Tällä viikolla kaupunginhallituksessa lausunto HSL:n taloussuunnitelmasta, Itäkeskuksen Tallinnanaukion fasadin suojelu ja tukku aloitteita. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 28.9.2016, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta

Esittelijä on kirjoittanut kovin kauniisti ja myötämielisesti ryhmäaloitteestamme, mutta konkretia puuttuu. Ja lopuksi todetaan että aika loppuu.

Kaupunginhallitus yhtyy opetuslautakunnan näkemykseen, että toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin poikkihallinnollisena yhteistyönä tulee varata riittävästi aikaa eikä sitä voida tehdä tänä syksynä ensi vuoden talousarvion esittelyyn mennessä.

Pöydätään ja mietitään.

3 V 28.9.2016, Valtuutettu Maija Anttilan aloite 100-vuotisen Suomen muistamisesta

ok. Maija esitti Töölönlahden puiston nimen muuttamista Itsenäisyyden puistoksi ja sävellyskilpailua – juhlahymni! Esittelijä toteaa että ei muuteta nimeä ja kilpailua ei enää oikein ehdi järjestää. Juhlavuoden kunniaksi HKO esittää kaksi uutta tilausteosta suomalaisilta säveltäjiltä.

SIVISTYSTOIMI

1 V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista

ok. Kaupunginhallitus palautti aloitteen viimeksi valmisteluun kun halusimme paremman selvityksen kustannuksista. Nyt on arvioitu että koulukuljetukseen oikeutetuista erityislapsista noin 24% asuu ainakin osan aikaa kahdessa osoitteessa. Jos kuljetukset mahdollistettaisiin kahteen osoitteeseen, syntyisi tästä selvityksen mukaan n. 1,9 miljoonan euron vuotuiset lisäkustannukset. Opetuslautakunta on todennut että tähän ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole varaa.

4 V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite alueellisesta kielikokeilusta Helsingissä

ok. Nuutti haluaisi että Helsinki olisi ryhtyisi alueelliseen kielikokeiluun. Eli suomeksi poistaisimme ns. ”pakkoruotsin” Helsingissä.

Vaikka en itsekään pidä nykyistä kielilakia kaikin osin järkevänä, niin ei Helsinki missään tapauksessa ole järkevin paikka aloittaa – Helsinki on syvästi kaksikielinen. Kaupunginhallitus toteaakin että ”Kokeiluluvan hakeminen ei ole perusteltua”.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 28.9.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite asunnottomien konttimajoituksesta
3 V 28.9.2016, Valtuutettu Helena Kantolan aloite 200 konttiasunnon rakentamiseksi

ok. Helena Kantola on ollut aktiivinen konttiasuntojen rakentamiseksi. Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa että:

”Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin tavoitteena on toteuttaa erityisryhmien asuminen pysyvänä asumisratkaisuna. Asunnottomien majoittaminen väliaikaisiin konttiasumisyksiköihin ei edistä kaupungin tavoitetta torjua alueellista eriytymiskehitystä vaan keskittäisi huono-osaisuutta kortteleihin, joiden infrastruktuuri ei ole vielä valmista. Asunnottomille konttiasumista parempi vaihtoehto on uusien pysyvien asuntojen rakentaminen sekä olemassa olevan asuntokannan hyödyntäminen.”

Ja lisäksi todetaan että jos verrataan kuluja koko elinkaarelta, ei väliaikainen konttiasunto ole vuokraltaan edullisempi kuin muu kohtuuhintainen tuotanto.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 28.9.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta

Wallgrenin ja Honkasalon aloite liittyy tietenkin hätämajoituksen järjestämiseen liittyneisiin ongelmiin, joita on viime talvina ollut.

Eduskunnan oikeusasiamies antanee lausunnon kaupungin käytännöistä piakkoin. Esittelijä viittaa tähän:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle jätettyjen kantelujen johdosta kaupunginhallitus on antanut lausunnon 25.4.2016 § 401. Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistusta kriisimajoitukseen muutetaan tarvittaessa, kun apulaisoikeusasiamiehen antama päätös asiasta on saatu ja jos se päätöksen mukaan on aiheellista.

