Vanha kaupunginhallitus kokoustaa vielä muutamia kertoja. Tällä viikolla mm. tulevan kauden luottamushenkilöiden palkkiot , täydennysrakentamista Raide-Jokerin ääreen ja linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi. Koko lista liitteineen löytyy täältä.

2 V 17.5.2017, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta

Perinpohjainen vastaus kertaalleen valtuustossa palautettuun ryhmäaloitteeseemme.

Lasten pienituloisuus on vähentynyt Helsingissä vuodesta 2011 lähtien nopeammin kuin koko maassa, ja myös vähän muuta helsinkiläisväestöä nopeammin. Pienituloisten asuntokuntien lapsista puolet asuu Itäisen ja Koillisen suurpiirin alueella. Pienituloisuuden vähentymistä on tapahtunut kuitenkin eniten juuri näillä alueilla.

Helsinkiläiset nuoret ovat hyötyneet nuorisotakuun tuomista muutoksista. Siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on parantunut yhteishakujärjestelmään vuonna 2014 tehtyjen muutosten myötä. Samalla pääkaupunkiseudulle tuli enemmän aloituspaikkoja etenkin ammatilliseen koulutukseen. Muutokset ovat tasoittaneet alueiden ja koulujen eroja.

Kouluttaiset erot jatkokoulutukseen siirtymisessä ovat tasaantuneet vuosina 2010–2014 heikommin jatkokoulutukseen siirtyneiden koulujen parantaessa koulutukseen siirtyneiden osuutta. Vuonna 2010 heikoimman tuloksen saaneesta peruskoulusta vain 65 prosenttia siirtyi jatkokoulutukseen samana vuonna. Vuonna 2014 heikomman koulun tulos oli noussut 82 prosenttiin (erikoiskoulut ja aikuislukiot eivät ole mukana tarkastelussa).

Samoin alueittain tarkasteltuna 16–18-vuotiaiden koulutukseen osallistumisen erot ovat pienentyneet vuodesta 2011 lähtien. Muutos on tapahtunut heikommin menestyneiden alueiden parantaessa tilannettaan. Vuonna 2011 kaikista helsinkiläisistä 16–18-vuotiaista oli tutkintoon johtavassa koulutuksessa 84 prosenttia ja heikoimmalla peruspiirillä 66 prosenttia. Vuoteen 2015 mennessä kokonaisosuus on noussut 88 prosenttiin ja heikoimman peruspiirin osuus jopa 82 prosenttiin.

Positiivista kehitystä on ollut myös koulutuksen keskeyttämisessä, joka on jatkanut vähentymistään koko 2000-luvun ajan etenkin ammatillisessa koulutuksessa, jossa keskeyttäminen oli varsin yleistä vielä muutama vuosi sitten. Lukiokoulutuksen keskeyttäminen on vähentynyt koko maan tasolle, mutta ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on Helsingissä edelleen yleisempää kuin koko maassa. Vieraskieliset opiskelijat keskeyttävät kotimaankielisiä useammin lukiokoulutusta, mutta vähemmän ammatillista koulutusta.

Hyvää kehitystä, tiedämme siis että toimenpiteillä voi vaikuttaa tilanteeseen. Nyt sitten seuraavaan strategiaan enemmän tätä ja isommat lusikat.

4 V 17.5.2017, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Aiheesta on käyty ryhmien välisiä neuvotteluja ja huomenna varmaankin saavutetaan yhteisymmärrys. Alustava olisi leikannut kokonaissummaa noin 14%. Nyt pyritään ratkaisuun, jossa luottamuspalkkioiden kokonaissumma säilyy suurinpiirtein samana. Samalla yhtenäistetään joitain palkkioita ja tuodaan mm. lautakuntien jäsenille vuosipalkkiot.

5 V 17.5.2017, Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen

ok. Lähinnä teknisiä muutoksia liittyen johtamisjärjestelmän uudistukseen. Ehkäpä merkittävin yksittäinen muutos on tämä: ”markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin toimialaan, muiden yhteisöjen osalta kuuluminen pormestarin tai apulaispormestarien toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella”. Aiemmin myös markkinaehtoisesti toimivat yhteisöt olivat eri rooteleissa riippuen toiminnan luonteesta.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1 V 17.5.2017, Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420)

ok. Erinomaista. Raide-Jokerin varrelle täydennysrakentamista Pirkkolassa. Pirjontien ja Pirkkolantien varteen nousee useampia kerrostaloja. Asukkaita noin 600.
Cursor_and_www_hel_fi_static_public_hela_Kaupunginhallitus_Suomi_Esitys_2017_Kanslia_2017-05-08_Khs_18_El_DD2749CD-5BE5-C616-851B-5BAB0F400000_Liite_pdf
2 V 17.5.2017, Kiinteistökaupan esisopimus ja tonttien myynti YIT Rakennus Oy:lle (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14)

ok. Tontti YIT:lle noin 14 miljoonan euron hintaan.

