Tällä viikolla kaupunginhallitus ottaa kantaa Rysäkarin tilanteeseen ja päättää perinteiset talousarvioavustukset mm. ay-järjestöille. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 1.3.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Kontupisteen ja Mellarin digipalveluiden jatkon turvaamiseksi

ok. Aika ajoi Kontupisteen ohi toimintatavan ohi, mutta digineuvontaa annetaan jatkossakin. Tässä on eräs tärkeistä kirjaston tulevaisuuden duuneista.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1 V 1.3.2017, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alennusten laajentamisesta

ok. Lippu- ja taksajärjestelmästä päättäminen kuuluu HSL:lle. HSL on ilmoittanut, ettei se kannata aloitteessa mainittua opiskelija-alennuksen laajennusta 30 vuotta täyttäneisiin opiskelijoihin ja oppisopimusoppilaisiin.

2 V 1.3.2017, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle

ok. Eli ei. Todetaan että joukkoliikennekäyttöön silloille ajo tulisi suunnitella täysin eri tavalla. Nyt suunniteltu järjestely mahdollistaa vain hälytysajoneuvojen ajon, joten se voi olla kevyempi.

SIVISTYSTOIMI

1 V 1.3.2017, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite kuntouttavan vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta

ok. Dan esitti että kaupunki turvaa kuntouttavan vankityön onnistumisedellytyksen hakemalla jatkossakin 12 kuukauden ajaksi palkkatuetun työn myös niille palvelun asiakkaille, joille ei ole maksettu 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella.

Alunperin esittelijä ei kannattanut ajatusta, mutta kaupunginhallitus palautti aloitteen valmisteluun marraskuussa.

Ylipäätään esittelijän perusteluissa kerrotaan hyvin miten kuntouttavaa vankityötä ollaan kehittämässä ja miksi. Lähtökohtaisesti kuntouttava vankityö ja toisaalta valtion työllisyyden hoiton tarkoittama palkkatuki ovat olleet tavoitteiltaan hiukan ristiriidassa. Esittelijän mukaan ”kuntouttavan vankityön palkkatukijaksonkin jälkeen työttömänä on 80 % asiakkaista”.

Jotta palkkatukijakson jälkeistä työllistymistä voitaisin parantaa kaupunki aikoo:

”KUVA:n koko palveluprosessi tullaan arvioimaan ja uudistamaan sosiaali- ja terveysviraston, kanslian työllisyyspalvelujen ja rikosseuraamusviraston kesken vuoden 2017 aikana. Valmistelussa selvitetään mahdollisuus tarjota KUVA:n asiakkaille esimerkiksi monialaisia TYP-palveluita. Siten KUVA:n asiakkaille avautuisivat kaupungin työllisyyspalvelut kokonaisuudessaan. Henkilöstöä kuullaan valmistelun yhteydessä.

Uusi toimintamalli esitetään tulevalle elinkeinojaostolle syksyllä 2017 samanaikaisesti palkkatukijaksoja koskevien linjausten kanssa.”

Hyvä. Ja ennen uusia linjauksia toimitaan Danin toivomalla tavalla:

”Ennen uusien linjausten voimaan saattamista järjestetään vuonna 2016 palkkatuetussa työsuhteessa aloittaneille KUVA:n asiakkaille palkkatuettua työtä yhteensä 12 kuukautta sillä edellytyksellä, että valtio myöntää palkkatuen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1 V 1.3.2017, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden jalkautumisesta vanhuspalvelujen pariin

ok. Vastauksessa todetaan että aloitteessa esitettyä ”jalkautumista” on mahdollista jo nyt toteuttaa halutessaan. Eikä jalkautuminen rajaudu vain vanhustyöhön, vaan kyllä valtuutetun ja/tai kaupunginhallituksen jäsenen on mahdollista tutustua minkä tahansa hallintokunnan toimintaan.

Aloite haiskahtaa pahasti vaaleilta.

2 V 1.3.2017, Valtuutettujen Anna Vuorjoen ja Mari Holopaisen aloite varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi

Mari ja Anna esittävät psykologitoiminnan tuomista osaksi varhaiskasvatusta. Nykyisin psykologipalvelut tuotetaan neuvolatoiminnan kautta. Asiasta tullaan varmasti keskustelemaan vielä valtuustossa.

