Tänä maanantaina isoja asioita. Yleiskaava edennee kohti valtuustoa, lausumme maakuntauudistuksesta ja sotelaista. Bonuksena mainio selvitys Dan Koivulaakson valtuustoponteen bussiliikenteen kilpailutuksen hyödyistä – niiden arvioidaan olleen 1995-2015 noin 470 miljoonaa euroa. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 26.10.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

Lausunto on vastaukset 45 eri kysymykseen, jotka kattavat uudistuksen kaikki osa-alueet. Helppoa tiivistelmää, puolen minuutin executive summarya on lausunnosta on vaikea tehdä, sen verran monipolvinen ja paikoin todella pikkutarkka se on. Sote-lautakunta äänesti omaa lausuntoa veistäessään peräti 14 kertaa. Suurimmat kiistat liittyivät arvattavasti yhtiöittämisvelvoitteeseen.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 V 2.11.2016, Helsingin uuden yleiskaavan – Kaupunkikaavan hyväksyminen

Helsingin uusi yleiskaava edennee kohti valtuustoa. Etsimme yhä ratkaisuja, joilla Keskuspuiston ja Hämeenlinnan bulevardin yhteensovittaminen tapahtuisi mahdollisimman paljon puistoa säästäen.

Vistran vaihtoehto 3 säästäisi puistoa.

Vistran vaihtoehto 3 säästäisi puistoa.


8 Pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä koskevan erillisratkaisun valmistelun käynnistäminen

Kun pääkaupunkiseudun yhteinen esitys sote-uudistuksen erillisratkaisuksi kariutui, nyt yritetään uudestaan suppeammalla agendalla. Valtakunnan Hallitus evästi mahdollista tulevaa ratkaisua seuraavasti:

Hallitus ilmoitti 1.10.2016 ”valmiutensa neuvotella pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa mahdollisesta pääkaupunkiseudun kasvupalveluja koskevasta erillisratkaisusta. Kasvupalveluihin kuuluvat nykyiset työ- ja elinkeinopalvelut ja yrityspalvelut sekä myös kotouttamisen ja maahanmuuttajien palvelut. Neuvotteluissa voidaan käsitellä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan MAL-menettelyn kehittämistä yhteistyössä Uudenmaan maakuntatason toimijoiden kanssa. Tässä yhteydessä voidaan tarkastella myös väestönkasvun ja talouden kasvun edellytysten kannalta tarvittavien investointien rahoituskysymyksiä.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponsi kokonaisselvityksen laatimisesta bussiliikenteen kilpailutuksesta
www_hel_fi_static_public_hela_kaupunginhallitus_suomi_esitys_2016_kanslia_2016-10-17_khs_36_el_8a57ed30-84a9-c411-87a5-579419000000_liite_pdf
OK. Helbin myynnin yhteydessä Dan Koivulaakso (vas) teki ponsiesityksen siitä että bussiliikenteen kilpailutuksen vaikutukset tulee selvittää. Nyt on selvitetty ja tulokset ovat selvät.

”Kaupunginkanslia on teettänyt selvityksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä ponnessa esitetyistä asioista. Selvitys tilattiin Triar Consulting Oy:ltä 27 500 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Liitteenä oleva loppuraportti valmistui 4.10.2016.

Selvityksessä arvioitiin linja-autoliikenteen kilpailuttamisen vaikutuksia käyttäen vertailukohtana liikennöinnin toteuttamista sopimusliikenteenä ilman kilpailutusta. Selvityksen mukaan kaupungin kilpailuttamisella saavuttamat kumulatiiviset nettohyödyt tarkastelukaudella 1995–2015 ovat olleet yhteensä noin 470 miljoonaa euroa. Nettohyödyissä on otettu huomioon paitsi kilpailuttamisella saavutetut säästöt myös kilpailuttamisesta aiheutuneet kustannukset sekä kaupungin linja-autoyksiköiden tappiot.

Selvityksessä on tarkasteltu myös kilpailutuksen vaikutuksia linja-autonkuljettajien terveyteen asiasta tehtyjen tutkimusten perusteella. Tutkimuksissa kuljettajien todettiin kokevan stressin lisääntyneen kilpailuttamisen myötä ensisijaisesti työpaikan säilyvyyteen liittyvän epävarmuuden ja/tai työskentelyyn liittyvien muutosten vuoksi. Sen sijaan kuljettajat eivät erityisesti kokeneet, että aikataulut olisivat liian kireitä tai että kiire lisäisi sairauspoissaoloja. Tutkimuksissa ei ollut viittauksia kilpailutuksesta johtuviin todennettuihin terveysvaikutuksiin.

Linja-autokaluston ympäristöystävällisyyden osalta selvityksessä ei tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että kilpailuttamattomassa liikenteessä olisi edistetty vähäpäästöisten linja-autojen käyttöä toteutunutta kehitystä paremmin. Tilaajataho on määrittänyt kilpailutuksissa kalustoon liittyvät vaatimukset, ja kilpailutuksissa on käytetty pisteytysjärjestelmää, joka on edistänyt ympäristöystävällisen linja-autokaluston käyttöä.

Selvityksen mukaan kaupungin verotulokertymä olisi saattanut olla ilman kilpailutusta jonkin verran suurempi. Kaupungin talouden näkökulmasta muutos olisi kuitenkin ollut marginaalinen, eikä vaikuta merkittävästi kilpailuttamalla saavutettuihin nettohyötyihin.”

Selvityksen mukaan koko seudulla 1995-2015 kilpailutuksen tuoma hyöty on ollut noin miljardi euroa. Mahtoikohan lopputulos olla ihan Danin toiveiden mukainen. :)