KAUPUNGINJOHTAJA

5 Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta

ok. Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Kertomuksessa monia hyviä huomioita palvelujen ja strategiaohjelman toteutumisesta. Toivon mukaan esim. tämä huomio strategiaohjelman toteutumisesta korjaantuu tulevassa kaupunkistrategiassa:

”Arviointikertomuksen mukaan seuranta on ollut puutteellista ja kokonaiskuvan saaminen toimenpiteiden toteutumisesta, ja siitä, miten hyvin strategiaohjelman toteuttamisessa on onnistuttu, on hyvin vaikeaa. Tavoitteita ja toimenpiteitä on liikaa.”

Näinpä. Ja vaikka virastoissa vaikuttavuutta olikin, on poliitikkojen puolella ymmärrys usein vähäisempää.

6 Lähiörahastosta vuonna 2017 rahoitettavat hankkeet

ok. 19 hanketta yhteensä 5,0 milj. eurolla. Mukana mm. Kontulan skeittipaikka (1,45m€), Stoan aukion parannus (750k€) ja Kivikon nuorisotilojen kunnostus (141k€). Koko lista hankkeista löytyy täältä.

7 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen

Ei se ole ilmaista autoilunkaan tukeminen: ”1 000 000 euroa mm. Pohjois-Haagan aseman lähistöllä ja Pitäjänmäen aseman lähistöllä sijaitsevien liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen.”

8 Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeiden toteuttamiseen

500k€ meluvalleihin ja 300k€ Koivusaaren eritasoliittymän suunnitteluun. Harvoin näkee mitään yhtä typerää kuin Koivusaaren eritasoliittymä.

9 Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi

Pöydälle. Tutkitaan tarkemmin pitäisikö linjausta vielä tarkistaa. Päätösesitys on seuraava:

”Kaupunginhallitus päättää jatkaa kiintiöpakolaisten sekä haavoittuvassa asemassa olevien täysi-ikäisten turvapaikan saaneiden henkilöiden vastaanoton osalta Helsingin kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa avointa sopimusta ilman etukäteen sovittua jatkuvaa määrällistä kuntapaikkakiintiötä.

Lisäksi Helsingin kaupunginhallitus päättää tehdä vuodelle 2017 kertaluontoisen kuntapaikkakiintiön enintään 10 lapsiperheelle. Kuntapaikkakiintiö täytetään ensisijaisesti perheillä, joiden lapset ovat perusopetuksessa tai esiopetuksessa Helsingissä, joiden oleskelukuntana on Helsinki ja jotka tosiasiallisesti asuvat Helsingin kaupungin vastaanottokeskuksessa.”

10 Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen asukasosallisuusavustuksesta vuodelle 2017

ok. Juridisia perusteita kumota kaupunginhallituksen tekemä päätös ei ole.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2 Iltakouluasia: Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Helsingin ilmastotyöhön ja ilmastotyöryhmän esitykset kaupunkistrategian valmistelua varten

Erittäin mielenkiintoinen iltakoulu tulevan strategian valmisteluun liittyen. Esittelijä kertoo että tässäkin asiassa on saatu tuloksia aikaan:

Vuonna 2015 Helsingin alueen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 28 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt 43 prosenttia vuoden 1990 päästöjä pienemmät. Työryhmän laatiman selvityksen mukaan Helsinki on saavuttamassa vuoden 2020 tavoitteensa (30 %) ja vieläpä ylittää sen reilusti: päästövähennyksen arvioidaan olevan vuonna 2020 jopa 38 prosenttia. Kun väkiluvun kasvu otetaan huomioon, helsinkiläisten päästöt asukasta kohti näyttävät olevan 54 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990.

Helsingin kaupungin Ilmastotyöryhmä on valmistellut tavoitteet tulevan valtuustostrategian valmistelussa käytettäviksi Helsingin uusien ilmastotavoitteiden asettamisessa vuodelle 2030 ja kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen päivityksessä. Ilmastotyöryhmän esityksen mukaan Helsingillä olisi mahdollisuus asettaa 60 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030, jolloin päästöt asukasta kohden olivat 73 % pienemmät kuin vuonna 1990. Hiilineutraalisuus on mahdollista saavuttaa vuoteen 2040 mennessä.

Ja tähän pystyttiin ihan ilman Kimmo Tiilikaista!

SIVISTYSTOIMI

1 Iltakouluasia: Nuorten hyvinvointikertomus ja koulutustakuun toteutuminen Helsingissä

Tommi Laitio esittelee nuorten hyvinvointikertomuksen tuloksia. Tässäkin asiassa kuluvalla kaudella on edistytty:

Kokonaisuudessaan peruskoulun päättäneiden tilanne on parantunut yhteishaussa vuodesta 2014 lähtien. Koulutustakuu toteutuu nyt Helsingissä paremmin kuin keskimäärin koko maassa. Vuonna 2016 yhteishaun lopullisessa tilanteessa viisi prosenttia helsinkiläisistä 9. luokan päättäneistä jäi ilman opiskelupaikkaa, koko maassa osuus oli 6 prosenttia. Niillekin, jotka eivät päässeet yhteishaussa toiselle asteelle, pystyttiin järjestämään tukea. Yhteishaun jälkeen käynnistyvät haut valmentaviin koulutuksiin ja kymppiluokalle sekä lisähaku.