KAUPUNGINJOHTAJA

3 V 1.3.2017, Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain (1698/2009) mukaan

Yrittäjä Tom Kaisla osti 2011 lähellä Espoon ja Helsingin rajaa sijaitsevan Rysäkarin ja on sittemmin investoinut saaren kehittämiseen miljoonia.

Kehittämisen myötä Kaislan ja Helsingin ”sukset ovat menneet ristiin” – tai kuten kaupunkisuunnitteluvirasto kertoo lausunnossaan:

”Kaavatyö on toistaiseksi keskeytynyt maanomistajan ilmoitettua, että kaavaa ei kohteessa pidä tai kannata suunnitella ennen kuin hän saa vastauksen, miten elämisen ja elinkeinonharjoittamisen perusedellytykset tullaan toteuttamaan kohteessa saaristolain hengessä, eli miten sähkön saanti, vesihuolto ja satama-asia hoidetaan kaupungin toimesta. Rysäkarin alueella uudisrakentamisen sovittaminen valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön edellyttää huolellista suunnittelua. Tästä syystä alueen omistajalta on toivottu asemakaavan laatimisen pohjaksi hakemusta, josta ilmenisivät hänen tavoitteensa alueen kehittämiseksi. Kaupunkisuunnitteluvirastolla on valmius jatkaa Rysäkarin kaavoitustyötä, mutta maankäytön ohjaus Rysäkarin osalta ei ilman maanomistajan myötävaikuttamista ole tarkoituksenmukaista.”

Käytännön tasolla Kaisla toivoisi Helsingin saaristolain mukaisesti kustantavan saareen sähkön, vesihuollon ja päälaiturin. Näitä Helsingin ei tarvitse ennen asemakaavaa saareen hoitaa. Eli pohjimmiltaan kyse on rahasta ja siitä miten Helsinki haluaa lähisaariaan kehittää.
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-02-20_Khs_7_El_D0183FB9-144D-C786-B723-5A2803700003_Liite_pdf
Itse olen sitä mieltä että Helsingin tulisi kehittää saaristoaan matkailukohteena. Juuri siihen tapaan kuin Kaisla on lähtenyt tekemään.

Nyt ei kuitenkaan oteta kantaa itse hankkeeseen, vaan Kaislan ehdotukseen siitä että Espoon ja Helsingin välistä rajaa siirrettäisiin saaren verran itään. Tähän kaupungin vastaus on selkeä ”ei”. Voisi olla paikallaan päätöksen yhteydessä valtuustossa linjata asiaa siten että KSV ja Kaisla setvisivät välinsä ja Helsingin merellisen matkailun kehitys lähtisi liikkeelle.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

3 V 1.3.2017, Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

ok. Metrosillan hinta on noussut noin 2.4 miljoonaa euroa. Perusteluiin se että ”kilpailutetut urakat ovat kalliimmat kuin mitä hankkeen alussa oli arvioitu” ja peruskorjauksen toteuttaminen kahdessa vaiheessa REDIn rakentamisen toteutusaikataulujen vuoksi. REDIn vaikutus nousuun n. 10%, eli lähes miljoonan. Onko tämä nousu kokonaan kaupungin kontolle?

KAUPUNGINJOHTAJA

3 Nuorten palkkaus kaupunkiympäristön puhtaanapitoon vuonna 2017

ok! Hieno juttu: miljoona euroa ”Siisti kesä -hankkeeseen”, jolla palkataan nuoria kesätöihin. Miljoonalla saadaan noin 325 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.

4 Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2017

Viime viikolla kaupunginhallitus päätti myöntää asukastalojen avustuksista 50%, jotta yhdistykset saavat vuokransa jne. maksettua. Toisen puolen kohtalosta ja mahdollisesta tapauskohtaisesta harkinnasta päätetään asukastalojen osalta ensi viikolla.

Tällä viikolla myönnetään kaksi kertaa pöydällä olleet ”perinteiset” talousarvioavustukset. Tulemme tekemään tällä viikolla saman esityksen kuin viimekin viikolla:

”Kaupunginhallitus myöntää Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry:lle 6000 euroa vuokratukena kaupungin tilakeskukselle maksettaviin vuokriin edellyttäen samalla, että toiminnassa korostuu Vartiosaaren yleisen virkistyskäytön edistäminen.”

Tämä on monella tapaa järkevää. On kaupungin etu että Vartiosaaren virkistyskäyttöä edistetään ja lisäksi on tilakeskuksenkin etu että Björknäs II -huvila säilyy käytössä. Tämä on halvin tapa varmistaa että arvohuvila pysyy kunnossa!