Tällä viikolla kaupunginhallituksessa kaksi merkittävää iltakoulua: sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelun tilannekatsaus ja päivitys käynnissä olevista suurista liikennehankkeista. Lista muuten vapun kunniaksi kevyehkö. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

3 Iltakouluasia: Sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelun tilannekatsaus

Erityisesti keskusteluttanee pääkaupunkiseudun erillisratkaisun valmistelu.

1 V 25.5.2016, Konserniohje

Tämä on iso asia, jota on pureskeltu jo moneen otteeseen konsernijaostossa. 14.3. konsernijaosto äänesti useammasta muutosesityksestä jakolinjojen ollessa varsin perinteiset sdp+vihr+vas vs. kok+ps. Me lisäsimme ohjeeseen tarkennuksia mm. luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta.

Nyt kaupunginjohtaja on tehnyt esitykseensä muutoksia verrattuna konsernijaoston 14.3. hyväksymään versioon. Melko todennäköisesti kaupunginhallitus tullee äänestämään asiasta jälleen. Ja yhtä melko todennäköisesti palaamme 14.3. version muotoiluihin.

KAUPUNGINJOHTAJA

6 Kansliapäällikön avoimen viran määräaikaisen hoitajan määrääminen

Pyynnöstämme pöydällä. Kaupunginjohtaja esittää sijaiseksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmia, joka on kaupungin normaalin sijaistamisjärjestyksen mukainen ratkaisu.

7 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeisiin

Pyynnöstämme vielä toistamiseen pöydälle. Halusimme tehdä kokouksessa lisäyksen, jonka vuoksi asiaa selvitetään vielä vähän lisää. Lähinnä siis toivomme että Länsiväylän osalta suunnitellaan useita vaihtoehtoja koska tuleva yleiskaava mahdollistaisi katumaisen liittymän ELY:n kaavaileman monitasoliittymän sijaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi vuoden 2030 päästövähennystavoitteen tuomisesta päätettäväksi

ok. Esittelijä toteaa:

”Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginjohtaja asetti työryhmän ilmastotyön koordinointia, seurantaa ja toimien toteutuksen edistämistä varten 10.2.2016. Työryhmä kokoaa ilmastotavoitteet ja esittää mallin siitä, miten työtä koordinoidaan. Lisäksi työryhmä valmistelee kevään 2016 aikana selvityksen kaupunginhallitukselle Pariisin ilmastokokouksen vaikutuksista. Seuraava etappi on valmistautuminen valtuustokauden 2017-2021 strategiaohjelmaan tulevien ilmastotavoitteiden määrittelyyn. Keskeisiä määriteltäviä asioita ovat vuosien 2020 ja 2050 osalta määriteltyjen tavoitteiden väliin sijoittuvat välietapit eli käytännössä vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet ja niihin liittyvät tavoitteet.”

Eli käytännössä seuraavaan strategiaan tullee kirjaus.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Maankäyttösopimus Kuntatalo Oy:n kanssa poikkeamispäätökseen liittyen

ok. Kuntatalon kaavamerkintä muuttuu hallinto- ja virastokäyttöön varatusta tilasta (YH) yleiseksi toimistotilaksi (KT). Koska muutos nostaa kiinteistön arvoa, korvaa Kuntatalo Oy kaupungille 812 000 euroa ”osallistumisenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin”, joka toki melko hyvä summa työstä joka on tehty vuosikymmeniä sitten. :)

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Iltakouluasia: Eräiden suurten liikennehankkeiden tilannekatsaus

ok. ”Kaupungin vuoden 2016 talousarvion liitteenä olevaan investointiohjelmaan vuosille 2016 – 2025 sisältyy useita merkittäviä liikennehankkeita, mm. Raide-Jokeri, Kruunusillat sekä Koskelan raitiovaunuvarikon laajennus.”.