Tällä viikolla kaupunginhallituksen listalla mm. asukastalojen järjestelyt, lausunto ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 ja lausunto hallituksen varhaiskasvatuskaavailuista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 7.10.2015, Winbergin sataman asemakaavan muuttaminen (nro 12322, Karhusaarentie 34)

ok. Venesatama laajenee Östersundomissa. 170 venepaikkaa lisää, muutama rakennus jne.

2 V 7.10.2015, Kampin korttelin 194 ja katuaukioalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12298, Lasipalatsi, Amos Andersonin taidemuseo)

ok. Amos Andersonin kaava eteenpäin. Upea museo tulossa. Terasseja on otettu kaavassa alkuperäistä paremmin huomioon:

”Aukion suunnittelua koskien on lisätty määräys: Aukion tasaukset tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ulkotarjoilun kalusteet voidaan sijoittaa aukiolle ilman erillisiä tasaavia rakennelmia.”
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-21_Khs_32_El_BEEA42A2-6174-48B3-971F-512BC007DE43_Liite_pdf
3 V 7.10.2015, Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12217)

ok. Suutarilaan siirtolapuutarhamökkejä ja muutamia asuintontteja. Viljelyalueen pohjoisosa jää palstaviljelykäyttöön.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-21_Khs_32_El_889AB8A9-248A-4296-94E7-D86747AAB943_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

6 Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle

ok. SYK:lle enintään 800 000 euron koululaina.

7 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen palvelupäällikön viran lakkauttaminen 1.1.2016
8 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen osastopäällikön viran perustaminen 1.1.2016

Taloushallintopalvelun organisaatio uudistuu, osastojen määrä vähenee viidestä kolmeen ja vastaavasti virkoja lakkautetaan ja perustetaan.

9 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

ok. Kiinteistövirastolle yhteensä 3 115 000 euron ja rakennusvirastolle yhteensä 120 000 euron määrärahat useiden alueiden esirakentamiseen, pääasiassa maaperän puhdistamiseen.

KAUPUNGINJOHTAJA

11 Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely

Kauan odotetut asukastalojen avustamisen kriteerit ja käytännön järjestelyt. Pöydälle.

Asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden esitetään muodostuvan kolmesta avustuslajista:

1. Yleisavustus asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin
2. Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen
3. Projektiavustus, jolla voidaan tukea ensimmäisen ja toisen avustuslajin mukaisia uusia, alkavia hankkeita ja toimintaa tai kertaluonteisia lyhyen aikavälin projekteja.

Yhä esittelijän pyrkimys on saada asukastalot järjestöjen ja yhteisöjen ”operoitavaksi”.

12 Jäsenen nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

Nimeämme Otso Kivekkään työkiireiden takia estyneen Mari Puoskarin tilalle.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta ’Maantien 101 (Kehä I) Myllypurontien eritasoliittymän rakentaminen’
6 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-21_Khs_32_El_FE09AA50-A875-497F-AEC4-936CAEBB45C5_Liite_pdf
Helsinki lausuu Myllypuron liittymän tärkeydestä ja samalla pyytää että valtio ELY:n kautta myöntäisi siihen rahaa. Erittäin todennäköisesti näin ei tule tapahtumaan. Jotenkin tämä prosessi osoittaa kokonaisuudessaan väylien rahoituksen absurdiuden. Jokeri kakkosen vaihtopysäkkien järjestelyt sentään ovat kiireellisimmiksi priorisoitujen joukossa. Ja vaikka en monitasoliittymien fani olekaan, niin kyllä hallituksen kannattaisi ihan tosissaan satsata Helsingin ja pääkaupunkiseudun infrastruktuuriin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:n 1 momentin muuttamisesta

Tätä ei jätetä kiireellisen aikataulun vuoksi pöydälle. Helsinki voi tarjota ja Helsingin on suorastaan järkevää tarjota parempaa laatua varhaiskasvatuksessa kuin mihin maan hallitus esityksellään pyrkii.