Tällä viikolla lausuntoja lakiesityksiin, peruskoulu Jätkäsaareen ja esitys pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi! Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 14.9.2016, Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelma

ok. 28,4 miljoonaa euroa + alv. Koulu Jätkäsaareen. Komealtahan tuo näyttää:
Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2016_Kanslia_2016-08-29_Khs_29_El_5D949B14-C4F2-CA91-85A6-5553FD200000_Liite_pdf
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 14.9.2016, Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta

ok. Kun lastenpsykiatria keskitettiin 2007 HYKS:iin, valtuusto edellytti saavansa joka vuosi raportin kehityksestä. Nyt esitetään raportointitiheydeksi raportti per valtuustokausi. Perusteluna toiminnan vakiintuminen.

KAUPUNGINJOHTAJA

5 Esitys valtioneuvostolle pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi sote- ja aluehallintouudistuksissa

ok. Hyvä esityshän tämä on. Toteutuessaan pääkaupunkiseudusta muodostuisi alue, jonka kaupunkien toimivalta olisi nykyistä laajempi.

SOTE:
– Pääkaupunkiseudulle perustetaan lailla pääkaupunkiseudun sote-alue
– Maakunta vastaa vaativan erikoissairaanhoidon palveluista (HUS).
– Pääkaupunkiseudulla kaupungit voivat tuottaa palvelut itse, yhteistoiminnassa tai hankkia ostopalveluina ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta.

Muut:
– Pääkaupunkiseudun kaupunkien toimivaltaan kuuluvia tehtäviä ei siirretä uudelle maakunnalle.
– Valtion aluehallinnon (Ely) nykyisistä lakisääteisistä maakunnalle siirtyvistä tehtävistä resursseineen osa siirretään pääkaupunkiseudun kaupunkien järjestämis- ja tuottamisvastuulle.

Ja ehkä tärkeimpänä rahoitus:
– Pääkaupunkiseudun erillisratkaisun rahoitus toteutetaan valtionrahoituksena. Valtion pääkaupunkiseudun alueelta keräämä rahoitusosuus (ml. nykytasoinen valtion- osuusrahoitus) kohdistetaan kokonaisuudessaan suoraan pääkaupunkiseudun alu- eelle.
– Jo toteutuneista ja tulevista mittavista investoinneista aiheutuvan velkaantumisen ja menojen kasvun takia alueen kaikkien kuntien oma verorahoitus ja valtionrahoitus on turvattava.

Jäämme odottamaan mielenkiinnolla mitä tuleman pitää.

SIVISTYSTOIMI

1 Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi katutaiteen pilottialueen löytämiseksi

ok. Todetaan että marraskuun lopussa pitäisi valmistua ”pelisääntötyöryhmän määrittelemään hallintokuntien yhteiset katutaiteen toteuttamisen pelisäännöt”. Jäämme vartomaan mitä tuleman pitää.

2 Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi nuorten kuulemisen parantamisesta

ok. Ponsivastauksessa käydään läpi tavat, joilla nuoret voivat ”tuoda näkemyksiään esille kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

4 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Jäänee pöydälle. Esittelijän esitys suhtautuu lakiesitykseen positiivisesti (”Kokonaisuutena kaupunginhallitus pitää asetusluonnosta oikeansuuntaisena ja hyvin perusteltuna.”), mutta mm. vammaisneuvosto katsoo että ”esteettömyysvaatimusten lievennykset heikentävät oleellisesti liikkumis- ja toimimisesteisten ihmisten mahdollisuuksia valita asuinpaikkansa ja asuntonsa sekä estää heitä toimimasta tai vierailemasta ystäviensä ja tuttaviensa luona heidän kodeissaan., jota toki meidänkin kannattaa vielä lausunnossamme harkita.

5 Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

ok. Esittelijän mukaan ”Helsingin kaupungin kannalta luonnos hallituksen esitykseksi vaikuttaa pääosin käyttökelpoiselta.”. Lausunnossa annetaan yksityiskohtaisia huomioita useampaan kohtaan, erityisesti ELY-keskusten rooliin ja kaupan suuryksiköiden sääntelyyn. Erityisesti Helsinki ei kannata MRL:n 71 e -pykälän: Vähittäiskauppaa koskevat asemakaavamääräykset kumoamista. Helsingin mielestä siis tulevaisuudessakin kaupunki saisi käyttää harkintavaltaa vähittäiskaupan ”laatuun ja kokoon” liittyen.

6 Valtuutettujen Pia Pakarisen, Pilvi Torstin ja Mari Holopaisen toivomusponnet peruskorjatun Hakaniemen hallin vuokranmääritykseen ja hallin yhteydessä toimivan ulkotorin aukioloaikoihin liittyen

ok. Vastauksissa todetaan että jos Tukkutori vie kustannusnousun suoraan sisään hallin vuokriin, vuokrataso tuplaantuu. Tukkutori esittääkin ”vakavaa ja huolellista harkintaa tilakeskuksen määrittäessä Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen jälkeen asetettavaa sisäisen pääomavuokran tasoa. Maltillinen ja
suunnitelmallinen vuokrankorotus on niin sisäisen pääomavuokran kuin kauppiailta perittävän vuokran suhteen merkittävä tekijä varmistettaessa kauppahallin elinvoimaa ja jatkuvuutta.”. Ja esittelijän mukaan ”Tukkutorin tulleekin pyrkiä perimiensä vuokrien maltilliseen asteittaiseen korotukseen varmistaakseen kauppahallin elinvoiman ja jatkuvuuden, ja ottamaan tämä huomioon budjetin laadinnassaan.”
, mitä tämä sitten tarkoittakaan. Tilannetta lienee paras tarkastella uudelleen jahka todellinen kustannustaso on tiedossa.

Mari Holopaisen ponteen todetaan että iltatori ei kokeiltaessa ollut kannattava mutta selvitellään.