Viikon suurin asia lausunto HSL:stä. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 23.9.2015, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta

ok. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan.

”Jatkossa arvioidaan onko tarkoituksenmukaista pyytää talousarviovalmistelun yhteydessä hallintokuntia arvioimaan lapsivaikutuksia vai jatketaanko arviointia osana strategiaohjelman arviointia ja uuden strategian valmistelua.”

2 V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite liputuksesta viittomakielen päivänä

Esittelijän mukaan ”viittomakielen päivänä liputtamiselle Helsingin kaupungintalon edustalla ei ole estettä, mutta että aloite ei anna aihetta muuttaa kaupungin liputusohjetta, jossa käsitellään kansallispäivään rinnastettavia liputusperiaatteita.”

Aloitteella oli takanaan 48 valtuutettua. Olisiko tästä yhtään mitään haittaa? Ehkäpä vaan sitten valtuustossa äänestää rätkäytetään.

3 V 23.9.2015, Valtuutettu Nina Hurun aloite oikeudenkäyntiavun antamista koskevien menettelytapaohjeiden päivittämisestä

ok. Lokakuun loppuun mennessä on tulossa päivitys.

4 V 23.9.2015, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Lapinlahden Lähde -hankkeen edistämisestä

ok. ”Kaupunginhallitus toteaa, että tällä hetkellä Lapinlahden sairaalakiinteistöjen osalta on vireillä useita erilaisia, vielä keskeneräisiä hankkeita. Yksi näistä hankkeista on aloitteessa esitetty Lapinlahden Lähde –hanke. Tällä hetkellä ei ole vielä tarpeeksi tietoa käytettävissä, jotta voitaisiin päättää kaupungin tavoitteiden ja taloudellisten mahdollisuuksien kannalta parhaasta hankevaihtoehdosta.”

5 V 23.9.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kaupungin Hekalle myöntämien lainojen korkojen alentamisesta

ok. Kaupungin myöntämien primääri- ja tertiäärilainojen osuudet Hekan koko lainakannasta on n. 7 %. Pääosa Hekan nykyisestä lainakannasta muodostuu erilaisista korkotukilainoista ja muista rahalaitoslainoista. Sipilän hallituksen ohjelma tullee vaatimaan tertiäärilainojen korkoprosentin laskun 4,5 %:sta 4 %:iin. Kalleimmat ulkopuoliset lainat Heka on jo konvertoinut rahalaitoslainaksi.

6 V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kestävyyskriteerien huomioimisesta Helsingin sähkönhankinnassa

ok. Sertifikaatteihin sinällään suhtaudutaan positiivisesti, Ympäristökeskus on valmistelemassa kestävien hankintojen opasta.

8 V 23.9.2015, Valtuutettu Jukka Relanderin aloite koskien Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamista siten, että alueen museoarvolle koituisi haittaa mahdollisimman vähän

Palautimme Jukan aloitteen keväällä – itse toivoin parempaa arviota erityisesti hankkeen kustannusvaikutuksista ja vaikutuksista mm. Pikkukosken uimapaikkaan. Palautuksen kohtiin ei suoraan ole vastattu vieläkään, mutta paremmin tämä on tehty kuin edellisellä kierroksella. Miksei suoriin kysymyksiin voisi antaa suoria vastauksia? Ja jos vastausta mahdoton antaa, niin sitten senkin voisi sanoa suoraan. Vahvasti padon purkamista vastaan ovat kaikki lausunnot ja esittelijä arvioi että ”Kaikkien selvitysten ja suunnitelmien hinta noussee varovasti arvioidenkin satoihin tuhansiin euroihin”.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 23.9.2015, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite ”parklet” -kokeilun toteuttamisesta

ok. Aloitteeni etenee hyvä. Nyt sitten katsotaan vaan Rakennusviraston kanssa että toteutus ensi keväänä on kans hyvä!

2 V 23.9.2015, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kierrätyksen edistämiseksi Helsingissä

ok. Erinomaisen kattavasti kerrotaan millä eri tavoin mm. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja HSY edistävät esineiden kierrättämistä esineinä raaka-aineen sijaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 V 23.9.2015, Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite lastenvalvojien palvelujen neuvonnan ja ajanvarausmahdollisuuksien lisäämisestä

ok! Esittelijä toteaa että ”aloitteessa esitetty kehittämistyö on kannatettavaa. Sosiaali- ja terveysvirastossa on tarpeen pikaisesti laatia suunnitelma lastenvalvojien palvelujen riittävän neuvonnan ja ajanvarausmahdollisuuksien lisäämiseksi.”

4 V 23.9.2015, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ikääntyvän väestön kodin paloturvallisuuden parantamisesta

ok. Esittelijä toteaa että ”Kotihoidolla on neuvontavelvollisuus asiakkaiden kotien paloturvallisuudesta sekä velvollisuus kartoittaa asiakkaiden paloturvallisuusriskit ja mahdollisuuksien mukaan poistaa ne yhteistyössä asiakkaan ja tämän omaisten tai läheisten kanssa.”

SIVISTYSTOIMI

1 V 23.9.2015, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin työllisyysohjelman laatimiseksi

Merkittävän myötäsukainen lausunto apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljaselta (sd).

