Tänään kaupunginhallituksessa läjä aloitteita (ml. vegaaniruokaa päiväkoteihin), lausunto ”lähes nollaenergiarakentamisesta” ja Pohjois-Baanan hyväksyminen että työt saadaan käyntiin! Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 25.5.2016, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä

Pari vuotta sitten muutaman äänen enemmistöllä suuren riidan saattelemana yhtiöitettiin osa Palmiasta. Nyt kun yhtiö on juuri ja juuri saatu käyntiin, ehdottaa Kokoomus ryhmäaloiteessaan että koko Palmia pitäisi laittaa yhtiöksi. Vaikea oikein keksiä miksi tällainen aloite tähän väliin. Mutta siis ei yhtiöitetä.

2 V 25.5.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä Mayors for Peace -verkostoon

Ydinaseiden vastainen verkosto, jonka toiminta näyttää olevan kevyttä ja vuotuiskustannus olisi 15 euroa. Esittelijä perustelee vastustustaan sillä että ”Kunnan toimialaa koskevassa uudessa kommentaarissa (Harjula & Prättälä: Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, 2015) todetaan, että kunnan nimissä annettuihin kansainvälispoliittisiin kannanottoihin on oikeuskäytännössä suhtauduttu pidättyvästi.”.

3 V 25.5.2016, Valtuutettu Matti Niirasen aloite LUX-valotapahtuman kestoajan pidentämisestä

ok. Esittelijä perustelee varsin hyvin miksi nykyinen viiden päivän kesto LUX-festivaalille on perusteltu nykyisen budjetin puitteissa. Sinällään ajatus ”talven juhlaviikoista” on hyvä – ja itse miettisin sitäkin kannattaisiko LUX-Helsingin järjestäminen laittaa Juhlaviikkojen alaisuuteen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 25.5.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa

Pöydälle. ”Tammikuussa 2016 päiväkodeille tehdyn kyselyn perusteella vegaaniruokavaliota noudatti noin 27 perhettä. Päiväkotien antaman arvion mukaan asiakkaita olisi noin 125, jos vegaaniruokavalio olisi vapaasti saatavilla.

Mikäli arviot 125 vegaaniruokaa syövän lapsen osalta toteutuisivat, olisi kustannus vuositasolla 123 750 euroa. Ruotsinkielisen päivähoidon osuus tästä olisi 10 890 euroa.

SIVISTYSTOIMI

1 V 25.5.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista

Nuutti on paikantanut ihan todellisen kysymyksen. Omassa tuttavapiiriissänikin on nykyisin kohtuullisen yleistä että avioeroperheen lapset asuvat viikon isän, viikon äidin luona. Laki ei kuitenkaan tunne lapselle kuin yhden osoitteen. Erityiskuljetuksen piirissä on tällä hetkellä 1 100 oppilasta. Hiukan paradoksaalisesti esittelijä toteaa ensin että rekistereistä ei selviä kouinka moni erityislapsi tällaisessa tilanteessa on, mutta kuitenkin vetoaa taloudellisiin syihin perustellessaan miksei näin voi tehdä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 25.5.2016, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntoje lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle

Tavoite asuntotuotannon kasvattamisesta jaetaan laajalti. Määrällinen tavoite, jakauma ja keinot kannattaa kuitenkin neuvotella käynnissä olevan AM-ohjelman neuvottelujen yhteydessä eikä erikseen aloitteen kautta.

3 V 25.5.2016, Valtuutettu Jessica Karhun aloite puistokaistaleen väliaikaisesta käyttöönotosta välitunneilla
Untitled__Liite_copy___1_page_
Kaikki lausunnot puoltavat Jessican ideaa – puistokaistaleen käyttöönottoa lasten välituntitoimintaan. En kuitenkaan löydä kaupunginhallituksen esityksestä suorasanaista päätöstä. Lauseen ”Kaupunginhallitus toteaa saatujen lausuntojen pohjalta seuraavaa:” jälkeen kun on vain ne lausunnot. Eihän tuon kaistaleen käyttöönotto voi tsiljardeja maksaa. Nyt vaan hoidetaan tää kuntoon.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

ok.

– 1 449 780 euroa maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen ja työllistymistä edistävien lyhyt- ja täydennyskoulutuksen hankintaan, tutkintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä kielikoulutuspalveluihin ja kielitaidon testauksiin työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa oleville.

– 356 720 euroa Stadin aikuisopiston maahanmuuttajakotivanhempien suomen kielen opetuksen järjestämiseen ja ostopalveluihin järjestöiltä sekä Helsingin aikuislukion aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen järjestämiseen.

