Huomisen kaupunginhallituksen listalla koulujen perustamisen ja lakkauttamisen päätösvallan siirto valtuustolta lautakunnalle, iso kaava Jätkäsaaressa ja energiansäästöraportti. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 9.12.2015, Koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista koskevan toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle

Pöydälle. Tätä nykyä koulujen hallinnollisista yhdistämisistä, perustamisista ja lakkauttamisista päättää valtuusto. Tai oikeastaan asiasta päättää ensin opetuslautakunnan suomen- tai ruotsinkielinen jaosto, sitten opetuslautakunta, sitten kaupunginhallitus ja viimein valtuustossa. Neljä eri päätöksenteon tasoa.

Opetustoimi on palveluverkkopäätösten suhteen poikkeus. Kaikissa muissa virastoissa päätökset tehdään lauta- tai johtkuntatasolla: terveysasemien ja sosiaalitoimen yksiköiden perustamisesta tai lakkauttamisesta päättää sosiaali- ja terveyslautakunta, nuorisotoimen toimipaikoista nuorisolautakunta, kirjastoista ja kulttuuritoimen toimipaikoista kulttuuri- ja kirjastolautakunta, museoiden, työväenopistojen ym. toimipaikoista johtokunnat.

Olisi erittäin perusteltua siirtää opetustoimessa vastaava palveluverkkopäätösvalta opetuslautakunnalle. Esittelijä kertoo että näin on myös muissa suurissa kaupungeissa:

”Espoossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sekä svenska rum -lautakunta päättävät peruskoulujen ja lukioiden perustamisesta ja lakkauttamisesta. Vantaalla toimivalta koulujen ja oppilaitosten perustamisessa ja lakkauttamisessa kuuluu opetuslautakunnalle. Tampereella lasten ja nuorten palvelujen lautakunta sekä osaamis- ja elinkeinolautakunta päättävät koulujen ja oppilaitosten perustamisesta ja lakkauttamisesta.”

Vaikka pidänkin muutosta perusteltuna, koskisi nykyinen päätös käytännössä lähinnä tätä valtuustokautta – johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä kun lautakuntarakennetta muutenkin rukataan, myös johtosäännöt todennäköisesti uudistettaneen ja yhtenäistetään siten että palveluverkosta päättäminen siirtyy nykyistä opetuslautakuntaa vastaavalle tasolle.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 9.12.2015, Länsisataman korttelin 20262 osan tontista 1 ja korttelin 20263 osan tontista 1 sekä satama- ja vesialueen asemakaavan muuttaminen (Jätkäsaari, Atlantinkaaren alue nro 12331)
2 V 9.12.2015, Länsisataman osaa korttelista 20262 sekä satama- ja katualueita koskevan asemakaavan muuttaminen (Jätkäsaaren liikuntapuiston alue, nro 12277)

ok. Iso kaava, asuntoja noin 2 700 uudelle helsinkiläiselle. Asuinkerrosalueiden teho kaupunkimaiset 3. Kaavassa myös Jätkäsaaren iso puisto.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-30_Khs_42_El_9412ECD3-FF4B-4315-A217-C2C31CC2E3EA_Liite_pdf
Asuntokaava-alueen viereen rakennetaan liikuntapuisto.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-30_Khs_42_El_1C693FEF-0DD1-43E2-8769-69EC636CD137_Liite_pdfwww_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-30_Khs_42_El_44200847-B90A-4A1C-8CDD-9C43808EFE2A_Liite_pdf
3 V 9.12.2015, Munkkiniemen korttelin 30080 tonttien 3 ja 10 asemakaavan muuttaminen (Kuusisaari, nro 12268)

ok. Kaava Saudi-Arabian uutta suurlähetystörakennusta varten.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-30_Khs_42_El_8F8CF93C-715D-4518-A407-B887A50E6727_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:n lainojen lyhennysvapaan myöntäminen ja laina-ajan pidentäminen

ok. Miljan laina on aikanaan otettu osaksi Malmin palvelutalon rakentamiskustannuksiin. Yhdistyksen taloudellisen tilanteen luvataan paranevan puolentoista vuoden aikana. Lainan kokonaissumma tällä hetkellä noin 280 000 euroa, josta lyhennysvapauden aikana lyhennyksiä olisi ollut noin 50 000.

