Vaalit tulevat mutta kaupunginhallitus kokoustaa vielä kesäkuulle saakka kuin mitä ei olisi tapahtunut. Maanantain asialistalla tällä kertaa mm. kuntalaisten aloitteita, mielenkiintoinen tonttivaraus Kruunuvuorenrannassa ja lausunto tieliikennelain muutoksista. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

1 V 19.4.2017, Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle

ok. Töölön Urheilutalon peruskorjaukseen 6,5m€ lainatakaus ja 4,4m€ laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta.

2 V 19.4.2017, Myllypuron Yläkiventie 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12409)

ok. Täydennysrakentamista tällä kertaa Myllypuroon. Kahdeksankerroksinen asuintalo, 2800kem2. Hyvä!
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-10_Khs_14_El_EB94051B-ABCC-CA46-968F-58AAD2700000_Liite_pdf
4 V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin

ok. Aloitteentekijöille todetaan aloitteen olevan samansisältöinen kuin (Vihreän ryhmän) valtuustoaloitteen, joka käsiteltiin valtuustossa 22.2.2017. Perustamisselvitys on tekeillä.

5 V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämisestä

Tästä todetaan että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vartiosaaren osayleiskaavan 26.10.2016.

6 V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite paremmasta kävely-ympäristöstä Rautatieasemalle

ok. Vastauksessa kerrotaan että monet aloitteen ajatuksista tulevat tarkasteltavaksi kun aluetta kehitetään lähivuosina. Mm. pyörätunnelin suunnittelu on käynnissä yhteistyössä rakennusviraston kanssa, mutta yleisemmin: ”Monet suunnitteilla olevat hankkeet, kuten pikaraitiotierata pysäkkeineen, Pisararata ja tässä vastauksessa jo mainitut kävelykeskustan periaatesuunnitelma, valaistuksen yleissuunnitelma, keskustan alueiden palvelulinjaus sekä radan alittava pyörätunneli ottavat ajallaan kantaa esitettyihin parannusehdotuksiin.”

Hyviä ehdotuksia kyllä koko listaus:
www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-04-10_Khs_14_El_10D20321-EB1D-CE82-8519-58AAAF300000_Liite_pdf
KAUPUNGINJOHTAJA

3 Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

ok. Ydin:

”Kaupunginhallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että valtio (Kela) rahoittaisi jatkossa henkilöille (ja toisille EU- ja ETA -valtioille ja Sveitsille) kaikki rajat ylittävästä terveydenhuollon tilanteista aiheutuvat kustannukset, mutta perisi maksamansa kustannukset maakunnilta. Kela laskuttaisi maakunnalta sen asukkaan kustannukset rajat ylittävistä terveydenhuollon hoidoista varainhoitovuoden päätyttyä. Maakunnan maksuvelvollisuus asukkaansa rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissa on muutos aikaisempaan, koska tähän mennessä kustannuksista on vastannut Kela (valtio). Tämä on pieni osa monikanavarahoituksen yksinkertaistamista.”

4 Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan ottaminen

ok, jostain syystä pöydälle viime viikolla.

Kaupunginhallitus päättänee ottaa sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri Leena Turpeisen 1.6.2017 lukien 8175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2 Asuntokortteleiden varaaminen kahdelle hakijayhteenliittymälle (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49273 ja 49274)

ok. Mielenkiintoinen avaus Kruunuvuorenrannan suunnalle. Tällä kertaa toteuttajilta haetaan muitakin kriteereitä kuin hintaa, jonka ovat valmiita tonteista pulittamaan.

Hakuohjeen mukaisesti arviointi suoritettiin kokonaisarviointina. Arvioinnissa ilmoitettiin otettavan huomioon muun muassa seuraavat asiat:

– Yhteenliittymän ja sen esittämän hankkeen yleinen uskottavuus ja monipuolisuus.
– Kaupungin yleisten asuntopoliittisten tavoitteiden sekä Kruunuvuorenrannan alueen rakentamiselle asetettujen maankäytöllisten ja muiden tavoitteiden toteutuminen.
– Tonttikohtainen toteutusjärjestys ja -aikataulu.
– Yhteenliittymän kunkin toimijan alustava toteutuskohde/-alue.
– Hakemuksessa mahdollisesti esitetyt asuntorakentamisen kehittämisteemat (esim. energiatehokkuus, älykkäät talotekniset ratkaisut, asuntosuunnittelun innovaatiot, kohtuuhintaisuutta edistävät ratkaisut jne.) ja muut innovaatiot.
– Tonttihinnan perusteena käytettävän prosenttiosuuden suuruus.

Toisen korttelin teemoiksi kerrotaan ”korttelitalon, verkkokaupan palvelupisteen, pyöräilyä tukevat toiminnot ja yhteisen sähköauton sekä valaistuksen viihtyisyyden ja käyttöturvallisuuden lisäämiseksi.” ja toisen ”osallistavan suunnittelun”. Lisäksi toisessa korttelissa on yhtenä osana ”kehittyvä kerrostalo” -työryhmän puoltama ”ryhmävuokraus” -konsepti, jonka on esittelijän mukaan tarkoituksena ”tuottaa jaettavia vuokra-asuntoja ennalta toisilleen tutuille tai tuntemattomille ryhmille. Konsepti vastaa pienien ja edullisten asuntojen kysyntään tarjoamalla asukkaille enemmän ja monipuolisempia tiloja yhteisessä suuressa asunnossa edullisemmin kuin pienissä yksittäisissä asunnoissa..

Mielenkiintoista. Asunto- ja tonttipolitiikassa kaupungin perspektiivi on heittämällä yli valtuustokauden mittainen, useimmiten vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Näiden hankkeiden varausajaksi ehdotetaan poikkeuksellisesti neljää vuotta koska kokonaisuus on laaja. Itseäni kiinnostaisi kuulla, miten näiden sinällään positiivisten kuuloisten teemojen seuranta on ajateltu järjestää.

3 Lausunto ympäristöministeriölle laista asumisoikeusasunnoista sekä suuntaviivoista pitkän korkotukimallin kehittämiseksi

ok. Keskeisin lakiesityksen muutos asumisoikeusasuntojen osalta olisi se että asukasvalinta siirtyisi kokonaan omistajille eikä kunnalla olisi näin ollen mitään asuntopoliittista ohjausmahdollisuutta. Muutoksen arvellaan myös lisäävän byrokratiaa ja kustannuksia omistajayhteisöille. Helsinki ei pidä tätä kannatettavana muutoksena.

4 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tämä pöydälle jotta ehdimme perkaamaan tiheällä kammalla läpi vaalien jälkeen. Positiivista ainakin se että kaupunginhallitus linjaa selkeästi jakeluliikenteen pysäyttämisestä:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että esitystä tulisi muuttaa niin, että jalkakäytävää ja pyörätietä ei saa käyttää pysäyttämiseen, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. Näin toimitaan jo mm. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessakin kaupunkijakelu tulee hoitaa ensisijaisesti ajoradan reunasta aina, kun se on mahdollista. Poikkeuksellisesti jakeluliikenteen paikat voidaan osoittaa jalkakäytävälle ja/tai pyörätielle esitysluonnoksen merkillä C43 (Kuormauspaikka) ja tiemerkinnällä M5 (Pysäyttämisrajoitus).