Huomisessa kaupunginhallituksessa valtuustoa kohden ensi vuoden talousarvion lähetekeskustelu sekä viime vuoden ylitykset ja ylitysoikeudet. Lisäksi Kruunusiltojen viestintä sai yllättävän käänteen, sote-viraston palvelumaksujen korotukset maltillistetaan indeksin mukaiseksi ja Lauttasaari saa uuden päiväkodin. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 17.2.2016, Eräiden vuoden 2015 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen

Ylityksiä yhteensä 88 miljonaa euroa. Suurimmat työllisyyden hoitoon ja HUS:lle.

HUS ylitti määrärahansa 43 miljoonalla ja aiemmista vuosista poiketen ylijäämää ei tilitetty kunnille, joka olisi tarkoittanut noin 10 miljonaan euroa.

Työllisyyden hoitoon kului 31 miljoonaa ennakoitua enemmän.

Vastaanottekeskustoiminnan ylityksen 6 miljoonaa saadaan takaisin valtiolta.

Kulttuurikeskuksen ja kirjaston ylitykset pitävät sisällään vastaavan suuruiset lisätulot..

2 V 17.2.2016, Vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2016 talousarvioon

ok. ”Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 13,06 milj. euroa ja investointiosassa 155,91 milj. euroa sekä rahoitusosassa 7,71 milj. euroa.”

3 V 17.2.2016, Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

Valtuustossa helmikuun puolivälissä talousarvion lähetekeskustelua. Esittelijän ennusteet lähiaikojen talouskehityksestä eivät ole ruusuisia. Esim. valtionvarainministeriön ennusteen mukaan ”Suomen teollisuustuotannon tason arvioidaan olevan v. 2017 noin neljänneksen alempi kuin kymmenen vuotta sitten.”.

SIVISTYSTOIMI

1 V 17.2.2016, Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalvelu- ja hallinto-osastojen yhdistäminen

ok. Työväenopisto esittää että opiston asiakaspalveluosasto ja hallinto-osasto yhdistetään yhdeksi osastoksi. Muutoksen jälkeen organisaatiossa on kaksi osastoa: asiakaspalvelu- ja hallinto-osasto sekä opetusosasto. Vaikuttaa järkevältä.

Esittelijän mukaan: ”Osastojen yhdistämisen henkilöstövaikutuksena on yhden osastopäällikön viran lakkauttaminen. Muutos hoidetaan sisäisillä virkajärjestelyillä. Koska henkilöstön määrä ei vähene, muutoksella ei ole varsinaisia talousvaikutuksia, mutta toiminnan sujuvoituminen ja työtehtävien kehittyminen tuottanee aikaa myöten työajan säästöä vähenevien prosessiongelmien vuoksi.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 17.2.2016, Lauttasaaren erään puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12338, Isokaari 30, Päiväkoti Isokaari)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-02-01_Khs_4_El_A0695736-8C99-4D26-96D1-0725FD8A76D9_Liite_pdf
ok. Lauttasaareen päiväkoti, johon mahtuu 250 lasta. Yhteensä Lauttasaaresta löytyy hoitopaikka noin 1050 lapselle, joista 155 suomenkielistä paikkaa sijoittuu väliaikaiseksi tarkoitettuihin paviljonkipäiväkoteihin. Tämän päiväkodin valmistumisen jälkeenkin Lauttasaareen tarvitaan lisää päivähoitopaikkoja.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Kruunusillat, viestintäpalvelut, kilpailutuksen periaatteet

ohhoh. Pienimuotoinen palatsivallankumous. Kaupunginhallitus päätti viime viikolla pyytää asiasta vielä kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston lausunnon. Tuon kohtuullisen tuoreen osaston kun pitäisi koordinoida kaupungin viestintää. Sieltä onkin sitten tärähtänyt esityslistalle melko raffi lausunto:

Helsingin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston tehtäviin kuuluu johtosäännön mukaan kaupungin viestinnän koordinointi. Kaupunginhallituksen 12. 10.2015 hyväksymissä kaupungin viestinnän linjauksissa korostetaan yhden Helsingin periaatetta, kaupungin viestinnän poikkihallinnollisuutta ja yhteisiä toimintatapoja.

Näiden linjausten perusteella olisi luontevaa, että Kruunusiltojen viestinnän periaatteista, toteutuksesta ja kilpailutuksesta olisi keskusteltu kaupunginkanslian viestinnän kanssa alusta lähtien ja pohdittu hankkeen tarpeita ja kokoa. Niin ei ole tapahtunut asian käsittelyn missään vaiheessa. Kruunusiltojen viestinnälle on vastikään nimetty ohjausryhmä, johon on kutsuttu rakennusviraston, HKL:n, kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginkanslian edustajat. Sekään ei ole käsitellyt Kruunusiltojen viestinnän kilpailutuksen periaatteita. Näin ollen Kruunusiltojen viestinnän kilpailutuksen periaatteita sen enempää kuin koko hankkeen viestintäratkaisuja ei ole valmisteltu käyttäen tarjolla olevaa kaupungin viestinnällistä asiantuntemusta.

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto ei puolla asian viemistä eteenpäin kaupunginhallitukselle tehdyn esityksen mukaisesti.

Tällaisen lausunnon pohjalta kaupunginhallituksella ei liene muuta mahdollisuutta kuin palauttaa asia valmisteluun ja tällä kertaa toivotaan HKR:n ja HKL:n viestinnän tekevän yhteistyötä tietotekniikka- ja viestintäosaston kanssa.

Tavallaan tästä on ehkä tulossa hyvä ennakkotapaus – isojen hankkeiden viestintä kollattaisiin keskitetyn osaamisen kautta. Rakennusviraston osaa kilpailuttaa rakennusurakoita, mutta viestinnän tilaaminen on kovasti eri homma kuin betonin.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksujen periminen v. 2016 alkaen

Kaupunginhallitus päättänee muuttaa apulaiskaupunginjohtaja Rädyn esitystä siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksulain ja -asetuksen mukaiset maksut peritään vain indeksien mukaisesti korotettuina eikä terveyskeskusmaksua ei peritä helsinkiläisiltä tulevaisuudessakaan.

Viime viikon kokouksessa pyydettiin myös selvitys terveyskeskusmaksun poiston vaikutuksista. En tiedä vastaako vastaus kysyjän ennakko-oletusta. :)

”Vuonna 2015 peruuttamattomien lääkärikäyntien määrä oli yhteensä 7606, mikä on vähemmän kuin ennen terveyskeskusmaksun poistamista.

Peruuttamattomat poisjäännit ovat viime vuosina vähentyneet suun terveydenhuol- lossa, neuvoloissa ja sisätautien poliklinikoilla, kun tarkastellaan henkilökunnan vastaanottojen yhteismäärä ko. toiminnoissa. Kun tarkastellaan vastaanottotyypeit- täin, peruuttamattomat käynnit ovat neuvolapalveluissa lääkärin vastaanotoilla li- sääntyneet, mutta terveydenhoitajien vastaanotoilla puolestaan vähentyneet. Suun terveydenhuollossa hammaslääkärin vastaanoton peruuttamattomat poisjäännit ovat vähentyneet, mutta suuhygienistin vastaanotoille kasvaneet. Psykiatriassa pe- ruuttamattomat poisjäännit lääkärin ja psykologin vastaanotoilla ovat vähentyneet, mutta sairaanhoitajien, fysioterapeuttien ja sosiaalihoitajien vastaanotoille lisäänty- neet.”