Kaupunginhallituksessa maanantaina varsin jykevä lista. Löytyy kansliapäällikön sijaisen valinta, konserniohje ja pysäköintijärjestelmän uudistuksia. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNGINJOHTAJA

1 V 11.5.2016, Konserniohje

Tämä on iso asia, jota on pureskeltu jo moneen otteeseen konsernijaostossa. 14.3. konsernijaosto äänesti useammasta muutosesityksestä jakolinjojen ollessa varsin perinteiset sdp+vihr+vas vs. kok+ps. Me lisäsimme ohjeeseen tarkennuksia mm. luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta.

Nyt kaupunginjohtaja on tehnyt esitykseensä muutoksia verrattuna konsernijaoston 14.3. hyväksymään versioon. Melko todennäköisesti kaupunginhallitus tullee äänestämään asiasta jälleen. Ja yhtä melko todennäköisesti palaamme 14.3. version muotoiluihin.

1 V 11.5.2016, Ympäristötoimen johtosäännön muuttaminen

ok. Kuluttajaturvallisuusvalvonta siirtyy lainmuutoksen myötä kunnilta valtiolle, joka aiheuttaa johtosääntömuutokset.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 11.5.2016, Vartiokylän korttelin 45127 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12367, Myllypuro, Tuulimyllyntie 3)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-04-25_Khs_16_El_3E91556F-3CB1-4F57-B5AB-2451CC27119B_Liite_pdf
ok. Täydennysrakentamista Myllypuroon, yksi 6-kerroksinen kerrostalo, 4 800 k-m². Alue on haastava täydennysrakennettava kun alkuperäinen kaava on korkeudestaan huolimatta niin tehoton.

2 V 11.5.2016, Kaarelan eräiden kortteleiden sekä lähivirkistys-, ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12352, Kuninkaantammentien ympäristö)

ok. Pientalotontteja Kuninkaantammeen, asunnot noin 250-300 helsinkiläiselle.

3 V 11.5.2016, Kunnan asukkaan aloite: Pyöräkaista Hämeentielle

ok. Aloitteen sisältö on sama kuin valmistelussa olevan joukkoliikennekatu-hankkeen, josta valtuusto päättää 27.4.2016.

11 946 allekirjoittajaa, joista käsin 6056 nimeä. Näiden osalta satunnaisotannalla katsottiin että 80,1% voidaan hyväksyä, joten hyväksyttyjä allekirjoituksia yhteensä 10795, joka ylittää vaadittavan 10 500 kuntalaisen rajan ja aloite käsitellään valtuustossa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Kansliapäällikön avoimen viran määräaikaisen hoitajan määrääminen

Kaupunginjohtaja ehdottaa sijaiseksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmia.

4 Lainan myöntäminen Myllyhalli Oy:lle

ok. Tekonurmen uusimista varten urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 58 000 euron laina. Hankkeen kokonaiskustannus 145 000 euroa.

5 Kaupunginorkesterin konserttimatka vuonna 2016

Kaupunginorkesteri matkailee Epsanjaan, viisi päivää kolme konserttia. Kapu ja solistit pääsee selvästi liksoille kun heille varataan 55 000 euroa. Prokofjevin pianokonserttoa ja Sibeliusta. Kustannukset 100 000 euroa. Kaippa nämä ovat tarpeen vaikka hinta vähän kovalta tuntuukin. Ja päätös näiden matkojen tekemisestä lopettamisesta tulisi toki tehdä muualla kuin kaupunginhallituksessa, jos sellainen tehtäisiin. Nyt valmistelut on jo tehty ja konsertit sovittu, joten tähän varattu raha myönnetään.

7 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeisiin

ok. Meluesteitä ja Länsiväylän tiesuunnitelman laadintaa Koivusaaressa. Koivusaaren suunnitelma on ylimitoitettu ja monella tapaa tulevan Yleiskaavan hengen vastainen. Kannattaako sitä suunnitella nyt, vai ottaa aikalisä?

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisesta hakemuksesta sillan rakentamiseksi Nihdistä Korkeasaareen ja Korkeasaaresta Laajasaloon sekä vesialueen ruoppaamisesta ja rantarakenteiden tekemisestä

ok. Kruunusiltojen rakentamisen ympäristövaikutuksista. Lausunnossa todetaan mm. että:

”Vesistötyöt aiheuttavat tilapäistä veden samenemista ja sedimentissä olevien ravinteiden ja mahdollisten haitta-aineiden leviämistä. Tehdyn riskinarvioinnin perusteella haitta-aineista ei katsottu aiheutuvan ekologisia riskejä eikä terveysriskejä rakentamisalueen lähialueilla. Vesitaloushankkeen pysyvät vesistövaikutukset aiheutuvat rakenteista ja ovat vähäisiä ilmeten lähinnä pieninä virtausmuutoksina.