Sitä voisi pohtia kannattaisiko aloite jättää pöydälle kunnes ko. lausunto saadaan.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

4 V 28.9.2016, Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen

ok. Valtuusto päätti jo rakentaa Raide-Jokerin. Nyt päätämme hankkia sille ratikoita. Yhteensä hankitaan 29 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja, hinta on noin 108 miljoonaa euroa. Vaunut pyritään hankkimaan kotimaiselta Transtechiltä.

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Helsingin kaupungin liittyminen Mayors for Peace -verkostoon

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Helsinki liittyy Mayors for Peace -verkostoon. Idean takana Thomas Wallgren. Jäsenmaksu on 15 euroa. Suomesta jäseniä ovat myös Maarianhamina, Nousiainen ja Varkaus.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi pidemmistä metrojunista

2 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi jalankulkijaystävällisyyden huomioimisesta Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelmaan liittyvässä jatkovalmistelussa
3 Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi kattavasta kadunparannussuunnitelmasta Hämeentielle

ok. Hämeentie-valtuustossa askarreltiin myös ponsia ja niihin vastataan kuten protokollaan kuuluu. Eli että suunnittelussa tavoitteena ”jalankulkijoille tasainen ja esteetön kulkuympäristö” ja mahdollisuuksia ”täydentää istutuksia viihtyisyyden lisäämiseksi” tarkastellaan.

5 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017 – 2019

Vuotuinen HSL:n tomintaa ohjaava lausunto. Tämä siis poikkeaa mm. lakiesityslausunnoista että tämä todella luetaan ja noudatetaan, vaikka on tämäkin vähän homeopaattinen tapa hallita.

Ydinkysymys HSL:n osalta lähivuosille on se miten suurien raidehankkeiden pääomakustannukset vaikuttavat lipunhintoihin. On mielestäni täysin selvää että kun tehdään valtaisa investointi (esim. Länsimetro), tulee hinnoittelun olla sellaista, että rakennetun infran käyttöaste on optimaalinen, eli korkein mahdollinen. Jos HSL:n nykyinen matematiikka johtaa liian korkeisiin lipunhintoihin ja sitä myötä vähäisempään käyttöön, syntyy vääjäämättä kokonaisuuden kannalta älytöntä hyvinvointitappiota. Tämä valuvika pitäisi nyt pystyä ratkomaan.

Ja kuten Hesari jo tiesi kertoa, tarkastusmaksun suuruudesta tullaan taittamaan jälleen peistä. Korotus on mielestäni täysin turha ja 100€ ja 80€ eivät kyllä pelotevaiktukseltaan eroa toisistaan lainkaan.

Ehkä tässä voisi mainita myös uusien lippupäätteiden ”palvelumuotoilusta”. Sen voisi suunnitella uusiksi.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Rakennuskiellon määrääminen Vartiokylän Itäkeskuksen tontille 45173/5 (nro 12411)
2 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Itäkeskuksen kauppakeskuksen vanhimman osan julkisivujen suojelua koskevasta rakennussuojeluesityksestä

Rakennustaiteen seura, museovirasto ja kaupunginmuseo haluaisivat suojella Itäkeskuksen kauppakeskuksen vanhimman osan julkisivuja. Lehtitietojen mukaan omistaja ei pidä suojelua tarpeellisena.

Kiista ilmeisesti kilpistyy siihen että omistaja haluaisi remontoida julkisivurakenteen siten että se kiinnitettäisiin ”ylhäältä rakennuksen runkoon, jolloin jalankulkua häiritsevistä pilareista päästään eroon.

Tämä suunnitelma olisi käynyt kaupunkikuvaneuvottelukunnalle ja tavallisesti tarkalle ja rakennussuojelua ymmärtävälle rakennusvalvonnalle, mutta arkkitehdit ja museoväki ovat eri mieltä.

Rakennustaiteen seuran mukaan ”Itäkeskuksen vanhassa osassa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla arkkitehti Erkki Kairamon arkkitehtoniset pyrkimykset, kaupunkisuunnittelun uudet tavoitteet ja Itäkeskuksen merkitys kauppakeskusrakentamisen edelläkävijänä.” Ja museoviranomaisten lausunnot saman suuntaisia.