Tällä viikolla suurimmat asiat Hanasaaren sulkeminen, takaus Apotille ja lainaa Altaalle. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 2.12.2015, Lainan myöntäminen Helsinki Allas Oy:lle

ok. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta miljoonan euron laina Skattan Allas -hankkeelle. Koko hankkeen kustannusarvio noin yhdeksän miljoonaa. Toivottavasti tää nyt onnistuu ensi kesäksi!

3 V 2.12.2015, Takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

ok. Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja HUS:n yhteisen sote-tietojärjestelmähanketta pyörittävän Apotti Ab:n toiminta rahoitetaan pääosin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) tehtävillä maksuilla sekä pitkäaikaisilla lainoilla vuoteen 2020 asti. Nyt ehdotetaan valtuustolle että annamme Helsingin osuutta vastaavan 82 miljoonan euron takauksen.

6 V 2.12.2015, Helen Oy:n kehitysohjelma

Eräs valtuustokauden järkälemäisistä asioista. Käytännössä päätös sulkea Hanasaaren hiilivoimala, rakentaa pienempi lämpövoimala Vuosaareen ja tutkia hajautetumman energiantuotannon mahdollisuuksia. Historian siivet havisevat päätöksen edetessä kohti valtuustoa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 2.12.2015, Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen

ok. Vuodesta 2009 saakka on kokeiltu käynnistämistuen antamista aloittaville yksityisiä päivähoitopalveluja tarjoaville yrityksille.

Vuosina 2010-2014 yksityisessä päivähoidossa olevien lasten määrä on kasvanut 1 778 lapsesta 2 887 lapseen, eli kasvua 1109 lasta. Samanaikaisesti kunnallisessa päivähoidossa kasvua 3390 lasta, vaikka prosentuaalinen kasvu vähäisempää.

Esittelijän mukaan ”Käynnistämistuki on osaltaan vaikuttanut sitovana, strategisena tavoitteena olleen yksityisen päivähoidon määrän lisääntymiseen. Se on osoittautunut kunnalle kustannustehokkaaksi tavaksi tukea yksityistä päivähoitoa ja luoda uusia hoitopaikkoja.”

Varhaiskasvatuslautakunnassa ajatusta vastusti vain Vasemmistoliitto.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 2.12.2015, Vartiokylän korttelin 45136 tontin 1 ja korttelin 45137 sekä liikenne-, katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Myllymatkantie 6 ja Myllypurontie 22, nro 12328)
2 V 2.12.2015, Vartiokylän tonttien 45141/1, 45142/15, 45144/1 ja 45146/4 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (Myllypuro, Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8, nro 12327
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-23_Khs_41_El_9015D97C-F517-4C6C-AF91-E15A2AD0E8E1_Liite_pdf
ok. Täydennysrakentamista Myllypuroon. Uutta asuntokerrosalaa noin 30 000 k m² ja asukasmäärän lisäys on noin 700-1000 henkeä.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-23_Khs_41_El_7BC04B69-8659-4507-BD23-18B2D4A3C552_Liite_pdf
6 Virkavapaan myöntäminen kaupunginjohtajalle

ok. Kaupunginjohtaja Pajunen jää virkavapaalle tammikuuksi.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Automaattimetron tilannekatsaus

Tämä hanke se on lahja, jonka näkeminen esityslistalla tietää aina ikäviä uutisia. Nyt saamme tilannekatsauksen Helsingin ja Siemensin välisistä neuvotteluista sekä erityisesti metrotunneliin jo asennettujen asetinlaitteiden kohtalosta. Helsingin Metrossa on siis nyt jo asennettuna Siemensin asetinlaitteet, joiden olisi pitänyt olla osa toimivaa automaattijärjestelmää. Nyt Helsinki haluaisi ostaa vain nämä jo asennetut värkit, vaikka muu osa sopimuksesta irtisanottiinkin. Vaihtoehto on ostaa täysin toimivan järjestelmän tilalle uusi, esim. kotimaisen Mipron asetinlaitteetn, jotka hankittiin Länsimetroon.

2 Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi kaupungin hankintaohjeiden päivittämisestä

ok. Jasmin teki aikanaan aloitteen että Helsingin tulisi hankkia vain sähköautoja käyttöönsä. Tämä aloite ei mennyt läpi, mutta valtuustossa Jasmin teki vielä ponnen, jossa vaadittiin selvittämään mahdollisuuksia huomioida ”hankinnan koko elinkaaren kustannukset”. Tahtoo sanoa siis tässä tapauksessa sitä että vaikka sähköauto on kalliimpi hankkia, on sillä halvempi ajaa koska sähkö on bensaa halvempaa.

Esittelijä kertoo että

Tällä hetkellä hankintojen ympäristöverkostossa työstetään uutta Helsingin kestävien hankintojen ohjeistusta, jossa hankinnan kohteen elinkaarenaikaisten merkittävien ympäristövaikutusten määrittelyä kaavaillaan yhdeksi kestäviä hankintoja määrittäväksi tekijäksi. Elinkaarikustannusten tunnistaminen on alustavasti asetettu yhdeksi tärkeäksi ympäristövaikutusten tunnistamisen kriteeriksi.