4 Helsinki Stadion Oy:n osakkeiden merkintä

ok. ”Helsingin kaupunki omistaa merkinnän jälkeen yhtiön osakekannasta 80,5 % ja äänivallasta 96,9 %. Merkintä perustuu kaupunginvaltuuston 9.5.2001 tekemään päätökseen Töölön jalkapalloareenan vastaanottamisesta aiheutuvista toimenpiteistä ja vaihtovelkakirjalainan muuttamisesta osakepääomaksi vuosittain lainan lyhennystä vastaavalla määrällä eli 299 000,71 eurolla.”

Vuonna 2013 esityslistan mukaan kaupunki omisti osakkeista jo 85%?

5 Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin
6 Kaupunginhallituksen käytettäväksi myönnettyjen määrärahojen siirtäminen ja määrärahojen myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden esirakentamiseen

ok. Kiinteistövirastolle määrärahaa yhteensä 2 835 000 euroa eri alueiden esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin sekä Rakennusvirastolle 21,5 miljoonaa esirakentamiseen mm. Jätkäsaaressa ja Pasilassa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Kallahden kainalon uimarannan ulkoilutien valaisemisesta

Viraston mukaan ”Aloitteessa mainittu raitti palvelee pääasiassa uimarannan käyttöä. Liikuntavirastolla ei ole Ison Kallahden ranta-alueella ympärivuotista toimintaa, eikä ulkoilutie ole talvikunnossapidon piirissä. Valaistu pääreitti alueella kulkee noin 200 metriä pohjoisempana.” Virasto lupailee että asiaa tarkastellaan 2016 kaupungin ranta-alueiden ja rantareittien valaistuksen yleissuunnitelman yhteydessä.

2 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2014

ok. Kaupungin hallintokuntia yhdistävä energiansäästöneuvottelukunta raportoi tavoitteista, yhteistyön tavoista sekä tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä.

HSY:n ennakkotietojen mukaan Helsingin kaupunkialueella kasvihuonekaasupäästöt olivat yh- teensä noin 2,8 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia, mikä on 2 % vähemmän kuin vuonna 2013. Vuoteen 1990 verrattuna päästöt olivat noin 23 % pienemmät. Asukasta kohden tarkasteltuna päästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 noin 39 %. Vuonna 2014 ne olivat 4,5 tonnia asukas- ta kohden, mikä on 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2015_Kanslia_2015-11-30_Khs_42_El_6ABA3BB8-C8F7-4F5B-B377-D858AA1D3961_Liite_pdf
Raportti oli mielenkiintoista luettavaa. Selvästi monessa paikassa käännettä nähtävissä.

Ja tärkeää huomata että energiansäästö kannattaa:

”Helsingin kaupungin energiankulutus oli vuonna 2014 noin 1598 GWh, mikä oli noin 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Energiankäytöstä aiheutuneet kustannukset olivat noin 120 milj. euroa. Vuoden 2014 loppuun mennessä tiedossa olevien kaupungin uusien energiatehokkuussopimustoimenpiteiden aikaansaama energiansäästö oli yhteensä noin 108 GWh.”

Tämä tarkoittaa siis noin 8 miljoonan euron vuotuista säästöä.

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle työryhmämuistiosta 2015:16 koskien nuorisolain uudistamista

ok. Kaupunginhallituksen esityksenä poikkeuksellisesti antaa lausuntona sekä sote-lautakunnan että nuorisolautakunnan lausunnot sellaisenaan. Hiukan poikkeuksellista, mutta lienee tässä tapauksessa perusteltua. Eroa lausunnoissa näyttää olevan eniten joidenkin ikärajoihin liittyvien kysymysten kohdalla.