Helsingin kunnallispolitiikan superkevät jatkuu! Tänään kaupunginhallituksessa Raidejokerin hankesuunnitelma, opetusviraston digiloikka, tontti hotellihankkeelle Hakaniemen rannassa ja Pohjola-talon uusi kaava Munkkivuoressa. Lähiviikkoina vielä MA-ohjelma, johtamisjärjestelmä… Aikamoista.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 15.6.2015, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen siirtäminen käyttötarkoitusta muuttaen

ok. 3,5 miljoonalla järjestellään kiinteistö- ja maakauppoihin liittyviä määrärahoja. Lisäksi opetusvirasto saa digiloikan käynnistämiseen 4 miljoonaa euroa esirakentamiseen ja kehittämishankkeisiin varatusta määrärahoista. Hiukan yllättävä järjestely, mutta hyvä että löytyi.

3 V 15.6.2016, Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitaminen

Saapa nähdä ketä Kokoomus ehdottaa viran sijaiseksi. Vahva ehdokas lienee Pia Panhelainen, joka tuurasi Laura Rätyä myös ministerikauden ajan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 8.6.2016, Helsingin kaupungin ympäristöraportti vuodelta 2015

– Vuonna 2015 Helsingin asukkaiden, palveluiden ja teollisuuden aiheuttamat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 25 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990.
– Matkustajamäärät niemen rajalla syysarkipäivänä sekä aamuliikenteessä keskustan suuntaan kasvoivat joukkoliikenteessä, mutta vähenivät henkilöautoissa.
– Pyöräilyn kasvu jatkui, nousua 2015 kesä-­elokuussa 5–10 prosenttia edellisvuodesta!
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-30_Khs_21_El_957500EC-E925-C685-8470-54F1EC900000_Liite_pdf
2 V 15.6.2016, Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen

Upeaa. Raide-jokerin hankesuunnitelma etenee valtuuston päätettäväksi. Hankkeen kokonaisukustannusarvio noin 275 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus on noin. 124 miljoonaa. Valtio osallistuu 84 miljoonalla. Tämän lisäksi kustannuksia syntyy vielä kalustosta ja varikoista.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-30_Khs_21_El_A2AEFA90-F3B5-4859-9D57-CD2CF135D0F9_Liite_pdf
SIVISTYSTOIMI

1 V 15.6.2016, Cygnaeus lågstadieskolan, Kronohagens lågstadieskolan ja Grundskolan Norsenin yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi

ok. Eteläisen oppilaaksiottoalueen koulut yhtenäiseksi peruskouluksi. Päätös oli yksimielinen opetuslautakunnassa.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 15.6.2016, Munkkiniemen korttelin 30127 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12383, Lapinmäentie 1, ns. Pohjola-talo)

ok. Hieno suunnitelma, jossa osin suojeltava ns. Pohjola-talo saa uutta käyttöä mm. myymälöinä ja asuntoina ja sen yhteyteen rakennetaan lisää uusia asuintorneja. Tonttitehokkuus on asiallinen 2,26 ja uusia helsinkiläisiä tänne voi muuttaa noin 900. Tekee hyvää Munkkivuoren ostarillekin. Kaupunki saa tontin arvon noususta 10 miljoonan euron korvauksen. Katunäkymä Huopalahdentiellä ei juuri kaupunkimaistu, mutta kaava kunnioittaa talon suojeltua arkkitehtuuria sitä täydentäen, joten ehkäpä tämä oli toteuttamiskelpoisin vaihtoehto. www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-30_Khs_21_El_973A59F7-E5B5-4636-AC98-ECF18A4D437C_Liite_pdf
2 V 15.6.2016, Munkkiniemen korttelin 30063 tontin 6, korttelin 30120 sekä puisto-, katu- ja liikennealueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12363, Rakuunantie 19, Luuvaniementie 2, 4 ja 6)

ok. Ja varsin lähelle Pohjola-taloa täydennysrakentamista. Neljä kerrostaloa, noin 400 uutta helsinkiläistä. Erinomaista. Kaupunki saa tontin arvon noususta 1,9 miljoonan euron korvauksen.
Banners_and_Alerts_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-30_Khs_21_El_B5DA30DE-ABED-4B63-BC78-96536C5592EF_Liite_pdf
4 V 15.6.2016, Ressun lukion perusparannuksen hankesuunnitelma

ok. 15,6 miljoonaa euroa. Ressun rakennus on yksi Helsingin vanhimmista, se on rakennettu vuosien 1880-1914 välillä.

5 V 8.6.2016, Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelma

ok. Suunnitelma hyvä; ratikat, autot ja pyörät omilla kaistoillaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnokseen laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

ok. Kaupunki toteaa esityksen olevan päätavoitteiltaan kannatettava, mutta ”Esitys kustannusten korvaamisesta yhteispalvelupisteen järjestämisestä omakustannusperiaatteen mukaisesti vaatii selkeyttämistä. Laissa pitää selkeämmin määritellä mitkä todelliset kustannukset voidaan hyväksyä omakustannusperusteisiin. Kustannukset tulee korvata täysimääräisesti.”, eli kannetaan huolta siitä ettei kaupungin taakka kasva lakimuutoksen myötä.

5 Kaupungin henkilöstöraportti 2015

ok.

