiaatteissa eikä sisällöissä eikä vaikuta henkilöstön asemaan.

Yhtiöittämisvelvoite ei kosketyöterveyskeskuksen toimintaa, koska työterveyspalvelut ovat luonteeltaan tavanomainen henkilöstöetu, jota tuotetaan palvelussuhteen perusteella.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 26.8.2015, Herttoniemen (43.ko) eräiden kortteli-, puisto- ja katualueitten asemakaava ja puisto- ja katualueitten asemakaavan muuttaminen (nro 12286, Roihuvuoren pohjoisrinne)

ok. Täydennysrakentamista Roihuvuoreen. Noin 600 asukasta lisää.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-17_Khs_27_El_C758AE71-E554-4C71-9643-F981B6E8CCCD_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

4 Vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2016 – 2018 valmistelutilanne

Esittelijän mukaan:

”Tuoreimmat ennusteet väestönkasvusta (tietokeskus) ja kustannustason muutoksesta (VM) vuosille 2015 ja 2016 ovat muuttuneet merkittävästi raamivaiheesta. Muuttuneisiin ennusteisiin perustuen raamin kokonaismenoja tulisi tarkistaa alaspäin 49,4 milj. eurolla. Vuoden 2015 osalta toisen toteutumisennusteen mukaan strategiatavoitteesta ollaan jäämässä 80 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvio ylittää strategiatavoitteen 31 milj. eurolla. Strategiatavoitteen mukaisen menotason mahdollinen ylittyminen vuonna 2015 edellyttää vastaavia säästöjä strategiakauden loppuvuosina.

Jotenkin aavistelen että kokonaismenoja ei haluta leikata 50 miljoonalla.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-17_Khs_27_El_77A132AC-1C11-473F-8FC9-92C6261AA304_Liite_pdf
Eihän tämä hyvältä näytä:www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-17_Khs_27_El_77A132AC-1C11-473F-8FC9-92C6261AA304_Liite_pdf
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Sotainvalidien kesämaja-alueen vuokrausperusteiden määrääminen

ok. Oikeutamme yleisten töiden lautakunnan vuokraamaan sotainvalidien kesämaja-alueen uusilla vuokrausperusteilla, jotka ovat jatkossa samat kuin muilla kesämaja-alueilla.

2 Elielinaukion pysäkkikatosten omistusoikeuden siirtäminen rakennusvirastolta Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitokselle

ok. Elielin katosten omistus ja hallinta siirretään HKL:lle rakennusvirastolta koska ”HKL muutenkin vastaa Helsingin alueella pysäkkikatoksista ja siirrolla saavutetaan myös selviä synergiaetuja pysäkkikatosten siivouksen ja kunnossapidon järjestämisessä, kun HKL voi käyttää siinä samoja sopimuksia, jotka ovat voimassa muiden pysäkkikatosten osalta.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Oikaisuvaatimus konsernijaoston päätöksestä koskien Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta

ok. Todetaan että ei syytä.

2 Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisperusteiden uudistaminen

ok. Työllistämistoimikunnan esityksessä arvioidaan, että uudet myöntämisperusteet lisäävät Helsinki-lisän vaikuttavuutta: Rekrytointituki lähentää matkaa välityö- ja avointen työmarkkinoiden välillä ja työllistämistuki kohdentuu aiempaa useammille työnantajille ja työntekijöille, leikkaamatta valtion palkkatukea.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Kiinteistölautakunnan oikeuttaminen eräisiin vähäisiin varausten muutoksiin samalla, kun asuntotuotantotoimikunnalle varataan tontti ja muutetaan sen aiempia varauksia (Laajasalo, tontti 49029/7, Sörnäinen, Kalasataman Sompasaari, tontit 10630/2 ja 4)

ok. Otsikko sanoo kaiken.

3 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi EU-direktiivin suojeleman jokihelmisimpukan elinehtojen turvaamisesta

ok. Tuomarinkylän kartanoalueen kaavamuutoksen yhteydessä laaditussa valumavesien käsittelyn viitesuunnitelmassa (Ramboll Oy) on todettu, että noin 100 metrin päässä vesistöstä tapahtuvat pienehköt muutokset eivät aiheuta merkityksellistä haittaa vuollejokisimpukalle tai veden laadulle.

