Isoimmat asiat tällä viikolla työterveys-liikelaitoksen perustaminen, Hakaniemen metrohallin peruskorjauksen kallistuminen, lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta lakiesityksestä sekä pakolaisten määrän kasvuun varautuminen. Koko lista liitteineen löytyy täältä

1 V 9.9.2015, Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

ok. Vanhuspalvelulain edellyttämä suunnitelma valtuuston hyväksyttäväksi. Ohjelmaa on valmisteltu todella laajapohjaisesti ja on pyritty ylittämään hallintokuntien rajoja. Hyvä.

”Kaupunginhallituksen tarkoitus on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia ottamaan valmistelussa huomioon ikäohjelman osana kaupungin strategista suunnittelua sekä toteuttamaan toimenpiteiden seurannan niin, että tulokset ovat hyödynnettävissä keväällä 2017 arvioitaessa valtuustokauden 2013 – 2016 ja ikäohjelman tuloksia.”

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 V 9.9.2015, Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-08-24_Khs_28_El_3DF16E80-5F67-4949-95EB-071B6D82E35F_Liite_pdf
ok. Hakaniemen metroaseman peruskorjauksen kustannukset ovat nousseet ennakoidusta 15,5 miljoonasta 18,2 miljoonaan euroon. Nousua perustellaan mm. ennakoitua laajemmilla korjaustarpeilla. Toisaalta kerrotaan että kustannuksia on pyritty myös laskemaan. Näistä toimenpiteistä eräs on se että ”yksi uusi liiketila jätetään rakentamatta Siltasaarenkatu 16:n sisäänkäynnin ja lippuhallin liittymään.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 9.9.2015, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

ok.

”Helsinkiläisten lastenpsykiatristen potilaiden määrä kasvoi 11 % verrattuna edelliseen vuoteen ja käyntien määrä lisääntyi 14 %. Odotusajan mediaani ensikäynnille oli 20 vrk kun se oli edellisenä vuonna 14 vrk. Odotusajan kasvusta huolimatta se on edelleen hyvällä tasolla. Kuuden viikon hoitotakuu toteutui joitain yksittäisiä potilaita lukuun ottamatta. Alkuvuonna 2015 odotusajan mediaani on ollut 26 vrk.

Nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon painopistettä on siirretty viime vuosina vahvasti avohoidon suuntaan. Osastoille ei ollut koko vuoden aikana merkittäviä hoitojonoja eikä ylipaikkatilanteita.

SIVISTYSTOIMI

1 V 9.9.2015, Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen perustaminen

ok. Otsikoltaan iso asia mutta toisaalta pieni käytännön vaikutuksiltaan. Periaatteeltaan työterveyden liikelaitostaminen on esittelijän mukaan tekninen muutos liittyen Kelan korvauskäytäntöön – liikelaitosmalli tuottaisi kaupungille noin 800 000 euroa suuremman Kela-korvauksen kuin nykyinen virastomuotoinen toimintatapa.

Liikelaitostaminen ei aiheutai muutoksia palveluperiaatteissa eikä sisällöissä eikä vaikuta henkilöstön asemaan.

Yhtiöittämisvelvoite ei kosketyöterveyskeskuksen toimintaa, koska työterveyspalvelut ovat luonteeltaan tavanomainen henkilöstöetu, jota tuotetaan palvelussuhteen perusteella.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto Valtakunnanvoudinvirastolle ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisestä mietinnöstä

ok. Esittelijän mukaan esitys sisälttää ”etupäässä teknisluonteisia muutoksia”. Kaupunki pitää lausunnossaan erityisen tärkeänä että tiedoksianto-osoitteena käytettäisiin vain postiosoitetta.

4 Osasairauslomalla olevan henkilön palkka

ok. Kesäkuussa esittelijä veti asian pois listalta, mutta nyt samansisältöisenä uudelleen. Esitys hyvä.

Osasairausloman tarkoituksena on nopeuttaa työhön paluuta ja siten tukea työkyvyn säilymistä ja työntekijän pysymistä työelämässä. Pähkinänkuoressa ideana se että sairaslomalta palataan töihin osa-aikaisesti sairausloman loppupuolella. Nykyinen palkkausjärjestely ei kannusta tähän malliin. Ehdotetussa mallissa kaupunki korvaa henkilölle osa-aikatyön ja kokoaikatyön palkan välisen erotuksen edellyttäen, että Kela maksaa työnantajalle osasairauspäivärahan.

5 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Tässä kysymyksessä on tavallaan kaksi tasoa: ensinnäkin se, mitä Helsinki itse kaavailee johtamisen järjestelmän kautta omaksi tulevaisuudekseen ja toisaalta se, mitä kaikkea kansallisen lainsäädännön tulisi mahdollistaa mille tahansa kaupungille tulevaisuudessakin.

Lausunnon vastaukset on kirjoitettu nyt pitkälti Helsingin itselleen kaavaileman lähitulevaisuuden kulmasta, vaikka kysymys liittyy enemmän kansalliseen lainsäädäntöön ja jopa periaatteellisiin kysymyksiin mm. lähidemokratiasta ja suorista pormestarivaaleista.

Valtuustoryhmämme on ottanut kantaa aiemmin mm. kunnanosavaalien mahdollistamisen puolesta – kanta kansalliseen lainsäädäntöön ei sinällään riipu siitä, olisiko ratkaisu paras Helsinkiin tai metropolialueelle. Itse ajattelen että päätösvalta kunnallisen johtamisjärjestelmän luonteesta tulisi olla mahdollisimman vapaasti kunnan omissa käsissä.

6 Helsingin kansainvälistä suojelua hakevien vastaanoton tilapäinen laajentaminen

Päätösesityksessä todetaan jo tapahtunut – Helsingin ja Maahanmuuttoviraston välisessä sopimuksessa määrittelemä paikkamäärä on jo ylittynyt. Lisäksi ehdotetaan sote-virastolle oikeutta sopia vastaanottotoiminnan tilapäisestä laajentamisesta 30.9.2015 saakka. Käytännössä kyse on siis Koskelan sairaala-alueen rakennusten ottamisesta vastaanottokeskuskäyttöön.

Esitys on hyvä, ihmettelen vain aikarajausta. Kuvitteleeko joku että Euroopan pakolaiskriisin meille asti loiskuvat laineet laantuvat ennen syyskuun loppua?

SIVISTYSTOIMI

1 Kaupungin liittyminen RFID-lab Finland ry:n jäseneksi

ok. Kaupunginkirjaston logistinen prosessi tulee tulevaisuudessa perustumaan RFID-tunnisteisiin. Yhdistyksen jäsen maksu on 1575€ ja sillä luvataan saatavanee koulutusta ja konsultointia.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018

ok.

2 Open Geospatial Consortium (OGC) GovFuture-local-jäsenyys Helsingin 3D-tietomallityöhön

ok. CityGML on OGC:n ylläpitämä avoin tietomalli virtuaalisten 3D-kaupunkimallien ylläpitoon ja tiedonsiirtoon. Helsingin 3D-tietomalli toteutetaan CityGML-tietomallin avulla.

Koska kyseessä on avoin kansainvälinen standardi, ei CityGML-käyttö aiheuta kaupungille mitään hankinta- tai ylläpitokuluja. OGC:n jäsenyys mahdollistaa osallistumisen käyttäjäyhteisön keskustelu- ja tukifoorumeille sekä pääsyn alan dokumenttikirjastoihin. Jäsenyys maksaa kokonaiset 182 euroa vuodessa.