– 20 080 euroa ruotsi toisena kielenä opetukseen.

– 173 300 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena kielenä opetuksessa.

4 Koululainojen myöntäminen vuodelle 2016

ok. Helsingin yhteislyseon, Lauttasaaren yhteiskoulun ja Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun remontteihin 5,6 miljoonaa euroa koululainoja.

6 Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2015 arviointikertomuksesta

ok. Vuotuinen lausunto. Hallintokuntien 88 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutui 75. Tytäryhteisöjen 12 sitovasta tavoitteesta toteutui 10. Tavoitteiden toteutumisen aste parani edellisvuodesta.

7 Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista koskien iäkkäitä ja vammaisia henkilöitä sekä hissiavustusta

Helsinki toteaa että hissiavustusten leikkaaminen ei ole kannattavaa – ”[Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden] kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään on pääsääntöisesti selvästi edullisin vaihtoehto verrattuna muihin vaihtoehtoihin”.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Pohjoisbaanan pyörätiesuunnitelman välillä Ratapihantie – Käpylän asema hyväksyminen
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-09_Khs_18_El_CAACB2CC-67EB-4C55-8AFD-12EE65CE4A8F_Liite_pdf
ok! Pyöräilyn laatukäytävä Pasilasta Käpylän asemalle, kustannus 5,8 miljoonaa euroa. Hinta johtuu pääosin louhintatöistä, jotta matka saadaan tasaisemmaksi. Näin nää etenee!

2 Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi vuoden 2030 päästövähennystavoitteen tuomisesta päätettäväksi

ok. Esittelijä toteaa kaupunginjohtajan asettaneen työryhmän koordinoimaan ilmastotyötä. Tulevaa strategiaa varten valmistellaan vähennystavoite, joka olisi luontevasti 2030.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi koskien lähes nollaenergiarakentamista

ok. Lausunnossa kannetaan huolta mm. siitä lisäävätkö ”kasvavat rakenteiden paksuudet ja erilaisten materiaalien rajapinnat” mm. sisäilmaongelmia. Tulisi myös tarkastella koko hiilitasetta ja rakennusten käyttöikää – ”perinteisemmin rakennettu rakennus voi kokonaisuutena tarkasteltuna olla ilmastoystävällisempi kuin paljon valmistusprosesseissa energiaa kuluttavista materiaaleista rakennettu vaativaa talotekniikkaa käyttävä rakennus”.

Tärkeää on myös että ”Esitys tuo muutoksia energiamuotojen kertoimiin sähkön sekä kaukolämmön ja -jäähdytyksen osalta. E-luvun raja-arvo on helpompi saavuttaa käyttämällä rakennuksessa kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä uusiutuvaa energiaa.”

Kaupungin tilakysymyksiin liittyen todetaan että: ”Olisi perusteltua ettei uutta lakia sovellettaisi ainakaan tilapäisiin väistötilarakennuksiin vaan vain pysyviin rakennuksiin, koska muuten lain soveltamisesta syntyisi merkittävästi enemmän kustannuksia. Lisäksi laissa tulisi huomioida rakennuksen koko. Päiväkoteihin ja kouluihin ei voida soveltaa aina samoja vaatimuksia. Isommissa yksiköissä lain vaatimukset ovat helpommin toteutettavissa. Vaatimusten soveltamisessa tarvitaan kokoluokitus.”, joka vaikuttaa järkevältä.

”Kokoavasti voidaan todeta, että rakentamistapojen sekä rakenteiden ja järjestelmien muutoksen liittyy merkittäviä riskejä. Nykyinen rakentamisen, ylläpidon ja kunnossapidon osaamisen taso ei aina ole riittävä vaativien rakenteiden ja järjestelmien toteuttamiseen sekä niiden ylläpitoon ja kunnossapitoon. Muutos vaatii rakennushankkeeseen ryhtyvältä tehostettua valvontaa rakennusten suunnittelussa, työmailla ja ylläpidossa. Osaamista tarvitaan myös rakenteiden ja järjestelmien hankintaan, suunnitteluun, toteutukseen, rakennusten huoltokirjojen laadintaan ja ylläpitoon. Edellä esitettyyn perustuen kaupunginhallitus katsoo, että ehdotettu lainsäädännön muutos on tavoitteiltaan ja periaatteiltaan hyvä mutta erittäin haasteellinen saada toteutumaan riskittömästi ja kustannustehokkaasti.”