Tänään kaupunginhallituksessa viime viikolla viime hetkellä listalle tulleet AM-seurannan ponnet, Jätkäsaaren bunkkeri ja Savuton Helsinki -loppuraportti. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 27.4.2016, Eron myöntäminen liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta

ok. Rauramo jää eläkkeelle. Virkaa ei laiteta hakuun koska johtamisjärjestelmän uudistus.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 27.4.2016, Jätkäsaaren Bunkkerista järjestetyn toteutuskilpailuun lopputulokseen perustuvan hankekokonaisuuden hyväksyminen

ok. Upeaa että tästä väännöstä tuli hieno lopputulos. Myyntihinta 22,7m€ ja 25 vuoden vuokrasopimuksen pääomavuokra 47,7m€. Laskennallinen korjausvelka on 35m€, joka samalla poistuu kaupungin vastuulta.

Tässä yhteydessä huomattavaa jälleen se että Kiinteistöviraston tilakeskus tulee ottamaan välistä 0,50 euroa neliömetriltä per kuukausi ”asiantuntijapalkkiota” kun vuokrakohde ei ole kaupungin sisäinen. Kun bruttoneliömetrejä on hankkeessa 18000m2, tullee kuukausittaiseksi ”asiantuntijapalkkioksi” n. 9000€ eli yli satatuhatta euroa vuodessa. 25 vuoden ajan. yli 2,5m€ siis. Kiinteistövirasto tekee kaupungin sisällä parempia diilejä kuin mafia! Asiantuntijapalkkio voi olla perusteltu ja voi olla myös perusteltua kannustaa hallintokuntia käyttämään kaupungin sisäisiä kohteita, mutta kyllä tuossa jokin katto kannattaisi olla. Ei voine ainakaan väittää että tämä summa millään tapaa vastaisi kohteesta syntyvää hallinnollsta vaivaa. Eihän tässsä ole tällaisenaan mitään järkeä, vaan tämä on helposti yksi lisäruuvi, jolla kiristetään hallintokuntien taloutta. Osin tämä toki Mikki Hiiri -rahaa, joka täytyisi sitten jollain tapaa kompensoida hallintokunnille.

3 4.2016, Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelman hyväksyminen

Tästä on tullut tänään vielä yhteydenottoja. Olisi ehkä aiheellista saada asiasta kunnon selko ennen päätöksen tekemistä.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeisiin

ok. Meluesteitä ja Länsiväylän tiesuunnitelman laadintaa Koivusaaressa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Savuton Helsinki -ohjelman loppuraportti

ok. Kymmenen vuotta sitten aloitetun ohjelman loppuraportti. Tavoitteet saavutettiin, tupakointi väheni. Kuinka paljon se on ohjelman ansiota, jäänee lukijan arvattavaksi.

”Ohjelman tuloksena on syntynyt kaupungin hallintokuntiin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita on otettu käyttöön myös kansallisella tasolla. Muu yhteiskunnan kehitys, asenneilmapiiri ja julkinen keskustelu ovat tukeneet tupakoinnin vähenemistä. Ohjelma on antanut esimerkin siitä, miten poikkihallinnollisuutta toteutetaan käytännös- sä ja miten menestyksekäs työ vaatii johdon sitoutumisen.”

Henkilökohtaisesti hiukan vierastan raportissa mainittua ajattelua nikotiinittomuudesta perinteisen savuttomuuden sijaan. Kun ei se nikotiini itsessään niitä tupakointiin liittyviä sairauksia aiheuta ja sähkötupakalla on saatu erinomaisia tuloksia perinteisestä tupakasta vieroittamisessa.

2 Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite psykiatristen potilaiden palveluasuntojen tarpeesta

ok. Taipale kertoo aloitteessaan että Aurorassa on tällä hetkellä 70-80 potilasta tarpeettomasti palveluasuntojen puutteen takia. Taipale ehdottaa keinoja vauhdittaa palveluasuntojen rakentamista. Kiinteistölautakunnan lausunnon mukaan tällä hetkellä on varattuna kaksi tonttia luovutettavaksi yksityisille erityisasumisen hankkeille.