Kestävien hankintojen ohjeistusta kaavaillaan osaksi Helsingin kaupungin hankintakäsikirjaa. Hankintakäsikirjassa on jo nyt erillinen hankintojen ympäristönäkökohtia käsittelevä luku. Siinä kannustetaan hallintokuntia ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat ja kestävän kehityksen periaatteet hankinnoissaan. Toivomusponnen ehdotus kaupungin hankintaohjeistuksen päivittämisestä elinkaarenaikaisilla kustannuksilla on aktiivisesti työn alla.

Eli elämme toivossa.

SIVISTYSTOIMI

1 Helsingin kaupungin liittyminen Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton jäseneksi

ok. Korkeasaari kokee tarpeelliseksi osallistua kansainvälisen luonnonsuojeluliiton toimintaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi Saukonlaiturin länsiosan asemakaavan kanavan toteuttamisesta

ok. Tuomas toivoi ponnellaan selvitettävän, miten Jätkäsaaareen suunnitellun huomattavan kalliin kanavan (24-34m€) tonteille tuoma etu tippuisi kanavan rakentavan kaupungin eikä rakennusyhtiöiden taskuun. Esittelijä toteaa että:

…kanavan tuottaman tonttimaan arvonnousun hyödyntäminen toivomusponnessa esitetyllä tavalla edellyttää, että kanavaan rajoittuvat tontit luovutetaan myymällä ne sääntelemättömään asuntotuotantoon. Alueen tontinluovutuksen yhteydessä on mahdollista määritellä hinta ja muut tontinluovutusehdot toivomusponnen näkökohdat huomioon ottaen.

2 Lisärakennusoikeutta koskevan sopimuksen tekeminen K Oy Lastenkodinkatu 5:n kanssa
5_Lastenkodinkatu_–_Google_Maps
ok! Kiinteistöä muutetaan toisesta kerroksesta ylöspäin toimistoista asunnoiksi!

3 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle poikkeamishakemuksesta Töölön kylän tilalle Rnro 6:4 (Suomenlinna, Vallisaari)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-23_Khs_41_El_D8EFEA26-165F-4D33-84F7-172417D1A312_Liite_pdf
ok! Vallisaaren kehittäminen matkailukohteena etenee. Nyt puollamme 50 venepaikkaisen laiturin rakentamista. Hienoa.

4 Lausunto HSY:lle jätteenkäsittelytoimintaa koskevan HSY-enemmistöisen osakkuusyhtiön perustamisesta

ok. HSY perustaa jätteenkäsittely-yhtiön yhdessä alalla toimivien yhtiöiden kanssa. Esittelijän mukaan:

”Jätelainsäädännön muutosten ja jätevoimalan käyttöönoton myötä kaatopaikkatoiminnan osuus jätteenkäsittelyssä tulee alenemaan entisestään. Tämä aiheuttaa HSY:n jätehuollon tuottavuuden alenemisen, jos muutokseen ei HSY:n toiminnassa reagoida.

Ämmässuon alueen toimintojen uudelleenjärjestelyillä varmistetaan, että sinne tehdyt investoinnit voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja varmistaa täten alueen mahdollisimman monipuolinen ja taloudellisesti kannattava käyttö tulevaisuudessa. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa tapahtuvalla toiminnalla on merkittävä vaikutus HSY:n jätehuollon talouteen ja siten edelleen jätehuollon järjestämisestä perittäviin jätemaksuihin.

Viime syksynä kaupunginhallitus päätti ettei HSY:n tule perustaa itse jätteen käsittelypalveluita tuottavaa yhtiötä. Tähän vedoten Kokoomus esitti Perussuomalaisten kanssa konsernijaostossa nyt pöydällä olevan esityksen hylkäämistä. Nyt pöydällä oleva esitys eroaa aiemmasta, joten asia on perusteltua päättää toisella tavalla.

5 Lyhyt katsaus asuntotonttien varaustilanteeseen ja ehdotus tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten

ok. Otsikkonsa mukaisesti tarjotaan katsaus nykyiseen varaustilanteeseen ja lisäksi iso määrä tontteja varataan hankkeille.

Kokoomuksen pyynnöstä saimme vielä lisäselvityksen AM-ohjelmakaudella 2012-2014 valmistuneiden hankkeiden hallintamuotojakaumasta. Pelkona lieni se että on harrastettu liikaa kommunismia. Esittelijän mukaan kuitenkin: ”Viime vuosien alkanut ja valmistunut asuntotuotanto on hallintamuoto- jakauman suhteen sääntelemättömään tuotantoon painottuva.”, joten pelko sikäli turha. Ja hallintamuotojakauman toteutumista tuleekin tarkastella alueittaisina kokonaisuuksina ja AM-ohjelman kokonaistavoitteen toteutumisen kautta eikä vuosittain.