Ensi maanantaina kaupunginhallituksessa kaavaa Kruunuvuorenrantaan, lausuntoja asuntorakentamiseen liittyvistä lakiesityksistä ja vuoden 2015 tilinpäätös. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 30.3.2016, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

Sirkku Ingervon loikkaamisestaan huolimatta tähän saakka pitämä paikka vapautuu vihdoin ja saamme jälleen Vihreän edustajan Nuorisolautakuntaan.

2 V 30.3.2016, Äänestysaluejaon muuttaminen

ok. Helsingin väestö kasvaa, joten äänestysalueita pilkotaan sujuvuuden varmistamiseksi vähän pienemmiksi. Neljä uutta äänestysaluetta.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 30.3.2016, Laajasalon Koirasaarten alueen asemakaavan hyväksyminen (nro 12311, Kruunuvuorenranta, Koirasaaret)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-03-21_Khs_11_El_0606E335-DC85-49DF-A8C0-F6C504D22E36_Liite_pdf
ok. Asemakaavaratkaisu perustuu alueen suunnittelusta v. 2012 järjestetyn arkkitehtuurikutsukilpailun tuloksiin hienolta näyttää.

Herran jestas että pysäköinti on kallista: ”Asuintonteilla aiheutuu lisäkustannuksia pihanalaisista pysäköintilaitoksista ja paaluperustuksista keskimäärin n. 550 euroa/k-m2. Pysäköintipaikan rakentamiskustannusten arvioidaan vaihtelevan välillä 50 000–75 000 euroa/autopaikka laitoksesta riippuen.”

2 V 30.3.2016, Kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä

ok. Ensimmäinen uusimuotoinen kunnan asukkaiden aloite – 13 197 allekirjoitusta. 10500 riittää aloitteen käsittelyyn ja tämän rajan katsotaan ylittyneen vaikka paperisista allekirjoituksista iso osa hylättäisiinkin. Ja onkin hyvä että kuntalaisaloitteeseen suhtaudutaan asiallisesti. Päätös on sinällään selvä:

”Valtuusto päättää, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja katsoo siten aloitteen loppuun käsitellyksi.”

Eli Malmin lentokenttää ei tämän aloitteenkaan kautta pelasteta. Viihdyttävä valtuustokeskustelu saataneen kuitenkin.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuosi 2015 oli Helsingin kaupungin taloudessa talousarviossa odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti, ja verotulot sekä valtionosuudet kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Siten vuosikate toteutui 114 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Verotulot toteutuivat 54 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina ja vuoteen 2014 nähden verotuloja kertyi 3,9 prosenttia enemmän. Kunnallisveroja kertyi 1,9 prosenttia vuotta 2014 enemmän. Yhteisöveroja kertyi 20,2 pro- senttia enemmän kuin vuonna 2014. Valtionosuuksia kertyi järjestelmäuudistuksen myötä 29 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Yhteensä verotuloja oli 3,086 miljardia euroa.

Ehkä yllättävin yksityiskohta joka silmään tarttui oli se että kaupunki otti lisää lainaa viime vuonna yhteensä vain 3,4 miljoonaa euroa. Lainamäärä per asukas jopa laski 2540 eurosta 2518 euoon.

4 Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnalle yhtiömuotoisen kiinteistön ostamiseen Östersundomista

ok. Kaupungin pitkäjänteistä maapolitiikkaa Östersundomissa. Tämän kaupan myötä kaupungin omistusosuus Östersundomin maista nousee noin 50 prosentista 51 prosenttiin.

Kiinteistön keskihinta noin 10,65 euroa/m² vastaa kaupungin Östersundomissa noudattamaa hinnoittelua ja toteutuneiden vastaavien kauppojen hintatasoa.

5 Menovaraus kaupunginhallituksen käytettäväksi turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi

Viime syksyn budjettineuvotteluissa sovittiin 10 miljoonan euron erillismäärärahasta kotoutumisen edistämiseen. Nyt rahan käytöstä on saatu esitys.