3 Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle hätämajoituksen järjestämistä koskevista kanteluista

Tämä asia jäänee pöydälle. Taustalla kantelussa on siis paperittomien romanien kohtelu Helsingissä talven pakkasilla. Asia on itsessään monimutkainen ja tässä kohdassa helsinki ei linjaa omasta toiminnastaan, vaan vastaa apulaisoikeusasiamiehen kysymyksiin. Tulevan linjauksen myötä Helsinki sitten muuttaa linjaaansa.

Henkilökohtaisesti minulla ei ole asiaan muuta vahvaa kantaa kuin se että Helsingissä ei kenenkään pitäisi paleltua kadulle. Kyse on perustavanlaatuisesti ihmisoikeuksista. Miten tämä sitten toteutetaan ja kenen toimesta on toinen kysymys, johon nyt ei vastata.

SIVISTYSTOIMI

1 Pelaajien palkitseminen Helsingissä järjestettyjen jääkiekon alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista

ok! Roope Hintzille ja Olli Juoleville 1 850 euron suuruiset tunnustuspalkinnot!

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

Maankäytön ja asumisen ohjelman seurantaraportin yhteydessä valtuutettujen ja erityisesti valtuutettu Tuomas Rantasen ponsikynä viuhui. Yleisin vastaus on että ponteen saadut lausunnot on huomioitu AM-ohjelman valmistelussa. Muutamia ponsia nostoina:

2 Valtuutettu Jessica Karhun toivomusponsi aurinkopaneelien liittämisestä kaupungin sähköverkkoon

ok. esittelijä toteaa että aurinkopaneelien liittäminen verkkoon mahdollista nykyisinkin ja ”Helen Oy:n verkkotoiminnan kannalta mahdollista ja kannatettavaa”.

3 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon vauhdittamisesta tontinluovutuksen keinoin

ok.

”Esittelijä viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että vuokratalovaltaisten alueiden tonttien tarjoamista edullisempaan hintaan voi-daan harkita, jos samalla varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu ja menettelyn läpinäkyvyys.

Mikäli alennuksia päätetään myöntää, tulee tämän tapah- tua maanvuokrasta myönnettävin määräaikaisin alennuksin. Tontteja ei siis tule myydä alle kohtuullisena pidettävän käyvän arvon.”

Ääneen esimerkkinä mainitaan Meri-Rastila. Eri puolilla kaupunkia sijaitsevien hankkeiden kytkemistä toisiinsa esittelijä ei pidä hyvänä ajatuksena.

5 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi ikääntyvien asumisen kehittämisestä

Hmm. Ymmärsiköhän esittelijä mitä Tuomas haki? Tuomaksen ajatuksena oli että jos jo ARA-vuokrakohteessa asuvat jo kotihoidon piirissä olevia pariskuntia ja vanhuksia voitaisiin sijoittaa samoihin taloihin, pitäisi selvittää että syntyisikö kustannussäästöjä vai olisiko vaan liian hankalaa.

7 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi lainatakausjärjestelmästä ryhmärakennuttamishankkeille

ok. ”Ryhmärakennuttamislaki astui voimaan 1.9.2015. Lain turvin oletetaan ryhmärakennuttamishankkeiden saavan normaalien asuntohankkeiden tavoin pankkilainaa ja siten kaupungin takaustarvetta ei olisi. Helsingin kaupunki on yleensä taannut ainoastaan joitakin erityisryhmähankkeita.”

11 Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotannon turvaamiseksi

ok. ”Esittelijä viittaa edellä esitettyyn ja toteaa, että kaupunki on turvannut omilla toimillaan merkittävästi tavoitteita paremmat mahdollisuudet opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamiseen Helsingissä. Jatkossa tulee lisäksi edellyttää, että valtio omalta osaltaan vastaa ko. ryhmien asuntotonttitarpeesta.”