– Kaupungin palveluksesta erotaan eläkkeelle siirtymisen johdosta yhä vanhempina. Viime vuonna kaupungin palveluksessa erottiin kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta keskimäärin 63,4 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,5 -vuotiaana.
– Naisten osuus kaupungin ylimmässä johdossa oli 44 %.

6 Helsingin kaupungin liittyminen Climate KIC Nordic –verkoston jäseneksi

ok. 12 500 euroa ”Climate KIC Nordic sijaitsee Kööpenhaminassa ja verkostossa ovat mukana mm. Kööpenhaminan, Göteborgin ja Malmön kaupungit, Aalto-yliopisto, Technical University of Denmark ja Chalmersin yliopisto sekä useita yrityksiä. Climate KIC Nordic tarjoaa cleantech –alan start-upeille kiihdyttämötoimintaa, rahoitusta sekä yhteistyöhankkeita partnereiden välillä.”

7 Määrärahojen myöntäminen kiinteistövirastolle esirakentamiseen liittyviin tutkimuksiin ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

ok. Noin seitsemän miljoonaa euroa esirakentamiseen eri puolille kaupunkia.

8 Yritysvaikutusten arviointi ja laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi kaupungin päätöksenteossa

ok. Kaupungin Strategiassa on pitkälti Kokoomuksen toiveesta idea ”yritysvaikutusten arvioinnista”. Nyt tällaista arviointitapaa on sitten kehitetty ja kokemukset ovat esittelijän mukaan hyviä:

”Valmistelijoilta saadun palautteen mukaan arviointi mm. helpottaa valmistelutyötä, tekee työstä laadukkaampaa ja vahvistaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Yritysnäkökulman pohtiminen asioita valmisteltaessa auttaa myös ymmärtämään yritysten tarpeita ja siten kehittämään Helsingistä entistä yritysystävällisempi kaupunki. Mukana olleilta elinkeinoelämän edustajilta sekä kehittämistyöstä että valmiista arvioinneista saatu palaute oli niin ikään erittäin myönteistä.

Lisäksi on tutkittu ”laajojen taloudellisten vaikutusten arviointia” isojen investointihankkeiden kohdalla kuten Kruunusillat ja Raide-Jokeri. Niiden osalta todetaan että ”ei ole mahdollista luoda yhtä yleispätevää vaikutusarviointimallia” hankkeiden suurten erojen vuoksi. Näiden osalta mietityttää kenellä on oikeus päättää milloin hanke on riittävän suuri vaikutusten arviointia varten.

SIVISTYSTOIMI

1 Opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016–2019

ok. On jo aikakin että Helsingin opetustoimessa otetaan kunnon ”digiloikka”. Erityisen positiiviselta ainakin näin esityslistatasolla näyttää se, että ohjelmaa ei ajeta ”laitteet”, vaan sisältö ja pedagogiikka edellä. Ei siis vaan osteta kaikille tabletteja ja ihmetellä sitten että mitäs näillä tehdään. Yksi esimerkki mielestäni on esim. kaavaillut mittarit toteutumiselle:

1. Pedagogisen toimintakulttuurin muutos
2. Koulun valmiudet digitalisaatioon (johtaminen ja toimintakulttuuri)
3. Opettajien osaaminen (täydennyskoulutus)
4. Käytettävissä oleva opetusteknologia ja käyttöaste

Kolme neljästä mittarista pääosin ihmisiin ja oppimseen liittyviä. Hyvä.

Kustannuksia syntyy vuosittain käyttötalouteen noin 500 000 euroa ja ohjelman kokonaiskustannus on noin 37 miljoonaa euroa – pääosin investointeja perusinfraan kuten langattomiin verkkoihin jne.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

3 Päiväkoti Albatrossi – Daghemmet Albatrossen, hankesuunnitelman hyväksyminen

Päiväkoti Lauttasaareen 9,35 miljoonalla. Hintaa yhdelle hoitopaikalle tulee noin 37400 euroa.

4 Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen hankesuunnitelma

ok. Päiväkoti Laajasaloon 8,9 miljoonalla. Hintaa yhdelle hoitopaikalle tulee noin 39 000 euroa.

5 Hakaniemenrannassa sijaitsevan alueen varaaminen AB Invest AS:lle (Kallio,Siltasaari)

ok! Erinomaisen hienoa! Hakaniemen rantaa hotelli ja täyttömaalle myöhemmin muitakin rakennuksia. Tällä hetkellä lähinnä parkkipaikana oleva maa tulee hyötykäyttöön. Näkymä Hakaniemen torilta Kruunuhakaan ja veteen säilyy.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-30_Khs_21_El_826E0255-8458-4296-AC35-3BBA88F72BC4_Liite_pdf
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-30_Khs_21_El_826E0255-8458-4296-AC35-3BBA88F72BC4_Liite_pdfTässä yhteydessä voisi kyllä vielä miettiä onnistuisiko hotellin nurkilta kävelysilta Oikokadun suuntaan Kruunuvuoren puolelle. Avaisi oikein miellyttävän kävelyreitin keskustaan. Hotellin asukkaat varmasti tykkäisivät myös.Heitteille_jätettyä_Merihakaa_odottaa_kasvojenkohotus_–_”Tämä_on_Helsingin_helmiä”___Hakaniemi___HS