Tänään huikea kaupunginhallituksen kokous. Listan asiat selviä, mutta päätökset silti isoja, historian siivet havisevat kun kaupunginhallitus hyväksyy esityksen uudesta johtamisjärjestelmästä (pormestarimalli!), tuoreen asumisen ja maankäytön ohjelman sekä Raide-Jokerin hankesuunnitelman.

Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 22.6.2016, Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen

ok.

”Vuosi 2015 oli Helsingin kaupungin taloudessa talousarviossa odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti, ja verotulot sekä valtionosuudet kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Korkomenot toteutuivat talousarviota pienempinä. Siten vuosikate toteutui 114 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Verotulot toteutuivat 54 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina ja vuoteen 2014 nähden verotuloja kertyi 3,9 prosenttia enemmän. Kunnallisveroja kertyi 1,9 prosenttia vuotta 2014 enemmän. Yhteisöveroja kertyi 20,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Valtionosuuksia kertyi järjestelmäuudistuksen myötä 29 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän.

2 V 22.6.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen

ok. Valtuustostrategianeuvotteluissa sovittiin että Helsingin johtamisjärjestelmä uudistetaan. Nyt, kolme ja puoli vuotta myöhemmin ollaan toimeenpanopäätöksen äärellä.

Keskeisimmät muutokset ovat siirtyminen ns. pormestarimalliin, jossa poliittinen päätöksenteko ja virkamiesvalmistelu erotetaan selvästi toisistaan ja hallintorakenteen uudistus.

Helsingissä siirrytään muutoksen myötä toimialamalliin, jossa toiminnot organisoidaan keskushallintoon ja neljälle toimialalle: kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala. Näistähän yksi vielä todennäköisesti siirtyy maakunnan vastuulle 2019.

Henkilökohtaisesti olen erityisen tyytyväinen siihen että ns. kaupunkiympäristön toimiala, joka on nykyisin kahden eri apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa hajallaan yhdeksässä lautakunnassa, 10 virastossa ja yhdessä liikelaitoksessa, kasataan kokonaisuudeksi, jossa on vain yksi lautakunta, kaupunkiympäristön lautakunta, sekä kaksi jaostoa, ympäristö- ja lupajaosto ja rakennusten ja yleisten alueiden jaosto. HKL ja pelastuslaitos säilyvät erillään. Tämän pitäisi poistaa monia kaupungin kehittämisen pullonkauloja.

Myös kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala etenee hyvään suuntaan. Toivon mukaan kulttuuripolitiikkakin mahdollistuu Helsingissä pitkästä aikaa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 15.6.2016, Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-05-30_Khs_21_El_A2AEFA90-F3B5-4859-9D57-CD2CF135D0F9_Liite_pdf
ok. Upeaa. Raide-jokerin hankesuunnitelma etenee valtuuston päätettäväksi. Hankkeen kokonaisukustannusarvio noin 275 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus on noin. 124 miljoonaa. Valtio osallistuu 84 miljoonalla. Tämän lisäksi kustannuksia syntyy vielä kalustosta ja varikoista.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 15.6.2016, Länsisataman tonttien 20808/5, 20810/3, 20811/2 ja 3, korttelin 20812, korttelin 20262 osan sekä katualueiden ja satama-alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12173, Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkeri ja naapurikorttelit)
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-06-06_Khs_22_El_E4389C9C-DAD5-44F8-9F95-E228F8A2FCA7_Liite_pdf
ok. Bunkkerin ja lähialueiden kaavan päivitys valtuustoon.

2 V 15.6.2016, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016

Viikon kolmas iso asia – asuntorakentamisen isot linjat tulevalle valtuustokaudelle. Varmaa jo lautakuntakäsittelyn jälkeen oli että ainakin asuntotuotantotavoite nousee merkittävästi edellisestä. Yksityiskohdat tarkentuivat neuvotteluissa sunnuntaina ja lopputulos on julkinen kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen.

KAUPUNGINJOHTAJA

5 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden katurakentamiseen
6 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden puistorakentamiseen
7 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostustöihin ja Myllypuron entisen kaatopaikan maisemointitöihin

ok. 49,1 miljoonaa euroa katurakentamiseen, 2,66 miljoonaa puistorakentamiseen (ja lisäksi 2,9 miljoonaa ylitysoikeuksia viime vuodelta) sekä nelisen miljoonaan Vuosaaren ja Myllypuron entisten kaatopaikkojen maisemointeihin.

8 Määrärahan myöntäminen kaupunginkanslialle Vuosaaren Urheilutalo Oy:n autopaikkojen siirtämiseen Mosaiikkitorin pysäköintilaitokseen liittyviin järjestelyihin

ok. Vuosaaren Urheilutalo Oy:n autopaikat siirretään Mosaiikkitorin Pysäköintilaitokseen, muutostöiden kustannus 174 000 euroa.

Jonkinlaisessa markkinataloudessa pysäköijät varmaankin itse maksaisivat nämä kustannukset, mutta nyt omalla autolla urheilemaan tulevia tuetaan lisäksi vielä 65000 eurolla vuosittain:

”Lisäksi sopimuksen mukaan Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle korvataan uusien vastikekustannuksien (uusien laitospaikkojen vastikekustannusten ja nykyisten maantasopaikkojen ylläpitokustannusten erotus) alkaen vuodesta 2017 vuoteen 2030 asti vuosittaisena arviolta 65 000 euron suuruisena avustuksena.”

SIVISTYSTOIMI

1 Helsingin kaupungin liittyminen Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n jäseneksi

ok. Taidemuseo haluaa liittyä tällaisen verkoston jäseneksi. Perusteluna: ”Taidemuseolle jäsenyys on tärkeää verkostoitumisen, taidemuseon oman varainhankinnan ja tapahtumamarkkinoinnin kehittämisen sekä ammattitaidon ylläpitämisen kannalta.”

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Munkkivuoren ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma

ok. 9,2 miljoonaa euroa.

2 Lausunto ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) koskevien säädösten uudistamisesta

EU-direktiivimuutoksen vaatimia muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2015

ok. 2013 ja 2014 sosiaaliasiamiesten toiminnan osalta ongelma oli henkilöstön määrä – mm. vain toinen vakansseista täytettynä. Nyt vaikuttaa siltä että asia on korjaantunut.

ILTAKOULUT

Kolme isoa iltakoulua: strategian seuranta, sote-uudistuksen tilannekatsaus (olisi mukava kuulla joskus jotain muutakin kuin mitä lehdistä saa lukea) ja ehkäpä mielenkiintoisimpana iltakoulu koulujen alueellisesta eriytymisestä.

9 Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013–2016 seuranta
10 Iltakouluasia: Sote- ja aluehallintouudistuksen tilannekatsaus
2 Iltakouluasia: Koulujen alueellinen eriytyminen
Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-06-06_Khs_22_El_2633713C-F92F-C5B6-AFC1-5524CC500001_Iltakouluasia_Koulujen_alueellinen_eriytyminen_pdf