Kuntapolitiikan supersyksyn jäljiltä ”normaali esityslista” näyttää tyhjältä. Nyt ”vain” vähän kaavoja, lausuntoja ja Helsingin viherkattolinjaukset. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 18.1.2017, Huopalahden asema-alueen ja ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12392)

Huopalahden asemanseudun rakennuksia suojellaan ja niihin mahdollistuu jonkin verran asumista.

”Kaavaratkaisun toteutuessa Huopalahden vanha asemanseutu tulee jälleen aktiiviseen käyttöön: rakennukset ja historiallinen asemapuisto kunnostetaan ja alueen hoitovastuut täsmentyvät. Asemapuiston läpi tulee kulkemaan julkinen kevyen liikenteen reitti, johon liittyvälle aukiolle voidaan sijoittaa polkupyörien liityntäpysäköintiä. Vanhaan asemarakennukseen voidaan sijoittaa juhlatila, jossa voidaan omistajan aloitteesta järjestää myös yleisölle avoimia tilaisuuksia. ”

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä vuoden 2017 kuntavaaleissa
4 Vaalipäivän äänestyspaikat Helsingissä vuoden 2017 kuntavaaleissa

ok. Kuntavaaleissa 23 kaupungin omaa yleistä ennakkoäänestyspaikkaa ja 12 Postin ylläpitämää paikkaa. Varsinaisena vaalipäivänä puolestaan 166 äänestysaluetta.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 Lausunnon antaminen valitukseen Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman hyväksymistä koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.8.2016 § 210

ok. Brändö Seglare r.f., Kulosaarelaiset – Brändöborna r.y. ja Marjaniemi-Seura r.y. ovat 3.10.2016 valittaneet Kruunusillat –hankkeen hankesuunnitelman hyväksymisestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsinki toteaa että ”valituksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella päätös tulisi kumota. Päätös ei ole syntynyt kuntalain 90 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös muutenkaan ole lainvastainen.”

2 Tavoitteet ja toimenpiteet viherkattojen rakentamisen edistämiseksi Helsingissä

Pitkään odotetut kaupungin viherkattolinjaukset. Prosessi lähti käyntiin vuonna 2012 valtuutettujen Kari, Sinnemäki ja Puoskari aloitteesta. Virkamiesryhmä jumppasi linjauksia pitkään, sen jälkeen niitä pyöritteli yleisten töiden lautakunta ja sitten vielä saatiin lausuntoja jokaiselta mahdolliselta taholta. Valitettavan vesitetty versio alkuperäisestä työryhmän esityksestä. Tässä ei ole mitään velvoittavuutta ja jos haluamme viherkattojen hyödyt hulevesien hallinnassa ja ilmanlaatuun, niin velvoittavuutta on oltava. Edes esitetty 20% kaltevuuskulma-raja ei ollut kovin kunnianhimoinen – muistelen että Kööpenhaminassa linjaus tiukemmin velvoittavana ja 30%.

Virkamiesryhmän työn tulokseen voi tutustua täällä.

SIVISTYSTOIMI

1 Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suurena tarkoituksena on toteuttaa ”toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi”. Opetusvirasto toteaa tähän tiivistetysti:”

Opetusvirasto katsoo kuitenkin, että esityksessä tulisi selkeämmin kuvata lainsäädäntöhankkeen tosiasialliset tavoitteet ja se, miten ne esityksen mukaisilla muutoksilla saavutetaan. Esityksessä ei esimerkiksi selkeästi kuvata esitettyjen muutosten vaikutusta Suomen nykyiseen koulutusjärjestelmään, vaikka kyseessä on mittava koulutusjärjestelmää koskeva säädösvalmistelu. Uudistus ei saa pitkälläkään aikavälillä heikentää perusopetuksen päättävän ikäluokan kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi lakiesityksen perusteluista syntyy vaikutelma, että tällä esityksellä esivalmistellaan ammatillisen koulutuksen siirtämistä valtion ohjauksessa oleviin ammatillisen koulutuksen osakeyhtiöihin. Ammatillisen koulutuksen järjestäminen tulisi kuitenkin säilyttää kuntien vastuulla ehdotetun yhtiöittämisen sijaan. Ammatillisen koulutuksen ohjaus-, säätely- ja rahoitusjärjestelmän tulee tukea kuntien omistajaohjausta.”

Ja koko lausunnossa laajemmin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 Sofianlehdon A-talon toiminnallisen muutoksen hankesuunnitelma

ok. 7 miljoonaa euroa. Sofianlehdon A-talon hanke keskittää ja kehittää vaikeasti kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut keskeiselle ja saavutettavalle sijainnille Helsingin kaupungin palvelutilaverkossa, ja mahdollistaa kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoidon alasajon vuoden 2020 loppuun mennessä.