Esittelijä linjaa: ”Työllisyydenhoidosta on perusteltua laatia valtuustostrategiaan pohjautuva työllisyyden toimeenpano-ohjelma, jossa linjataan vuosittaisia työllisyyden painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä aikaisempaa selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Ohjelma käsitellään kaupunginhallituksessa sekä perustettavassa työllisyystoimikunnassa, jolloin toimikunnassa olevat kaupungin ulkopuoliset jäsenet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.”

Lisäksi todetaan ”Työllisyystoimikunta tulisi nimetä esimerkiksi työllisyysasioiden neuvottelukunnaksi, jotta nimi ei ole lähes sama kuin jo toimiva työllistämistoimikunta. Työllisyysasioiden neuvottelukunnan ja työllistämistoimikunnan rooleja tulee arvioida jatkossa.”

Hmm. Kannattaisiko nyt oikeasti miettiä montako toimikuntaa tarvitaan? Ja ollaanko nyt tällä keskustelulla pistämässä pystyyn erillinen toimeenpano-ohjelma toimielimineen?

2 V 23.9.2015, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Touko Laaksosen muistamisesta keskustakirjaston yhteydessä

Aloitteen sittemmin paljastunut logiikka herättää lähinnä myötähäpeää. Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä.

3 V 23.9.2015, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite katutaiteen ja graffitien lisäämisestä Baanalle
5 V 23.9.2015, Valtuutettu Petra Malinin aloite katutaiteen edistämisestä Helsingissä

okok. Kaupunginhallituksen saaman tiedon mukaan nuorisoasiainkeskus on työstämässä maalausprojektia Baanalle kesäksi 2016. Malinin aloitteen ajatuksiinkin suhtaudutaan positiivisesti.

4 V 23.9.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Roihuvuoren liikuntapuiston jalkapallokentästä

ok. ”Kaupunginhallitus katsoo, ettei aluetta ole syytä rajata vain jalkapallon käyttöön vaan sen toivotaan pysyvän kaikkien kuntalaisten vapaassa ja monipuolisessa käytössä.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 23.9.2015, Valtuutettu Matti Enrothin aloite Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi

ok. Pakilan yläaste on peruskorjauksen tarpeessa ja lapsimäärät alueella kasvavat. Vastauksessa todetaan että kouluun on tehty n. 1,5 miljoonalla eurolla korjauksia viime vuosina ja peruskorjaus on ajoitettu 2020-luvun alkuun. Vaikka kouluja Helsingissä korjataankin tällä hetkellä ennätyksellisen paljon, on vauhti silti osin tuskallisen hidas.

KAUPUNGINJOHTAJA

11 V 23.9.2015, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Jan Vapaavuori lähti töihin Eurooppaan ja eroaa valtuustosta.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 23.9.2015, Kulosaaren korttelitalon ja sen ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12285)

ok. Täydennysrakentamista Kulosaareen n. 150 asukasta lisää.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-07_Khs_30_El_242565A3-AB4D-4358-A190-93924831F9A0_Liite_pdf
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2016-2018

Kaupunginhallituksen vuoden isoja asioita. Pähkinänkuoressa meillä on kolme asiaa lausuntoon:
1. Ehdotettu lipunhintojen korotusten taso on liian korkea. Ei ole mitään järkeä rakentaa kallista infraa ja sitten nostaa hintoja niin paljon että käyttöaste laskee.
2. Tapa, jolla infrastruktuurin kustannukset lasketaan subventio-osuuteen tulee neuvotella uusiksi.
3. Tarkastumaksua ei koroteta 80 sataan euroon.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

3 Toimitilatontin varaaminen ja optio jatkovarauksista Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila, Ilmalanrinne, tontit 17096/6, 7 ja 8)
4 Alueen varaaminen SRV Yhtiöt Oyj:n, VVO-yhtymä Oyj:n ja Asuntosäätiön muodostamalle yhteistyöryhmälle kehittämishanketta varten Espoon Leppävaarassa

okok. Ilmalaan toimistoa Hartelan toimesta:
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-09-07_Khs_30_El_BFEF4828-A52E-49CB-906C-A5A473B728F4_Liite_pdf
Helsinki omistaa maata myös Espoosta. Varaamme tontin noin 30 000 k-m²:n kokoisen asuinkerrostaloalueen suunnittelua varten.

5 Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12357)

ok. Asemakaava on tarkoitus esitellä lautakunnalle vuonna 2016.

6 Lausunnon antaminen asuntojen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle uudesta kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi

ok. Varsin suorasukainen lausunto toteaa ettei uudesta mallista todennäköisesti Helsingille ole hyötyä. Hallitusohjelmassahan se on rakennusteollisuuden lobbaamana.

”Käytännössä kaupunki luovuttaa asuntotuotantoon välittömästi kaiken kaavoittamansa ja rakennuskelpoiseksi saattamansa maan ja kysyntä on jatkuvasti suurta. Tässä tilanteessa, jossa kaikille kerrostalotonteille riittää toteuttajia, valtion tuki edistäisi pääkaupunkiseudun asuntotuotantoa parhaiten jos se suunnattaisiin rakentamisen edellytysten luomiseen mm. liikenteen infrastruktuurin ja kunnallistekniikan infrainvestointeja tukemalla. Tärkeää on, että valtio toteuttaa Pisara-rataa, johon se on vuosi sitten syksyllä sitoutunut. Kaavoituspotentiaalia lisääviä keskeisiä raidehankkeita ovat myös esimerkiksi Raide-Jokeri ja Kruunusiltojen pikaraitiotie.