Siirtolapuutarha-alueen asemakaavan kaavaselostuksessa on todettu, että asemakaavan mukainen rakentaminen ei lisää Vantaanjoen kuormitusta, ei heikennä vuollejokisimpukan elinoloja eikä aiheuta haitallisia valumia Vantaanjokeen. Koska vaikutukset veden laatuun jäävät vähäisiksi, ei kaavalla ympäristökeskuksen mielestä ole merkittäviä vaikutuksia Vantaanjoen Natura-alueeseen.

4 Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi; vuokratonttien vuokranmääritysperusteiden julkaiseminen avoimena datana

ok. Kannattaa pyytää asioita, jotka ovat valmistelussa. ”Toivomusponnessa edellytetty selvitys pyritään saattamaan valmiiksi vielä vuoden 2015 aikana ja kaupungin vuokratontteja koskevat perustiedot julkaisemaan mahdollisimman nopeasti selvityksen valmistuttua.”

5 Kannelmäen ja Pitäjänmäen ostoskeskustonttien varaaminen kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Kannelmäki, tontit 33130/1 ja 33131/1, Pitäjänmäki 46117/11)
6 Toimistorakennusten tontin (KT) varaaminen SRV Rakennus Oy:lle ja Kiinteistö Oy Helsingin Asemamiehenkatu 3:lle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeen suunnittelua varten (Pasila, tontti 17028/1)

Ok. Pitskun ja Kannelmäen ostoskeskusten tilalle suunnitellaan asuntorakentamista ja liiketiloja. Pasilaan asuntohanke.

Kaupunki pyrkii nopeuttamaan kaavoitusta ”kumppanuuskaavoituksella”. Kumppanuuskaavoituksella rakennuttajan itse tilaamat viitesuunnitelmat kaavoituksen pohjaksi ohjaavat toteutettavampaan ratkaisuun. Toimintatavan hyödyiksi kerrotaan mm.:
- Suunnitteluprosessi on nopeampi, kun eri yhteistyötahot ovat mukana alusta alkaen. Kaava-, rakennus- ja infrastruktuurisuunnitelmia voidaan valmistella yhtä aikaa.
- Kun kaavoitus ja rakennussuunnittelu tapahtuvat samanaikaisesti, vältetään mahdolliset muutostarpeet.
- Konsulttityöstä aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa eri osallistujien kesken.
- Rakennuttajan toiveita on mahdollisuus ottaa huomioon (esim. pysäköinti).
Haasteet
- Eri rakennusliikkeet suunnittelijoineen voivat paremmin muodostaa kokonaiskuvan alueesta ja vuorovaikutus viereisten tonttien hankkeiden kanssa on mahdollista.
- Kumppanuuskaavoitus antaa mahdollisuuden kiinnittää huomiota kustannuksiin ja niiden hallintaan.
- Kumppanuuskaavoituksessa voidaan ennakoida ja ratkoa myöhempien suunnitteluvaiheiden ongelmia (esim. rakennuslupavaiheessa neuvottelut rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen kanssa on jo osaksi tehty). Eri osapuolet (myös eri virastot) sitoutuvat asemakaavan toteuttamiseen aikaisemmassa vaiheessa.
- Katujen ja puistojen suunnittelun tapahtuessa yhtä aikaa kaava- ja talosuunnittelun kanssa, yksi huomioitava erityisasia on mm. pelastusreittijärjestelyt.
- Kun tontinvaraus on tehty ja hallintomuoto päätetty, on suunnittelu esim. pysäköinnin osalta helpompaa.
- Kumppanuuskaavoitus voisi olla sopiva menettely myös jos halutaan löytää uusia ajatuksia asuinalue- tai rakennussuunnitteluun.

7 Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) -kuntayhtymälle pääkaupunkiseudun putkikeräysjärjestelmien organisoinnista

ok. Hilpeän suoraan sanotaan että HSY pitäköön näppinsä erossa putkikeräysjärjestelmistä.