Pähkinänkuoressa:
– 7,5 miljoonaa euroa Osaamiskeskus/Maahanmuuttajapalvelut-pilotin käynnistämiseen vuodelle 2016
– Käytännössä ko. pilotti vaatii vastaavan summan myös vuodelle 2017
– Nuorisoasiainkeskukselle monikulttuuriseen jalkautuvaan työhön 900 000 vuosille 2016–2017
– varhaiskasvatusvirastolle 500 000 euroa 2016-2017 mm. leikkipuistotoiminnan kehittämiseen ja omakielisen ohjauksen kehittämiseen perusasteelle. (Mm. palkataan somalin ja arabian kielisiä ohjaajia)
– osallisuus-ja neuvontayksikölle yhteensä 1,1m€ vuosille 2016–2017, liikuntaviraston, kirjaston, kulttuurikeskuksen ja kaupunginkanslian hankkeisiin.

Esitykseen voi tutustua täällä.

7 Johtamisjärjestelmän uudistamista koskevan kaupunginvaltuuston 16.3.2016 § 78 tekemän päätöksen täytäntöönpano

Keskiviikon valtuuston päättämän pormestarimallin valmistelu etenee ripeästi. Nyt kun periaatelinjat on vedetty, päästään yksityiskohtiin kuten hallintosääntöön.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin maanvuokrasopimuksen jatkaminen

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Töölönlahden tulvansuojelurakenteiden rakentamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä Töölönlahden vedenpinnan sääntelylle meritulvien aikana

HKR suunnittelee uusivansa Töölönlahden kevyenliikenteen sillan ja rakentavansa sillan rakenteisiin myös tulvaportit ja pumppaamon. Ideana on estää Töölönlahden tulviminen merenpinnan myrskyn tai sateiden vuoksi noustessa. Me puollamme ympäristölautakunnan lausuntoa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi vanhusten ja vammaisten kuljetusmahdollisuuksien kehittämisestä
2 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi vanhusten palveluasumiseen pääsystä
3 Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sosiaalisessa raportoinnissa kertyvän tiedon käyttämisestä

ok. Ponsivastauksia. Sirpalle kerrotaan että julkisen liikenteen suunnittelun lähtökohta on esteettömyys. Annalle puolestaan että ”Ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollistaminen on keskeinen yhteiskunnallinen tavoite” ja että sosiaalinen raportointi liitetään uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti osaksi kaupunkitasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävää strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Tavoitteena on, että sosiaalisen raportoinnin avulla saatavat tiedot ovat kattavasti käytössä strategiakaudella 2017 – 2020.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 Lausunto ympäristöministeriölle yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta koskien valtion tukemaa asuntotuotantoa

Hallituksen esitys, joka vaikuttaa ok:lta. Joskus näinkin.

3 Lausunto ympäristöministeriölle esityksestä laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Ja sitten hallituksen esitys, johon sisältyy (mahdollisesti) hyvästä tarkoituksesta huolimatta aivan tolkuttoman kokoinen miina. Pyrkimyksenä uudella mallilla on tietenkin saada aikaan kohtuuhintaista vuokra-asuntokantaa keinoina lainojen korkotuki ja valtion takaus.

Ongelmalliseksi esitys muuttuu sen vuoksi että ko. asuntokantaan tulee valita asukkaiksi tulorajoihin mahtuvat kotitaloudet. Ja nämä tulorajat ovat vielä määrittelemättä.

”Valtiovarainministeriö on lausunnossaan näkemyksenään todennut, että ainoastaan 40 prosenttia kotitalouksista tulisi olla oikeutettuja aravuokra-asuntoihin. Tilastojen perusteella on osoitettavissa, että tuolloin Helsingissä kotitalous jonka käytettävissä olevat tulot ovat yli 22 400 euroa vuodessa ei olisi enää oikeutettu ara-vuokra-asuntoon. Nettotuloina se tekee kuukautta kohti noin 1 865 eur/kotitalous.”

Esitetyssä muodossa tämä malli johtaisi Helsingissä siis kaikkien mahdollisten rakentamiseen liittyvien sosiaalipoliittisten tavoitteiden vastaiseen lopputulokseen – rakennettaisiin todellisia sosiaalisia pommeja. Esittelijä toteaakin kaupungin lausunnossa että ”mikäli tulorajat asetettaisiin näin alhaiselle tasolle on epätodennäköistä, että tämä korkotukimalli osoittautuisi käyttökelpoiseksi tuotteeksi.”

4 Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Mäkelänkatu 58-60 kanssa poikkeamispäätökseen liittyen (Vallila, tontti 22707/29)

ok. Mäkelänkadulla muutetaan tiloja teollisuus- ja varastokäytöstä asuinkäyttöön. Pöydällä Vasemmistoliiton Modigin pyynnöstä, ilmeisesti hänelläkään ei itse hankkeeseen ole sanomista.