Kalastolle ja kalastukselle aiheutuvat vaikutukset ovat pääasiassa vesirakentamisen aiheuttamia ja siten tilapäisiä.

Meritaimenen päävaellusajankohtana ei toteuteta voimakasta melua tai samennusta aiheuttavia töitä.”

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Savuton Helsinki -ohjelman loppuraportti

ok. Kymmenen vuotta sitten aloitetun ohjelman loppuraportti. Tavoitteet saavutettiin, tupakointi väheni. Kuinka paljon se on ohjelman ansiota, jäänee lukijan arvattavaksi.

”Ohjelman tuloksena on syntynyt kaupungin hallintokuntiin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita on otettu käyttöön myös kansallisella tasolla. Muu yhteiskunnan kehitys, asenneilmapiiri ja julkinen keskustelu ovat tukeneet tupakoinnin vähenemistä. Ohjelma on antanut esimerkin siitä, miten poikkihallinnollisuutta toteutetaan käytännös- sä ja miten menestyksekäs työ vaatii johdon sitoutumisen.”

Henkilökohtaisesti hiukan vierastan raportissa mainittua ajattelua nikotiinittomuudesta perinteisen savuttomuuden sijaan. Kun ei se nikotiini itsessään niitä tupakointiin liittyviä sairauksia aiheuta ja sähkötupakalla on saatu erinomaisia tuloksia perinteisestä tupakasta vieroittamisessa.

2 Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle hätämajoituksen järjestämistä koskevista kanteluista

Taustalla kantelussa on paperittomien romanien kohtelu Helsingissä talven pakkasilla. Asia on itsessään monimutkainen ja tässä kohdassa helsinki ei linjaa omasta toiminnastaan, vaan vastaa apulaisoikeusasiamiehen kysymyksiin. Tulevan linjauksen myötä Helsinki sitten muuttaa linjaaansa.

Henkilökohtaisesti minulla ei ole asiaan muuta vahvaa kantaa kuin se että Helsingissä ei kenenkään pitäisi paleltua kadulle. Kyse on perustavanlaatuisesti ihmisoikeuksista. Miten tämä sitten toteutetaan ja kenen toimesta on toinen kysymys, johon nyt ei vastata.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän ehdot

ok. Pysäköintijärjestelmä laajenee Hietaniemen suuntaan. Tällä varaudutaan osin Mechelininkadun uusimisen muutoksiin pysäköintitilan saatavuudessa. Lisäksi tulevaisuudessa sama henkilö vois saada kaksi asukaspysäköintitunnusta ja yrityspysäköintitunnuksissa yksi toimipiste voi saada enintään viisi tunnusta nykyisen kolmen sijasta.

Myös Helsingin yrittäjät pitävät muutosta hyvänä.

2 Helsingin pysäköinnin maksamisen kehittäminen 2016-2020 ja uudet maksullisuusvyöhykkeet ja – ajat

ok. Näkyvin muutos kaupunkilaisille lienee se että pysäköintiautomaatit uusiutuvat eikä kolikoilla voi enää tulevaisuudessa maksaaa. Erinomaista että niistä kolikoista päästään eroon – HKR:n kyselyn mukaan 54 % ilmoitti mieluisimmaksi maksutavaksi matkapuhelimella maksamisen, 26 % pankki- ja luottokorttimaksamisen ja vain 13 % ilmoitti mieluisimmaksi maksutavaksi kolikkomaksamisen. Katse etelään: Tallinnassa mobiilimaksamisen osuus on 93 % pysäköintimaksamisesta. Samalla on mahdollista vähentää pysäköintiautomaattien määrää, joiden ylläpito on varsin kallista.

Hinnoittelua myös selkeytetään sillä että maksuvyöhykkeitä on tulevaisuudessa vain kaksi kolmen sijaan.
Liite_pdf
Todella tärkeää on myös se että siirrytään ns. ”joustavaan hinnoitteluun”, joka mahdollistaa sen että ”pysäköinnin hintaa voidaan muuttaa esimerkiksi ajankohdan, keston tai käyttöasteiden mukaan”. Tämä on loistava uudistus – näin voidaan paljon nykyistä paremmin taata pysäköintipaikan saaminen sitä tarvitsevalle. Progressiivinen hinnoittelu on käytössä laajalti maailmalla.